Hotărârea nr. 360/2020

Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.356/18.07.2018 referitoare la „Aprobarea documentației tehnico - economice Faza I (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAEEA NTR. 360 dLm20.07.2020

Privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.356/18.07.2018 referitoare la „Aprobarea documentației tehnico - economice Faza I (D.A.L.L) și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții <Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 7 „Lizuca”>.

consiliul local municipal braila

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției de Strategii, Programe și Proiecte de Dezvoltare Economică și Relații Internaționale și Direcției Finanțelor Publice Locale nr.17705/1232/DSPPDRI/16.07.2020, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

Ținând cont de prevederile O.U.G. nr. 40/2015, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MOT AK ASTE:

Art.l Se aprobă modificarea H.C.L.M. Brăila nr.356/18.07.2018 referitoare la „Aprobarea documentației tehnico - economice Faza I (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții <Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 7 „Lizuca”>, după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art.1 Se aprobă variantele actualizate în luna iulie 2020 ale documentației tehnico - economice Faza I (DAU) și ale indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții <Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 7 „Lizuca”>, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre”.

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art.2 Se aprobă investiția <Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 7 „Lizuca”> în valoare totală de 3.563.627,12 lei, inclusiv TVA și depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM, în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice si în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice”.

Art.ll La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa la H.C.L.M. Brăila nr. 356/18.07.2018 se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Art.lll Celelalte prevederi ale H.C.L.M. Brăila nr.356/18.07.2018 rămân neschimbate.

Art.IV Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția de Strategii, Programe, Proiecte de Dezvoltare Economică și Relații Internaționale, iar Secretariatul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘ


TE DE ȘEDINȚĂ,


BARAC

7 /O

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL


F-PO-09-02.01.03/rev.0

Caloria

Sfl EN ISO «001-Jtoo 1 CERTIFICAT NR. 285/1/1/1


CluJ-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.129, sc.l, et.IV, ap.13, tel./fax: 0264-433.960, mobil: 0744-213.117, e-mall: calorla2005@yahoo.com

Proiect Nr.17/2018 - actualizat Iulie 2020

DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.7 LizucaDENUMIREA LUCRĂRII:

„Eficientizare energetica Grădinița cu program prelungit nr. 7 Lizuca”, situată în str. Smârdan, nr. 178, Mun. Brăila, județul Brăila

AMPLASAMENT:

JUDEȚUL BRĂILA, MUN. BRĂILA, STR. SMÂRDAN, NR. 178

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL BRĂILA, Județul Brăila, CIF 4205670

PROIECTANT:

S.C. CALORIA S.R.L.

B-dul. 21 Decembrie 1989, nr. 129, ap. 13,

Loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj, cod postai: 400604,

teIJfax.: 0264-433 960, C.U.I.: RO247885,0.N.R.C.: J12/2115/1992.

NR. PROIECT:

17/2018

FAZA:

D.A.L.I.

DATA ELABORĂRII:

2018 - actualizat Iulie 2020

NR. CONTRACT:

19145/14.05.2018

Jll. ■

Caloria

Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.129, sc.l, et.IV, ap.13, tel./fax: 0264-433.960, mobil: 0744-213.117, e-mail: caloria2005@yahoo.com

Proiect Nr.17/2018:

DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.7 Lizuca

LISTA SI SEMNĂTURILE PROIECTANTILOR

COLECTIV DE ELABORARE                                                  .

Numele si prenumele

Partea de proiect de care răspunde

Semnătură        q.

iH.7

____7757

Mhae/a Alexandi.

VELE

ing. dipl. Rotaru Mihai

Reprezentantul legal al proiectului

Q-j____

ing. dipl. Rotaru Mihai

Șef de proiect

arh. Vele Mihaela Alexandra

Arhitectură

ing. dipl. Chirițescu Roxana Maria

Structură

ing. dipl. Chiricuță Sebastian

Instalații electrice

Wiîert cu je semnalară

ing. dipl. Bălășoiu Vlad

Instalații sanitare

ing. dipl. Așchilean Florin

Instalații termice

/ll/'l £ __'


Proiect Nr.17/2018 - actualizat Iulie 2020

DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.7 Lizuca

BORDEROU

Foaie de prezentare

Lista semnăturilor

Borderou

Cap. A. PIESE SCRISE

 • 1. Informații generale privind obiectivul de investiții

 • 2. Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

 • 3. Descrierea construcțiilor existente

 • 4. Concluziile expertizei tehnice și ale auditului energetic

 • 5. Identificarea scenariilor tehnico - economice și analiza detaliată a acestora

 • 6. Scenariu tehnico - economic optim, recomandat

 • 7. Urbanism, acorduri si avize

Cap. B. PIESE DESENATE

S01.

Plan de încadrare în zonă

sc. 1:2500

S02.

Plan de situație

sc. 1:500

A01.

Plan subsol tehnic-existent

sc. 1:100

A02.

Plan parter - existent

sc. 1:100

A03.

Plan etaj - existent

sc. 1:100

A04.

Plan învelitoare - existent

sc. 1:100

A05.

Secțiune A-A - existent

sc. 1:100

A06.

Secțiune B-B - existent

sc. 1:100

A07.

Fațada Vest - existent

sc. 1:100

A08.

Fațada Est - existent

sc. 1:100

A09.

Fațada Nord - existent

sc. 1:100

A10.

Fațada Sud- existent

sc. 1:100

A11.

Plan subsol tehnic-propus

sc. 1:100

A12.

Plan parter - propus

sc. 1:100

A13.

Plan etaj - propus

sc. 1:100

A14.

Plan învelitoare - propus

sc. 1:100

A15.

Secțiune A-A - propus

sc. 1:100

A16.

Secțiune B-B - propus

sc. 1:100

A17.

Fațada Vest - propus

sc. 1:100

A18.

Fațada Est - propus

sc. 1:100

A19.

Fațada Nord - propus

sc. 1:100

A20.

Fațada Sud- propus

sc. 1:100

IE01.

Legenda instalații electrice

SC. —

IE02.

Plan de situație instalații electrice

sc. 1:400

IE03.

Plan subsol instalații electrice

sc. 1:50

IE04.

Plan parter instalații electrice

sc. 1:50

IE05.

