Hotărârea nr. 385/2020

Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al REGIEI AUTONOME „ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE BRĂILA”, pe anul 2020.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

ROTARARE A NR. 385 din31.08.2020

Privind: Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al REGIEI AUTONOME „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA’3, pe anul 2020.

CONSILIUL     MUNICIPAL

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, rapoartele de specialitate ale Direcției Finanțelor Publice Locale Brăila și Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila”, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile Legii nr, 5/2020, legea bugetului de stat pe anul 2020, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, H G. nr. 935/2019, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în anul 2020, O.G. nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societățile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 144/2005, privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform O.G. nr. 64/2001, Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului Secretarului General al Gvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, precum și ale H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al REGIEI AUTONOME „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA”, pe anul 2020, conform anexelor nr. 1-5, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Brăila", iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, >                                            7                    3       ’


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, ION DF&GAN

F-PO-09-02.01.03/rev.0

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA                              Anexa nr.1 ia HCLM nr....^../..*?.....^:..^^

REGIA AUTONOMĂ ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA

BRĂILA, STR, ANGHEL SALIGNY, NR. 24

Cod unic de înregistrare: 6088916

PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI Șl CHELTUIELI R1 PE ANUL 2020

mii tei

INDICATORI

Nr. rd.

APROBAT 2020 HCLM 72/20.02.2020

Propuneri de rectificare R1 2020

%

Prevederi

%

2021

2022

9=7/5* 100

10=8/7 *100

0

1

2

3

4

5

6=5/4*10 0

7

8

I

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

4137

4465

108

4465

4465

100

100

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

4057

4394

108

4394

4394

100

100

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

80

71

89

71

71

100

100

11

CHELTUIELI TOTALE

6

4087,

4397

108

4397

4397

100

100

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

7

4066

4382

108

4382

4382

100

100

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

8

502

763

152

763

763

100

100

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

9

434

435

100

435

435

100

100

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

10

2804

2861

102

2861

2861

100

100

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)

11

2480

2447

99

2447

2447

100

100

C1

ch. cu salariile

12

2194

2151

98

2151

2151

100

100

C2

bonusuri

13

286

296

103

296

296

100

100

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

0

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

16

268

357

133

357

357

100

100

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

56

57

102

57

57

100

100

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

326

323

99

323

323

100

100

2

Cheltuieli financiare

19

21

15

71

15

15

100

100

III

REZULTATUL BRUT

20

50

68

136

68

68

100

100

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

25

28

112

28

28

100

100

2

IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

23

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI

24

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

V

PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (RD.26=RD.2O - RD.21 - RD.22 + RD.23 - RD.24 - RD.25)

26

25

40

160

40

40

100

100

1

Rezerve legale

27

0

0

0

0

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

0

0

0

0

INDICATORI

Nr. rd.

APROBAT 2020 HCLM 72/20.02.2020

Propuneri de rectificare R1 2020

%

Prevederi

%

2021

2022

9=7/5* 100

10=8/7 *100

0

1

2

3

4

5

6=5/4*10 0

7

8

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

29

0

0

0

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanfate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

0

0

0

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

0

0

0

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (RD. 32 = RD. 26 -(RD. 27 la RD. 31) >=0)

32

25

40

160

40

40

100

100

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

3

4

133

4

4

100

100

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în caziil regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34

13

20

154

20

20

100

100

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

13

20

154

20

20

100

100

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

12

20

167

20

20

100

100

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

a)

cheltuieli materiale

41

b)

cheltuieli cu salariile

42

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

44

e)

alte cheltuieli

45

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

3017

2910

96

2072

1319

71

64

INDICATORI

Nr. rd.

