Hotărârea nr. 365/2020

Validarea mandatului de consilier local al Doamnei NOVAC - LECA MARIANA, membru al PARTIDULUI NAȚIONAL DEMOCRAT - Organizația Județeană Brăila

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 365 din07.08.2020

Privind: Validarea mandatului de consilier local al Doamnei NOVAC - LECA MARIANA, membru al PARTIDULUI NAȚIONAL DEMOCRAT -Organizația Județeană Brăila.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și raportul Secretarului General al Municipiului Brăila;

Ținând cont de H.C.L.M. Brăila nr. 364/07.08.2020, privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Boțea Petre -Bogdan, ca urmare a aplicării prevederilor art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (6) și alin. (17) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare adresa înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 18672/24.07.2020, prin care Partidul Național Democrat - Organizația Județeană Brăila confirmă că doamna Novac - Leca Mariana, candidat pe lista electorală a Partidului Național Democrat - Organizația Județeană Brăila la alegerile locale din 5 iunie 2016, este membru al P.N.D.;

Ținând cont de prevederile art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 597 alin. (1) lit. e) și art. 602 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând procesul - verbal al Comisiei de validare a C.L.M. Brăila;

în temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Validarea mandatului de consilier local al Doamnei NOVAC -LECA MARIANA, membru al PARTIDULUI NAȚIONAL DEMOCRAT -Organizația Județeană Brăila.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință celor interesați, prin grija Secretarului General al Municipiului Brăila.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ,

ADRIAN ȚRAIAN

i'

ț c              r7

\A WfO?

/C - ; - /      CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL,

F-PO-09-02.01.03/rev.0