Hotărârea nr. 387/2020

Stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2021.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOTAE AFl E A Ura. 387

din31.08.2020

Privind: Stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2021.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate ale Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului Local Municipal Brăila;

Luând in considerare dispozițiile art. 9 pct. 3 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15.11.1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997, prevederile art. 16 alin. (2) și art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 491, alin.(1) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, care prevede faptul ca, in cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care consta intr-o anumita suma in lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume in lei, sumele respective se indexează anual, ținând cont de rata inflației pentru anul anterior, comunicata pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

Ținând seama că sumele indexate conform art. 491, alin. 1, din Legea nr. 227/2015, se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local și se aplică în anul fiscal următor, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice: „Pentru indexarea impozitelor si taxelor locale aferente anului 2021, consiliile locale vor utiliza rata inflației de 3.8%”;

în baza art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139, alin (1) și alin. (3), lit. c), coroborat cu prevederile art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MOTAEASTE:

Art.1 Impozitele și taxele locale aplicabile în anul fiscal 2021, se stabilesc, după cum urmează:

 • a) nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale care sunt aplicabile în anul fiscal 2021, sunt cuprinse în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre;

 • b) sancțiunile prevăzute de art. 493, alin.3), 4) și 5) din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, fac obiectul anexei Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre;

 • c) cota prevăzută la art. 457 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare se stabilește la nivelul de 0,107 %;

 • d) cota prevăzută la art. 460 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare se stabilește la nivelul de 0,2 %;

e)cota prevăzută la art. 458 alin (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare se stabilește la nivelul de 0,5 %;

 • f) cota prevăzută la art.460 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare se stabilește la nivelul de 1,3%;

g)cota prevăzută la art. 458 alin (3) și art. 460 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare este stabilită la nivelul de 0,4 %;

h)cota prevăzută la art. 458 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare este stabilită la nivelul de 2 %;

 • i) cota prevăzută la art. 460 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare este stabilită la nivelul de 5 %.

Art.2 Bonificația acordată persoanelor fizice pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri conform art. 462 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, este stabilită la nivelul de 10 %.

Art.3 Bonificația acordată persoanelor fizice pentru plata cu anticipație a impozitului pe teren conform art. 467 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, este stabilită la nivelul de 10 %.

Art.4 Bonificația acordată persoanelor fizice pentru plata cu anticipație a impozitului pe mijloacele de transport conform art. 472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, este stabilită la nivelul de 5 %.

Art.5 Se stabilește taxa pentru servicii de reclamă și publicitate stipulată la art. 477 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, la valoarea de 3 %.

Art.6 (1) Beneficiază de scutire conform prevederilor art. 456, alin. (2) și 464, alin. (2) din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, următoarele:

 • a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la alin. (1) lit x);

 • b) clădirile și terenurile aferente acestora, restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind Regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

 • c) clădirile și terenul aferent acestora, retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din Romania, republicata, cu modificările si completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

 • d) clădirile și terenul aferent acestora, restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor apartinand minorităților naționale din Romania, republicata, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

 • e) clădirea noua cu destinație de locuință, realizata in condițiile Legii locuinței nr. 114/1996, republicata, cu modificările si completările ulterioare precum și clădirea cu destinație de locuință, realizata pe baza de credite, in conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice si construcții de locuințe, aprobata cu modificări și completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările si completările ulterioare. în cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia.

 • f) Clădirea folosită ca domiciliu și terenul aferent acesteia, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.

g)Clădirile și terenul aferent acestora, aflate în proprietatea operatorilor economici, în condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislația în domeniul ajutorului de stat.

h)Clădirile și terenurile utilizate exclusiv pentru furnizarea de servicii sociale gratuite de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale.

i) Clădirile la care au fost executate lucrări în condițiile prevederilor Legii nr. 153/2011, precum și în conformitate cu art. 10 din anexa la HCLM nr. 720/2018.

Criteriile si procedurile de acordare a acestor facilitati sunt prezentate in Anexa nr.3

(2) Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului /taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 456, 464 si 469 se aplica, începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care dețin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior si care sunt depuse la compartimentele de specialitate pana la data de 31 martie, inclusiv, cu excepția art. 456, alin. (1), lit. t), art. 464, alin. (1), lit. t) și art. 469, alin. (1), lit. b).

Art.7 Impozitul pe clădirîle/terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni, în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiție.

Art.8 Aprobarea criteriilor de stabilire a cotelor adiționale, prevăzute la art.489 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal , după cum urmeaza:

 • - necesitatea păstrării, in general, a unui nivel al fiscalității locale comparabil cu anii anteriori, in vederea asigurării caracterului predictibil al impozitelor si taxelor locale;

 • - necesitatea asigurării sustenabilitatii strategiei de dezvoltare a municipiului Braila;

 • - necesitatea asigurării de servicii publice de calitate pentru locuitorii municipiului;

 • - alte criterii de natura economica, sociala, determinate de necesitățile bugetului local (impulsionarea activitatilor economice, exploatarea eficienta a patrimoniului, imbunatatirea aspectului urban al localității, etc).

Art.9 Taxa pentru eliberarea/vizarea Avizului de funcționare referitor la funcționarea unităților comerciale de producție și de prestări servicii, exclusiv alimentație publică, pe raza Municipiului Brăila se stabilește pentru anul 2021, în funcție de suprafața de desfășurare a activității, respectiv:

 • a) Suprafața utilă de desfășurare a activității cuprinsă între 1 mp și 25 mp     -   55 lei

 • b) Suprafața utilă de desfășurare a activității cuprinsă între 26 mp și 50 mp    -  110 lei

 • c) Suprafața utilă de desfășurare a activității cuprinsă între 51 mp și 100 mp  -  165 lei

 • d) Suprafața utilă de desfășurare a activității cuprinsă între 101 mp și 250 mp - 220 lei

 • e) Suprafața utilă de desfășurare a activității cuprinsă între 251 mp și 500 mp - 440 lei

 • f) Suprafața utilă de desfășurare a activității care depășește 501 mp, inclusiv - 1100 lei.

Art.10 Actualizarea redeventei înscrisă în contractele de concesiune având ca obiect spații medicale situate în Policlinica Hipodrom, stabilite ca urmare a negocierii, se va realiza anual, la începutul fiecărui an fiscal, funcție de rata inflației. J

Art.11 Certificatul de atestare fiscală se emite de organul fiscal competent al autorității administrației publice locale, la solicitarea contribuabilului sau a notarului, respectiv al împuternicitului acestuia, conform delegării date de către contribuabil, în scopul punerii în aplicare a dispozițiilor legale ce impun prezentarea acestuia.