APROBAT 2020 HCLM 72/20.02.2020

Propuneri de rectificare R1 2020

%

Prevederi

%

2021

2022

9=7/51 100

10=8/7 *100

0

1

2

3

4

5

6=5/4110 0

7

8

1

Alocatii de la buget

47

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

1863

1210

65

1125

150

93

13

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

42

42

100

42

42

100

100

2

Nr.mediu de salariati total

51

40

40

100

40

40

100

100

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată 1)

52

4852

5098

105

5098

5098

100

100

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat 2)

53

4785

4781

100

4781

4781

100

100

5

Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

54

101

110

108

109,85

109,85

100

100

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

55

101

110

109

110

110

100

100

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

56

0

0

0

0

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri

totale (Rd.6/Rd.1)x1000

57

988

985

100

985

985

100

100

9

Plăți restante

58

0

0

0

0

10

Creanțe restante

59

350

350

100

350

350

100

100

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


întocmit,

Șef birou economic, Sloatâ Valentina - Mihaela


CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

Anexa nr. 2 la H.C.L M nr, I


REGIA AUTONOMĂ ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA

BRĂILA, STR. ANGHEL SALIGNY, NR. 24

Cod unic de înregistrare: 6083916

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în proiectului bugetului de venituri și cheltuieli R1 pentru anul 2020 și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

An 2019

An 2020

Propuneri rectificare an curent R1 2020

%

%

din care:

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat la data de 30.06.2020

Conform HCLM 662/28.11.2019

Conform HCA 24/13.11.2 019

Conform HCLM 72/20.02.2020

Conform HCA 1/16.01.2020

Trlm 1

Trim II

Trim III

TRIM IV

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9=8/5"

100

10=8/6a’

100

11a

11b

11c

Ud

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

4236

4236

4370

4137

4137

2308

4465

102.17

107.93

1059

2081

3388

4465

1

Venituri totale din exploatare

2

4187

4187

4318

4057

4057

2240

4394

101.76

108.31

996

2015

3319

4394

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7),

3

4069

4069

4198

3994

3994

2207

4334

103.24

108,51

980

1984

3273

4334

a1)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

1167

1167

1308

813

813

658

1021

78,06

125.58

198

404

821

1021

a3)

din redevențe și chirii

6

2862

2862

2855

2973

2973

1434

3054

106.97

102,72

721

1472

2243

3054

a4>

alte venituri

7

40

40

35

208

208

115

259

740.00

124,52

61

108

209

259

din vânzarea mărfurilor

8

=)

din subvenții $l transferuri de exploatare aferente

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

___0

0

C1

subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

din producția de imobilizări

12

venituri aferente costului producției in curs de

13

f)

alte venituri din exploatare

14

118

118

120

63

63

33

60

50.00

95.24

16

31

46

60

f1)

din amenzi șl penalități

15

37

37

37

18

18

10

15

40,54

83,33

5

9

12

15

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18-rRd.19), din care:

16

36

36

36

0

0

0

0

0

0

0

0

- active corporale

17

36

36

36

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investitii

19

45

45

45

45

45

23

45

100.00

100.00

11

22

34

45

M}_

din valorificarea certificatelor COZ

20

f5)

alte venituri

21

2

2

Venituri financiare

22

49

49

52

80

80

68

71

136.54

88,75

63

66

69

71

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferente de curs

25

21

21

24

25

25

13

16

66,67

64,00

8

11

14

16

din dobânzi

26

28

28

28

55

55

55

55

196,43

100,00

55

55

55

55

e)

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

3822

3822

3737

4087

4087

1906

4397

117.66

107.59

1047

2066

3278

4397

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd,120),

30

3801

3801

3717

4066

4066

1901

4382

117,89

107,77

1042

2056

3268

4382

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd,40+Rd.4S),

31

533

533

496

502

502

284

763

153,83

151,99

152

279

553

763

A1

Cheltuieli privind stocurile

32

214

214

200

218

218

97

256

128,00

117,43

60

118

185

256

_aL

cheltuieli cu materiile prime

33

INDICATORI

Nr. rd.