Plan etaj instalații termice

sc. 1:50

IE06.

Plan învelitoare și instalația paratrăsnet instalații electrice

sc. 1:50

IS01.

Plan de situație instalații sanitare

sc. 1:400

IS02.

Plan subsol instalații sanitare

sc. 1:50

IS03.

Plan parter instalații sanitare

sc. 1:50

IS04.

Plan etaj instalații sanitare

sc. 1:50

IS05.

Plan învelitoare instalații sanitare

sc. 1:50

IT00.

Legendă instalații termice

sc. —

IT01.

Plan de situație instalații termice

sc. 1:400

IT02.

Plan subsol instalații termice

sc. 1:50

IT03.

Plan parter instalații termice

sc. 1:50

IT04.

Plan etaj instalații termice

sc. 1:50

IT05.

Plan parțial învelitoare și Plan centrală termică

sc. 1:50/1:20

001.

Plan de Organizare de Șantier

sc. 1:500

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

A. Piese scrise

1. Informații generale privind obiectivul de investitii
1.1 Denumirea obiectivului de investitii

„Eficientizare energetica Grădinița cu program prelungit nr. 7 Lizuca", situată în str. Smârdan, nr. 178, Mun. Brăila, județul Brăila"

 • 1.2. Ordonator principal de credite / investitor;

MUNICIPIUL BRĂILA

România, Brăila, Piața Independentei, nr. 1, Cod postai 810210

Tel (+40) 0239 - 627500, Fax 0239 - 627501

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar);

 • --nu este cazul-

 • 1.4. Beneficiarul investiției;

MUNICIPIUL BRĂILA

România, Brăila, Piața Independentei, nr. 1, Cod postai 810210

Tel (+40) 0239 - 627500, Fax 0239 - 627501

 • 1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

Proiectant general:

S.C. CALORIA S.R.L.

B-dul. 21 Decembrie 1989, nr. 129, ap. 13,

Loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj, cod postai: 400604,

tel./fax.: 0264-433 960, C.U.I.: RO247885,0.N.R.C.: J12/2115/1992.

 • 2. Situația existentă si necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

  2.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare

  In contextul actual național, infrastructura de invatamant trebuie sa fie prima prioritate a unei comunități. Procesul educațional, cu reguli concrete în acțiuni, prin mișcarea evolutivă reformează și schimbă comportamentul individului și al societății, astfel formând ierarhia valorilor în raport cu cerințele și necesitățile existente ale timpului. Instituția de învățământ a fost, este și va fi mereu acel mediu social în care crește, se dezvoltă, se educă și se instruiește omul-copilul-elevul. In consecința, infrastructura trebuie sa răspundă nevoilor elevului si sa ii ofere un climat favorabil si condiții adecvate dezvoltării.

Exista un interes deosebit pentru dezvoltarea grădinițelor. Acest interes este rezultatul schimbărilor structurilor familiale și al numărului crescut de femei pe piața forței de muncă. Cum îngrijirea copiilor este percepută de obicei ca fiind responsabilitatea femeii într-o familie, organizarea serviciilor de îngrijire a copiilor pe timpul zilei devine un factor vital în asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați.

Analizele făcute asupra evoluțiilor recente in rândul grădinițelor evidențiază tendința de creștere a numărului solicitărilor pentru locuri în grădinițe. Ascensiunea puternica a consumului in Romania a devenit o tendința. Progresele înregistrate in lucrările de dezvoltare si modernizare a infrastructurii grădinițelor creeaza premise pentru continuarea trendului crescător a nivelului de pregătire.

în Grădinița cu program prelungit nr. 7 - Lizuca din municipiul Brăila, strada Smârdan, nr. 178, în anul școlar 2019-2020 si-au desfasurat activitatea un număr total de 151 preșcolari repartizati la 6 grupe cu program prelungit si un număr de 19 persoane (13 cadre didactice, 2 cadre didactice auxiliar și 4 personal nedidactic).

In planul de școlarizare pentru anul 2020 - 2021 se estimează un număr total de 150 preșcolari repartizati la 6 grupe cu program prelungit si un număr de 19 persoane (13 cadre didactice, 2 cadre didactice auxiliar și 4 personal

SH EN ISO 8001:2001


CluJ-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.129, sc.l, et.IV, ap.13, lel./fax: 0264-433.960, mobil: 0744-213.117, e-mall: calorla2005@yahoo.com

Proiect Nr.17/2018 - actualizat Iulie 2020

DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.7 Lizuca

nedidactic). Deși în cartier funcționează încă 4 grădinițe, pregătirea cadrelor didactice din această unitate de învățământ fac ca această să fie prima alegere a familiilor din zonă.

Obiectivul general al investiției „Eficientizare energetica Grădinița cu program prelungit nr. 7 Lizuca", situată în str. Smârdan, nr. 178, Mun. Brăila, județul Brăila":

 • • Se încadrează în Programul de îmbunătățire a eficientei energetice din Municipiul Brăila, ce a fost aprobat prin HCLM nr. 294/17.07.2017;

 • • Investiția a fost propusă și în Strategia Energetică a Municipiului Brăila din cadrul Strategia Urbană de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Brăila 2014-2020;

 • • Hotărârea nr. 122/2015 pentru aprobarea Planului național de acțiune în domeniul eficienței energetice.

Dezvoltarea durabilă a spațiului orășenesc este indispensabil legată de îmbunătățirea infrastructurii educaționale existente. Având în vedere că în orașe există unități de învățământ școlar și preșcolar ale căror spații sunt neconforme cu cerințele desfășurării unui proces educațional în bune condiții, aceste zone trebuie să poată concura efectiv în atragerea de investiții, asigurând totodată și furnizarea unor servicii educaționale adecvate populației școlare.

 • 2.2 Analiza situației existente si identificarea deficiențelor:

Amplasamentul lucrării este localizat pe un teren aparținând intravilanului municipiului Brăila, pe strada Smârdan, Nr. 178, jud. Brăila, înscris în Cartea Funciară nr. 85372 a municipiului Brăila, având nr. cad. 85372, cu suprafața terenului de 2877,00 mp.

