Hotărârea nr. 364/2020

Încetarea de drept a mandatului de consilier local al Domnului BOTEA PETRE - BOGDAN, ca urmare a aplicării prevederilor art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (6) și alin. (17) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOTARARE A. CTR. 364 din07.08.2020

Privind: încetarea de drept a mandatului de consilier local al Domnului BOȚEA PETRE - BOGDAN, ca urmare a aplicării prevederilor art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (6) și alin. (17) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

cojirsiiiircrL local municipal braila

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere adresa înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 18641/24.07.2020, prin care domnul Boțea Petre - Bogdan și-a înaintat demisia din funcția de consilier local;

Văzând referatul constatator comun al Primarului și Secretarului General al Municipiului Brăila, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (6) și alin. (17) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, art. 52 alin. (2) lit. a) și alin. (6) din anexa la H.C.L.M. Brăila nr. 574/31.10.2019, completată prin H.C.L.M. Brăila nr. 117/31.03.2020;

în baza art. 129 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T A RAS TE :

Art.1 Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al Domnului BOȚEA PETRE - BOGDAN, ca urmare a aplicării prevederilor art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (6) și alin. (17) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art2 Se declară vacant locul de consilier local al Municipiului Brăila ocupat anterior de domnul Boțea Petre - Bogdan.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate, prin grija Secretarului General al Municipiului Brăila.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ADRIAN T^ĂIAN


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,F-PO-09-02.01.03/rev,0