Art.12 Conform prevederilor art. 162, alin. (2), lit. b) din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedura fiscala, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește lista debitorilor persoane fizice care înregistrează obligații fiscale restante la sfârșitul trimestrului și neachitate al căror nivel depășește 1000 lei pentru persoanele fizice si 3000 lei pentru persoane juridice.

Art.13 Pentru clădirile/terenurile neîngrijite situate în intravilanul localității, impozitul pe clădiri se majoreaza la 500%. Criteriile de încadrare a clădirilor în această categorie sunt prevăzute în hotărârea de Consiliu Local Municipal Braila nr. 720/2018.

Art.14 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă prevederile H.C.L.M. Brăila nr. 715/2019.

Art.15 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2021 și va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila prin Direcția Finanțelor Publice Locale, Direcția Arhitect Șef, Direcția Cultură, învățământ Sport și Turism, Direcția Tehnică, Direcția Juridic Contencios Administrație Publică Locală, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va aduce la cunoștință publică și comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


ION O


GANF-PO-09-02.01.03/rev.0

AN EXAnr. 1

la H.C.L.M. nr. 3J^/J/Qf-2020


cuprinzând valorile impozabile în anul fiscal 2021

■CAPITOLUL II Impozitul și taxa pe clădiri ___________________________

Valorile impozabile pe metru pătrat d e_s up rafață construită des fășurată la clădi ri, în cazul persoanelor fizice, indexa te c u r a ta in flației 3.8% Art. 457 alin. (2)                                  

^Valoarea impozabilă- lei/m2 -

Tipul clădirii

Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire(condiții cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare, electrice sau încălzire

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

1100.3

660.18

B. Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

330.08

220.06

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat ori cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

220.06

192.56

i

D. Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci ori din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

137.55

82.53

E. în cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau la mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F. în cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol și/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

... 1

CAPITOLULUI Impozitul și taxa pe teren — Brăila - localitate rang I__

Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate în intravilan - Terenuri cu construcții

Art. 465 alin. (2)

Zona

NIVELURILE PRACTICATE ÎN ANUL 2020 - lei/ha **) -

Niveluri conform Cod Fiscal, indexate cu rata inflației 3.8%

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 2021 - lei/ha “) -

Procent modificare 2021/2020

Persoane juridice

Persoane fizice

Persoane juridice/fizice

Persoane juridice

Persoane fizice

Juridice/ Fizice

A

11.208

11.208

7.567,84-18.918,49

11.634

11.634

~3,8 %

B

8.475

8.475

5.720,44-14301,66

8.797

8.797

~3,8 %

C

5.796

5.796

3.914,85-9.786,04

6.016

6.016

~3,8 %

D

2.756

2.756

1.859,49-4.649,85

2.861

2.861

-3,8 %

Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință,după caz, oricăror entitati altele decât cele de drept public, se stabilește taxa pe teren care se datoreaza de concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosință, în condiții similare impozitului pe teren. In cazul transmiterii ulterioare altor entitati a dreptului de concesiune, Închiriere, administrare sau folosința asupra terenului, taxa se datoreaza de persoana care are relația contractuala cu persoana de drept public.

Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate în intravilan — orice altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții — indexate cu rata inflației 3,8%

Art. 465 alin. (4)

- lei/ha —

Nr. crt.

Zona

A

B

c

D _

Categoria de folosință

1.

Teren arabil

30,81

23,11

20,91

16,50

2.

Pășune

23,11

20,91

16,50

14,30

3.

Fâneață

23,11

20,91

16,50

14,30

4.

Vie

50,60

38,50

30,81

20,91

5.

Livadă

58,31

50,60

38,50

30,81

6.

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

30,81

23,11

20,91

16,50

7.

Teren cu ape

16,50

14,30

8,79

0 -

8.

Drumuri și căi ferate

0

0

0

0

9. Teren neproductiv

0          0 1 o

0

Nr. Crt

Zona

Categoria de folosință

Nivelurile practicate în anul 2019 - lei/ha -

Nivelurile practicate în anul 2020 - lei/ha -

Nivelurile aplicabile în anul 2021 - lei/ha -

Zona

Zona

Zona

A

B

c

D

A

B

C

D

A

B

c

D

1

Teren arabil

30

23

21

16

31

24

22

17

32

25

23

18

2

Pășune

23

21

16

14

24

22

17

15

25

23

18

16

3

Fâneață

23

21

16

14

24

22

17

15

25

23

18

16

4

Vie

49

38

30

21

51

40

31

22

53

42

32

23

5

Livadă

57

49

38

30

60

51

40

31

62

53

42

32

6

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

30

23

21

16

31

24

22

17

32

25

23

18

7

Teren cu ape

16

14

8

0

17

15

8

0

18

16

9

0

8

Drumuri și căi ferate

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Neproductiv

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nivelurile impozitelor anuale din tabel s-au obținut prin aplicarea la nivelul maxim stabilit prin Legea 227/2015 a unor cote adiționale cuprinse intre : 2,38% si 11,88%, cote permise de prevederile art. 489 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal.

Pentru determinarea impozitului/taxei pe teren pentru terenurile amplasate în intravilan, la orice altă categorie decât cea de terenuri cu construcții, asupra nivelurilor stabilite în tabelul de mai sus se aplică coeficientul de corecție, ce corespunde municipiului Brăila ca localitate urbană de rang I, respectiv coeficientul 5.00.

Art. 465, alin.6 - Ca excepție de Ia prevederile art.465 ahn.(3)- (5), in cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat in intravilan, Înregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosința decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor art. 465, alin.7 numai daca indeplinesc , cumulativ următoarele condiții:

 • a) au prevăzut in statut, ca obiect de activitate, agricultura;

 • b) au Înregistrate in evidenta contabila, pentru anul fiscal respectiv, venituri si cheltuieli din desfasurarea obiectului de activitate prevăzut la lit.a).

jlmpozitul/Taxa pe terenurile amplasate în extravilan

Art. 465 alin. (7)                                                                                                  - lei/ha -

Nr. crt.

Zona

Categoria de folosință

Niveluri indexate cu rata inflației 3,8%

2019

2020

2021

1.

Teren cu construcții

24,21-34,10

34

36

37

2.

Teren arabil

46,21-55,01

55

58

60

3.

Pășune

22-30,81

30

31

32

4-

Fâneață

22-30,81

30

31

32

5-

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1

52,81 -60,51

60

63

65

5.1.

Vie până la intrarea pe rod

0

0

0

0

6.

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1

52,81-61,62

61

64

66

6.1.

Livadă până la intrarea pe rod

0

0

0

0

7.

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1

8,79-17,6

17

18

19

7.1.

Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție

0

0

0

0

8.

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

1,1002-6,601

6

7

7

8.1.

Teren cu amenajări piscicole

28,6-37,40

37

39

40

9. Drumuri și căi ferate

0

0

0

o

10.

Teren neproductiv

0

0

0

0

Nivelurile impozitelor anuale din tabel s-au obținut prin aplicarea la nivelul maxim stabilit prin Legea 227/2015 a unor cote adiționale cuprinse intre : 3.86% si 9.07%, cote permise de prevederile art. 489 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal.

Pentru determinarea impozitului/taxei pe terenurile amplasate în extravilan, asupra nivelurilor stabilite în tabelul de mai sus se aplică coeficientul de corecție, ce corespunde municipiului Brăila la localitate urbana de rang I, respectiv coeficientul 2.50 pentru zona A, coeficientul 2.40 pentru zona B, coeficientul 2.30 pentru zona C și coeficientul 2.20 pentru zona D.

Impozitul pe mijloacele de transport

CAPITOLUL IV Impozitul pe mijloacele de transport

Art. 470 alin. 2

Nr. crt.

Mijloace de transport cu tracțiune mecanică

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cmJ sau fracțiune din aceasta)

Niveluri indexate cu rata inflației 3.8%

2019

2020

2021

1.

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv

8,80

9

9

9

2.

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm

9,90

10

10

10

3.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cmJ inclusiv

19,81

20

21

22

4.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 inclusiv

79,22

78

82

85

5.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm și 3.000 cm inclusiv

158,44

156

163

169

6.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm

319,09

314

328

340

i7.

Autobuze, autocare, microbuze

26,41

26

27

28

8.

Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv

33

33

35

36

9.

Tractoare înmatriculate

19,81

20

21

22

II. Vehicule înregistrate

1.

Vehicule cu capacitate cilindrică:

lei/200 cm3

lei/200 cm3

1.1.

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm

2,2-4.4

3

3

4

1.2.

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3

4,4 -6,6

5

5

6

2.

Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată

54,99- 164,98

108 lei/an

113 lei/an

117 lei/an

Nivelurile din tabelul anterior s-au obținut prin aplicarea la nivelurile stabilite prin Legea 227/2015 a unor cote adiționale cuprinse între 1% și 11 %, conform prevederilor art. 489 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal.

Art. 470 alin. 3 In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 95%

Art. 470 alin. 4 în cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.

Art. 470 alin. Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Impozitul 2020 (lei/an) -Indexat cu rata inflației 4.6%

Impozitul 2021 (lei/an) -Indexat cu rata inflației 3.8%

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I.         două axe

1.

Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

o

150,52

0

156,24

Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

150,52

418,71

156,24

434,62

3.

Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

418,71

588,31

434,62

610,67

[4.

Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

588,31

1332,44

610,67

1383,07

:5.

Masa de cel puțin 18 tone

588,31

1332.44

610,67

1383,07

II.          3 axe

|1.

Masa de cei puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

150,52

262,88

156,24

272,87

|2.

Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

262,88

539,55

272,87

560,05

13.

Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

539,55

700,67

560,05

727,30

4.

Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

700,67

1080,15

727,30

1121,20

|5.

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

1080,15

1678,00

1121,20

1741,76

16.

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

1080,15

1678,00

1121,20

1741,76

|7.

Masa de cel puțin 26 tone

1080,15

1678,00

1121,20

1741,76

III.        4 axe

1.

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

700,67

710,21

727,30

737,20

2.      Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

710,21

1108,78

737,20

1150,91

p.

Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

1108,78

1760,69

1150,91

1827,60

|4.

Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1760,69

2611,88

1827,60

2711.13

15.

Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1760,69

2611,88

1827,60

2711,13

6.

Masa de cel puțin 32 tone

1760.69

2611,88

1827,60

2711,13

Art. 470 alin. (6) Combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Impozitul 2020 (lei/an) -Indexat cu rata inflației 4.6%

Impozitul 2021 (lei/an) -Indexat cu rata inflației 3.8%

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I-

12+ 1

axe

11.

Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

0

0

Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

0

0

|3.

Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

67,84

0

70,42

Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

67,84

155,82

70,42

161,74

|5-

Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

155,82

364,65

161,74

378,51

is.

Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

364,65

471,70

378,51

489,62

R..

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

471,70

851,19

489,62

883,54

|8.

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

851,19

1492,51

883,54

1549,23

9.

Masa de cel puțin 28 tone

851,19

1492,51

883,54

1549,23

II.

12 + 2 axe

11-

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

146,28

340,26

151,84

353,19

;2.

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

340,26

559,69

353,19

580,96

3.

Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

559,69

821,52

580,96

852,74

£

Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

821,52

992,17

852,74

1029,87

|5.

Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

992,17

1629,25

1029,87

1691,16

■6.

Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1629,25

2261,01

1691,16

2346,93

9-

Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

2261,01

3433,39

2346,93

3563,86

|8.

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

2261,01

3433,39

2346,93

3563,86

|9.

Masa de cel puțin 38 tone

2261,01

3433,39

2346,93

3563,86

III.

2 + 3 axe

|l.

■Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1799,90

2504,81

1868,30

2600

12.

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2504,81

3403,72

2600

3533,06

)3.

Masa de cel puțin 40 tone

2504,81

3403,72

2600

3533,06

IV. _

3 + 2 axe

1.

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1590,02

2208,01

1650,44

2291,91

2.      [Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2208,01

3053,91

2291,91

3169,96

[3.

[Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

3053,91

4517,79

3169,96

4689,47

[4.      [Masa de cel puțin 44 tone

3053,91

4517,79

3169,96

4689,47

V.        3 + 3 axe

|1-

[Masa de cel puțin 36 tone, dai’ mai mică de 38 tone

904,19

1093,94

938,55

1135,51

[2.      (Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1093,94

1634,54

1135,51

1696,65

3.      [Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1634,54

2601,28

1696,65

2700,13

4.      [Masa de cel puțin 44 tone

1634,54

2601,28

1696,65

2700,13

Nota: -in cazul mijloacelor de transport, prevăzute la art. 470 alin. (5) și (6), impozitul se va recalcula incepand cu data de intai ianuarie a anului următor depunerii declarației si a documentului care sa ateste sistemul de suspensie (în cazul în care din documentele inițiale nu rezultă sistemul de suspensie, încadrarea se va efectua la valoarea cea mai mare).

Nota : in cazul autovehiculelor de peste 12tone, ale căror caracteristici tehnice (nr.axe/sarcina totala maxima autorizata) nu se regăsesc in clasificatia din tabelul de mai sus, vor fi asimilate, in vederea stabilirii impozitelor datorate, autovehiculelor prevăzute la art. 470 alin.(5) din Codul fiscal la ultima categorie.

Art. 470 alin. (7) Remorci, semiremorci sau rulote

Masa totală maximă autorizată

Impozit - lei -

Niveluri indexate cu rata inflației 3.8%

2019

2020

2021

a) Până la o tonă, inclusiv

9,90

10

10

10

b) Peste o tonă, dar nu mai mult de 3 tone

37,42

37

39

40

c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

57,21

57

60

62

d) Peste 5 tone

70,42

69

72

75

Nivelurile din tabelul anterior s-au obținut prin aplicarea la nivelurile stabilite prin Legea 227/2015 a unor cote adiționale cuprinse între 1% și 8.4%, conform prevederilor art.489 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal.

Mijloace de transport pe apă:

Art. 470 alin, (8) Mijloace de transport pe apă

Niveluri indexate cu rata inflației 3.8%

2019

2020

2021

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal

23,11

23

24

25

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

61,62

61

64

66

3. Bărci cu motor

231,06

228

238

247

4. Nave de sport și agrement

a) peste 2,50 m, dar nu mai mult de 6 m

0-1231,22

228

238

247

b) peste 6 m, dar nu mai mult de 12 m

812

849

881

c) peste 12 m

1210

1266

1314

5. Scutere de apă

231,06

228

238

247

6. Remorchere și împingătoare:

a) până la 500 CP, inclusive

615,07

605

633

657

b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusive

1000,16

983

1028

1067

c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusive

1538,21

1512

1582

1642

d) peste 4000 CP

2461,37

2419

2530

2626

7. Vapoare — pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta

200,25

197

206

214

8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale:

a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv

200,25

197

206

214

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de tone, inclusiv

308,08

303

317

329

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone

539,15

530

554

575

Nivelurile din tabelul anterior s-au obținut prin aplicarea la nivelurile stabilite prin Legea 227/2015 a unor cote adiționale cuprinse între 6,65% și 8,17% conform prevederilor art.489 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal.

Nota: -in cazul mijloacelor de transport pe apa, prevăzute Ia art. 470 alin.(8) pct.4 a) și b) din tabel, impozitul se va datora incepand cu data de intai a anului următor depunerii declarației si a documentului care sa ateste lungimea ambarcațiunii; (încadrarea se va efectua urmare depunerii declarației si a documentului care sa ateste lungimea ambarcațiunii).

-in cazul nedepunerii documentelor menționate se aplica art. 470 alin.(8) pct. 4 lit c) din tabel.

CAPITOLUL V Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor

Art. 474 alin. (l)Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul urban

Valori L.227/2015

- lei-

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism

a) până la 150 m , inclusiv

5,5 - 6,6

6

b) între 151 și 250 m2, inclusiv

6,6 - 7,7

7

c) între 251 și 500 m , inclusiv

7,7- 9,9

9

d) între 501 și 750 m , inclusiv

9,9-13,2

12

e) între 751 și 1000 m2, inclusiv

13,2- 15,4

14

f) peste 1000 m2

15,40+0,0 Hei/ lei/m2,pentru fiecare m2 care depășește 1000 m2.

15,40 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care depășește 1000 m2

Ârt.474 alin.(3) Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale.

Art. 474 alin. (4)Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului județean

15

Art. 474 alin. (5) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o clădire rezidențiala sau cladire-anexa este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrărilor de construcții.

[Art. 474 alin.(6) Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte construcții decât cele menționate la alin.(5) este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrărilor de construcție, inclusiv valoarea instalațiilor aferente.

lArt.474 alin.(8) Taxa pentru prelungirea unei autorizații de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale.

Art.474 alin.(9) Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a unei construcții este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părții desființate.

Art. 474 alin. (10) Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări

15 lei, pentru fiecare m2 afectat

Art. 474 alin. (12) Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier

Art. 474 alin. (13) Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea

autorizată a lucrărilor de construcție

Art. 474 alin. (14)Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri ■si panouri de afisaj, firme si reclame situate pe căile și în spațiile publice.

8 lei, pentru fiecare m2 de suprafață ocupată de construcție

Art. 474 alin. (15)Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu

13 lei, pentru fiecare record

Art. 474 alin. (16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă (eliberare certificat în termen de 7 zile 'lucrătoare de la data depunerii cererii)

9 lei

Taxa de urgență pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală in termen de trei zile de la data depunerii cererii (eliberare certificat în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii)

18 lei

Art. 475 alin. (1) Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare

23 lei

Art. 475 alin. (2) Taxa pentru eliberarea atestatului de producător

26 lei/buc

Art. 475 alin. (2) Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

26 lei/buc

Art.475 alin.(3) Taxa pentru eliberarea / vizarea anuala a autorizației privind desfasurarea activitatii de alimentație publica CAEN 5610, 5630 si alte activitati recreative si distractive- clasa CAEN 932

a) suprafața utila de desfășurare a activitatii cuprinsa intre 1 mp si 10 mp.

880 lei

b) suprafața utila de desfășurare a activitatii cuprinsa intre 1 Imp si 50 mp

1760 lei

c) suprafața utila de desfășurare a activitatii cuprinsa intre 51 mp si 100 mp

2752 lei

d) suprafața utila de desfășurare a activitatii cuprinsa intre 101 mp si 250 mp

3631 lei

e)suprafata utila de desfășurare a activitatii cuprinsa intre 25Imp si 500mp

4401 lei

te)suprafata utila de desfășurare a activitatii care depășește 501 mp, inclusiv                                                             j          5501 lei

Cuantumul taxei pentru eliberarea autorizației privind desfasurarea activitatii cu caracter temporar de alimentație publica CAEN 5610, 5630 si alte activitati recreative si distractive- clasa CAEN 932

a) suprafața utila de desfasurare a activitatii cuprinsa intre Imp si 10 mp

74 lei/luna

b) suprafața utila de desfasurare a activitatii cuprinsa intre 1 Imp si 50 mp

146 lei/luna

c) suprafața utila de desfasurare a activitatii cuprinsa intre 51 mp si 100 mp

229 lei/luna

d)suprafata utila de desfasurare a activitatii cuprinsa intre 101 mp si 250 mp

303 lei/luna

e)suprafata utila de desfasurare a activitatii cuprinsa intre 25 Imp si 500mp

.....

