Hotărârea nr. 380/2020

Menținerea acordării pe toată perioada derulării Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate auto și electric din Municipiul Brăila, a facilităților instituite prin H.C.L.M. Brăila nr. 223/14.07.2010, cu modificările și completările ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

R OT AR ARE A NR. 380 din07.08.2020

Privind: Menținerea acordării pe toată perioada derulării Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate auto și electric din Municipiul Brăila, a facilităților instituite prin H.C.L.M. Brăila nr. 223/14.07.2010, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRATLA

La inițiativa domnilor consilieri locali municipali Traian Adrian și Pătărlăgeanu Valentin, membri în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Braicar S.A. Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorilor, raportul comun de specialitate al Direcției Finanțelor Publice Locale și Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, raportul societății Braicar S.A. Brăila, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 70 din Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările, Legii nr. 92/2007 - Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L.M. Brăila nr. 238/29.05.2020;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. n) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

ROTARASTE:

Art.l Se aprobă menținerea acordării pe toată perioada derulării Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate auto și electric din Municipiul Brăila, a facilităților instituite prin H.C.L.M. Brăila nr. 223/14.07.2010, cu modificările și completările ulterioare.

Art.ll Articolul 5 alin. (1) din forma republicată a H.C.L.M. Brăila nr. 223/14.07.2010, aprobată prin H.C.L.M. Brăila nr. 275/31.10.2012, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art.5 (1) Decontarea contravalorii abonamentului se va face lunar, la prețul stabilit de Consiliul Local Municipal Brăila prin hotărârea privind aprobarea tarifelor de transport public local de călători practicate de SC BRAICAR SA Brăila valabile în luna pentru care se întocmește decontul, valoare ce poate fi actualizată periodic.”

Art.lll Se aprobă forma republicată a H.C.L.M. Brăila nr. 223/14.07.2010, cu modificările și completările ulterioare, în forma prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.IV Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Finanțelor Publice Locale și de către societatea Braicar S.A. Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ..

ADRIANTRAIAN

CONTRASEMNEAZĂ /           SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN

P0-09-02.01.03/rev.0

ANEXĂ

LA H.C.L.M. NR. M)W.3f.2O2O

FORMA REPUBLICATĂ A H.C.L.M. BRĂILA NR. 223/2010

Art.1 (1) Se acordă gratuitate pe mijloacele de transport în comun, respectiv tramvai sau autobuz: persoanelor cu domiciliul în Municipiul Brăila, beneficiare ale categoriilor de pensii reglementate de către art 46 din Legea nr. 127/2019, ale căror venituri nete din pensii se situează sub nivelul a 1.500 lei lunar, inclusiv, începând cu data de 01.09.2019, excepție făcând următoarele categorii de cetățeni:

a), beneficiarii Legii nr. 341/2004 - Legea recunoștinței față de eroii martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției Române din Decembrie 1989;

 • b) . beneficiarii Decretului - Lege nr. 118/1990, republicat, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere din 6 martie 1945, modificat prin Legea nr.90/1994;

 • c) . beneficiarii Legii nr. 44/1994 , republicată, privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război;

 • d) . beneficiarii Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap.

 • (2) Se acordă facilități pe mijloacele de transport în comun, respectiv autobuz sau tramvai, persoanelor cu domiciliul în Muncipiul Brăila, beneficiare ale uneia dintre categorile de pensii reglementate de către art. 46 din Legea nr. 127/2019, cu excepț ia categoriilor prevăzute în legile speciale menționate la alin. (1) ale căror venituri nete din pensii sunt mai mari de 1.501 lei/lună inclusiv, în sensul eliberării de abonamente pentru autobuz sau tramvai, cu 50% reducere, începând cu data de 01.09.2019.

 • (3) Se aprobă acordarea de gratuități pe mijloacele de transport în comun, respectiv tramvai sau autobuz, pentru studenții înscriși în învățământul superior acreditat, cursuri de zi care funcționează pe raza Municipiului Brăila, pe tot parcursul anului universitar, cu excepția perioadelor de vacanță, în sensul eliberării de abonamente pentru autobuz sau tramvai. Abonamentul se eliberează în baza adeverinței care atestă calitatea de student, cursuri de zi și faptul că unitatea de învățământ în care este înscris funcționează pe raza Municipiului Brăila

Art.2 (1) Beneficiarii prevăzuți la art. 1 alin. (1) vor călători pe raza Municipiului Brăila pe baza unui abonament ale cărei dimensiuni, formă și conținut vor fi stabilite de S.C. BRAICAR S.A. Brăila.

 • (2) Abonamentele vor fi eliberate de S.C. BRAICAR S.A. Brăila pe baza cererii persoanelor prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, aceștia având posibilitatea de a opta pentru autobuz sau tramvai.

 • (3) Beneficiarii facilităților acordate la articolul 1 alin.(2), vor călători pe raza municipiului Brăila, în baza abonamentului lunar, eliberat de BRAICAR S.A Brăila, începând cu luna septembrie 2019.

 • (4) Beneficiarii gratuităților acordate la art. 1 alin. (3) vor călători pe raza Municipiului Brăila, în baza abonamentului lunar eliberat de S.C. BRAICAR S.A. Abonamentul se eliberează în baza adeverinței care atestă calitatea de student, cursuri de zi și faptul că unitatea de învățământ în care este înscris funcționează pe raza Municipiului Brăila.

Art3 (1) Abonamentul prevăzut de prezenta hotărâre la art. 1 alin. (1) se eliberează pe o perioadă de 2 ani și se vizează anual, în luna iulie a fiecărui an.

 • (2) Abonamentul prevăzut la alineatul 1 se va elibera de către „BRAlCAR"-S.A. Brăila începând cu luna iulie 2012 în baza următoarelor documente:

 • a) cerere de acordare a facilității de transport pe mijloacele de transport în comun cu precizarea opțiunii autobuz/tramvai;

 • b) cuponul de pensie valabil pentru luna anterioară solicitării, în original și copie;

 • c) actul de identitate, copie;

 • d) declarația solicitantului privind:

d.1) precizarea categoriilor de pensii de care beneficiază, precum și venitul net rezultat din acestea și se obligă să aducă la cunoștința S.C. BRAICAR S.A Brăila în termen de 15 zile orice modificare a situației care a fost luată în considerare la eliberarea abonamentului;

d.2) faptul că este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, conform Legii nr. 677/2001, dată în prezența reprezentanților S.C. BRAICAR S.A. Brăila, în relația cu Serviciul Public Comunitar Județean de Evidentă a Persoanelor si Casa de Pensii Brăila

 • (3) Se împuternicește S.C. BRAICAR S.A. Brăila pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale beneficiarilor H.C.L.M. Brăila nr. 223/14.07.2010.

Art.4 (1) Abonamentele prevăzute de prezenta hotărâre sunt nominale, fiind interzisă utilizarea acestora de către alte persoane.

(2) Utilizarea abonamentului de către terțe persoane conduce la suspendarea acestuia pe anul în curs.

(3) Pierderea, distrugerea sau furtul abonamentului îl obligă pe beneficiar să anunțe S.C. BRAICAR S.A. Brăila în vederea anulării acestuia și eliberarea unui nou abonament, cu începere din luna imediat următoare.

Art.5 (1) Decontarea contravalorii abonamentului se va face lunar, la prețul stabilit de Consiliul Local Municipal Brăila prin hotărârea privind aprobarea tarifelor de transport public local de călători practicate de SC BRAICAR SA Brăila valabile în luna pentru care se întocmește decontul, valoare ce poate fi actualizată periodic.

 • (2) Sumele se decontează către S.C. BRAICAR S.A. Brăila în baza decontului întocmit de aceasta.

 • (3) Acoperirea influențelor financiare rezultate din aplicarea prevederilor art. 1 alin. (1) se va face din bugetul local pe bază de decont lunar din prețul abonamentului de transport prevăzut în mod special de hotărârea consiliului local Brăila privind aprobarea tarifelor de transport public local de călători practicate de societatea BRAICAR SA Brăila valabile în luna pentru care se întocmește decontul, acesta putând fi modificat, prin hotărâre a Consiliului Local ori de câte ori intervin actualizări ale elementelor de cost în tariful serviciului de transport local.

 • (4) Acoperirea influențelor financiare rezultate din reducerea abonamentelor cu 50%, prevăzute la art. 1 alin. (2) se va face din bugetul local pe bază de decont lunar din prețul abonamentului de transport autobuz sau tramvai, prevăzut de hotărârea consiliului local Brăila privind aprobarea tarifelor de transport public local de călători practicate de SC BRAICAR SA Brăila valabile în luna pentru care se întocmește decontul pentru transport pe bază de abonament cu autobuzul - oraș, toate liniile, respectiv transport pe bază de abonament cu tramvaiul - Oraș (Vidin - Castanului), acesta putând fi modificat, prin hotărâre a Consiliului Local ori de câte ori intervin actualizări ale elementelor de cost în tariful serviciului de transport local.

 • (5) S.C. BRAICAR S.A. poartă întreaga responsabilitate asupra intrărilor, respectiv ieșirilor din sistem a beneficiarilor acestor facilități asupra modului de întocmire a decontului, în solicitarea resurselor financiare, cu încadrarea în bugetul aprobat pentru această acțiune, precum și recuperarea de la beneficiari a sumelor reprezentând contravaloarea abonamentelor emise/utilizate necuvenite prin nerespectarea prevederilor H.C.L.M. nr. 223/2010.

 • (6) Acoperirea influențelor financiare rezultate din acordarea gratuităților prevăzute la art. 1 alin. (3) se va face din bugetul local, pe bază de decont lunar din prețul abonamentului de transport autobuz sau tramvai, prevăzut în hotărârea consiliului local Brăila privind aprobarea tarifelor de transport public local de călători practicate de S.C. BRAICAR S.A. Brăila, valabile în luna pentru care se întocmește decontul pentru transport pe bază de abonament cu autobuzul - oraș, toate liniile, respectiv transport pe bază de abonament cu tramvaiul - oraș (Vidin - Castanului), acesta putând fi modificat prin hotărâre a consiliului local, ori de câte ori intervin actualizări ale elementelor de cost în tariful serviciului de transport local.

Ari6 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă H.C.L.M. nr. 239/2008.

Art.7 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Finanțelor Publice Locale și Serviciul Unitatea Municipală pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și S.C. BRA1CAR S.A . Brăila, iar Secretarul Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,