La momentul actual, pe amplasamentul studiat sunt edificate trei construcții identificate în extrasul de carte funciară astfel:

 • - Nr. Cad 85372-C1 construcții administrative și social culturale - Spațiu de învățământ (Grădinița Lizuca nr. 7)

 • - Nr. Cad 85372-C2 construcții anexă -Centrală termică Parter

 • - Nr. Cad 85372-C3 construcții anexă - Anexă parter

în elaborarea prezentei documentații s-a avut în vedere studierea și propunerea de soluții tehnice de creștere a eficienței energetice vizând corpul C1- Spațiu de învățământ (Grădinița Lizuca nr. 7).

în continare, se vor detalia numai caracteristicile corpului vizat de lucrările de intervenții.

Corpul C1 - Spațiu de învățământ (Grădinița Lizuca nr. 7)

Clădirea are regim de înălțime P+1E.

Datele sintetice referitoare la situația existentă a corpului de clădire sunt redate în continuare:

Corp C1: Funcțiune - Spațiu de învățământ -"Grădiniță"

Anul edificării: 1971

Regim de înălțime: Parter +1 Etaj;

înălțime liberă nivel: 2.90 m;

Suprafață construită Parter: 573 mp;

Suprafață construită Etaj: 553,70 mp;

Suprafață desfășurată totală: 1126,70 mp;

Grad de rezistență la foc: II;

Categorie pericol de incendiu : Risc mic - conform Normativ P118-99;

Categoria de importanță a construcției« C », conform Regulamentului aprobat de HGR nr.766/1997

Clasa de importanță«II»conf. Normativ P100-1/2013.

Construcția are următoarea rezolvare constructivă:

 • - Fundații din beton;

 • - Placă de pardoseală din beton, la parter;

 • - Pereții exteriori transversali sunt realizați din beton armat;

 • - Pereții longitudinali, de închidere, sunt din zidărie de BCA;

 • - Pereții interiori longitudinali sunt din beton armat;

 • - Pereții interiori despărțitori și de compartimentare sunt din zidărie de BCA;

 • - Stâlpi și grinzi transversale, din beton armat;

 • - Planșee din beton armat peste subsol tehnic, parter și etaj;

 • - Scări de acces la etaj din beton armat, cu două rampe și podest de nivel;

 • - Acoperiș de tip terasă cu învelitoarea bituminoasă.

Structura funcțională a clădirii studiate este următoarea:

Corp C1: Funcțiune - Unitate de învățământ scolar-Grădinita "Lizuca nr. 7”

PLAN PARTER

Nr.

Denumire încăpere

Suprafață încăpere [mp]

înălțime încăpere [m]

P01

Depozit

30.84

2,90 m

P02

Bucătărie+Sală de mese

29.95

2,90 m

P03

Hol

3.70

2,90 m

P04

Depozit

4.70

2,90 m

P05

Depozit

8.23

2,90 m

P06

CT+Grup sanitar

15.76

2,90 m

P07

Magazie

2.70

2,90 m

P08

Hol

45.18

2,90 m

P09

Cancelarie

32.26

2,90 m

P10

Depozit+Hol

18.53

2,90 m

P11

Spălătorie

12.78

2,90 m

P12

Birou

11.33

2,90 m

P13

Grup sanitar

1.00

2,90 m

P14

Depozit

2.80

2,90 m

P15

Hol

14.95

2,90 m

P16

Hol

7.55

2,90 m

P17

Depozit

10.00

2,90 m

P18

Hol

41.57

2,90 m

P19

Casa scării

16.38

2,90 m

P20

Sală grupă

67.56

2,90 m

P21

Sală grupă

69.66

2,90 m

P22

Depozit

2.40

2,90 m

P23

Grup sanitar

21.55

2,90 m

P24

Grup sanitar

2.87

2,90 m

P25

Depozit

2.46

2,90 m

Suprafața utila parter =                      476.706

PLAN ETAJ 1

Nr.

Denumire încăpere

Suprafață încăpere [mp]

înălțime încăpere [m]

E01

Sala grupă

61.58

2,9 m

E02

Sala grupă

32.62

2,9 m

E03

Sala grupă

32.00

2,9 m

E04

Secretariat

15.68

2,9 m

E05

Hol

22.76

2,9 m

E06

Casa scării

16.38

2,9 m

E07

Sală grupă

67.56

2,9 m

E08

Sală grupă

69.66

2,9 m

E09

Hol

52.31

2,9 m

E10

Cabinet medical

10.00

2,9 m

E11

Hol

45.18

2,9 m

E12

Grup sanitar

7.83

2,9 m

E13

Grup sanitar

9.12

2,9 m

E14

Grup sanitar

15.75

2,9 m

E15

Magazie

2.70

2,9 m

E16

Depozit

2.40

2,9 m

E17

Grup sanitar

21.45

2,9 m

E18

Grup sanitar

2.87

2,9 m

E19

Depozit

2.46

2,9 m

Suprafață utilă etaj:

490.31

Suprafață utilă total: 967.01 mp.

Deficiente identificate:

(--conform Condițiilor specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1 /B/2/NE’ SE, SM, AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1 OPERAȚIUNEA B - CLĂDIRI PUBLICE)

(--conform expertizei tehnice-)

(-conform auditului energetic-)

(-conform NP011-97 Normativ privind proiectarea, realizare și exploatarea construcțiilor pentru grădinițe de copii-)

(--conform NP051-2012 Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap-)

(-conform P118/1-2013 Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor-)

Principala motivație in susținerea acestui proiect o constituie dorința si nevoia de a crea o instituție care sa aiba un rol major in formarea capitalului uman, preșcolari- viitori adulti ai societății. Pe langa satisfacerea acestor cerințe educaționale, el ar mai trebui sa răspundă astazi si nevoilor de formare, transformându-se intr-un adevarat centru de invatamant.