366 lei/luna

f) suprafața utila de desfasurare a activitatii care depășește 501 mp , inclusiv

459 lei/luna

CAPITOLUL VI Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate

Art. 478 alin. (2)

|Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate:                     - lei/mJ sau fracțiune de m2 -

Niveluri indexate cu rata inflației 3,8%

2020

2021

a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economica

35,20

37

38

b) în cazul oricărui alt panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj pentru reclamă și publicitate

25,30

26

27

Nivelurile din tabelul anterior s-au obținut prin aplicarea la nivelul maxim prevăzut de Legea 227/2015 a unor cote adiționale de 6,71% și 7.95% conform prevederilor art. 489 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL PE SPECTACOLE -art. 481 alin (2) lita) si b)

Manifestarea artistică sau activitatea distractivă

NIVELURILE PRACTICATE ÎN ANUL 2020

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 2021

1. spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională

cota 2 %

din suma încasată din vânzarea biletelor și abonamentelor

cota 2 %

din suma încasată din vânzarea biletelor și abonamentelor

2. oricare alta manifestare artistica decât cele enumerate la lit. a), precum: festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri sau alte manifestări artistice ori distractive care au un

cota 5 %

din suma încasată din vânzarea biletelor și abonamentelor

_

cota 5 %

din suma încasată din vânzarea biletelor și abonamentelor

Taxe speciale

Art. 484 alin (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Taxa de urgenta pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscala- eliberate in ziua depunerii cererii (cu excepția primei zile lucratoare din luna)

25 lei

Taxa speciala de salubrizare

2020

2021 (indexată cu rata inflației 3,8%)

11,50 lei

12,00 lei

Alte taxe locale

Art 486 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Taxa eliberare permis utilizare temporară a domeniului public cu prilejul Zilelor Brăilei , participanților la Târgul Național al Meșterilor Populari si alimentație publica

1,5 lei/mp/oră

Taxa eliberare permis utilizare temporara a domeniului public cu prilejul Zilelor Brăilei, pentru activitati de divertisment

0,75 lei/mp/ora

Taxa pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului sau prestărilor de servicii cu ocazia altor evenimente, organizate in Parc Monument, Faleza, str. Mihai Eminescu si Gradina Publica

0,5 lei/mp/oră _________________________________________________________________1

Taxa pentru desfasurarea temporara a unor spectacole si alte activitati similare cu ocazia altor evenimente, organizate in Parc Monument, Faleza, str. Mihai Eminescu si Gradina Publica

0,5 lei/mp/oră

Taxa pentru alte activitati de natura celor de mai sus

0,5 lei/mp/oră

Taxa vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice si a monumentelor de arhitectura

5 lei/ persoana

taxa speciala pentru oficiere căsătorie in zilele nelucratoare

176 lei

taxa acces pentru filmare casatorii

31 lei/eveniment

taxa acces fotografiere casatorii

31 lei/eveniment

taxa speciala pentru oficierea căsătoriilor in alte locații in afara sediului Primăriei, locații stabilite prin dispoziție a Primarului mun. Braila

156 lei/eveniment

taxa pentru eliberare adeverința privind apartenența la domeniul public si privat al Municipiului Braila (eliberare adeverință în termen de 7 zile lucrătoare de la data depunerii cererii)

10 lei

taxa de urgenta eliberare adeverința privind apartenența la domeniul public si privat al Municipiului Braila (eliberare adeverință în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii)

8 lei

Taxa de urgenta pentru eliberarea certificatului de urbanism avand ca scop elaborarea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții privind lucrări de construire / desființare in termen de 7 zile lucratoare de la data depunerii cererii.

2001ei

Taxa de urgenta pentru eliberarea certificatului de urbanism avand ca scop efectuarea de operațiuni notariale privind circulația imobiliara, in termen de 3 zile lucratoare de la data depunerii cererii

100 lei

Taxa aviz CTUAT

168 lei

Taxa pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării construcției

Ulei

Taxa de urgenta pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării construcției, in termen de 3 zile lucratoare de la data depunerii cererii

54 lei

1

taxa aviz oportunitate

374 lei

taxa Închirierea domeniului public - pana la 30 zile -

0,5 lei/mp/ora

taxa pentru avizul de publicitate

32 lei/mp/luna

taxa pentru acordul pentru afisaj electoral

5 lei/mp/luna

taxa permis pentru activitati promotionale

10 lei/mp/luna

taxa pentru emiterea unui aviz preliminar

5 lei/aviz

taxa pentru emiterea unui acord pentru execuție cale de acces

5 lei/acord

taxa pentru emiterea unui aviz de incepere a lucrărilor subterane

conf. HCLM nr.426/28.09.2017

Taxa pentru inscriere examen atestare administrator de condominii

421ei

- taxa pentru eliberarea adeverinței privind apartenența la domeniul public si privat al Municipiului Braila și a certificatului de nomenclatură stradală se achită anticipat.

- taxă specială pentru eliberarea permisului de acces auto ,după cum urmează :

Masa totală maximă autorizată

Lei/zi

Lei/30 zile

Lei/an

între 3,5t și 5 t inclusiv

25

117

892

Intre 5t și lOt inclusiv

29

151

1252

între lOt și 15t inclusiv

32

185

1588

între 15t și 20t inclusiv

38

240

2039

între 20t și 30t inclusiv

45

307

2600

Peste 30t

74

531

4623

“taxă specială pentru eliberarea permisului de acces auto, pentru transporturi agabaritice, după cum urmează:

Ni. crt.

Masa autovehiculului Agabaritic

Taxă pe km parcurs - lei -

1.

Până la 10 t

44

2.

între 10 - 20 t

65

3.

între 20 - 40 t

83

4.

Peste 40 t

128

Art. 486 alin. (2) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal

Nivel aplicabil în anul 2020

Nivel aplicabil în anul 2021

Iei

lei

7.

Deținătorii de vehicule lente sunt obligați la plata taxei pentru vehicule lente, care se stabilește în sumă fixă, pentru fiecare vehicul care folosește infrastructura publica locala și se plătește integral pana la primul termen de plata

58

60

2.

Taxa zilnica pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor destinate obținerii de venit, în cazul folosirii infrastructurii publice locale.

13 lei/zi

13 lei/zi

3.

