Hotărârea nr. 37/2020

Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la acordarea dreptului de a executa rețele subterane pe anumite trasee situate în Municipiul Brăila, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOTARAHEA NR. 37

din31.01.2020

Privind: Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la acordarea dreptului de a executa rețele subterane pe anumite trasee situate în Municipiul Brăila, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila.

consiliul local municipal

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și adresele Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila, înregistrate la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 40265/13.12.2019, nr. 40266/13.12.2019 și nr. 40880/19.12.2019;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcției Arhitect Șef, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2), (3) și (4) din Legea nr. 123/2012, legea energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

MOTAFtASTE:

Art.1 (1) Se aprobă completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015, cu pozițiile prevăzute în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Se dă acordul pentru realizarea lucrării „Racordare la rețeaua electrică a locului de consum permanent, spațiu destinat închirierii”, pe terenul în suprafață de 31,00 mp, situat în Brăila, str. Mihai Bravu nr. 155-155 bis, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) Se dă acordul pentru realizarea lucrării „Racordare la rețeaua electrică a locului de consum permanent, locuință”, pe terenul în suprafață de 1,50 mp, situat în Brăila, str. Viitorului nr. 49, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila, conform anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (4) Se dă acordul pentru realizarea lucrării „Racordare la rețeaua electrică a locului de consum permanent, spațiu comercial", pe terenul în suprafață de 32,50 mp, situat în Brăila, str. Calea Călărașilor nr. 51, bl. 105, parter, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila, conform anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Predarea - primirea amplasamentului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de proces - verbal de predare - primire, încheiat între reprezentanții Primăriei Municipiului Brăila și reprezentanții Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila.

Art3 (1) După încheierea lucrărilor, executantul are obligația aducerii terenului la forma inițială existentă la data acordării dreptului de execuție a lucrării, amplasamentul revenind în posesia Municipiului Brăila.

(2) în cazul în care proiectul nu este finalizat în termenul specificat, Municipiul Brăila poate retrage dreptul de execuție.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, Direcția Juridic Contencios Administrație Publică Locală, Direcția Tehnică și Direcția Arhitect Șef, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

’ ’ ’

EDUARD - HERERA PETRESCU


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,Anexa •/?/*. /

La H.C.L.M. nr. 3?foi- o/- PoQp

Terenuri pentru care se acorda dreptul de a executa rețele subterane

Nr. crt.

Teren situat în Municipiul Brăila

Suprafață teren (mp)

1

Str. Mihai Bravu nr. 155-155 bis

31,00

2

Str. Viitorului nr. 49

1,50

3

Calea Călărașilor nr. 51, bl. 105

__________________________________2_________________________7______________________________________________

32,50


SC ELECTRIX BRAILA SRL

Beneficiar.

S.D.E.E. MN PLOIEȘTI S.R.O.R. BRĂILA

Pr.Nt.

7J'bi-20!&

Foia

CU+AC

Proiectat

Moca nu Florion

zw.

SceraLt'

Titlu proiect branșament trifazat

MIHALCEA MARCEL -BRAIL?

Desenat

Moconu Florian

Verificat

Gulium Alexandru

rf

Data:

1

ConlrSTAS

Gutium Alexandru

2019

VEDERE IN PLAN

E1


Cgcg

3


A/£. 3

Z//         A/Z1 0^/3/ o/.'.£b<2C>

■/lA/fty ă/£ 4 rfCYM a//$.I


SC ELECTRIX BRAILASRL

■y

&țn»fițlcr;

S.D.E.E. MN PLOIEȘTI S.R.O.R. BRĂILA

Pr Nr.

«’tw»

Fnrn

CU«AC

Proieclal

Mocanu Florîan

w

Scară*

litiu proiect

branșament tri/azat

SC ORION COM SRL - BRAILA

Desenai

Macanu Florîan

Verificai

Guiium Alexandru

cr

Dala:

Conk.STAS

Guliim Alexandru

cr

2019

VEDERE IN FLAN

IE0