Hotărârea nr. 388/2020

Modificarea și completarea Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ „SEROPLANT” BRĂILA.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTAR ARZE A JTR. 388 din31.08.2020

Privind: Modificarea și completarea Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ „SEROPLANT” BRĂILA.

CONSILIUL LOCAL         BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, rapoartele de specialitate ale Biroului Resurse Umane și Serviciului de Utilitate Publică „SEROPLANT" Brăila, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile O.G. nr. 71/2002, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, art. 59 și 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale H.C.L.M. Brăila nr. 241/29.07.2013, H.C.L.M. Brăila nr. 234/27.07.2016, H.C.L.M. Brăila nr. 619/21.12.2017 și H.C.L.M. Brăila nr. 163/16.04.2019;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă modificarea Statului de funcții al Serviciului de Utilitate Publică „Seroplant” Brăila aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 234/27.07.2016 și modificat prin H.C.L.M. Brăila nr. 163/16.04.2019, potrivit anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă modificarea și completarea anexei nr. 3 la H.C.L.M. Brăila nr. 241/29.07.2013, modificată și completată prin H.C.L.M. Brăila nr. 619/21.12.2017, după cum urmează:

1. La articolul 5, după lit. c), se introduc 3 noi litere, respectiv lit. d), e) și f), care vor avea următorul cuprins:

,,d) clasa 4662 - Comerț cu ridicata al florilor și plantelor, clasa 4776 -Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor;

  • e) clasa 4941 - Transporturi rutiere mărfuri;

  • f) clasa 6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate".

  • 2. La articolul 11, pct. 2, se modifică litera d), care va avea următorul cuprins:

,,d) fonduri proprii pentru celelalte investiții și dotarea cu utilaje”.

  • 3. Articolul 11, pct. 2 se completează cu o nouă literă, Ut. e), care va avea următorul cuprins:

,,e) alocații de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de investiții aferente bunurilor imobile date în administrarea Serviciului de Utilitate Publică Seroplant Brăila”.

  • 4. Se completează articolul 36 alin. (5) pct. 2 cu o nouă literă, Ut. e), care va avea următorul cuprins:

,,e) alocații de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de investiții aferente bunurilor imobile date în administrarea Serviciului de Utilitate Publică Seroplant Brăila”.

Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 234/27.07.2016, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 163/16.04.2019, se înlocuiește cu anexa prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Biroul Resurse Umane și de către Serviciul de Utilitate Publică „Seroplant” Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

Sheetl

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA

SEROPLANT


Anexa

La HCLM nr. W din           .


STAT DE FUNCȚII

SERVICIUL UTILITATE PUBLICA SEROPLANT

Nr.

crt.

Structura

Funcția contractuala

Treapta profesionala /grad

Nivelul studiilor

Nr. de posturi

de

conducere

de execuție

I

Conducere

director

II

S

1

director adj. ec. fin.

it

S

1

II

Compartiment resurse umane

referent

I/5

M

1

șofer

I/5

M/G

1

magaziner

5

M/G

1

III

Compartiment juridic

consilier juridic

I/5

S

1

IV

Compartiment audit

_

auditor

I/5

S

1

V

Compartiment financiar contabilitate

inspector specialitate

I/5

s

3

VI

Compartiment achiziții, SSM si mediu

inspector specialitate

I/5

s

1

VII

Compartiment comercial, administrativ si arhiva

_______________________________________________ I

Manipulant bun

2

M/G

1

Manipulant bun

5

M/G

3

VIII

Secția de producție si întreținere

(director adj. tehnic

II

S

1

VIII 1

Sector sere si pepiniera

sef serviciu

II

s

1

inspector specialitate

I/5

s

1

magaziner

5

M/G

1

referent

I/5

M

1

muncilor - floricultor

II/4

M/G

1

muncilor - floricultor

IV/2

M/G

1

muncitor in grădinărit si horticultura

H/5

M/G

2

muncitor - floricultor

I/5

M/G

9

muncilor in grădinărit si horticultura

IV/0

M/G

1

muncilor in grădinărit si horticultura

IV/5

M/G

1

șofer

I/5

M/G

1

tractorist - rutierist

I/5

M/G

1

tractorist - rutierist

III/5

M/G

1

muncitor in grădinărit si horticultura

IV/4

M/G

1

VIII 2

Sector administrativ reparatii

sef serviciu

II

S

1

muncitor in grădinărit si horticultura

IV/0

M/G

1

muncitor mecanic

m/4

M/G

1

fochist

II/3

M/G

1

șofer

lt/5

M/G

1

șofer

I/5

M/G

1

fochist

I/5

M/G

2

nstalator

III/5

M/G

1

drujbist

I/3

M/G

1

muncitor in grădinărit si horticultura

II/5

M/G

1

muncitor in grădinărit si horticultura

IV/2

M/G

1

VIII 3

Sector zone verzi

sef serviciu

II

S

1

nspector specialitate

il/2

s

2

J.

inspector specialitate

1/5

S

1

șofer

1/5

M/G

4

muncitor in grădinărit si horticultura

111/2

M/G

2

muncitor in grădinărit si horticultura

IV/0

M/G

3

referent

1/5

M

1

muncitor in grădinărit si horticultura

11/5

M/G

4

tractorist - rutierisi

11/5

M/G

1

muncitor in grădinărit si horticultura

IV/1

M/G

1

muncitor - floricultor

IV/3

M/G

2

muncitor in grădinărit si horticultura

IV/3

M/G

1

muncitor in grădinărit si horticultura

IV/2

M/G

1

muncitor - floricultor

IM

M/G

1

muncitor • floricultor

III/3

M/G

2

muncitor in grădinărit si horticultura         lil/3

M/G

3

muncitor in grădinărit si horticultura

I/3

M/G

1

șofer

II/2

M/G

1

muncilor - floricultor

fll/5

M/G

1

muncilor in grădinărit si horticultura

III/5

M/G

5

muncitor in grădinărit si horticultura

I/5

M/G

1

muncitor - electrician

IV/5

M/G

1

muncitor in grădinărit si horticultura

IV/S

M/G

1

fochist

IV/5

M/G

2

tractorist - rutierist

IV/5

M/G

1

r---------------                                                                         ■                                                                                                                                                ■

| Nr total de funcții contractuale de conducere

6

j Nr total de funcții contractuale de execuție

89

Nr. total de funcții din mstitutie

95Resurse umane,