Starea tehnică a obiectivului de investiții este necorespunzătoare din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate în construcții, sub multiple aspecte (eficiența energetică a acestora, starea tehnică a instalațiilor existente, respectarea caracterului arhitectural al clădirilor), cu implicații negative directe asupra confortului termic și a eficienței utilizării instalațiilor. • -izolat s-au constatat desprinderi ale soclului și ale tencuielii;

 • - există urme de infiltrații de apă și finisaje degradate la planșeul peste etaj, atât la interior cât și la exterior (Fig.3, Fig. 4).Fig. 4-Urme de infiltrații la interiorul clădirii

 • - tâmplăria exterioară este doar parțial schimbată cu tâmplărie termorezistentă albă din PVC dublustrat, care se păstrează. Tâmplăria din lemn și metal nu satisface termoizolarea necesară conform normelor actuale, astfel încât propunem schimbarea ei;

 • - zidurile perimetrele sunt alcătuite din blocuri de cărămidă ceramică de 30 cm tencuite pe două fețe care nu mai corespund normelor de termoizolație actuală. în zona diafragmelor de beton armat există punte termică, prin urmare se propune termoizolarea anvelopei clădirii;

 • - planșeul peste canalul tehnic neîncălzit este din beton armat și nu există elemente de termoizolare intre subsol și parter. Prin urmare se propune termoizolarea tavanului canalului tehnic. Pentru a evita apariției punților termice este obligatorie termoizolarea și hidroizolarea pereților și plăcii pe sol a canalului tehnic;

 • - lipsa unui sistem de termoizolare a planșeului peste ultimul nivel încălzit;

 • - lipsa unui sistem de colectare a apelor pluviale de pe acoperișul terasa de la intrarea în imobil;

Situația existentă a instalației electrice:

 • - în prezent instalațiile electrice necesita înlocuire și reabilitare în vederea creșterii eficienței energetice, dar și pentru asigurarea măsurilor de securitate la incendiu.

 • - Instalația interioară de distribuție a energiei electrice existentă este învechită, are durata de viață depășită, nu permite suplimentarea receptoarelor electrice, cablurile/conductoarele electrice fiind montate îngropat și aparent în/pe elementele de construcție.

 • - Instalațiile electrice de iluminat existente sunt realizate cu aparate de iluminat având surse de iluminat de tipul tuburilor fluorescente T8 de 18 W și 36 W, dar și cu lămpi cu incandescență, comanda iluminatului realizându-se local prin întrerupătoare simple și comutatoare duble. Instalația de iluminat existentă nu asigură parametrii luminotehnici minim necesari în încăperile imobilului: nivel de iluminare și uniformitate.

 • - Instalațiile electrice de prize sunt insuficiente și obligă la folosirea unor mijloace nesigure de distribuție a energie electrice: prelungitoare cu prize multiple alimentate prin cabluri de tip MYYM 3x1,5 mm2.

 • - Imobilul nu este echipat cu o instalație de protecție împotriva loviturilor de trăsnet.

 • - Imobilul nu este prevăzut cu o instalație de detectare, semnalizare și avertizare incendiu, acestea se vor proiecta integral, în conformitate cu legislația de specialitate aflată în vigoare;

 • - imobilul studiat este echipat cu hidranți de incendiu interiori - 6 buc. (câte trei pe fiecare nivel), a căror alimentare cu apă este obligatorie cu un diametru de Ol Zn 0 2” (Normativ P118-2:2013, art. 4.41), astfel este necesară înlocuirea branșamentului și a instalației de alimentare cu apă - existente;

  SR EN ISO 9001:2001


CluJ-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.129, sc.l, et.IV, ap.13, tel./fax: 0264-433.960, mobil: 0744-213.117, e-mafl: calorla2005@yahoo.com lCERT^TNRaî'lw1.

Proiect Nr.17/2018 - actualizat Iulie 2020

DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.7 Lizuca

 • - în prezent distribuția apei potabile reci și a celei calde se realizează cu materiale tubulare diferite: oțel și polipropilenă, montate atât îngropat, cât și aparent în afara canalului tehnic de sub nivelul parter. Având în vedere lucrările de eficientizare energetică și măsurile de securitate la incendiu propunem demontarea/înlocuirea și remontarea conductelor de distribuție apă rece și caldă în canalul tehnic, respectiv montarea conductelor în grupurile sanitare sub tencuială -montaj îngropat;

 • - Datorită stării actuale propunem a se proiecta integral instalațiile sanitare existente de la parter și etaj 1 (apă rece, apă caldă, canalizare menajeră și pluvială) și din incintă (până la căminele de vizitare canalizare existente), în conformitate cu legislația de specialitate aflată în vigoare;

 • - Imobilul nu este prevăzut cu o instalație de recircularea apă caldă menajeră, propunem prevederea unei astfel de instalații, astfel încât timpul de așteptare al apei calde la obiectele sanitare să fie redus, aceasta se va proiecta integral, în conformitate cu legislația de specialitate aflată în vigoare;

 • - în prezent, prepararea agentului termic se realizează cu două cazane termice cu funcționare pe combustibil gazos și echipamentele aferente (pompe, vase de expansiune, boiler bivalent și armăturile aferente). Cazanele mai au doi ani până la depășirea duratei de viață, astfel este de așteptat să apară probleme tehnice ce vor necesita lucrări de reparații și înlocuire piese, respectiv perioade de nefuncționare;

 • - Totodată, pornirea/oprirea instalației de încălzire - a cazanelor termice se realizează manual, centrala termică nu beneficiază de un sistem de automatizare propriu, astfel apar piederi de căldură însemnate coroborate cu o funcționare necorespunzătoare - în momentul opririi cazanelor nu se mai prepară apă caldă menajeră, copii și personalul folosesc pentru igienizare apă rece;

 • - în acest sens propunem proiectarea unei Centrale termice cu sistem de uitilizare a resurselor regenerabile și/sau cu recuperare de cădură.

în urma analizării obiectivului de investiții in ceea ce privește asigurarea cerințelor esențiale, s-au identificat următoarele deficiențe in ceea ce privește siguranța in exploatare, siguranța la foc, igiena si sanatatea oamenilor:

 • - lipsa dotărilor specifice cu caracter de avertizare la denivelări și de prevenire a alunecării pe trepte;

 • - lipsa unui grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati;

 • - nu există izolator prevăzut cu lavoar și grup sanitar;

 • - nu există dușuri in grupurile sanitare pentru copii;

 • - nu există încăpere Magazie “Lapte si Corn" dotat cu lavoar și control acces;

 • - existența unor deficiențe în ceea ce privește fluxurile în interiorul clădirii, în cazul funcțiunilor curente (aprovizionare zona bucătărie, circulații izolator, circulații grupuri sanitare, circulații personal administrativ, etc.) precum și în cazul funcțiunilor cu caracter special (evacuare în caz de incendiu);

 • - lipsa unui sistem performant de prevenire și/sau gestionare a incendiilor;

 • - nu exista o încăpere cu funcțiunea de centrala semnalizare incendiu;

 • - nu exista scara suplimentară exterioara de evacuare a etajului în caz de incendiu;

 • 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

în momentul de față, în cadrul obiectivului analizat nu se respectă normele de calitate privind cerințele esențiale de siguranță în exploatare, siguranța la foc, igiena și sănătatea oamenilor, izolarea termică si economia de energie.

