Hotărârea nr. 390/2020

Desemnarea consilierilor locali municipali în Consiliile de Administraţie, precum și în componența Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Brăila în anul școlar 2020 - 2021.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOT AR ARE A RR. 390

clin31.08.2020

Privind: Desemnarea consilierilor locali municipali în Consiliile de Administrație, precum și în componența Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Brăila în anul școlar 2020 - 2021. t

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și adresa nr.4537/17.08.2020 a Inspectoratului Școlar Județean Brăila, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr.F985/17.08.2020;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Sport și Turism și Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 4 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 96 din Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 4619/2014, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului Ministrului Educației Naționale nr.3160/2017, Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 4316/2019, precum și art. 11 alin. (4) lit. e) din O.U.G. nr. 75/2005, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

ROTARASTE:

Art.1 Se aprobă desemnarea consilierilor locali municipali în Consiliile de Administrație, precum și în componența Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Brăila în anul școlar 2020 - 2021, conform anexelor nr. 1 și 2, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L.M. Brăila nr.522/30.09.2019 își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de reprezentanții Consiliului Local Municipal Brăila desemnați conform anexelor nr. 1 și 2, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,F-PO-09-02.01.03/rev.0

ANEXAI LA H.C.L.M. NR.

DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL BRĂILA ÎN

CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE

ALE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT, DE PE RAZA MUNICIPIULUI BRĂILA

Nr crt

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESĂ

Reprezentant consiliul local în CA

Nr. reprezentanților CLM în consiliul de administrație

1.

Grădinița nr.l qradinitapp l@vahoo.com

Str.Gr. Alexandrescu nr.33

l.Petrescu Eduard-Herera

1

2.

Grădinița nr.2 tic pitic@vahoo.com

P-ța Poporului nr.7

l.Boșneag Sorin Eugen

1

3.

Grădinița nr.6

qradraza6braila@yahoo.com

Str.Campiniu nr.36

l.Lungu Florica

1

4.

Grădinița nr.7

grădiniță nr.7 braila@vahoo.

corn

Str.Smârdan nr.178

l.Ioniță Sorin Ion

1

5.

Grădinița nr.8

qradinita8br@vahoo.com

Str.Progresului nr.7

l.Pătărlăgeanu Valentin

1

6.

Grădinița nr.ll

grădiniță 11 brai!a@vahoo.c om

Aleea Cocorilor nr.l

1.Dumitru Florin

1

7.

Grădinița nr.36

gradinita36 furnicuta@yahoo. corn

Str.Oborului nr.10

l.Tabarac Adrian

1

8.

Grădinița nr.37

dumbravaminunata37@yahoo .corn

Aleea Trandafirilor nr.3

l.Boșneag Sorin Eugen

1

9.

Grădinița nr.39 wonder house@yahoo.com

Aleea Creșei nr.l

l.Gojan Petru

1

10.

Grădinița nr.47

grădiniță 47braila@vahoo.co m

Str.Mircea Vodă nr.5

l.Tabarac Adrian

1

11.

Grădinița nr.48

gradinita48@vahoo.com

Str.Școlilor nr.83

1.Popescu Răzvan

1

12.

Grădinița nr.49

romanitagr49@gmail.com

Str.Zidari nr.2A

l.Popa Petrică Costel

1

13.

Grădinița nr.51

Gradinita51bra@yahoo.ro

Str.Negoiului nr.31

l.Neta Marian

1

14.

Grădinița nr.56

gradinitabr 56@yahoo.com

Str.Mihu Dragomir nr.3

l.Căprariu Lucian

1

15.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.l „VLAICU VODĂ"

sc vlvoda@yahoo.com

Str. Chișinău nr.44

l.Bașno Alexandru Vlăduț

2.Petrescu Eduard-Herera

2

16.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.2 „FĂNUȘ NEAGU" fanus neaqu@vahoo.com

Șoseaua Buzăului nr.30

l.Traian Adrian

2.Goanță Adrian Mihai

3.Sîrbu Constantin

3

17.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.4 „ALEXANDRU IOAN CUZA" alicuzabraila@vahoo.com

Str. Ghioceilor, nr.l

l.Neacșu Cornelia

2.Pătărlăgeanu Valentin

3.Lungu Florica

3

18.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.5 „NIKOS KAZANTZAKIS" scoala5br@vahoo.com

