Hotărârea nr. 378/2020

Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.273/27.07.2016 referitoare la „Modificarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Brăila”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTA2RAJREA NR. 378 dJLsx07.08.2020

Privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 273/27.07.2016 referitoare la „Modificarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Brăila”.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAXLA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul Secretarului General al Municipiului Brăila, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) și (2) din Legea nr.155/2010 - Legea poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L.M. Brăila nr. 1/10.01.2011 privind „Aprobarea componenței și a Regulamentului de Organizarea și Funcționare a Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Brăila”, precum și ale H.C.L.M. Brăila nr. 171/28.04.2017;

Ținând cont de H.C.L.M. Brăila nr. 364/07.08.2020 prin care s-a constatat încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Boțea Petre - Bogdan, ca urmare a aplicării prevederilor art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (6) și alin. (17) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (6), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr, 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MOTAFIASTE:

Art.l Se aprobă modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 273/27.07.2016 referitoare la „Modificarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Brăila”, în sensul înlocuirii domnului Boțea Petre - Bogdan cu domnul consilier local POPESCU RĂZVAN.

Art.ll Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de persoana nominalizată la art. I, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

ADRIAN/TRAIAN

.Z7 r


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION DRAGAN

F-PO-09-Q2.01.03/rev.0