Hotărârea nr. 362/2020

Alipirea terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA HR. 362

clin20.07.2020

Privind: Alipirea terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BKAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, cererea domnului | înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 17674/16.07.2020, raportul de specialitate al Direcției Arhitect Șef, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul CX.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 555 din Codul Civil, Legii nr. 7/1996, Legea cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă alipirea imobilului situat în Municipiul Brăila, str. Alexandru Vlahuță nr. 65, NCP 16055, în suprafață de 518,00 mp proprietatea [

| conform Ordinului nr. 160/16.05.2007, certificatului de moștenitor nr. 29/09/02/2007 și a contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 1547/16.06.2017, pe care se află amplasate construcțiile C1, cu o suprafață construită de 89,00 mp, având destinația de locuință, C2 cu o suprafață construită de 19,00 mp, având destinația de anexă, C3 cu o suprafață construită de 9,00 mp, având destinația de anexă, C4 cu o suprafață construită de 2,00 mp, având destinația de anexă, C5 cu o suprafață construită de 88,00 mp, având destinația de locuință, C6 cu o suprafață construită de 23,00 mp, având destinația de locuință, C7 cu o suprafață construită de 11,00 mp, având destinația de anexă, C8 cu o suprafață construită de 13,00 mp, având destinația de anexă, C9 cu o suprafață construită de 21,00 mp, având destinația de anexă, C10 cu o suprafață construită de 2,00 mp, având destinația de anexă, cu imobilul situat în Brăila, str. Alexandru Vlahuță nr. FN (în spatele imobilului din str. Alexandru Vlahuță nr. 65), NCP 91794, în suprafață de 198,00 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, conform contractului de superficie autentificat sub nr. 1311/02.04.2020, teren liber.

(2) în urma alipirii celor 2 imobile, rezultă imobilul situat în Brăila, str. Alexandru Vlahuță nr. 65 și str. Alexandru Vlahuță nr. FN (în spatele imobilului din str. Alexandru Vlahuță nr. 65), în suprafață totală de 716,00 mp din care: suprafața de 518,00 mp indiviz din suprafața de 716,00 mp aparține

I. a |

~l conform Ordinului nr. 160/16.05.2007, certificatului de moștenitor nr. 29/09.02.2007 și a contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 1547/16.06.2017, iar suprafața de 198,00 mp indiviz din suprafața de 716,00 aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, conform contractului de superficie autentificat sub nr. 1311/02.04.2020, potrivit documentației de alipire, anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Actul de alipire se va încheia în formă autentică prin grija executivului Primăriei Municipiului Brăila, iar cheltuielile ocazionate de perfectarea și înscrierea în cartea funciară a noului lot vor fi suportate de către cei care au solicitat alipirea. La momentul semnării actului în formă autentică beneficiarii vor prezenta certificatul fiscal care să ateste dovada plății datoriilor către bugetul local, precum și a nomenclatorului stradal actualizat.

Art.4 Se împuternicește Primarul Municipiului Brăila, prin aparatul de specialitate, să modifice contractul de superficie aferent suprafețelor alipite, astfel încât acesta să corespundă cu suprafața noului lot format, contract ce se va încheia în forma autentică prin grija executivului Primăriei Municipiului Brăila, cheltuielile urmând să fie suportate de către solicitanți.

Art.5 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef și Direcția Juridic Contencios Administrație Publică Locală, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, 7                                            J                    7       '

ADRIAN TABARAC

[i CONSILIUL6\\ li fe               ----

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGANF-PO-09-02.01,03/rev.O

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:500Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

i

518.00mp

str. Al. Vlahuta nr. 65

i Cartea Funciara nr.

UAT      Braila

A. Date referitoare la teren

j Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

pT

Cc

518.00

31030

delimitat de pereți construcții si namaterializat

Total

518.00

31080

B. Date referitoare la construcții

Cod     Suprafața construita la sol     Valoare de impozitare                  Mențiuni

constr.              (mp)                           (lej)

ONSîL

CI

89.00

8900

Supr. constr. desfasurata = 89.00mp // *

C2

19.00

Supr. constr. desfasurata = 19.00mp //c C

C3

9.00

Supr. constr. desfasurata =9.00mp |!g>

| C4

2.00

Supr. constr. desfasurata =2.00mp

C5

88.00

8800

Supr. constr. desfasurata = 88.00mp      <J

| C6

23.00

2300

Supr. constr. desfasurata = 23.00mp

| C7

11.00

Supr. constr. desfasurata = 1 l.OOmp

| C8

13.00

Supr. constr. desfasurata = 13.00mp

i C9

21.00

Supr. constr. desfasurata = 2l.OOmp

| CIO

2.00

Supr. constr. desfășurata =2.00mp

Total            277.00                    20000

? %

INVENTAR DE COORDONATE

.             Executant,

Sistem de proiecție

Pct.