1 Str. Rubinelor, nr.2

l.Pricop Cristian Florinei

2.Popescu Răzvan

2

19.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7

„ION CREANGĂ"

școala ioncreaiiqa braila@vahoo.co m

Str. Școlilor, nr.15

l.Sîrbu Constantin 2.Boșneag Sorin Eugen 3.Păun Dan

3

20.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.8 „ION BĂNCILĂ"

bancila school@valioo.com

Str. Școlilor, nr.46

l.Popa Petrică Costel

2.Neta Marian

2

21.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.9 „ ANTON PANN" sc9braila@vahoo.com

Str. Dorului, nr.38

l.Tabarac Adrian

2.Badiu Virginia Loredana

2

22.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.ll „ION LUCA CARAGIALE" caraoialebr@vahoo.com

Str. Progresului, nr.7

l.Rădulescu Daniela Elena

2.Popescu Răzvan

2

23.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.13 „NEDELCU CHERCEA" scl3 cliercea@yahoo.coni

Str. Deva, nr.ll

l.Badiu Virginia Loredana 2,Radulescu Daniela Elena 3,Pătărlăgeanu Valentin

3

24.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.17 „ECATERINA TEODOROIU" scl7ecate rinatecdoroiu@vahoo.com

Str. Ștefan cel Mare, nr.483

l.Rădulescu Daniela Elena

2.Voineag Cristiana

2

25.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.18 „MIHU DRAGOMIR

școala draqomir@vahoo.com

Calea Galați, nr.61

l.Traian Adrian

2.1oniță Sorin Ion

3.Badiu Virginia Loredana

3

26.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.19 „MIHA1L KOGĂLNICEANU" sc koqalniceanu@vahoo.com

Str. C.Negruzzi, nr.102

l.Ioniță Sorin Ion

1

27.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.20 „GEORGE COȘBUC" georqecosbuc 20@yahoo.com

Str. Ulmului, nr.l

1.Bucur Claudia Raluca

2.Gojan Petru

2

28.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.21 „ALEXANDR S. PUȘKIN" scoaia21br@vahoo.com

Str. Târgoviște, nr.28

l.Caranica George Marius

2.Pricop Cristian Florinei

2

29.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.22 „RADU TUDORAN"

scoal a22braila@ va hoo.com

Str. Focșani, nr.35

1.Novac Leca Mariana

2.Badiu Virginia Loredana

2

30.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.23 „MIHAI EMINESCU" sc eminescu@vahoo.com

Aleea Cutezătorilor, nr.2

l.Paun Dan

2. Voi nea g Cristiana

3.Popescu Răzvan

3

31.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.27 „AUREL VLAICU" avlaicubr@vahoo.com

Șoseaua Buzăului, nr.68

l.Petrescu Eduard-Herera

2.Căprariu Lucian

2

32.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.28 „VASILE ALECSANDRI" scoalavasilealecsandri@vahoo.com

Aleea Științei, nr.5

l.Neacșu Cornelia

2.Bașno Alexandru Vlăduț

2

33.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.29 „MIHAIL SADOVEANU"

scmihailsadoveanu@qmail.com

Aleea Cocorilor, nr.2

l.Goanță Adrian Mihai

1

34.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.31 „MIHAI VITEAZUL" mihai vtzl@vahoo.com

Str. Sebeșului, nr.6

l.Goanță Adrian Mihai

1

35.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.32 „DIMTTRIE CANTEMIR" scoal adi mitrieca ntem ir@va hoo.com

Str. Oborului, nr.9

l.Sîrbu Constantin

2.Dumitru Florin

2

36.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.33 „SF. ANDREI"

sc sfandrei braila@vahoo.com

Str. Dudului, nr.2

  • 1 .Dumitru Florin

  • 2 .Popa Petrică Costel

2

37.

COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE BĂLCESCU"

director@cnnb.ro

B-dul Al.I.Cuza, nr.182

1.Dumitru Florin

2.Radulescu Daniela Elena

3.Bucur Claudia Raluca

3

38.

COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE M.MURGOCI" murqocibraila@vahoo.com

B-dul Independenței, nr.4

l.Pătărlăgeanu Valentin

2.Neta Marian

3.Caranica George Marius

3

39.

LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA" iorqaliceulbr@amail.ro

Str. R.Campiniu, nr.4-6

l.Pătărlăgeanu Valentin

2,Bucur Claudia Raluca

2

40.

