Hotărârea nr. 370/2020

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Bd. Panait Istrati nr. 16 – teren 72,57 mp din suprafața totală de 362,88 mp, parter – 2 camere (2, 3), bucătărie (1), WC (6), magazie (7), cota de ½ din casa scării (4), 1/3 din holul (5), etaj – 2 camere (9,10), bucătărie (8), magazie (8), holul (11), cota de ½ din scara scării (4), 1/3 din holul (5) - NCP 77050, NCP 77050– C1, NCP 77050– C2, NCP 77050– C3, NCP 77050– C4, NCP 77050– C5

ROMANIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

H OT ARAR JE A NR. 370 din07.08.2020

Privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Bd. Panait Istrati nr. 16 - teren 72,57 mp din suprafața totală de 362,88 mp, parter - 2 camere (2, 3), bucătărie (1), WC (6), magazie (7), cota de 34 din casa scării (4), 1/3 din holul (5), etaj - 2 camere (9,10), bucătărie (8), magazie (8), holul (11), cota de 34 din scara scării (4), 1/3 din holul (5) - NCP 77050, NCP 77050- C1, NCP 77050- C2, NCP 77050- C3, NCP 77050- C4, NCP 77050- C5.

CONSILIUL LOCAL MXJCNrTCX^AJU BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și cererea domnului Netușan llie - Florin, în nume propriu și în calitate de mandatar al doamnei Neculae Eugenia, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 19261/30.07.2020;

Văzând raportul de specialitate al Direcției Arhitect Șef, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4), alin. (7), alin. (8) și alin. (9) din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2314/2004;

Ținând cont de adresa referitoare la neexercitarea dreptului de preempțiune nr. 2396/28.07.2020 a Direcției Județene pentru Cultură Brăila, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 19006/29.07.2020;

în baza art. 129 alin. (1) și alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (2), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Municipiul Brăila nu își exercită dreptul de preempțiune pentru imobilul situat în Brăila, Bd. Panait Istrati nr. 16 - teren 72,57 mp din suprafața totală de 362,88 mp, parter - 2 camere (2, 3), bucătărie (1), WC (6), magazie (7), cota de 34 din casa scării (4), 1/3 din holul (5), etaj - 2 camere (9,10), bucătărie (8), magazie (8), holul (11), cota de 34 din scara scării (4), 1/3 din holul (5) - NCP 77050, NCP 77050- C1, NCP 77050- C2, NCP 77050- C3, NCP 77050- C4, NCP 77050- C5.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR^ENERAL, ION DRĂGAN

F-PO-09-02.0! .03/rev.0