Hotărârea nr. 363/2020

Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna august 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOTAKAKEA NR.363

clin20.07.2020

Privind: Alegerea președintelui de ședință pentru luna august 2020.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BZRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Alegerea Domnului TRAI AN ADRIAN, consilier local municipal, ca Președinte de Ședință al Consiliului Local Municipal Brăila pentru luna august 2020.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Secretarul General al Municipiului Brăila.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN