Hotărârea nr. 361/2020

Evaluarea finală a managementului instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului Local Municipal Brăila, pe perioada 2016 – 2020, la Casa de Cultură a Municipiului Brăila

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA JUR. 361 din20.07.2020

Privind: Evaluarea finală a managementului instituțiilor de cultură din subordinea Consiliului Local Municipal Brăila, pe perioada 2016 -2020, la Casa de Cultură a Municipiului Brăila.

COKSILIXJL LOCAL MUXICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 4 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art.37 alin.(2), art.38 alin.(1) și art. 43A1 din O.U.G. nr.189/2008, privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului Ministrului Culturii nr.2799/2015, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management și H.C.L.M. Brăila nr. 259/30.05.2020;

în baza art. 129 alin.(1) și (2) lit. d), alin.(7) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin.(1), coroborat cu prevederile art. 196 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă evaluarea finală a managementului instituțiilor de cultură din subordinea Consiliului Local Municipal Brăila, pe perioada 2016 - 2020, la Casa de Cultură a Municipiului Brăila, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Biroul Resurse Umane și Casa de Cultură a Municipiului Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, TABARAC

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL


ION DRAGANF-PO-09-02.01.03/rev.0

MEKĂ LA tjCLAI /v£, Șf) Of 2,o£p

Număr de înregistrare Municipiul Brăila: /15 07 2020


Număr de înregistrare Casa de Cultură a

Municipiului Brăila Brăila:

■57T ./15 07 2020

Comisia de Evaluare Finală a managementului Casa de Cultură a Municipiului Brăila

COMUNICARE

In atentia domnului manager Emanoil Ciucașu

Prin prezenta, va comunicam in termenul legal, Art.41 , alin 1, din OUG 189/2008, privind managementul instituțiilor publice de cultura, Comisia de Evaluare a activității managementului Casei de Cultură a Municipiului Brăila a elaborat un raport asupra rezultatului obținut de manager, rezultatul evaluării finale, nota finală și concluziile raportului întocmit de comisia de evaluare, după cum urmează:

NOTA FINALA ETAPA I - 9,38 (nouă și 38%)

NOTA FINALA ETAPA II - 10 (zece)

NOTA FINALA = (Nota Finala Etapa I + Nota Finala Etapa II)/2 = , NOTA FINALA = (9,38+10)/2

NOTA FINALĂ - 9.69(nouă și 69%)

Concluzie și Recomandare

Evaluarea managementului s-a realizat, pe baza Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, elaborat de Ministerul Culturii, și reprezintă procedura prin care se verifică modul în care au fost realizate obligațiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate, potrivit procedurilor prevăzute la art. 38 alin. (1) din OUG 189/2008, actualizată, conform procedurilor prevăzute în Regulamentul-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului.

Evaluarea managementului a fost organizată în două etape: analiza raportului de activitate pentru perioada ianuarie - decembrie 2019; susținerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu, așa cum prevede art. 40 din OUG189/2008.

Având în vedere nota finală obținută de managerul Casei de Cultură a Municipiului Brăila, respectiv 9.69 (nouă și 69%), Comisia de Evaluare a activitatii managementului la Casa de Cultură a Municipiului Brăila consemnează că evaluarea s-a realizat pe baza Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, elaborat de Ministerul Culturii și reprezintă procedura prin care se verifică modul în care au fost realizate obligațiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate, potrivit procedurilor prevăzute Ia art. 25 alin. (1) și (2) din OUG 189/2008 actualizată.

La data de 15 iulie 2020, Comisia de Evaluare a activitatii managementului la Casa de Cultură a Municipiului Brăila declară procedura închisă.

Criteriile de Evaluare, Rezultatul Evoluării si Nota Finală vor fi aduse la cunoștința managerului, în scris, în termen de 24 de ore de la data încheierii procedurii.

Rezultatul evaluării, nota finală și concluziile Raportului întocmite de Comisia de Evaluare vor fi aduse la cunoștința autorității imediat ce a fost închisă Procedura de Evaluare.

Comisia de evaluare finală a activității managementului la Casa de Cultură a Municipiului Brăila recomandă autorității, în conformitate cu prevederile art. 41 alin (1) din OUG 189/2008 actualizată, continuarea managementului, respectiv CONTINUAREA CONTRACTULUI DE MANAGEMENT cu managerul Casei de Cultură a Municipiului Brăila. .


Comisia de Evaluare


Secretariat Comisia-de Evaluare


Goanță Adrian Mihai - membru


Gurgu Vasilica


Martinov Camelia - membri


Lujanschi Adrian


Brânzia Nicoleta - membru


Jercan Marin


Marinescu And