E(m)

N(m)

1___L_

42404238

730868.58

: 2

424041.55

730851.40

Data: 06.02.2007 •        *        /'     ■'

/ .

i 3

42404133

730846.40

1 4

424041.19

730838.72

s

42404133

_________730836.11

6

424026.65

730836.44

7

424025.31

730836.75

8

424025.94

730857.75

9

424025.33

730857.77

1     10

424025.51

730862.91

1      11

424026.10

730862.89

Se confirma suprafața din maspratori si

12

424026.21

730866.69

13

424026.26

730868.57

introducerea imobilului m bafca de date

1

1

424026.27

730868.83

'      15

424029.00

730868.85

i îs

424032.97

730868.79

17

424037.90

730868.68

18

424041.28

730868.60

Suprafața totala măsurată = 518.00mp

Suprafața din act = 512.00mp

b StampilajBgȚjIjjjQr

—-

2 8. FEB. 200/

1.2.


ANEXA NR 1.35 la regulament

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI SCARA 1:200                 "Zdfy /6’d' ONr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului(mp)

Adresa imobilului

198

strada Alexandru Vlahuta.FN (in spatele imobilului din str Al Vlahuta nr65)

Nr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Braila

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Ce

198

împrejmuit cu gard tabla pct 8-7-6-5-4-3; ncmateriaiiiX pct 3-2; construcții pct 2-1-8;

Total

198

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

-

-

-

Total •

,      Suprafața totala masurata a imobilului = 198mp

II              Suprafața din act = 198mp                                \

Executant; SC, ȚRADINffi--3J^SRNC,5T ’ ... prin ing. Mocanii Metip£cishMflt' Și carÂW

Inspector       \

Confirm intre

s

“ "TrffdroLiie cac diSirR’-AWy.fuliliAin&ztî^

AȘTRI

1 _ I.

ConfimgxeduJar« corectitudinea irnogrO

rpr •           b '

a maslffîtdfileWl^te^n, ji docuifidntatiei cadastrale si 17 A f l'l'r.,        f      1*       1

atri^ga gup^r^gQgsi S e m n fiîuîâ'SFpbrafs

' X o     ST.R0-a-JNr. 0667 =■

------------SPL—----

Data .............

Stampila BCPI              H LEBJ91B

Plan de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de alipire

Scara 1:500

Nr.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

91794

198

Mun. Bralla, Str. Al. Vlahuta, (In spatele Imobilului din str. Al. Vlahuta, nr.65)

16055

518

Mun. Bralla, str. Al. Vlohuta, nr.65

Cartea Funciara nr. |

UAT |                               Bralla

424050


Imobil NC 79405 teren primărie

K 12.38    1.594,49 3.5.

17


16r


1( n C8

4.21


<a m □


C6


cn

io a>


NC 91794


C7


cn o MImobil NC


5


1-------r 7,38 MB Cl'oOj

6.7 NC 16055          1.5!

6,39      ________12x4------------

C1


_____________0.

152.23 14 10.30 13 teren primărieV CD 4^


12


ALIPIRE IMOBILSituația actuala (înainte de dezlipire/alipire)

Nr.cad.

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descriere imobil

Nr.cad.

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descriere imobil

91794

198

Cc

Teren intravilan

198

Cc

Mun. Bralla, Str. Al. Vlahuta fin spatele Imobilului din str. Al. Vlahuta, nr.65)

Mun. Bralla, str Al. Vlahuta, nr.65

16055

518

Cc

Teren intravilan

518

Cc

TOTAL

716

-

716

Executant: SC VADRAM PROIECT SRL

Inspectormăsurătorilor la teren, documentației cadastrale si din teren


Confirm Introducerea Imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa

Data: