Hotărârea nr. 393/2020

Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Proiectare, achiziționare și montaj sistem de avertizare incendiu – Str. Școlilor nr. 64” al Direcției de Asistență Socială Brăila, cu finanțare de la bugetul local.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOTAFtATREA NR. 393 din31.08.2020

Privind: Aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Proiectare, achiziționare și montaj sistem de avertizare incendiu - Str. Școlilor nr. 64” al Direcției de Asistentă Socială

J                                                                                  1                                               J

Brăila, cu finanțare de la bugetul local.

CONSILIUTL LOCAX. MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și adresa nr. 18854/18.08.2020 a Direcției de Asistență Socială Brăila, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 21172/18.08.2020;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Tehnice și Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

Ținând cont de prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MOTAFtASTE :

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Proiectare, achiziționare și montaj sistem de avertizare incendiu - Str. Școlilor nr. 64” al Direcției de Asistentă Socială Brăila, cu finanțare de la bugetul local, în valoare totală de 21.540,00 lei cu T.V.A., din care C+M: 15.640,00 lei cu T.V.A., conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Durata de realizare a investiției „Proiectare, achiziționare și montaj sistem de avertizare incendiu - Str. Școlilor nr. 64” este de 60 zile.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Finanțelor Publice Locale și Direcția Tehnică și de către Direcția de Asistență Socială Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

F-PO-09-02.01.03/rev.0

z_A- -H&Si dVS/d/aP.&tât-

DEVIZ GENERAL

Instalare sistem avertizare incendiu

Imobil Strada Școlilor Nr. 64 Braila

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și           subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(tara TVA|

TVA

Valoare cu TVA

lei

tei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului                      _________________________________________________________________________ _

1.1.

Obținerea terenului

0

0

0

1.2.

Amenajarea Ierenului

0

0

0

13.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru refocarea/prolecția utilităților

0

0

0

TOTAL CAPITOL 1

0

0

0

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asin urarea utilităților necesare obiectivului de investiții

TOTAL CAPITOL 2

0

0

0

_L

CAPITOLUL 3

Cheltuieli

pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii

0

0

0

3.1.1 Studii de teren

0

0

0

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3. Alte studii specifice

0

0

0

3.2.

Documenlații-suport și cheltuieli pentru obținerea de aviz, acorduri și autorizații

0

0

0

3.3

Expertiză tehnică

0

0

0

3.4.

Certificarea performantei energetice și auditul energetic al clădirilor

0

0

0

3.5.

Proiectare

040

160

1,000

3.5.1. Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3. Studiu de Fezabilitate/ documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și devizul general

0

0

0

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținem avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

0

0

0

3 5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0

0

0

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

S40

160

1,000

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0

0

0

3.7.

Consultanță

0

0

0

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0

0

0

3.7.2. Audîtul financiar

0

0

0

3.0.

Asistență tehnică

0

0

0

3.0.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

0

0

0

3.811, pti perioada de execuție a lucrărilor

0

0

0

3 8 1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de Inspectoratul de Stat Fn Construcții

____0

0

0

3.8.2 Dirigențiede șantier

0

0

0

TOTAL CAPITOL 3

040

160

1,000

I

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4 1 (Construcții și instalații

13,143

2.497

15.640

4,2. Sistem avertizare incendiu

13.143

2,497

15640

4.5.

Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice ți funcționale

0

0

4.6

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

4,118

782

4.900

4.7.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționate care nu necesită montaj și echipamente de transport

0

0

0

4 3.

Dotări

0

0

0

4.9.

Active necorporate

0

0

0

TOTAL CAPITOL 4

17,261

3,279

20,540

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

0

0

0

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

0

0

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0

0

5.2.

Comisioane, cote, laxe, costul creditului

0

0

0

5.2.1. comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2,2. cota aferentă I.S.C. pentru controlul calității lucrărilor de construcții

0

0

0

5.2.3. cota aferentă I.S.C. pentru controlul steiului Fn amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0

0

0

5.2 4 cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - C S C.

0

0

0

5 2 5 taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

0

0

0

5 3.

Cheltuieli diverse $i neprevăzute

0

0

0

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0

0

0

TOTAL CAPITOL 5

G

0

0

CAPITOLUL 6

Cheltuieli

entru probe tehnologice și tesle

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

6.2.

Probe tehnologice și tesle

0

0

0

TOTAL CAPITOL 6

0

0

0

TOTAL GENERAL

18,101

3,439

21,540

Din care C+M

13,143

2,497

15,640