Hotărârea nr. 366/2020

Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.227/23.06.2016 referitoare la „Aprobarea numărului, domeniile de activitate şi componenţa nominală a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Brăila”, cu modificările și completările ulterioare

ROMÂNIA JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOT ARARE A JtfR. 366 din07.08.2020

Privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 227/23.06.2016 referitoare la „Aprobarea numărului, domeniile de activitate și componența nominală a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Brăila", cu modificările și completările ulterioare.

consiliul uocal mukicipal braila

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul Secretarului General al Municipiului Brăila, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

Ținând cont de H.C.L.M. Brăila nr. 364/07.08.2020 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Boțea Petre - Bogdan, ca urmare a aplicării prevederilor art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (6) și alin. (17) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și de H.C.L.M. nr. 365/07.08.2020 referitoare la validarea mandatului de consilier local al doamnei Novac - Leca Mariana, membru al Partidului Național Democrat - Organizația Județeană Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 52 alin. (2) lit. a) și alin. (6) din anexa la H.C.L.M. Brăila nr. 574/31.10.2019, completată prin H.C.L.M. Brăila nr. 117/31.03.2020;

în baza art. 129 alin. (1) și art. 124 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.l Se modifică art. 3 lit. a) din H.C.L.M. Brăila nr. 227/23.06.2016, cu modificările și completările ulterioare, care va avea următorul conținut:

,,a) Comisia nr. 1 formată din 5 (cinci) membri, va avea următoarea componență:

  • 1. CIOCAN DOINIȚA - PSD

  • 2. BADIU VIRGINIA - LOREDANA - PSD

  • 3. NETA MARIAN - PSD

  • 4. NOVAC - LECA MARIANA - PND

  • 5. BASNO ALEXANDRU - VLĂDUT - PNL "

*                                                                   r

Art.ll Celelalte prevederi ale H.C.L.M. Brăila nr. 227/23.06.2016, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art.lll Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință celor interesați, prin grija Secretarului General al Municipiului Brăila.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, ’


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION DRAGAN

F-PO-09-02.01.03/rev.0