Hotărârea nr. 367/2020

Modificarea anexelor nr.1 și 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 522/30.09.2019 referitoare la „Desemnarea consilierilor locali municipali în Consiliile de Administraţie, precum și în componența Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Brăila”, completată prin H.C.L.M. Brăila nr. 562/31.10.2019

ROMANIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 367 din07.08.2020

Privind: Modificarea anexelor nr. 1 si 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 522/30.09.2019 referitoare la „Desemnarea consilierilor locali municipali în Consiliile de Administrație, precum și în componența Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Brăila’’, completată prin H.C.L.M. Brăila nr. 562/31.10.2019.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul Secretarului General al Municipiului Brăila, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 4 din cadrul C.L.M. Brăila;

Ținând cont de H.C.L.M. Brăila nr. 364/07.08.2020 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Boțea Petre - Bogdan, ca urmare a aplicării prevederilor art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (6) și alin. (17) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările, precum și de H.C.L.M. Brăila nr. 365/07.08.2020 referitoare la validarea mandatului de consilier local al doamnei Novac - Leca Mariana, membru al Partidului National Democrat - Organizația Județeană Brăila, precum și de H.C.L.M. nr. 522/30.09.2019, completată prin H.C.LM. nr. 562/31.10.2019;

în conformitate cu prevederile art. 96 din Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 4619/2014, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 3160/2017, precum și ale art. 11 alin. (4) lit. e) din O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă modificarea anexei nr. 1 la H.C.L.M. Brăila nr. 522/30.09.2019, completată prin H.C.L.M. Brăila nr. 562/31.10.2019, după cum urmează:

a) poziția 29 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU PERSONALITATE JURIDICĂ

NUMELE Șl PRENUMELE CONSILIERULUI PROPUS PENTRU A FACE PARTE DIN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ALE UNITĂȚILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 22 „RADU

1.NOVAC- LECA MARIANA

TUDORAN"__

2.BADIU VIRGINIA - LOREDANA

b) poziția 43 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr.

crt.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU PERSONALITATE JURIDICĂ

NUMELE Șl PRENUMELE CONSILIERULUI PROPUS PENTRU A FACE PARTE DIN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ALE UNITĂȚILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

43

LICEUL PEDAGOGIC „DUMITRU P. PERPESSICIUS"

1.VOINEAG CRISTIANA

2.PĂUN DAN

3.A/OVAC - LECA MAR/AWA

c) poziția 48 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU PERSONALITATE JURIDICĂ

NUMELE Șl PRENUMELE CONSILIERULUI PROPUS PENTRU A FACE PARTE DIN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ALE UNITĂȚILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

48

COLEGIUL TEHNIC „COSTIN D. NENIȚESCU"

 • 1 .NOVAC - LECA MARIANA

 • 2 .CARANICA GEORGE - MARIUS

Art.2 Se aprobă modificarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 522/30.09.2019, completată prin H.C.L.M. Brăila nr. 562/31.10.2019, după cum urmează:

 • a) poziția 29 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Nr.

  crt.

  DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU PERSONALITATE JURIDICĂ

  NUMELE Șl PRENUMELE CONSILIERULUI PROPUS PENTRU A FACE PARTE DIN COMPONENȚA COMISIILOR PENTRU EVALUAREA

  SI ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN UNITĂȚILE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

  29

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 22 „RADU TUDORAN"

  NOVAC- LECA MARIANA

 • b) poziția 48 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Nr.

  crt.

  DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU PERSONALITATE JURIDICĂ

  NUMELE Șl PRENUMELE CONSILIERULUI PROPUS PENTRU A FACE PARTE DIN COMPONENTA COMISIILOR PENTRU EVALUAREA

  Șl ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN UNITĂȚILE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

  48

  COLEGIUL TEHNIC „COSTIN D. NENIȚESCU"

  NOVAC- LECA MARIANA

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de reprezentantul Consiliului Local Municipal Brăila desemnat la art. 1 și art. 2, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

// *        **/

L ADRIAN ^PAIAN

CONTRASEMNEAZĂ

/       SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN

T

H-PO-09-02.01.03/rev.0