Prezentul proiect îsi propune să contribuie la rezolvarea uneia dintre cele mai acute probleme cu care se confrunta învățământul și anume insuficiența unităților de învățământ dotate la standarde moderne care să asigure accesul la un proces educațional de calitate.

Realizarea prezentului proiect va corespunde din punct de vedere tehnic și estetic cerințelor tehnice, economice și tehnologice conform standardelor în vigoare.

Din punct de vedere funcțional, construcția va răspunde cerințelor desfășurării activității de instruire-educare în mod corespunzător acesteia, urmărindu-se atingerea unui climat educațional optim.

în general se urmărește păstrarea destinațiilor încăperilor, cu excepția situațiilor prin care condițiile de conformare funcțională impun aceasta.

Vor fi cuprinse lucrări de reabilitare a corpurilor de clădire cu încadrarea in cheltuielile eligibile a Ghidul solicitantului -condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE, SE, SM, AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1 OPERAȚIUNEA B - CLĂDIRI PUBLICE , unde este cazul prin: - îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol/canal tehnic), a sistemului de învelitoare, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii;

 • - introducerea, reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic pentru încălzire și a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare și climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată;

 • - utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii;

 • - implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie (ex. achiziționarea, instalarea, întreținerea și exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea și monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea condițiilor de confort interior);

 • - înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, cu respectarea normelor și reglementărilor tehnice;

Alte lucrări conexe celor de eficientizare energetică, care se impun prin studii de specialitate, expertiza tehnică asupra structurii, etc.:

 • - repararea elementelor construcției care prezintă pericol potențial de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii;

 • - repararea/refacerea sistemului de învelitoare cu repararea/refacerea sistemului de colectare a apelor pluviale;

 • - demontarea echipamentelor și a instalațiilor montate aparent pe fațade și remontarea lor după efectuarea lucrărilor de reabilitare;

 • - refacerea / repararea finisajelor în zonele de intervenție afectate de lucrările de eficientizare energetică;

 • - repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii;

 • - repararea/înlocuirea instalației de distribuție a apei reci și/sau a colectoarelor de canalizare menajeră și/sau pluvială;

 • - măsuri de reparații/consolidare a clădirii, acolo unde este cazul;

 • - crearea de facilități/ adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități (rampe de acces) și alte măsuri suplimentare de dezvoltare durabilă;

 • - lucrări de recompartimentare interioară;

 • - lucrări specifice din categoria lucrărilor necesare obținerii avizului ISU sau lucrări aferente cerințelor fundamentale de securitate la incendiu conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

 • - reabilitarea/ modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate;

 • - lucrări de înlocuire a tâmplăriei interioare (uși de acces și ferestre).

Din punct de vedere al nivelului de echipare, finisare și dotare, prin prezenta documentație se urmărește atingerea de obiective și exigențe tehnice în conformitate cu cerințele referitoare la:

Arhitectură si Rezistentă:

-Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1 /B/2/NE, SE, SM AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1 OPERAȚIUNEA B - CLĂDIRI PUBLICE:

-proiectarea unor soluții conforme în relația rezistența și stabilitatea generală a structurii construcțiilor studiate;

-proiectarea unor soluții conforme în relația cu igiena și sănătatea oamenilor, respectiv cu protecția mediului;

-proiectarea unor soluții conforme în relație cu izolația termică, izolația hidrofugă, economia de energie

 • - proiectarea unor soluții conforme în relația cu protecția împotriva zgomotului;

 • - NP051-2012 Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap:

 • - verificarea conformității elementelor generale de conformare, cu propunerea, după caz, a masurilor de conformare care se impun;

 • - verificarea conformităților referitoare la circulații orizontale (gabaritele coridoarelor), cu propunerea, după caz, a masurilor de conformare care se impun;

 • - verificarea conformităților referitoare la circulații verticale (rampe și scări), cu propunerea, după caz, a masurilor de conformare care se impun;

 • - proiectarea, după caz, a soluțiilor de conformare: platforme pentru deplasare pe verticală sau plan înclinat, suprafețe de avertizare vizualo-tactilă, marcare vizuală pe trepte;

 • - proiectarea tâmplăriilor exterioare având în vedere cerințele de conformare care ce impun;

 • - verificarea conformității tâmplăriilor interioare existente (inclusiv aspecte legate de contrastul vizual al ușilor aflate pe un traseu accesibil), cu propunerea, după caz, a masurilor de conformare care se impun;

 • - proiectarea rampelor, a ușilor și a platformelor de acces în clădire (inclusiv cu suprafețe de avertizare vizualo-tactilă și marcare vizuală pe trepte);

 • - proiectarea conformă a spațiilor pentru igienă personală - grupuri sanitare (gabarite, dotări, obiecte și echipamente, sistem de iluminat, sisteme de alarmă,);

-P118/1 -2013 Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor:

 • - verificarea conformităților referitoare la securitatea la incendiu a clădirilor civile de învățământ

-Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/b/1/7 Regiuni și POR/2016/3/3.1/b/1/BI, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B - Clădiri publice:

 • - proiectarea măsurilor de creștere a eficienței energetice în clădiri publice, conform ghidului;

 • - proiectarea măsurilor conexe care contribuie la implementarea proiectului, conform ghidului;

-OG 29/2000 aprobată prin Legea 325/2002 privind reabilitarea termică a fondului construit și stimularea economisirii energiei termice și din Normativele tehnice C107/1,2,3,4-2005 (cu completările ulterioare):

 • - lucrări de creștere a performanțelor energetice ale clădirilor, inclusiv schimbarea tâmplăriilor;

