Hotărârea nr. 377/2020

Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.278/27.07.2016 referitoare la „Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR S.A. BRĂILA”, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 133/30.03.2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. S’T’T dixx07.08.2020

Privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 278/27.07.2016 referitoare la „Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR Șl TÂRGURILOR S.A. BRĂILA'1, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 133/30.03.2017.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și demisia din Adunarea Generală a Acționarilor la societatea „Administrația Piețelor și Târgurilor” S.A. Brăila a domnului consilier local municipal Păun Dan, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 17672/16.07.2020;

Văzând raportul Secretarului General al Municipiului Brăila, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

Ținând cont de H.C.L.M. Brăila nr. 224/23.06.2016, precum și de H.C.L.M. Brăila nr. 278/27.07.2016, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 133/30.03.2017;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 131 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (6), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.l Se ia act de demisia din Adunarea Generală a Acționarilor la societatea „Administrația Piețelor și Târgurilor” S.A. Brăila a domnului consilier local municipal Păun Dan.

Art.II Se aprobă modificarea art. 1 pct. 2 din H.C.L.M. Brăila nr. 278/27.07.2016, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 133/30.03.2017, în sensul înlocuirii domnului consilier local municipal Păun Dan cu domnul NETA MARIAN.

Art.lll Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin persoana nominalizată la art. II, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ADRIAN TRAiANCONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,


ION DRĂGAN


F-PO-09-02.01.03/rev,0