Impozit mijloace de transport pe apa , altele decât cele prevăzute la art. 470 alin(8) din Legea 227/2015

Pontoane, construcții plutitoare, instalatii plutitoare

1571ei

163 lei

bacuri si poduri plutitoare

1108 lei

1150 lei

pontoane restaurant sau orice construcție plutitoare cu destinația finala de restaurant, hotel si altele asemenea

4371ei

4541ei

Denumirea vehiculului lente

!    Autoexcavator ( excavator pe autoșasiu)

2    Autocositoare

3    Autogreder sau autoscreper

4    Buldozer pe pneuri

5    Compactor autopropulsat

6 Excavator cu racleți pentru săpat șanțuri, excavator cu rotor pentru săpat șanțuri sau excavator pe pneuri

7 Freză autopropulsată pentru canal sau pentru pământ stabilizat

8    Freză rutieră

9    încărcător cu cupă pe pneuri

10 Instalație autopropulsată de sortare concasare

II

12

13

14


Macara cu greifer

Macara mobilă pe pneuri

Macara tuni autopropulsată

Mașină autopropulsată pentru oricare din următoarele : - lucrări de terasamente

 • - construcția și întreținerea drumurilor

 • - decopertarea îmbrăcăminții asfaltice la drumuri

 • - finisarea drumurilor

 • - forat

 • - turnarea asfaltului

 • - înlăturarea zăpezii


 • 15 Sașiu autopropulsat cu ferestrău pentru tăiat lemne

 • 16 Tractor pe pneuri

 • 17 Troliu autopropulsat

 • 18 Utilaj multifuncțional pentru întreținerea drumurilor

 • 19 Vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă

 • 20 Vehicul pentru măcinat și compactat deșeuri

 • 21 Vehicul pentru marcarea drumurilor

 • 22 Vehicul pentru tăiat și compactat deșeuri

 • 23 Motostivuitoare

Art. 486 alin. (4)

Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă

597 lei

Art.486 alin. (5)

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale

32 lei

Taxa de eliberare a duplicatului pentru Avizul / Autorizația de funcționare emise după data de 01.01.2017 in baza noului Regulament aprobat prin H.C.L.M. nr. 390/28.11.2016

30 lei

Taxa speciala pentru eliberarea de copii din arhiva unitatii si certificarea acestora

10 lei/pagina

Taxa speciala pentru istoricul de rol

10 lei

Taxa speciala pentru eliberarea de copii necertificate a documentelor din arhiva unitatii

5 lei/pagina

Taxa speciala pentru efectuarea de fotocopii

0,3 lei/pagina

Taxa pentru utilizarea temporară a domeniului public, se încasează anticipat, prin serviciul de specialitate.

Taxele de urgență prevăzute anterior se încasează anticipat, odată cu depunerea cererii. Dacă cererea nu poate fi soluționată în procedura de urgență taxa se restituie solicitantului

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

A N E X A nr. 2 la H.C.L.M. nr. 3^/^2^2020

SANCȚIUNI

Limitele minime și maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice - indexate cu rata inflației de 3,8%

Art. 493 alin. (3)

Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 77 lei la 3071ei, iar cele de la lit. b) cu amendă de la 307 lei la 765 lei

Art. 493 alin. (4)

încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 357 de lei la 1737lei.

Limitele minime și maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice - indexate cu rata inflației de 3,8%

Art. 493 alin. (5)

în cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%, respectiv:- contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 308 lei la 1228 lei, iar cele de la lit. b) cu amendă de la 1228 lei la 3063 lei. încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare ia spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1430 lei la 6945 lei.

Contravențiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

A N E X A nr. 3

H.C.L.M. nr. 3& / ^^2020

Procedurile și criteriile de acordare a facilităților la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren stabilite pentru persoanele juridice prin H.C.L. nr. /2020 privind Stabilirea impozitelor si taxelor locale, aplicabile in anul fiscal 2021.

I. Scutirea la plata impozitului/taxei pentru clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memorial, altele decât cele prevăzute la alin.(l) lit. x)

A. Criterii de acordare a facilitatilor:

1) Clădirile sa fie clasate ca monumente istorice , de arhitectura sau arheologie, muzee sau case memoriale;

 • 2) Scutirea se acorda persoanelor juridice doar pentru suprafața in care nu se desfasoara activitati economice;

 • 3) Scutirea se aplica incepand cu data de 01 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care dețin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior si sunt depuse pana la data de 31 martie, inclusiv;

 • 4) Daca in cursul unui an intervin schimbări care conduc la modificarea condițiilor in care se acorda scutirea de impozit/taxa pe clădiri , persoanele in cauza trebuie sa depună declaratii fiscale in termen de 30 de zile de la apariția acestora;

 • 5) Neanuntarea modificărilor intervenite conduce la anularea scutirii si recalcularea impozitului/taxei pe clădiri incepand cu data acordării facilitatii.

 • B. Acte necesare

Scutirea se acorda pe baza de cerere scrisa, depusa la organul fiscal, insotita de următoarele documente:

 • - documente de constituire a persoanei juridice si actul de identitate a reprezentantului legal;

 • - documente de proprietate sau de folosinta/administrare/concesionare/ închiriere;

 • - document justificativ privind clasarea clădirii ca monument istoric, de arhitectura sau arheologie, muzeu sau casa memoriala;

 • - declarație pe propria răspundere ca in clădire nu se desfasoara activitati economice, sau in cazul in care, in parte de clădire se desfasoara activitati economice, declarație privind suprafața in care se desfasoara acestea, contractul de închiriere, comodat sau alt inscris prin care s-a atribuit folosința acelei parti din clădire in vederea desfășurării activitatii economice.

 • II. Scutirea la plata impozitului /taxei pentru clădirile / terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizatii neguvernamentale si Întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale

 • A . Criterii de acordare a facilitatilor

 • 1) Se acorda numai pentru clădirile si terenurile utilizate exclusiv pentru furnizarea de servicii sociale;

 • 2) Furnizarea serviciilor sociale sa se desfasoare pe tot parcursul anului fiscal pentru care se acorda facilitatea;

 • 3) Are toate creanțele fiscale restante achitate la data de 31.12.2020;

 • 4) Furnizarea de servicii sociale se va face gratuit.

 • 5) Scutirea se aplica incepand cu data de 01 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care dețin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior si sunt depuse pana Ia data de 31 martie, inclusiv;

 • 6) Daca in cursul unui an intervin schimbări care conduc la modificarea condițiilor in care se acorda scutirea de impozit/taxa pe clădiri /teren, ONG-urile si Întreprinderile sociale trebuie sa depună declaratii fiscale in termen de 30 de zile de la apariția acestora;

 • 7) Neanuntarea modificărilor intervenite conduce la anularea scutirii si recalcularea impozitului/taxei pe cladiri/teren incepand cu data acordării facilitatii.

 • B . Acte necesare

Scutirea se acorda pe baza de cerere scrisa, depusa la organul fiscal, insolita de următoarele documente:

 • - actul de infiintare al ONG -urilor / Întreprinderilor sociale;

 • - statutul ONG-urilor/intreprinderilor sociale;

 • - certificate/atestat de acreditare ca furnizor de servicii sociale;

 • - actul de proprietate;

 • - autorizație de functionare( licențiere) pentru locație.

