Hotărârea nr. 39/2020

Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila a bunurilor înscrise la poziţiile nr. 11, 12, 13, 26, 27 și 28 – Cap. F - „Sisteme de transport public local în comun de persoane, cu terenuri aferente”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin HCLM nr. 325/30.09.2011, în vederea desființării, ca urmare a lucrărilor ce vor fi executate conform proiectului „Modernizare transport electric șoseaua Baldovinești”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOTARAKJE A KR. 39

dJLix31.01.2020

Privind: Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila a bunurilor înscrise la pozițiile nr. 11, 12, 13, 26, 27 si 28 - Cap. F -„Sisteme de transport public local în comun de persoane, cu terenuri aferente”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin HCLM nr. 325/30.09.2011, în vederea desființării, ca urmare a lucrărilor ce vor fi executate conform proiectului „Modernizare transport electric șoseaua Baldovinești”.

CONSILIUL       JMIXTNXOTPJSLIL. BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și adresele nr. 10983/17.09.2019 a societății BRAICAR S.A. Brăila si nr. 370/10.10.2019 a »                                                                                                                 T

Direcției de Strategii, Programe și Proiecte de Dezvoltare Economică, Relații Internationale;

Văzând raportul de specialitate al Direcției Arhitect Șef înregistrat sub nr.2380/27.01.2020, precum și avizele comisiilor nr.1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 864 Cod civil, Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcție, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.G.R. nr.112/2000, privind reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ teritoriale;

în baza art. 87 alin. (5), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și art. 361 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila a bunurilor înscrise la pozițiile nr. 11, 12, 13, 26, 27 și 28 -Cap. F - „Sisteme de transport public local în comun de persoane, cu terenuri aferente”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin HCLM nr. 325/30.09.2011, în vederea desființării, ca urmare a lucrărilor ce vor fi executate conform proiectului „Modernizare transport electric șoseaua Baldovinești”, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 (1) Materialele recuperabile vor fi utilizate în continuare în procesele de întreținere și reparații de către societatea BRAICAR S.A. Brăila.

  • (2) Materialele recuperate în urma dezafectării rețelelor de contact și a căilor de rulare tramvai se vor valorifica prin vânzare, iar sumele obținute după deducerea cheltuielilor de dezmembrare și valorificare vor fi virate la bugetul local, sau se vor utiliza pentru repararea altor instalații, ori a unor bunuri aparținând patrimoniului public.

  • (3) Cantitățile de materiale menționate la alin. (1) și (2) se vor preda pe bază de proces - verbal încheiat între executantul lucrării si societatea BRAICAR S.A. Brăila.

Art.3 Bunurile prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, se vor avea în vedere la reactualizarea domeniului public al Municipiului Brăila.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, Direcția Finanțelor Publice Locale și de către societatea „BRAICAR” S.A. Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

/z*           'X *         ’

EDUARD - HERERA PETRESCU


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,ANEXA

la H.C.L.M. nr. 3$ din 3/ C/.   /2020

DATE DE IDENTIFICARE

a bunurilor ce fac obiectul trecerii din domeniul public în domeniului privat Capitolul F - "Sisteme de transport public local, în comun, de persoane, cu terenurile aferente”

Nr. Crt.

Codul dc ciasifi care

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dării în folo sință

Valoare de Inventar lei

Situația Juridică

1 1

1.3.4.2

Rețea contact

Strada Apollo

Fir contact inclusiv accesorii

L = 340 ml CD

între Str.Dorobanți și piciorul rampei Pod

1986

131.679,15

H.C.L.M

107/2001

12

1.3.4.2

Rețea contact

strada Apollo

Fir contact inclusiv accesorii

L = 640 ml CD

Peste pasaj C.F.

1986

247.866,62

H.C.L.M

107/2001

13

1.3.4.2

Rețea contact

Șoseaua Baldovinești

Fir contact inclusiv accesorii L= 1270 ml CD

între piciorul rampei și bucla de întoarcere

1986

491.860,33

H.C.L.M

107/2001

26

1.3.3.

Linie tramvai

Str.Apollo

L = 308 ml CD, din care dale beton 211 ml CD, șină FENIX 97 ml CD, 2 schimbătoare între Bulevardul Dorobanți și piciorul rampei pod

cale de rulare tramvai pe dale beton în suprafață de 1058,00mp

cale de rulare tramvai pe pavaj în suprafață de 425,00mp

Număr cadastral 90653 tronson cuprins între B-dul Dorobanților și pasaj Apollo

1986

578.734,68

H.C.L.M. 107/2001

H.C.L.M. 179/2017

CF 90653 Brăila

27

1.3.3.

Linie tramvai

Pasaj CF Apollo

L = 584 ml CD, din care dale beton 231 ml CD, șină FENIX 353 ml CD peste pasaj CF între picioarele rampelor podului

Cale de rulare tramvai pe dale beton în suprafață de 2522,OOmp

Cale de rulare tramvai pe pavaj în suprafață de 1154,OOmp

Număr cadastral 90661 Culeea 1 Șoseaua Baldovinești, Pasajul superior Apollo Număr cadastral 90659 Culeea 2 Șoseaua Baldovinești, Pasajul superior Apollo

1986

876.103,92

H.C.L.M. 107/2001

H.C.L.M.

179/2017

CF 90661

Brăila

CF 90659

Brăila

28

1.3.3.

Linie tramvai

Șoseaua Baldovinești

L = 1152 ml CD, din care dale beton 1050 CD, șină FENIX 112 ml CD de la piciorul rampei podului pană la punctul terminus

Cale de rulare tramvai pe dale din beton în suprafață de 5261,00mp

Cale de rulare tramvai pe pavaj în suprafață de 466,00mp -'r—

Număr cadastral 90680 tronson cuprins între Pasajul superior Apollo și buola de întoarcere tramvai.

1986

1.737.128,60

H.C.L.M. 107/2001

H.C.L.M.

179/2017

CF 90680

Brăila

V ‘1            - *         4

PREȘEDINTE DE ȘEDINr