LICEUL TEORETIC „PANATT CERNA" qanait cema@vahoo.com

Str. Dorobanților, nr.311

l.Căprariu Lucian

2.Neacșu Cornelia

2

41.

LICEUL DE ARTE „HARICLEA DARCLEE" liceuldearta@vahoo.com

B-dul Al.I.Cuza, nr.184

l.Voineag Cristiana

2.Popa Petrică Coste!

3.Gojan Petru

3

42.

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

lDsnbraila@yahoo.co.uk

Aleea Parcului, nr.7

l.Petrescu Eduard-Herera

2.Sîrbu Constantin

3.Căprariu Lucian

3

43.

LICEUL PEDAGOGIC „DUMITRU P.PERPESSICIUS" licpedbr@vahoo.com

Aleea învățătorilor, nr.4

l.Voineag Cristiana

2.Păun Dan

3.Novac Leca Mariana

3

44.

COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA" ceghica@vahoo.com

Str. D.Bolintineanu, nr.16

l.Goanță Adrian Mîhai

2.Tabarac Adrian

2

45.

LICEUL TEORETIC

„MIHAIL SEBASTIAN"

mihailsebastian2003@vahoo.com

Str. Segent Tătaru, nr.2

l.Petrescu Eduard-Herera

2.Traian Adrian

2

46.

LICEUL TEHNOLOGIC „PANAIT ISTRATI" panait istratil5@yahoo.com

Str. Plantelor, nr.13

l.Gojan Petru

2.Traian Adrian

2

47.

LICEUL TEHNOLOGIC „EDMOND NICOLAU" edmondnicolaubr@vahoo.com

Calea Călărașilor, nr.206

l.Neta Marian

2.Pricop Cristian Florinei

2

48.

COLEGIUL TEHNIC „COSTIN D.NENIȚESCU" cdnenitescu@valioo.com

Șoseaua Buzăului, nr.15

1.Novac Leca Mariana

2.Caranica George Marius

2

49.

LICEUL TEHNOLOGIC

„ANGHEL SALIGNY"

anohelsaliqnvbraila@vahoo.com

Str.G-ral Eremia

Grigorescu, nr.32

l.Badiu Virginia Loredana

2.Lungu Florica

2

50.

COLEGIUL NAȚIONAL „ANA ASLAN"

aslanana@vahoo.coin

Calea Călărașilor, nr.307A

l.Lungu Florica

2.Goanță Adrian Mihai

2

51.

LICEUL TEHNOLOGIC „GH.K.CONSTANTINESCU" qkconstantmescu@vahoo.com

Șoseaua Rm.Sărat, nr.127

l.Ioniță Sorin Ion

2.Caranica George Marius

2

52.

LICEUL TEHNOLOGIC „GRIGORE MOISIL" moisil@braila.astral.ro

Str.Carantinei, nr.8

l.Boșneag Sorin Eugen

1

53.

GRĂDINIȚA CU P.N. "FREE

CHILDREN" ffreecliildren@vahoo.com

STR. TINERETULUI NR. 30,

1.Bucur Claudia Raluca

1

54.

ȘCOALA PRIMARA "SFÂNTA MARIA"

schw.anqela@vahoo.com

STR. GOLEȘTI NR. 49,

l.Neacșu Cornelia

1

55.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DOCTOR LUCA"

scoaladrluca@qmail.com

B-DUL INDEPENDENȚEI NR. 238,

l.Păun Dan

1

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ANEXA 2

LA H.C.L.M. NR. 39c/3/- o&

DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL BRĂILA ÎN

COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII

A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT, DE PE RAZA MUNICIPIULUI BRĂILA

Nr crt

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESĂ

Reprezentant consiliul local în Comisie

1.

Grădinița nr.l qradinitaoD l@vahoo.com

Str.Gr. Alexandrescu nr.33

Petrescu Eduard-Herera

2.

Grădinița nr.2 tic Ditic@vahoo.com

P-ța Poporului nr.7

Boșneag Sorin Eugen

3.

Grădinița nr.6

qradraza6braiia@vahoo.com

Str.Campiniu nr.36

Lungu Florica

4.

Grădinița nr.7

qradinita nr.7 braila@vahoo.com

Str.Smârdan nr.178

loniță Sorin Ion

5.

Grădinița nr.8

qradinita8br@vahoo.com

Str. Progresului nr.7

Pătărlăgeanu Valentin

6.

Grădinița nr.ll qradinita 11 braila@vahoo.com

Aleea Cocorilor nr.l

Dumitru Florin

7.

Grădinița nr.36

qradinita36 furnicdta@vahoo.com

Str.Oborului nr.10

Ta ba rac Adrian

8.

Grădinița nr.37

dumbravaminunata37@yahoo.com

Aleea Trandafirilor nr.3

Boșneag Sorin Eugen

9.

Grădinița nr.39 wonder house@vahoo.com

Aleea Creșei nr.l

Gojan Petru

10.

Grădinița nr.47

qradinita 47braiia@vahoo.com

Str.Mircea Vodă nr.5

Tabarac Adrian

11.

Grădinița nr.48

qradinita48@vahoo.com

Str.Școlilor nr.83

Popescu Răzvan

12.

Grădinița nr.49

romanitaqr49@qmail.com

Str.Zidari nr.2A

Popa Petrică Costel

13.

Grădinița nr.51

Gradinita51bra@vahoo.ro

Str.Negoiului nr.31

Neta Marian

14.

Grădinița nr.56

qradinitabr 56@yahoo.com

Str.Mihu Dragomir nr.3

Căprarru Lucian

15.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.l „VLAICU VODĂ"

sc vlvoda@vahoo.com

Str. Chișinău nr.44

Bașno Alexandru Vlăduț

16.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 „FĂNUȘ NEAGU" fanus neaqu@vahoo.coni

Șoseaua Buzăului nr.3O

Traian Adrian

17.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.4 „ALEXANDRU IOAN CUZA" alicuzabraiia@vahoo.corn

Str. Ghioceilor, nr.l

Neacșu Cornelia

18.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.5 „NIKOS KAZANTZAKIS" scoala5br@vahoo.com

Str. Rubinelor, nr.2

Pricop Cristian Florinei

19.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 „ION CREANGĂ" școala ioncreanqa braila@yalioo.com

Str. Școlilor, nr.15

Sîrbu Constantin

20.

ȘCOALĂGÎMNAZIALĂ NR.8 „ION BĂNCILĂ"

bancila school@vahoo.com

Str. Școlilor, nr.46

Popa Petrică Costel

21.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.9 „ ANTON PANN" sc9braila@vahoo.com

Str. Dorului, nr.38

Tabarac Adrian

22.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.ll „ION LUCA CARAGIALE" caraqialebr@vahoo.com

Str. Progresului, nr.7

Rădulescu Daniela Elena

23.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.13 „NEDELCU CHERCEA" scl3 chercea@vahoo.com

Str. Deva, nr.ll

Badiu Virginia Loredana

24.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.17 „ECATERINA TEODOROIU"

scl7ecaterinateodoroiuffivahoo.com

Str. Ștefan cel Mare, nr.483

Rădulescu Daniela Elena

25.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.18 „MIHU DRAGOMIR"

școala draqomir@vahoo.com

Calea Galați, nr.61

Traian Adrian

26.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.19 „MIHAIL KOGĂLNICEANU"

sc kooalniceanu@vahoo.com

Str. C.Negruzzi, nr.102

loniță Sorin Ion

27.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.20 „GEORGE COȘBUC" qeorqecosbuc 20@yahoo.com

Str. Ulmului, nr.l

Bucur Claudia Raluca

28.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.21 „ALEXANDR S. PUȘKIN" școala 21 br@vahoo.com

Str. Târgoviște, nr.28

Caranica George Marius

29.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.22 „RADU TUDORAN"

scoala22braila@vahoo.com

Str. Focșani, nr.35

Novac Leca Mariana

30.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.23 „MIHAI EMINESCU" sc eminescu@vahoo.com

Aleea Cutezătorilor, nr.2

Păun Dan

31.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.27 „AUREL VLAICU" avlaicubr@yahoo.com

Șoseaua Buzăului, nr.68

Petrescu Eduard-Herera

32.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.28 „VASILE ALECSANDRI"

scoaiavasilealecsandriffivahoo.com

Aleea Științei, nr.5

Neacșu Cornelia

33.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.29 „MIHAIL SADOVEANU" scmihailsadoveanu@qmail.com

Aleea Cocorilor, nr.2

Goanță Adrian Mihai

34.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.31 „MIHAI VITEAZUL" mihai vtzl@vahoo.com

Str. Sebeșului, nr.6

Goanță Adrian Mihai

35.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.32 „DIMITRIE CANTEMIR"

scoaladimttriecantemir@vahoo.com

Str. Oborului, nr.9

Sîrbu Constantin

36.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.33 „SF.ANDREI" sc sfandrei braila@vahoo.com

Str. Dudului, nr.2

Dumitru Florin

37.

COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE BĂLCESCU"

directorfficnnb.ro

B-dul Al.I.Cuza, nr.182

Dumitru Florin

38.

COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE M.MURGOCI" murqocibrailaffivahoo.com

B-dul Independenței, nr.4

Pătărlăgeanu Valentin

39.

LICEUL TEORETIC „NICOLAE I0RGA"

ioraaliceulbr@qmail.ro

Str. R.Campiniu, nr.4-6

Pătărlăgeanu Valentin

40.

LICEUL TEORETIC

„PANAIT CERNA" panait cerna@vahoo.com

Str. Dorobanților, nr.311

Căprariu Lucian

41.

LICEUL DE ARTE „HARICLEA DARCLEE'' liceuldearta@vahoo.com

B-dul Al.I.Cuza, nr.184

Voineag Cristiana

42.

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

Ipsnbrailaffivahco.co.uk

Aleea Parcului, nr.7

Petrescu Eduard-Herera

43.

LICEUL PEDAGOGIC „DUMITRU P.PERPESSICIUS"

licpedbr@vahoo.com

Aleea învățătorilor, nr.4

Voineag Cristiana

44.

COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA" ceq h ica ffivahoo .corn

Str. D.Bolintineanu, nr.16

Goanță Adrian Mihai

45.

LICEUL TEORETIC

„MIHAIL SEBASTIAN"

mihailsebastian2003@vahoo.com

Str. Segent Tătaru, nr.2

Petrescu Eduard-Herera

46.

LICEUL TEHNOLOGIC „PANAIT ISTRATF

panait istratilS@vahoo.com

Str. Plantelor, nr.13

Gojan Petru

47.

LICEUL TEHNOLOGIC

„EDMOND NICOLAU"

edmondnicolaubrffivahoo.com

Calea Călărașilor, nr.206

Neta Marian

48.

COLEGIUL TEHNIC „CO5TIN D.NENIȚESCU" cdnenitescu@vahoo.com

Șoseaua Buzăului, nr.15

Novac Leca Mariana

49.

LICEUL TEHNOLOGIC

„ANGHEL SALIGNY"

anqhelsaliqnvbr3ila@vahoo.com

Str.G-ral Eremia Grigorescu, nr.32

Badiu Virginia Loredana

50.

COLEGIUL NAȚIONAL „ANA ASLAN" aslanana@yahoo.com

Calea Călărașilor, nr.307A

Lungu Florica

51.

LICEUL TEHNOLOGIC „GH.K.CONSTANTINESCU" qkconstantinescu@vahoo.com

Șoseaua Rm.Sărat, nr.127

Caranica George Marius

52.

LICEUL TEHNOLOGIC „GRIGORE MOISIL" moisii@braila.astral.ro

Str.Carantinei, nr.8

Boșneag Sorin Eugen

53.

GRĂDINIȚA CU P.N. "FREE CHILDREN" ffreechiidren@vahoo.com

Str. Tineretului nr. 30,

Bucur Claudia Raluca

54.

ȘCOALA PRIMARĂ "SFÂNTA MARIA” schw.a nqela@va hoo. corn

Str. Golești nr. 49,

Neacșu Cornelia

55.

ȘCOALA GIMNAZIALA "DOCTOR LUCA"

scoaladrluca@qmail.com

B-dul Independenței nr. 238,

Păun Dan

56.

ȘCOALA POSTLICEALA SANITARA "SĂNĂTATE ȘI TEMPERANȚĂ",

B-dul Independenței nr. 238

Bașno Alexandru Vlăduț

57.

ȘCOALA POSTLICEALĂ „FEG EDUCATTON"

Str. D.Bolintineanu, nr.16

Pricop Cristian Florinei

58.

PALATUL COPIILOR BRĂILA pcbraila@qmaii.com

B-dul Al.I.Cuza nr.97

Popescu Răzvan