 • III. Scutirea la plata impozitului pe cladirile/terenurile retrocedate potrivit artlalin. (10) din OUG nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din Romania, republicata, cu modificările si completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectatiunea de interes public.

Cultele religioase din Romania sunt recunoscute potrivit Legii nr. 489/28.12.2006, republicata, privind libertatea religioasa si regimul general ai cultelor.

 • A. Criterii de acordare a facilitatilor

 • 1) Scutirea la plata impozitului pe cladiri/teren se acorda in cazul in care imobilele retrocedate sunt afectate unor activitati de interes public din invatamant sau sanatate iar noul proprietar menține afectatiunea de interes public;

 • 2) Scutirea se acorda numai in cazul in care sunt toate creanțele fiscale restante achitate la data de 31.12.2020;

3)Scutirea se aplica începând cu data de 01 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care dețin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior si sunt depuse pana Ia data de 31 martie, inclusiv;

 • 4) Daca in cursul unui an intervin schimbări care conduc la modificarea condițiilor in care se acorda scutirea de impozit/taxa pe cladiri/teren, persoanele in cauza trebuie sa depună declaratii fiscale in termen de 30 de zile de la apariția acestora;

 • 5) Neanuntarea modificărilor intervenite conduce la anularea scutirii si recalcularea impozitului/taxei pe clădiri incepand cu data acordării facilitatii.

 • B. Acte necesare

Scutirea se acorda pe baza de cerere scrisa , depusa la organul fiscal, insotita de următoarele documente:

 • - documentele de recunoaștere a calitatii de cult;

 • - decizia de retrocedare;

 • - extras de carte funciara;

 • - contractul de închiriere Zcomodat/etc. din care rezulta ca imobilele sunt afectate unor activitati de interes public.

 • IV. Scutirea Ia plata impozitului pe clădirile / terenurile restituite potrivit art.l alin. (5) din OUG nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor apartinand minorităților naționale din Romania, republicata, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectatiunea de interes public.

A.Criterii de acordare a facilitatilor

 • 1) Scutirea la plata impozitului pe cladire/teren se acorda in cazul in care imobilele restituite sunt afectate unor activitati de interes public , iar noul proprietar menține afectatiunea de interes public;

 • 2) Scutirea se acorda numai in cazul in care, la data de 31.12.2020, sunt toate creanțele fiscale restante achitate;

 • 3) Scutirea se aplica incepand cu data de 01 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care dețin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior si sunt depuse pana la data de 31 martie, inclusiv;

 • 4) Daca in cursul unui an intervin schimbări care conduc la modificarea condițiilor in care se acorda scutirea de impozit/taxa pe cladiri/teren, persoanele in cauza trebuie sa depună declaratii fiscale in termen de 30 de zile de la apariția acestora;

 • 5) Neanuntarea modificărilor intervenite conduce la anularea scutirii si

recalcularea impozitului/taxei pe clădiri incepand cu data acordării facilitatii.

B.Acte necesare

Scutirea se acorda pe baza de cerere scrisa, depusa la organul fiscal, insolita de următoarele documente:

 • - actul de constituire;

 • - decizia de restituire;

 • - extras de carte funciara;

 • - contractul de închiriere / comodat din care rezulta ca imobilele sunt afectate unor activitati de interes public.

Procedurile și criteriile de acordare a facilităților la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren stabilite pentru persoanele fizice prin H.C.L. nr. /2020 privind Stabilirea impozitelor si taxelor locale, aplicabile in anul fiscal 2021 .

I Scutirea la plata impozitului pe clădirile/terenurile restituite potrivit art.16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public

 • A. Criterii de acordare a facilităților

 • 1) clădirea și terenul aferent să fi făcut obiectul restituirii în conformitate cu Legea 10/2001;

 • 2) clădirea și terenul să fie în proprietatea persoanelor îndreptățite la restituire potrivit Legii nr. 10/2001;

 • 3) proprietarul menține afectațiunea de interes public a clădirii/terenului;

 • 4) Scutirea se aplica incepand cu data de 01 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care dețin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior si sunt depuse pana la data de 31 martie, inclusiv;

 • 5) Scutirea se acorda numai in cazul in care, la data de 31.12.2020, sunt toate creanțele fiscale restante achitate;

 • B. Acte necesare

(l)Scutirea la plata impozitului pe clădiri/teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de copii ale documentelor justificative certificate de conformitate cu originalul:

 • a) act identitate;

 • b) act de proprietate din care rezultă restituirea în baza Legii 10/2001;

 • c) documente din care rezultă menținerea afectațiunii de interes public.

II Scutirea la plata impozitului pe clădirile/terenurile retrocedate potrivit art.l alin. (10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectaținea de interes public

A.Reguli generale

 • (1) Cultele religioase din România recunoscute potrivit Legii nr. 489 din 28 decembrie 2006, republicată, privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, care au clădiri/terenuri retrocedate potrivit art.l alin.(10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.94/2000 republicată, beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri/teren.

B.Criterii de acordare a facilităților

 • (1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri/teren se acordă în cazul în care imobilele retrocedate sunt afectate unor activități de interes public din învățământ sau sănătate, finanțate sau cofinanțate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, iar noul proprietar menține afectațiunea de interes public. în această perioadă noul proprietar fiind beneficiarul unei chirii în cuantumul stabilit prin hotărâre a Guvernului. în acest interval plata cheltuielilor de întreținere aferente imobilului respectiv revine utilizatorilor.

 • (2) Scutirea se aplica incepand cu data de 01 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care dețin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior si sunt depuse pana Ia data de 31 martie, inclusiv;

 • (3) Scutirea se acorda numai in cazul in care, la data de 31.12.2020, sunt toate creanțele fiscale restante achitate;

 • (4) Scutirea la plata impozitului pe clădiri/teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente:

 • - declarația fiscală de stabilire a impozitului;

 • - documentele de recunoaștere a calității de cult;

 • - decizia de retrocedare;

 • - extras de carte funciară;

 • - contractul de închiriere/comodat/etc. din care rezultă că imobilele sunt afectate unor activități de interes public.

IR Scutirea Ia plata impozitului pe clădirile/terenurile restituite potrivit art.l alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public

A.Reguli generale

 • (1) Comunitățile minorităților naționale din România constituite și organizate potrivit legii române, care au în proprietate clădiri și terenuri restituite potrivit art.l alin.(5) din O.U.G..nr.83/1999, republicată, beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri și teren.

