Hotărârea nr. 389/2020

Modificarea reţelei şcolare de învăţământ în Municipiul Brăila pentru anul şcolar 2020 – 2021.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA HR. 389 din31.08.2020

Privind: Modificarea rețelei școlare de învățământ în Municipiul Brăila pentru anul școlar 2020 - 2021,

CONSILIUL LOCAL M?UNICII>AL

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Sport și Turism și Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 4 din cadrul C.L.M. Brăila;

Ținând cont de Avizul conform al Inspectoratului Școlar Județean Brăila nr.7127/17.08.2020, înregistrat la Primăria Municipiului Brăila cu nr.F978/17.08.2020, privind aprobarea funcționării unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Brăila pentru anul școlar 2020-2021;

în conformitate cu prevederile art. 20, art 22 și art. 61 din Legea nr. 1/2011 privind educația națională, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 5090/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020 - 2021, Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr. 5090/30.08.2019 și H.C.L.M. Brăila nr. 240/29.05.2020; '

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea rețelei școlare de învățământ în Municipiul Brăila pentru anul școlar 2018 - 2019, după cum urmează:

1. Liceul Tehnologic UCECOM "Spiru Haret" se exclude din rețeaua școlară ca urmare a solicitărilor Fundației învățământului Preuniversitar al Cooperației Meșteșugărești "Spiru Haret” nr.92 si 93 din 02.07.2020 și OMEC nr. 4728/16.07.2020;

2. Liceul Pedagogic "Dumitru Panaitescu Perpessicius” se va numi Colegiul Național Pedagogic "Dumitru Panaitescu Perpessicius”, conform O.M.E.C. nr.4654 din 30.06.2020.

Art.2 Anexa la H.C.L.M. Brăila nr. 240/29.05.2020 se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Cultură, învățământ, Sport și Turism și de către Inspectoratul Școlar Județean Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,F-PO-09-02.01.03/rev.0

Nr. 7127/17.08.2020

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BRĂILA


Anexa 1- lista unităților de învățământ pentru care se acordă aviz conform' an școlar 2020-2021

1. ÎNVĂȚĂMÂNT DE MASĂ

Nr.crt.

Mediul de rezidență

UUD IDEflTlTATt FISCALĂ (CIFj/cod SII1R

NR. HCL/an în baza căruia

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică/uivcluri de înv. școlarizate/ Limba de predare/ Adresa, nr.

TE L/FAX/FAX/fax/c-ma ii

STRUCTURA ARONDATĂ (AR)ZNIVELURI DE ÎNV7LOCALITATE

1

URBAN

E 3

T i

COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE BĂLCESCU”/ GIM, L1C TEO/ RO/B-DUL A. I. CUZA NR.182, BRĂILA,TEL. 0239 615333,FAX 0239 615333, e mail: directorat cnnb.ro

2

URBAN

5 w

o ri

!

3

1

COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI ’7 G1M, LIC TEO/ RO/B-DUL INDEPENDENȚEI NR.4, BRĂILA,TEL. 0239 619580, FAX 0239 619580. murgocibrailațn yahoo.com

3

URBAN

r

COLEGIUL NAȚIONAL "ANA ASLAN ’7PRE, PRI, GIM, LIC, POS/ RO/ CALEA CĂLĂRAȘILOR NR.307 A, BRĂILA, TEL. 0239 611190/ FAX 0239

61119l)/asfanana@yahoo.com

4

URBAN

h s s ’ S o

LICEUL TEORETIC "NICOLAE 1ORGA '7 GIM, LIC TEO/RO/STR. R.S.CAMPIN1U NR.4-6, BRĂILA,TEL.

0239615216,FAX 0239 614307, e-mall:

lorgalkeubr@gntail.coin

5

URBAN ।

4 2 Vi >2.1/ 0961102084

LICEUL TEORETIC "PANAIT CERNA'7GIM, LIC TEO/RO/ STR, DOROBANȚILOR NR.311, BRĂILA, TEL. 0239 613765, FAX 0239 613765, e-mail:

p anait_cerna@y ahoo.com

6

URBAN

Sg

'i

LICEUL TEORETIC "MIHA1L SEBASTIAN ’7 LIC TEO/RO/STR. SERGENT TĂTARU NR.2, BRĂILA, TEL. 0239 612082,FAX 0239 612082, e-mall:

mihailsebastian2003@yahoo.com

7

URBAN

H » xo o «3

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "DUMITRU PANAITESCU PERPESSIC1US"/PRI, GIM, LIC, LIC TEO, LIC VOC/RO/ALEEA ÎNVĂȚĂTORILOR NR.4, BRĂILA, TEL. 0371 107510, FAX 0339732306, e-mail: Ikttedlir'irvalltHMnrn