An 2019

An 2020

Propuneri rectificare an curent R12020

%

%

din care:

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat fa data de 30.06.2020

Conform HCLM 662/28.11.2019

Conform HCA 24/13.11.2 019

Conform HCLM 72/20.02.2020

Conform HCA 1/16.01.2020

Trlm l

Trlm li

Trlm III

TRIM IV

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9=8/5'

100

10=8/6a*

100

11a

11b

11c

1 id

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

75

75

71

78

78

26

80

112.68

102,56

21

43

54

80

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

6

6

5

6

6

2

7

140.00

116.67

2

3

5

7

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

21

21

19

21

21

5

18

94.74

85.71

5

11

13

18

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

20

20

16

13

13

6

48

300,00

369,23

4

11

34

48

d)

cheltuieli privind enerqia și apa

38

119

119

113

127

127

65

128

113,27

100,79

35

64

97

128

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

115

115

100

68

68

67

227

227,00

333,82

15

38

156

227

a)

cheltuieli cu întreținerea șl reparațiile

41

87

87

74

39

39

54

199

268.92

510,26

8

23

135

199

b)

cheltuieli privind chiriile {Rd.43+Rd.44) din care:

42

22

22

20

22

22

10

21

105,00

95,45

5

11

16

21

bl)

- către operatori cu capital inteqral/majoritar de stat

43

15

15

13

14

14

7

14

107,69

100,00

3

7

10

14

b2)

- către operatori cu capital privat

44

7

7

7

8

8

3

7

100,00

87,50

2

4

5

7

«)

prime de asigurare

45

6

6

6

7

7

3

7

116,67

100,00

2

4

5

7

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

46

204

204

196

216

216

120

280

142,86

129.63

77

123

212

280

3I

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

10

10

10

10

10

10

10

100,00

100.00

10

10

10

10

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

10

10

8

1

1

1

14

175.00

1.400.00

0

0

2

14

ci)

cheltuieli de protocol, din care:

51

1

1

1

1

1

1

2

200.00

200,00

0

0

1

2

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

C2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

9

9

7

0

0

0

12

171,43

0

0

1

12

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

-ch.de promovare a produselor

56

0

0

0

2

0

0

0

2

<0

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:

57

0

0

0

2

2

0

2

0

2

2

2

d1)

ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

58

INDICATORI

Nr. rd.

An 2019

An 2020

Propuneri rectificare an curent R1 2020

%

%

din care:

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat la data de 30.06.2020

Conform HCLM 662/28.11.2019

Conform HCA 24/13.11.2 019

Conform HCLM 72/20.02.2020

Conform HCA 1/16.01.2020

Trlm I

Trlm II

Trim III

TRIM IV

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9=8/5*

100

10=B/6a*

100

11a

11b

11c

1 id

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social si sport, din care:

59

d3)

- pentru cluburile sportive

60

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitatl

61

0

0

0

2

2

0

2

100,00

0

2

2

2

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

1

1

0

1

1

0

1

100.00

0

0

0

1

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

7

7

6

5

5

3

6

100,00

120,00

2

3

5

6

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

7

7

1

1

1

0

1

100,00

100,00

0

0

1

1

-interna

65

1

1

1

1

1

0

1

100,00

100,00

0

0

1

1

-externa

66

6

6

9)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

23

23

23

24

24

11

24

104,35

100,00

6

12

18

24

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

13

13

11

8

8

4

7

63,64

87.50

3

5

6

7

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

101

101

98

136

136

80

172

175,51

126,47

48

77

137

172

>11

cheltuieli de asigurare șl pază

70

68

68

66

110

110

51

106

160.61

96.36

29

56

79

106

I2)

cheltuieli privind Tntreținerea și funcționarea tehnicii de caicul

71

8

8

7

8

8

4

10

142,86

125.00

2

4

7

10

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

4

4

3

3

3

2

9

300.00

300.00

2

2

4

9

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

5

5

6

2

2

3

5

83.33

250.00

2

2

5

5

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

3

3

2

1

1

2

4

200.00

400.00

0

0

4

4

!5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

12

12

12

12

12

16

33

275,00

275,00

12

12

33

33

I7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

4

4

4

1

1

4

9

225.00

900.00

1

1

9

9

_JL

alte cheltuieli

78

39

39

40

29

29

11

44

110,00

151.72

8

14

32

44

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84*Rd.85), din care:

79

267

267

264

434

434

217

435

164.77

100.23

110

218

327

435

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu laxa de mediu

84

INDICATORI

Nr. rd.

An 2019

An 2020

Propuneri rectificare an curent R1 2020

%

%

din care:

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat la data de 30.06.2020

Conform HCLM 662/28.11.2019

Conform HCA 24/13.11.2 019

Conform HCLM 72/20.02.2020

Conform HCA 1/16.01.2020

Trim I

Trim II

Trim III

TRIM IV

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9=8/5*

100

10=8/6a"

100

11a

11b

11c

11d

0

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

267

267

264

434

434

217

435

164,77

100,23

110

218

327

435

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

86

2698

2698

2508

2804

2804

1284

2861

114,07

102,03

687

1436

2180

2861

co

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

87

2401

2401

2232

2480

2480

1113

2447

109,63

98,67

606

1254

1874

2447

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

2127

2127

2008

2194

2194

994

2151

107,12

98,04

545

1090

1645

2151

a) salarii de bază

89

1515

1515

1423

1558

1558

717

1521

106.89

97,63

392

783

1161

1521

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază /conform CCM)

90

566

566

552

601

601

272

592

107,25

98,50

151

302

449

592

c) alte bonificatii (conform CCM)

91

46

46

33

35

35

5

38

115,15

108,57

2

5

35

38

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

274

274

224

286

286

119

296

132,14

103,50

61

164

229

296

a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

106

106

62

110

110

11

108

174,19

98,18

27

55

82

108

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2008, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:_____________________________________

95

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) tichete de masă;

96

139

139

133

135

135

64

144

108,27

106,67

34

68

103

144

c) vouchere de vacantă;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

98

29

29

29

41

41

44

44

151,72

107,32

0

41

44

44

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd,103), din care:

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri Judecătorești

102

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:

104

243

243

225

268

268

145

357

158,67

133.21

67

153

262

357

a) pentru directori/directorat

105

133

133

123

150

150

84

177

143,90

118,00

33

84

117

177

-componenta fixă

106

115

115

105

132

132

66

159

151,43

120,45

33

66

99

159

-componenta variabilă

107

18

18

18

18

18

18

18

100.00

100.00

0

18

18

18

bl pentru consiliul de administratre/consiliul de

108

85

85

85

105

105

48

125

147,06

119,05

26

61

90

125

-componenta fixă

109

65

65

65

81

81

42

95

146.15

117,28

20

47

69

95

-componenta variabilă

110

20

20

20

24

24

6

30

150.00

125.00

6

14

21

30

ci pentru AGA si cenzori

111

INDICATORI

Nr. rd.

An 2019

An 2020

Propuneri rectificare an curent R1 2020

%

%

din care:

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat la data de 30.06.2020

Conform HCLM 662/28.11.2019

Conform HCA 24/13.11.2 019

Conform HCLM 72/20.02.2020

Conform HCA 1/16.01.2020

Trim I

Trim ll

Trim III

TRIM IV

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9=8/5*

100

10=8/6a*

100

11a

11b

11c

11d

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit leqii

112

25

25

17

13

13

13

55

323,53

423,08

8

8

55

55

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

54

54

51

56

56

26

57

111,76

101,79

14

29

44

57

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care;

114

303

303

449

326

326

116

323

71,94

99,08

93

123

208

323

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:

115

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

- către bugetul general consolidat

116

2

2

2

- către alti creditori

117

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

d)

alte cheltuieli

120

273

273

273

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

353

353

353

352

352

178

352

99,72

100,00

91

179

266

352

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:

122

-325

-325

-179

-26

-26

-62

-29

16,20

111,54

2

-56

-58

-29

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

59

59

207

33

33

2

35

16,91

106,06

2

4

6

35

fl.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariatilor

124

41

41

44

3

3

0

4

9.09

133,33

0

0

0

4

fl.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

18

18

18

22

22

0

22

122.22

100.00

0

0

0

22

f2)

venituri din provizioane șl ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

126

384

384

386

59

59

64

64

16,58

108,47

0

60

64

64

12.1)

din anularea provizioanelor {Rd.128+Rd.129+Rd.13O), din care:

127

384

384

386

59

59

83

83

21,50

140,68

0

78

83

83

- din participarea salariatilor la profit

128

29

29

29

41

41

64

64

220,69

156,10

0

60

64

64

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

337

337

339

1

1

0.29

0

0

1

1

- venituri din alte provizioane

130

18

18

18

18

18

18

18

100,00

100,00

0

18

18

18

2

Cheltuieli financiare (Rd,132+Rd.135+Rd.138k din

131

21

21

20

21

21

5

15

75,00

71,43

5

10

10

15

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

an

aferente creditelor pentru Investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

_±L

cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:

135

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b1)

aferente creditelor pentru investitii

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

21

21

20

21

21

5

15

75,00

71,43

5

10

10

15

3

Cheltuieli extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-

140

414

414

633

50

50

402

68

10,74

136,00

12

15

110

68

venituri neimpozabile

141

385

385

361

60

60

64

64

17,73

106.67

0

60

64

64

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

235

235

359

168

168

74

169

47,08

100,60

39

74

108

169

INDICATORI

Nr. rd.

An 2019

An 2020

Propuneri rectificare an curent R1 2020

%

%

din care:

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat la data de 30.06.2020

Conform HCLM 662/28.11.2019

Conform HCA 24/13.11.2 019

Conform HCLM 72/20.02.2020

Conform HCA 1/16.01.2020

Trim I

Trim II

Trim III

TRIM IV

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9=8/5’

100

10=8/6a"

100

11a

11b

11c

11d

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

41

41

101

25

25

59

28

27,72

112,00

0

0

20

28

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)

144

4187

4187

4318

4057

4057

2240

4394

101,76

108,31

996

2015

3319

4394

a)

- venituri din subvenții și transferuri

145

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

2

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)

147

2401

2401

2232

2480

2480

1113

2447

109,63

98.67

606

1254

1874

2447

a)

Legea nr 5/2020 Art 45 alin 4) Iii a)" Sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala, numai pentru personalul care intra sub incidența acestor reglementari".

147a

63

63

X

49

49

X

49

X

100,00

12

25

37

49

b)

Legea nr 5/2020, Art 45 alin 4) IU b)' Sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reîntregirii acestora, pentru intreg anul 2018. determinat ca urnare a acordării unor creșteri salariate sau/si a creșterii numărului de personal in anul 2017".

147b

30

30

X

134

134

X

134

X

100.00

37

73

110

134

c)

Legea nr 5/2020, Art 62 alin 2) fit c)" Sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii".

147c

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

Cheltuieli cu salariile (Rd.8B)

2127

2127

2008

2194

2194

994

2151

107,12

98,04

545

1090

1645

2151

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

148

44

44

45

42

42

43

42

93,33

100,00

45

45

43

42

5

Nr.mediu de salariati

149

41

41

41

40

40

39

40

97,56

100,00

42

42

40

40

Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147 / Rd 149/12*1000

150

4880

4880

4537

5167

5167

4.756

5.098

98,66

X

X

X

5098

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 - rd.93* - rd.98)/Rd.149/12*1000

151

4606

4606

4352

4852

4852

4.521

4.781

109,86

98,54

X

X

X

4781

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG26/2013 Si Legii anuale a bugetului de stat

152

4690

4690

4352

4785

4785

4.521

4.781

109,86

99.92

X

X

X

4781

7

a)

Productivitatea muncit în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)

153

102

102

105

101

101

57

110

104,30

108,31

24

48

83

110

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

154

102

102

105

101

101

57

110

104.30

108.31

24

48

83

110

INDICATORI

Nr. rd.

An 2019

An 2020

Propuneri rectificare an curent R1 2020

%

%

din care:

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat la data de 30.06.2020

Conform HCLM 662/28.11.2019

Conform HCA 24/13.11.2 019

Conform HCLM 72/20.02.2020

Conform HCA 1/16.01.2020

Trim 1

Trim II

Trim III

TRIM IV

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9=8/5*

100

10=8/6a*

100

11a

11b

11c

11d

c}

Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd,150

155

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

d)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

156

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- cantitatea de produse finite (QPF)

157

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- preț mediu (p)

158

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- valoare=QPF x p

159

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2

160

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8

Plăți restante

161

0

0

9

Creanl

e restante, din care:

162

300

300

270

350

350

257

350

129.63

100.00

350

350

350

350

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

163

- de la operatori cu capital privat

164

300

300

270

350

350

257

350

129,63

100,00

350

350

350

350

- de la bugetul de stat

165

- de la bugetul local

166

- de la alte entitati

167

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

168

11

Redistribuiri/ distribuiri totale cf OUG 29/2017

169

- Alte rezerve

170

-Rezultatul reportat

171

') în limita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

”) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de statîntocmit, Șef birou economic Sloată Valentina -Mihaela


CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

REGIA AUTONOMĂ ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA

BRĂILA, STR. ANGHEL SAL1GNY, NR. 24                            _     ;

Cod unic de înregistrare: 6088916                Anexa nr. 3 la H.C.L m nr.

Gradul de realizare a veniturilor totale R1

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,întocmit, Șef birou economic Sloată Valentina - Mihaela
mii lei

Nr

Crt

INDICATORI

Prevederi an 2018

%

4=3/2

Prevederi an 2019

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *), din care:

4.024

4.177

103,80

4.236

4.370

103,16

1

Venituri din exploatare*)

3.992

4.140

103,71

4.187

4.318

103,13

2.

Venituri financiare

32

37

115,63

49

52

106,12

3.

Venituri extraordinare

0

0

0

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA                   Anexa nr. 4 la H.C.L.M nr...'.^.7?.

REGIA AUTONOMĂ ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA

BRĂILA, STR. ANGHEL SALIGNY, NR. 24

Cod unic de înregistrare: 6088916

Proiectul programului de investitii, dotări și sursele de finanțare 2020 R1

mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

AN CURENT 2020

Aprobat inițial HCLM 72(20.02.2020

Propuneri R1

Diferente +/

2021

2022

0

1

2

3

4

5

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

3017

2910

-107

2072

1319

1

Surse proprii, din care:

364

372

8

372

372

a) - amortizare

352

352

0

352

352

b) - profit

12

20

8

20

20

2

Alocații de la buget

0

3

Credite bancare, din care:

0

0

0

0

0

a) - interne

0

b) - externe

0

4

Alte surse, din care:

2653

2538

-115

1700

947

- Sursa ramasa neconsumata din anii precedenti

2653

2538

-115

1700

947

- Vanzari active

0

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

1863

1210

-653

1125

150

1

Investiri în curs, din care:

0

0

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

- (denumire obiectiv)

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

- (denumire obiectiv)

0

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

2

Investiții noi, din care:

1140

617

-523

600

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

1140

617

-523

600

0

0

-Parcare Perimetrul I

100

0

-100

-Proiectare si execuție parcare sediu

110

0

-110

- Proiectare, executare si montare 2 buc panouri publicitare in Perimetrul II al regiei

Decembrie

2020

0

17

17

-Branșament si racord apa potabila str Anghel Saligny

Decembrie

2019

0

- Drum Perimetrul II

Decembrie 2021

0

75

75

75

-Branșament apa Perimetrul IV

30

0

-30

-Hala producție/ depozitare

Octombrie 2021

750

400

-350

400

- Canalizare Perimetrul II

Decembrie

2021

50

25

-25

25

-Canalizare Perimetrul I

Decembrie 2021

100

100

0

100

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

- (denumire obiectiv)

0

INDICATORI

Data finalizării investiției

AN CURENT 2020

Aprobat iniția HCLM 72/20.02.2020

Propuneri R1

Diferente +/

2021

2022

0

1

2

3

4

5

7

8

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

- (denumire obiectiv)

0

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

- (denumire obiectiv)

0

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

420

143

-277

525

150

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

420

143

-277

525

150

-Modernizare conf expertizei tehnice cheu la Dana 46 in Perimetrul I

Decembrie

2021

0

100

-Mărire capacitate punct de transformare electric Perimetrul II

Decembrie

2021

100

50

-50

50

-Extindere si inlocuire retea gaze Perimetrul II

Decembrie

2022

0

0

100

100

-Extindere si inlocuire rețea gaze Perimetrul I

Decembrie 2021

150

75

-75

75

-Modernizare drum PIU

70

0

-70

-Echipare Post Trafo Perimetrul III

Noiembrie 2021

0

0

150

-Amenajare teren adiacent sediu regie

Decembrie 2020

0

15

15

-Reabilitare linie CF -66 ml Perimetrul I

100

0

-100

- Modernizare împrejmuire plus porti Perimetrul III

Septembrie

2022

0

0

50

50

-Modernizare si extindere sistem integrat de control acces persoane in Pavilionul B al regiei

Aprilie 2020

3

3

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

o) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

303

450

147

0

0

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:

0

0

0

0

0

a) - interne

0

b)- externe

0

CONDUCĂTORUL unității,

Ec. DUMA IONEL


u           j&f '


CEj


CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

REGIA AUTONOMĂ ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILz-,

BRĂILA, STR. ANGHEL SALIGNY, NR. 24

Cod unic de înregistrare: 6088916

Anexa nr. 5 la H.C.L.M


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante in anul 2020 R1

mii lei

Nr, crt.

Măsuri

Termen de realizare

An 2019

An 2020

An 2020 R1

An 2021

An 2022

Preliminat

Influențe (+/-)

Influen

te (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

s

6

7

8

9

10

11

12

Pct I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

1

Măsură 1 Reducerea cheltuielilor privind serviciile executate de terii

X

X

33

2

Măsură 2 Diminuarea altor cheltuieli de exploatare, inclusiv amortizare

X

X

123

3

3

Măsură 3 Creșterea veniturilor financiare

X

X

29

0

0

4

Măsură 4 Creșterea veniturilor din prest. serviciilor

340

5

Măsură 5 Diminuarea cheltuielilor financiare

6

TOTAL Pct. I

0

0

185

349

0

0

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

-

1

Cauza 1 Diminuarea veniturilor din producția vanduta/servicii prestate

X

X

-204

0

0

2

Cauza 2 Diminuarea altor venituri din exploatare

X

X

-58

-3

3

Cauza 3 Creșterea cheltuielilor privind stocurile

X

X

-19

0

-38

0

4

Cauza 4 Creșterea altor cheltuieli privind serviciile prestate de terti

X

X

-21

0

-63

0

5

Cauza 5 Creșterea cheltuielilor privind impozite, taxe si varsaminte asimilate (taxe locale)

X

X

-169

-2

6

Cauza 6 Creșterea cheltuielilor cu personalul

X

X

-296

-57

7

Cauza 7 Creșterea cheltuielor financiare

X

X

-1

8

Cauza 8 Diminuarea veniturilor financiare

-9

9

Cauza 9 Creșterea cheltuielilor privind serviciile executate de terti

-159

TOTAL Pct. II

0

-768

-331

0

0

■PcT III

TOTAL GENERAL Pct, I + Pct, II

633

-583

18

REZULTAT BRUT

633

50

68

68

68întocmit,

Șef birou economic, SLOATĂ VALENTINA - MIHAELA


1

Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

2

Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2