Hotărârea nr. 382/2020

Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire pe linia de hotar a imobilului situat în Brăila, str. Lanului nr. 9, tarlaua 24, parcela 229/2, lot 1, lot 3, lot 4, învecinat cu terenurile ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

ROT ARARE A NR. 382 dixx07.08.2020

Privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire pe linia de hotar a imobilului situat în Brăila, str. Lanului nr. 9, tarlaua 24, parcela 229/2, lot 1, lot 3, lot 4, învecinat cu terenurile ce aparțin domeniului privat al Municipiului Brăila.

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 15625/29.06.2020, a societății RUMSFELD S.R.L. BRĂILA;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcției Arhitect Șef, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în temeiul art. 612 din Codul Civil precum și a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

M O TAR A S TE :

Art.1 Consiliul Local Municipal Brăila își exprimă acordul pentru realizarea lucrării „construire șopron" pe linia de hotar a imobilului situat în Brăila, str. Lanului nr. 9, tarlaua 24, parcela 229/2, lot 1, lot 3, lot 4, învecinat cu terenuri ce aparțin domeniului privat al Municipiului Brăila, conform certificatului de urbanism nr. 2056/14.11.2019.

Art.2 Se împuternicește Primarul Municipiului Brăila să semneze prin reprezentant, declarația în formă autentică privind acordul prevăzut la art.1.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Juridic Contencios Administrație Publică Locală, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ADRIAN, TRAI AN


F-PO-09-02.0l.03/rev,0