8

URBAN

î

1

1 fi 1

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV/PRE, PRI, GIM, LIC VOC/ RO/STR. ȘOSEAUA PARCULUI NR.7,BRĂILA, TEL. 0339101294, FAX 0339101295, lpsnbraila@yahoo.co.uk

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.60/PRE/RO/STR. ȘOSEAUA PARCULUI NR.7, BRĂILA, TEL. 0736 658254, FAX 033 9 107185

9

URBAN

h o

o

LICEUL DE ARTE "HARICLEA DARCLEE'7PRI, GIM, LIC VOC/RO/ BULEVARD ALEXANDRU IOAN CUZA NR.184, BRĂILA,TEL. 0239 615927, FAX 0239

615908, e-mail: liceuldearta@yahoo.com

10

URBAN

i s ?!

m

O

COLEGIUL ECONOMIC "ION GHICA" /PROF, LIC TEH, POS/RO/STR. DIMITR1E BOLINTINEANU NR.16, BRĂILA, TEL. 0239 613457, FAX 0239 613457, e-mailt ce'jhicaut tahoo.com

11

URBAN

si

■4 _

* s o

COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. NENIȚESCU 7 PROF, LIC TEO, LIC TEH, POS/RO/ STR. ȘOSEAUA BUZĂULUI NR.15, BRĂILA, TELEFON 0239 684996, FAX 0239 679806, e-mail: cdncnitescu@yahoo.com

12

URBAN

2 \o rt

-

T

LICEUL TEHNOLOGIC „EDMOND NICOLAU" BRĂILA/ PROF, LIC TEII, POS/RO/ CALEA CĂLĂRAȘILOR NR.206, BRĂILA, TEL. 0239 673665, FAX 0239 671766, e-mail: cdmoiMintcolaubr@yalioo.com

13

U

53 S a

s 3 cn vo *n a

LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY'7 PRI, G1M, PROF, LIC TEH, POS/RO/STR. G-RAL EREMIA

GRIGORESCU NR.32, BRAILA.TEL. 0239 619779, FAX 0239614389, anghclsalignybraila@yaboo.com

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN SANDU ALDEA’VPRl, GIM/RO/STR. GENERAL EREMIA GRIGORESCU

NR.23,

BRĂILA/TEL.0239619779/F

AX 0239614389,E-

MAIL:anghdsalignybraila@ vahnfi-cnm

14

u

G> «H

“ M>

—■

i !O

i

LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE MOISIL'7 PROF, LIC TEH, POS/ RO/ STR. CARANTINEI NR.8, BRĂILA, TEL. 0239 619048, FAX 0239 619048, e-mait: moisil.braila@yahoo.com

15

u

4342S80/IW61I019

47

LICEUL TEHNOLOGIC "PANAIT ISTRATI" BRĂ1LA/PROF, LIC TEO, LIC TEII, POS/ RO/STR. PLANTELOR NR.13, BRĂILA, TEL. 0239 619320, FAX 0239 619321, e-mail: paiiait_istratil5@yalioo.coni

16

u

5217532/096110198 3

LICEUL TEHNOLOGIC "GIIEORGHE K.CONSTANTINESCU'7 PROF, LIC TEH, POS/ RO/ȘOS. RÂMNICU SĂRAT NR.127, BRĂILA, TEL. 0239 611982, FAX 0239 611982, e-mai): gkconstantinescutâ vahoo.com

17

U

p 6 2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ VLAICU VODĂ’7PRI, GIM/RO/STR. CHIȘ1NĂU NR.44, BRĂILA/TEL. 0239 684692, FAX 0239 684692, sc_vlvoda@yaboo.coni

18

u

a s

"8

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „FĂNUȘ NEAGU’7PRI, GIM/RO/ȘOS. BUZĂULUI NR.30, BRĂILA/TEL./FAX 0239 684997, fanns_neagu@yahoo.com

19

u

173J9S9Z/ 0961102455

ȘCOALA GIMNAZIALĂ„ALEXANDRU IOAN CUZA’VPRI, GIM/RO/STR. GHIOCEILOR NR.l, BRĂILA/TEL./FAX 0239 619925, alicuzabraila@yahoo.coin

20

u

17J4J73& 0961101644

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NIKOS KAZANTZAKIS’TPRI, GIM/RO/STR. RUBINELOR NR.2, BRĂILA/TEL7FAX 0239 611130, scoala5br@yahoo.com

21

u

3 !2

X 2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ ION CREANGĂ"/PRI, GIM/RO/STR. ȘCOLILOR NR.15, BRĂILA/TEL./FAX 0239 611910, scoaia_ioncrcanga_braila@yahoo.com

22

U

55

7 g

- X

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION BĂNCILĂ’VPRI, GIM/RO/STR. ȘCOLILOR NR. 46, BRĂILA/TEL./FAX 0239 619940, bancila_school@yahoo.com

23

u

x!

-i

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ANTON PANN"/PRE, PRI, GIM/RO/STR. DORULUI NR.38, BRĂILA/1 EL./FAX 0239 674793, sc9brafla@yahoo.com

24

u

1 IJHUSIÎM 0961102342 1__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION LUCA CARAGIALE'7PR1, GIM/RO/STR. PROGRESULUI NR.7, BRĂILA/TEL./FAX 0239 619796, carațjaiebrftr vahoo.com

25

u

8C6I0II96 nrcibrvc/i

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NEDELCU CHERCEA’VPRE, PRI, GIM/RO/STR. DEVA NR.ll, BRĂILA/TEL./FAX 0239 618146, scl3_chercea@yahoo.com

26

U

'O CC

f o

w

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ECATERINA TEODOROIU’’ /PRE, PRI, GJM/RO/STR. ȘTEFAN CEL MARE NR.483, BRĂILA/TEL./FAX 0239 619784, sci7ecaterinateodoroiu@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

NR33/PRE/STR. ȘTEFAN CEL MARE NR.481, BRĂILA/TEL./FAX 0239 hl74h(i___________________

27

U

5 R

S 2

os o

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHU DRAGOMIR’TPRI, GIM/RO/STR. GALAȚI NR.61, BRĂILA/TEL./FAX 0239 619785, scooia_dragomir@yuhoo.coni

28

u

tmoii96o /l£68if£l

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ MIHAIL KOGĂLNICEANU"/PRE, PRI, GIM/RO/STR. COSTACHE NEGRUZZI NR.102, BRĂILA/TEL./FAX 0239 619787, sc kounlniceanudi yahoo.com

29

u

s o

3 jn

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE COȘBUC7PRE, PRI, GJM/RO/STR. ULMULUI NR.l, BRĂILA/TEL./FAX 0239 619782, georgecosbuc_20@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.50/PRE/STR.

ULMULUI NR.l, BRĂ1LA/TEL.FAX 0239 619782, georgecosbuc_20@yahoo.

30

u

1 o

s

1

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEKSANDR SERGHEEVICI PUȘKIN'TPRE, PRI, GIM/RO/STR. TÂRGOVIȘTE NR.28, BRĂILA/TEL./FAX 0239 619788, scoala2Ibr@yalioo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.31/PRE/STR. MATEI BASARAB NR.26, BRĂ1LA/TEL./FAX 0239 619788, scoa la 21 br@y ah oo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

NR.21, PRE, STR.

MIHAIL

KOGĂLNICEANU NR.9D, BRĂILA, TEL.0239 617004, FAX. 0239614389. E-MAIL anghelsalignybraila@yaho

31

u

£ 1 i s

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU TUDORAN"/PRE, PRI, GIM/RO/STR. FOCȘANI NR.35, BRĂILA/TEL./FAX 0239 618101, scoala22braila@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.25/PRE/STR.