-Alte exigențe necesare unei bune desfășurări a activității didactice în spațiile studiate:

 • - lucrări de modernizare a finisajelor interioare și de realizare de recompartimentări;

 • - lucrări de înlocuire a instalațiilor sanitare și de canalizare menajeră și pluvială (inclusiv hidranți);

 • - lucrări de înlocuire a instalațiilor și consumatorilor de curenți tari și slabi (inclusiv PSI și supraveghere video);

 • - lucrări de înlocuire a instalațiilor termice (inclusiv centralele termice);

 • - lucrări de montare de sisteme de protecție împotriva trăsnetului;

Instalații sanitare, alimentare cu apa, canalizare și PSI:

 • - Realizarea instalațiilor sanitare, distribuție apă rece și apă caldă, preparare apă caldă menajeră, canalizare menajeră interioară;

 • - Realizarea instalațiilor pentru hidranți;

în întocmirea proiectului se vor respecta prevederile normativelor si standardelor în vigoare si cerințele specifice impuse de "PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020".

Se vor folosi economizoare si restrictoare de debit care să asigure o economisire de apă de cel puțin 50% față de consumul prevăzut.

Toaletele vor fi echipate cu rezervoare cu sistem de spălare dublu spălare partială/spălare completă cu dispozitive de economisire care să asigure o economie de cel puțin 30% la spălarea toaletei.

Se vor folosi materiale ecologice, sustenabile, reciclabile, care nu întrețin arderea.

Instalații termice:

 • - Realizarea instalației de încălzire: centrală termică, distribuție și corpuri de încălzire.

în întocmirea proiectului se vor respecta prevederile normativelor si standardelor în vigoare si cerințele specifice impuse de "PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020".

în prepararea agentului termic se va avea în vedere reducerea consumului de energie din surse neregenerabile si

folosirea în proporție de minim 10% de energie din surse regenerabile.

Se vor folosi materiale ecologice, sustenabile, reciclabile, care nu întrețin arderea.

Instalații electrice:

SREN ISO >001:2001


Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.129, sc.l, et.IV, ap.13, tel./fax: 0264-433.960, mobil: 0744-213.117, e-mall: caloria2005@yahoo.com LCECTflc*’rw-2H'w1J

Proiect Nr.17/2018 - actualizat Iulie 2020

DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.7 Lizuca

Alimentarea cu energie electrică se va realiza de la rețeaua stradală existentă și prin intermediul unui sistem de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice. Racordul electric de la rețea se va dimensiona în funcție de noua puterea electrică absorbită.

Instalațiile electrice existente se vor înlocui, se vor aduce la zi, acestea vor cuprinde:

Instalații pentru iluminat interior și exterior;

Instalații pentru iluminatul de siguranță;

Instalații de prize și alimentare receptoare de putere;

Instalații de protecție împotriva loviturilor de trăsnet;

Instalații de protecție împotriva șocurilor electrice;

Instalații de producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice;

 • - instalații de curenți slabi (detectare, semnalizare și avertizare incendiu);

 • - instalații de management al clădirii de tip BMS.

La iluminatul interior, exterior și de siguranță se vor utiliza aparate de iluminat montate aparent, echipate cu surse LED, acționarea iluminatului se va realiza automat cu senzori de lumină și de prezență/mișcare.

Se va asigura alimentarea cu energie electrică a prizelor și receptoarelor de putere ce vor dota sălile imobilului, și se va prevedea o instalație de protecție împotriva loviturilor de trăsnet.

Imobilul se va echipa cu instalații electrice de curenți slabi pentru detectare, semnalizare și avertizare incendiu.

Se va echipa imobilul cu un Sistem de management al Clădirii BMS, acesta va asigura flexibilitate și confort în ceea ce privește gestionarea instalațiilor electrice, împreună cu dorința de minimalizare a consumului de energie.

Se va echipa imobilul cu o instalație de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei eectrice. Scopul va fi acela de producere energie electrică pentru consum propriu în sistem “off-grid”.

 • 3. Descrierea construcțiilor existente

  3.1 Particularități ale amplasamentului

  a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/ extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

Municipiul Brăila, reședința administrativă a județului Brăila, este situat la 200 km nord-est de București, fiind unul dintre cele mai mari porturi din România. Municipiul Brăila ocupă nord-estul județului, fiind situat într-o zonă complexă de contact între unități fizico-geografice variate: Lunca Dunării, Câmpia Brăilei și Câmpia Șiretului Inferior.

Municipiul Brăila este situata in partea de est a Câmpiei Romane, la 45°16'17" latitudine nordica si 27°58'33" longitudine estica la intersecția a trei provincii istorice romanești - Tara Romanesca, Moldova si Dobrogea - pe Dunarea inferioara, acolo unde aceasta se reunește prin cele doua brațe ale sale, Dunarea Noua si DunareaVeche.

Investiția este situată în intravilanul municipiului Brăila - Municipiul Brăila, Str. Smârdan, Nr. 178, jud. Brăila.

Dimensiuni în plan ale terenului:

 • - suprafața totală a terenului este de 2877,00 mp;

 • - terenul are o formă neregulată în plan, conform Extrasului de Carte Funciară și a Planului de situație anexat.

Dimensiuni în plan ale construcției studiate:

-construcția studiată Corp C1- Spațiu de învățământ (Grădinița Lizuca nr. 7) are o formă neregulată în, cu laturile lungi orientate spre Est și Vest, respectiv cu laturile scurte orientate spre Nord și Sud;

-dimensiunile generale ale gabaritului ansamblului de clădiri studiat sunt: 57.53 m laturile estică și vestică, respectiv 14.90 m laturile nordică și sudică;

 • b) relații cu zone învecinate, accesuri existene și/sau căi de acces posibile;

Accesul auto și pietonal în incintă se face prin poarta existentă, de pe Strada Smârdan , de pe latura vestică a amplasamentului.