B.Criterii de acordare a facilităților

 • (1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri/teren se acordă în cazul în care imobilele restituite sunt afectate unor activități de interes public din învățământ sau sănătate, finanțate sau cofmanțate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, iar noul proprietar menține afectațiunea pe o perioadă de până la 5 ani de la data emiterii deciziei, în această perioadă noul proprietar fiind beneficiarul unei chirii în cuantumul stabilit prin hotărâre a Guvernului. în acest interval plata cheltuielilor de întreținere aferente imobilului respectiv revine utilizatorilor.

 • (2) Scutirea se aplica incepand cu data de 01 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care dețin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior si sunt depuse pana la data de 31 martie, inclusiv;

 • (3) Scutirea se acorda numai in cazul in care , la data de 31.12.2020, sunt toate creanțele fiscale restante achitate;

 • (4) Scutirea Ia plata impozitului pe clădiri/teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente:

 • - declarația fiscală de stabilire a impozitului;

 • - actul de constituire

 • - decizia de restituire;

 • - extras de carte funciară;

 • - contractul de închiriere/comodat/etc. din care rezultă că imobilele sunt afectate unor activități de interes public.

IV. Scutirea Ia plata impozitului pe clădirea nouă cu destinație de locuință, realizată în condițiile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și clădirea cu destinație de locuință, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr.19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.82/1995, cu modificările și completările ulterioare.

 • A. Criterii de acordare a facilităților

 • 1) clădirea nouă cu destinație de locuință să fie dobândită în condițiile prevăzute la art.7-10 din Legea nr.l 14/1996, actualizată sau clădirea cu destinație de locuință realizată pe bază de credite să fie dobândită în condițiile prevăzute la art.4-7 din OG nr. 19/1994, actualizată;

 • 2) clădirea să fie în proprietatea persoanei fizice beneficiare a Legii 114/1996, respectiv O.G. nr. 19/1994;

 • 3) Scutirea se aplica incepand cu data de 01 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care dețin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior si sunt depuse pana la data de 31 martie, inclusiv;

 • 4) Scutirea se acorda numai in cazul in care, la data de 31.12.2020, sunt toate creanțele fiscale restante achitate;

 • B. Acte necesare

 • (1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri/teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de copii ale documentelor justificative certificate de conformitate cu originalul:

 • a) act identitate;

 • b) act de proprietate din care rezultă dobândirea în baza Legii nr. 114/1996 sau O.G. nr. 19/1994.

V. Scutire la plata impozitului pe clădirea/terenul folosit ca domiciliu și/sau alte ciădiri/terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute 1a art.3 alin.(l) lit. B) și art.4 alin.(l) din Legea nr.341/2004, cu modificările și completările ulterioare

 • A. Criterii de acordare a facilităților

 • 1) persoana fizică să fie încadrată la una din categoriile prevăzute la art.3(l)b) și art.4(l) din Legeanr.341/2004;

 • 2) clădirea și terenul să fie în (co)proprietatea persoanei și să fie folosite ca domiciliu;

 • 3) clădirea să fie cu destinație exclusiv rezidențială și să nu fie închiriată;

 • 4) Scutirea se aplica incepand cu data de 01 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care dețin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior si sunt depuse pana la data de 31 martie, inclusiv, pentru cota parte deținută din imobilul respectiv;

 • 5) Scutirea se acorda numai in cazul in care , la data de 31.12.2020, sunt toate creanțele fiscale restante achitate;

 • B. Acte necesare

 • (1) Scutirea Ia plata impozitului pe clădiri/teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de copii ale documentelor justificative certificate de conformitate cu originalul:

 • a) act identitate;

 • b) acte de proprietate;

 • c) declarația pe propria răspundere că, clădirea nu este închiriată și nu se obțin venituri din închiriere;

 • d) certificat din care rezultă încadrarea în prevederile art.3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea 341/2004.

VI. Scutirea la plata impozitului/taxei pentru clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memorial, altele decât cele prevăzute la alin.(l) lit. x)

 • A. Criterii de acordare a facilitatilor:

 • 1) Clădirile sa fie clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologie, muzee sau case memoriale;

 • 2) Scutirea se acorda persoanelor fizice doar pentru suprafața in care nu se desfasoara activitati economice;

 • 3) Scutirea se aplica incepand cu data de 01 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care dețin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior si sunt depuse pana la data de 31 martie, inclusiv;

 • 4) Daca in cursul unui an intervin schimbări care conduc la modificarea condițiilor in care se acorda scutirea de impozit/taxa pe clădiri, persoanele in cauza trebuie sa depună declaratii fiscale in termen de 30 de zile de la apariția acestora;

 • 5) Neanuntarea modificărilor intervenite conduce la anularea scutirii si recalcularea impozitului/taxei pe clădiri incepand cu data acordării facilitatii.

 • B. Acte necesare

Scutirea se acorda pe baza de cerere scrisa, depusa la organul fiscal, insotita de următoarele documente:

 • - actul de identitate a proprietarului;

 • - documente de proprietate sau de folosinta/administrare/concesionare/ inchiriere;

 • - document justificativ privind clasarea clădirii ca monument istoric, de arhitectura sau arheologie, muzeu sau casa memoriala;

 • - declarație pe propria răspundere ca in clădire nu se desfasoara activitati economice, sau in cazul in care, in parte de clădire se desfasoara activitati economice, declarație privind suprafața in care se desfasoara acestea, contractul de inchiriere, comodat sau alt inscris prin care s-a atribuit folosința acelei parti din clădire în vederea desfășurării activitatii economice.

VIL Dispoziții finale

(1) Beneficiari scutirilor/reducerilor au obligația să depună declarații în termen de 30 de zile de la data apariției oricăreia dintre următoarele situații:

 • -intervin schimbări privind domiciliul fiscal;

 • -intervin schimbări privind situația juridică de natură să conducă la modificarea impozitului /taxei pe clădiri/teren;

 • - intervin schimbări privind denumirea/identitatea;

 • - intervin schimbări în ceea ce privește misiunea/scopul/etc.

 • - orice alte schimbări/modificări intervenite față de situația existentă la data acordării scutirii/reducerii.

 • (2) Neanunțarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii/reducerii începând cu data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările.

 • (3) Scutirile și/sau reducerile la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren se acordă începând cu data de 1 ianuarie 2021 pentru persoanele care dețin documente justificative emise până la data de 31 decembrie 2020 și le-au depus la compartimentul de specialitate până la data de 31 martie 2021 inclusiv.

REȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ,