Hotărârea nr. 379/2020

Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.274/27.07.2016 referitoare la „Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila, în comisiile de vânzare şi contestaţie, prevăzute de O.U.G. nr. 68/2008, privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOTARAEEA NR. 379 din07.08.2020

Privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 274/27.07.2016 referitoare la „Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila, în comisiile de vânzare și contestație, prevăzute de O.U.G. nr. 68/2008, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ teritoriale cu destinația de cabinete medicale".

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL ZBKATLA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Văzând referatul de aprobare al inițiatorului, raportul Secretarului General al Municipiului Brăila, precum și avizele comisiilor de specialitate din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1), alin. (2) lit. e) și alin. (3) din O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical;

Având în vedere H.C.L.M. Brăila nr. 364/07.08.2020 prin care s-a constatat încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Boțea Petre - Bogdan, ca urmare a aplicării prevederilor art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (6) și alin. (17) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (6), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.l Se aprobă modificarea art. 2 alin. (2) din H.C.L.M. Brăila nr. 274/27.07.2016, care va avea următorul cuprins:

„Art.2 (2) Se desemnează:

1. Domnul consilier local TRAIAN ADRIAN

2. Doamna NOVAC-LECA MARIANA

consilier local municipal ca membri supleanti ai Comisiei de contestație. ”

Art.ll La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, celelalte prevederi ale H.C.L.M. Brăila nr. 274/27.07.2016 rămân neschimbate.

Art.lll Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, Direcția Finanțelor Publice Locale și Direcția Juridic Contencios Administrație Publică Locală, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ADRIAN TRAI AN

Jrf' /

/          CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN

F-PO-09-02.01.03/rev.0