FOCȘANI NR.35,BRĂILA, TEL./FAX 0239 616668

32

u

— CC p

1

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ MIHAI EM1NESCU’7PR1, GIM/RO/ALEEA CUTEZĂTORILOR NR.2, BRĂILA/TEL./FAX 0239 673091, sc eminescu@yahoo.com

33

u

» «4

1 î I s p

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL VLAICU’VPRE, PRI, GIM/RO/ȘOS. BUZĂULUI NR.68, BRĂILA/TEL./FAX 0239 681498 avlaicubr@yahoo.coni

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "SFÂNTUL N1COLAE"/PRE/STR. GR1GORE ALEXANDRESCU NRJ20, BRĂILA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.54/ PRE/STRADA SEBEȘ NR.2 BL. A24 BIS AP.l și AP.2 BRĂILA/0239 687078

34

U

m — r i

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VAS1LE ALECSANDRI" /PRI.GIM/RO/ALEEA ȘTIINȚEI NR.5, BRĂILA/TEL./FAX 0239 681958, scțiaiavasi 1 eaiecsandriin v ahoo.com

35

u

S I

” o

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ MIHAIL SADOVEANU’7 PRLGIM/RO/ALEEA COCORILOR NR.2, BRĂILA/TEL./FAX 0239 686700, scmihailsadoveiinn@gmaiJ.com

36

u

173W69/ 0961101703

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ MIMAI VITEAZUL”/ PR1.GIM/RO/ STR, SEBEȘULUI NR.6, BRĂILA/TEL./FAX 0239 684323, mihai_vtz@yahoo.com

37

u

s s h s -

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ DIMITR1E CANTEMIR’VPRI, G1M/RO/STR. OBORULUI NR.9, BRĂILA/TEL./FAX 0239 675799,

38

u

§ g "

5 -rn 5

- s

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ SFÂNTUL ANDREI"/ PRI.G1M/RO/STR. DUDULUI NR.2, BRĂILA/TEL./FAX 0239 617932, sc sfandreifa sahoo.com

39

u

s S

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.l/PRE/RO/STR. GRIGORE ALEXANDRESCU NR.33.BRĂ1 LA/TEL./FAX 0239684746, gradinitapp_l@yalioo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.61,/PRE/STR.

BĂRĂGANULUI NR.3, RRĂI1.A

40

u

Ch s es i

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2/PRE/RO/STR. PIAȚA POPORULUI NR.7, BRÂILA/TEL./FAX 0239611994, tic_pitic@ynhoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

NR.5/PRE/RO/ STR.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.24/PRE/STR. PIAȚA POPORULUI NR.7, BRĂILA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.22/PRE/STR.

ȘTEFAN CEL MARE NR.309, BRĂILA

41

u

17355245/ 0961102559

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.6/PRE/RO/STR. RADU S.CAMP1N1U NR.36, BRĂILA/TEL./FAX 0239 623237, gradraza6braii a@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.32/PRE/B-DUL A.I.CUZA NR.86, BRĂILA/TEL. 0239 611987

42

u

17369550/096110009

1

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.7/PRE/RO/STR. SMÂRDAN, NR.178, BRĂILA/TEL.

0239 624391, gradinita_nr.7_braila@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

NR.29/PRE/STR. MIRCEA CEL MARE NR.58, BRĂILA

43

u

17352516/0961102351

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8/PRE/RO/STR. PROGRESULUI NR.7, BRÂILA/TEL./FAX 0239 610515, gradinita8br@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.44/PRE/STR. ULMULUI NR.5 A.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.30/PRE/STR.

44

U

g §

S 2

" s* cs

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.l 1/PRE/RO/ALEEA COCORILOR NR.l, BRĂILA/TEL./FAX 0239 670718.

gradinita_ll_brnila@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.58/PRE/STR.

ȘTIINȚEI NR.374, BRĂILA/TEL. 0239 687295

45

u

II

o

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.36/PRE/RO/STR. OBORULUI NR.10, BRĂILA/TEL./FAX 0239 671065, «rariinint36 furnicutafrz vahoo.crrm

46

u

5066197/09611017

75

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.37/PRE/RO/ALEEA TRANDAFIRILOR NR.3, BRĂILA/TEL./FAX 0239 674933, dtimbravnniinunata37@yalioo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3, PRE,CALEA

CĂ1.ÂR ASII f IR. NR 104

47

u

= a

!

s

R

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.39/PRE/RO/ALEEA CREȘEI NR.l, BRĂILA/TEL./FAX 0239 681842, wonder_bouse@yalioo.com

48

u

||

©

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.47/PRE/RO/STR. M1RCEA VODĂ NR.5, BRĂILA/TEL./FAX 0239 685545, gradinita_47@yalioo.coin

49

u

© S g» E o o

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.48/PRE/RO/STR. ȘCOLILOR NR.83, BRĂ1LA/TEL.FAX 0239 671177, gradinita48@yahoo.com

50

u

p

1

O 8

£

GRĂDINIȚA CU PROGRAM SĂPTĂMÂNAL NR.49/PRE/RO/STR. ZIDARI NR.2 A, BRĂILA/TEL./FAX 0239 615040, romanitagr49@gmall.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.18/PRE/B-DUL AL.l.CUZA NR.190, BRĂILA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.19/PRE/B-DUL AL.l.CUZA NR.228, BRĂILA

51

u

Ș a

s o

'O $

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.51/PRE/RO/STR. NEGOIULU1 NR.31, BRĂILA/TEL./FAX 0239 687000, gradinitaSl bra@yahoo.ro

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.55/PRE/RO/STR. N.

TITULESCU NR.36, BRAILA/TEL. 0239 687000, gradinlta51bra@yahoo.ro

52

u

17358748/0961102419

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.56/PRE/RO/STR. MI1IU DRAGOMIRNR.3, BRĂILA/TEL./FAX 0239 610348, gradlnitabr_56@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.20/PRE/STR.

DOROBANȚILOR

NR.619 BL.l BIS, BRĂILA/TEL. 0239 617922

II. ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR

Nr.crt.

Mediul de rezidență

t-Vir IDENTITATE FISCALĂ (CIF)/cod SIIIR

NR. HCL/an în baza

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică/niveluri de înv. școlarizate/ Limba de predare/ Adresa, nr.

TEL/FAX/FAX/fax/e-mail

STRUCTURA ARONDATĂ (AR)ZNIVELURl DE ÎNVJLOCALITATE

1

URBAN Mitintnni

KEZ0ZI960 rnntnn ier

GRĂDINIȚA "FREE CIIILDREN"/PRE/RO/STR.

TINERETULUI NR. 30, TEL. 0239629202, e-

mall: ffreechildren@yahoo.com

2

URBAN

3 S I!

o

ȘCOALA PRIMARĂ "SFÂNTA MARIA'/PRE, PRURO/ STR. GOLEȘTI NR. 49, BRĂILA, TEL./FAX 0239616124, c-mail: scprsfmaria@yahoo.rlc

3

urban!

35100908/ 0961201963

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DR. LUCA"/PRE, PRI.GIM/ RO/ STR. POLONĂ NR. 22, TEL./FAX 0239662611, c-mail:scoaiadrluca@ginail.coni

4

URBAN

36459358/ 0961203074

ȘCOALA POSTL1CEALĂ "F.E.G. EDUCATION'7 POS/RO/STR. DIMITRIE BOL1NTINEANU, NR. 16, TEL. 0239.633977, E-MAIL:

5

URBAN

g 3 0C —

3 5

ȘCOALA POSTL1CEALĂ SANITARĂ "SĂNĂTATE Și TEMPERANȚĂ’7POS./RO/ STR. INDEPENDENȚEI NR. 238, TEL. 0239662611, e-mail: scoalasanitarafn email.corn

III. ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE

5 u Z.

Med iu! rnn

1DEN TI TA

TE

FISCA __L-L

NR. HC

Unitatea de învilțifmânt cu personalitate JuridicS/niveluri de înv. școlarizate/ Limba de predare/ Adresa, nr.

STRUCTURA ARONDATĂ

III PALATE ȘI CLUBURI ALE COPIILOR

1

URSA?1 dîrunrR'fr

PALATUL COPIILOR BRĂILA/PRE, PRIM, GIM, LIC, POS/RO/B-DUL ALEXANDRU IOAN CUZA NR. 97, BRĂILA. TEL./FAX 0239 615137, pcbrailatoEmail.coni

*A V1ZUL CONFORM este acordat cu condiția de îndeplinire de către unitățile de învățământ a

cerințelor legale referitoare la organizarea și funcționarea spațiilor de învățământ, respectiv întreprinderea demersurilor necesare de obținere, unde este cazul, a autorizațiilor de mediu, sanitare, securitate contra incendiilor, precum și de declanșare a procedurilor de acreditare/ autorizare/evaluare externă

nspector Școlar .General, Prof. Vi orei BOȚEA' ' ■

Inspector Școlar General Adjunct, Prof. Dan Mihai GHEORGHIȚĂ

Inspector școlar, Prof. Violeta LEOCĂ

Jgz
FREȘEDINîE Dț^ȘtDlN|Ă