Hotărârea nr. 375/2020

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Fața Portului nr. 1 și nr. 2 – teren în suprafață de 31% din S = 552 mp + 887 mp + 1154 mp), NCP 2213, NCP 191, NCP 7982

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTAKAKEA NR. 375 din07.08.2020

Privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Fața Portului nr. 1 și nr. 2 - teren în suprafață de 31% din S = 552 mp + 887 mp + 1154 mp), NCP 2213, NCP 191, NCP 7982.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare precum și cererea doamnei Stamatescu Antoneta înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. E4062/29.07.2020;

Văzând raportul de specialitate al Direcției Arhitect Șef, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1,2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4), alin. (7), alin. (8) și alin. (9) din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2314/2004;

Ținând cont de adresa referitoare la neexercitarea dreptului de preempțiune nr. 2152/01.07.2020 ale Direcției Județene pentru Cultură Brăila, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 16083/02.07.2020;

în baza art. 129 alin. (1) și alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (2), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MOTTVZRASTE:

Art.1 Municipiul Brăila nu își exercită dreptul de preempțiune pentru imobilul situat în Brăila, str. Fata Portului nr. 1 si nr. 2 - teren în suprafață de 31% din S = 552 mp + 887 mp + 1154 mp), NCP 2213, NCP 191, NCP 7982.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.


ION DRAG AN