Amplasamentul se învecinează după cum urmează:

Nord: proprietate privată Nr. Cad. 72242;

Sud: scoala-amplasat fără număr cadastral;

Est: scoala-amplasat fără număr cadastral;

 • Vest: Strada Smârdan domeniul public al Municipiului Brăila;

 • c) datele seismice și climatice;

Din punct de vedere seismic (conf. P 100-1/2013 "Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri"), municipiul Brăila se încadrează în zona de hazard cu accelerația terenului pentru proiectare ag=0,30 și perioada de colț Tc= 1,0 sec.
Conform SR 10907/1-97 și STAS 6472/2-83, perimetrul cercetat se încadrează în zona II climaterică: - temperatura de calcul pentru vară - zona II - 9e'= 21.8° -23.7° (STAS 6472/2-83);

- temperatura de calcul pentru iarnă - zona II 9e0 ,= -15° (SR 10907/1-97);Din punct de vedere al sarcinilor climatice, imobilul este situat după cum urmează:

 • a) încărcarea din vânt: zona cu presiunea de referință qref= 0,6 kPa (conf. CR 1-1-4/2012 "Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor");

 • b) încărcarea din zăpadă: zona cu valoarea caracteristică a încărcării cu zăpadă de sol s0.k = 2,5 kN/m2 (conf. CR 1-1-3-2013 “Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor").

Adâncimea de îngheț, conform STAS 6054-85 este de 0,90 m. conform STAS 6054-77.

 • d) studii de teren;

(i)studiu geotehic pentru soluții de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;

Conform studiului geotehnic elaborat de Soltest S.R.L., lucrările geotehnice executate în amplasamentul studiat și în zonele limitrofe, au evidențiat prezența în suprafață a unui strat superficial de umpluturi eterogene neconsolidate și sol vegetal, în grosime de cca. 1,6 m, urmat de un strat de loess argilos și loess prăfos galben plastic consistent... plastic curgător, până la peste 8 m adâncime.

în baza pachetului loessoid umezit, se dezvoltă un orizont nisipos, alcătuit din nisip argilos galben, plastic moale, imersat.

Nivelul hidrostatic al apelor freatice a fost interceptat la adâncimea de 4,5 m de la cota terenului.

Stratul de loess plastic consistent interceptat la partea superioară a pachetului loessoid, până la adâncimea de cca. 3 m, prezintă sensibilitate la umezire și se încadrează în categoria pământurilor sensibile la umezire, grupa "A", în accepțiunea Normativului privind fundarea construcțiilor pe pământuri sensibile la umezire colapsibile, indicativ NP 125-


2010. Sub adâncimea de 3 m umiditatea loessului este mai accentuată și consistența mai redusă, sensibilitatea la umezire fiind mult diminuată, sub limita semnificativă.

în conformitate cu prevederile "Normativului privind documentațiile geotehnice pentru construcții", indicativ NP 074-2014, obiectivul studiat se încadrează în categoria geotehnică 2, cu risc geotehnic moderat.

Șanțul deschis executat pentru dezvelirea fundației construcției, a relevat prezența unei fundații continue din beton, pozată la 2,1 m adâncime, având dimensiunile și forma prezentate în planșa anexată. Construcția este fundată direct, pe stratul de loess galben, plastic consistent.

Orizontul loessoid prezintă porozitate ridicată, compresibilitate mare sau foarte mare, atât în stare naturală cât și în stare inundată, valori reduse pentru parametrii rezistenței la forfecare, susceptibilitate de a se tasa sub acțiunea unor câmpuri de forțe. El nu mai prezintă sensibilitate la umezire sub adâncimea de 3 m, datorită umidității naturale ridicate, întâlnite pe toată grosimea stratului.

Construcția este fundată direct, pe teren neconsolidat, iar umezirea puternică a stratului de loess, datorată pierderilor permanente de apă din rețelele hidraulice vechi și neîntreținute, precum și nivelului freatic ridicat, pot conduce la diminuarea drastică a parametrilor fizico-mecanici ai terenului de fundare și la apariția unortasări inegale importante.

Având în vedere cele menționate, pentru expertizarea construcției, în vederea reabilitării termice, se recomandă a se considera și următoarele aspecte:

 • - în cadrul lucrărilor de amenajare propuse, nu se va majora sarcina unitară actuală aplicată fundațiilor construcției, prevăzută în proiect. Pentru stratul de loess interceptat, se recomandă a se considera o presiune convențioală pconv=120 kPa;

 • - revizuirea sau refacerea instalațiilor sanitare și a rețelelor deteriorate, purtătoare de apă, aferente construcției. Sistematizarea verticală a terenului din jurul construcției, va asigura îndepărtarea rapidă a apelor meteorice și dirijarea acestora către un emisar în funcțiune;

Se recomandă de asemenea, asigurarea unei rigidizări de ansamblu a structurii de rezistență a construcției, pentru punerea ei în stare de siguranță, conform recomandărilor normativului P 100/3-2008, privind calculul seismic al construcțiilor existente, astfel ca tasarea să se realizeze uniform și fără să producă degradări clădirii.

(-anexat Studiul Geotehnic verificat la cerința Af~)

(ii)studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

(-anexat Planul topografic -)

 • e) situația utilităților tehnico - edilitare existente;

Ansamblul clădirilor studiate sunt racordate la rețelele de utilități existente în zonă, după cum urmează: Energie electrică Apă curentă Canalizare menajerăra Gaze naturale

 • - racord aerian existent la rețea;

 • - racord subteran existent la rețea;

 • - racord subteran existent la rețea;

 • - racord aerian existent la rețea;

 • - racord aerian existent la rețea;


Telecomunicații/fibră optică

 • f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Conform Studiului Geotehnic întocmit, stratul de loess plastic consistent interceptat la partea superioară a pachetului loessoid, până la adâncimea de cca. 3 m, prezintă sensibilitate la umezire și se încadrează în categoria pământurilor sensibile la umezire, grupa "A", în accepțiunea Normativului privind fundarea construcțiilor pe pământuri sensibile la umezire colapsibile, indicativ NP 125-2010. Din punct de vedere geotehnic și al condițiilor de fundare terenul se încadrează în Categoria geotehnică: 2 (risc geotehnic moderat).

Conform Expertizei Tehnice, imobilul expertizat, pe parcursul duratei sale de exploatare, a fost supus mai multor seisme importante, care au fost resimțite pe teritoriul României, dintre care amintim:

04 martie 1977 - 7.4 grade pe scara Richter (jud. Vrancea)

30 august 1986 - 7.1 grade pe scara Richter (jud. Vrancea)

30 mai 1990 - 6.9 grade pe scara Richter (jud. Vrancea)

31 mai 1990 - 6.4 grade pe scara Richter (jud. Vrancea)

12 iulie 1991 - 5.7 grade pe scara Richter (Banloc, jud. Timiș)

02 decembire 1991 - 5.6 grade pe scara Richter (Voiteg, jud. Timiș)

27 octombrie 2004 - 6.0 grade pe scara Richter (Năruja, jud. Vrancea)

22 noiembrie 2014 - 5.7 grade pe scara Richter (Panciu, jud. Vrancea)

Cu toate acestea, elementele portante nu prezintă avarii specific acțiunii seismice: fisuri înclinate, în X, fisuri orizontale de forfecare la baza pereților, striviri ale zidăriei de cărămidă la capetele pereților, fisuri/crăpături verticale la legăturile între pereții perpendiculari etc. Clădirea s-a comportat bine la cutremurele prin care a trecut.

Nu s-au identificat în zona amplasamentului alți factori de risc de altă natură.

 • g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice in cazul existenței unor zone protejate.

Nu este cazul.

 • 3.2 . Regimul juridic:

 • a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusive servituți, drept de preempțiune; Amplasamentul lucrării este localizat pe un teren aparținând intravilanului municipiului Brăila, pe strada Smârdan, Nr. 178, jud. Brăila, înscris în Cartea Funciară nr. 85372 a municipiului Brăila, având nr. cad. 85372, cu suprafața terenului de 2877,00 mp.

 • b) destinația construcției existente;

Folosința actuală a terenului este de teren destinat curți-construcții. Destinația contrucției analizate este de construcții administrative și social culturale.

 • - Nr. Cad 85372-C1 construcții administrative și social culturale - Spațiu de învățământ (Grădinița Lizuca nr. 7)

 • c) includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

Nu este cazul.

 • d) informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

Din punct de vedere al regimului juridic al amplasamentului, nu este cazul de informații, obligații sau constrângeri. Indicatori urbanistici-existent:

P.O.T. existent=28.29%

C.U.T. existent=0.47

în urma intervenției indicatorii urbanistici se vor modifica.

P.O.T. propus=28.93%

C.U.T. propus=0.49

 • 3.3 Caracteristici tehnice și parametri specifici:

 • a) categoria și clasa de importanță;

Categoria de importanță a construcției« C », conform Regulamentului aprobat de HGR nr.766/1997 Clasa de importanță«II» conf. Normativ P100-1/2013.

 • b) cod in Lista monumentelor istorice, după caz;

Nu este clasificat în lista monumentelor istorice.

 • c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

Grădinița Lizuca nr. 7 a fost contruită în anul 1971.

CluJ-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.129, sc.l, et.IV, ap.13, tel./fax: 0264-433.960, mobil: 0744-213.117, e-mall: calorla2005@yahoo.com

Proiect Nr.17/2018 - actualizat Iulie 2020

DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.7 Lizuca

 • d) suprafața construită;

Conform extrasului de carte funciară nr. 85372 a municipiului Brăila, suprafața construită a clădirii Corp C1 - Spațiu de învățământ (Grădinița Lizuca nr. 7) este de Sc=573 mp;

 • e) suprafața construită desfășurată;

Corp C1 - Spațiu de învățământ (Grădinița Lizuca nr. 7) Scd= 1126,70 mp;

 • f) valoarea de inventar a construcției;

La momentul actual, clădirile se găsesc în evidența beneficiarului cu valoarea de inventar =730.491,11 lei;

 • g) alți parametri, in fucție de specificul și natura construcției existente.

Nu este cazul.

 • 3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturale - istoric în căzut imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoic și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produce de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiale, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.

Sistemul structural al construcției evaluate corespunde cunoștințelor și practicii de la momentul construirii clădirii (1971). La data întocmirii proiectului tehnic de execuție erau în vigoare norme de proiectare a construcțiilor, cuprinzând și reguli speciale pentru zone seismice.

Ținând cont de anul dării în folosință (1971), este clar că imobilul a avut de suferit datorită acțiunii seismelor semnificative prin care a trecut (cele mai notabile fiind înregistrate în 1977, 1986 și 1990), acestea diminuând capacitățile structurale inițiale.

ANALIZA STĂRII CONSTRUCȚIEI IN CONFORMITATE CU EXPERTIZA TEHNICA:

în urma elaborării Expertizei Tehnice, întocmite de către dr. Ing. Alexandru Damian, atestat MDRT nr. 08703/2011, s-au constatat următoarele:

Starea tehnică generală a clădirii este bună, însă unele substructuri au degradări locale.

Se vor prezenta în continuare alcătuirea și starea tehnică a elementelor structurale componente, pe baza investigațiilor efectuate.

Fundatii

Datele tehnice legate de terenul de fundare și de stratificația terenului rezultă din sondajele efectuate la față locului.

în urma sondajelor efectuate (la corpul C1) a rezultat următoarea alcătuire și stratificație a fundației și terenului:

 • - Construcția prezintă un soclu, de 0.40 m înălțime (de la C.T.N.-±0,00), executat din beton;

 • - Fundația propriu-zisă este continuă, cu grosimea egală cu cea a zidăriei exterioare și prezintă o adâncime de Df = -2.10 m (de la cota trotuarului până la talpa fundației), fiind executată din beton. Partea inferioară a fundației prezintă evazări de cca. 30 cm pe o înălțime de 40 cm;

 • - Stratificatia terenului interceptată este următoarea: ±0,00 (față de C.T.N.) -» Sol vegetal și loess nisipos cu stare de saturație Sf0,8;

 • - Adâncimea de fundare depășește limita adâncimii maxime de îngheț (0.90+1.00 conf. NP 112/2014);

 • - După cum reiese din sondajele geo terenul de fundare îl constituie stratul de loess nisipos, valoarea presiunii convenționale este pconv = 120 kPa;

 • - Din punct de vedere geotehnic și al condițiilor de fundare terenul se încadrează în Categoria geotehnică: 2 (risc geotehnic moderat);

 • - S-a observat o tasare accentuată a terenului în jurul stâlpul de susținere a acoperișului terasă de la intrarea în imobil (intersecție ax 6 cu ax I);

 • - Trotuarul de protecție din jurul clădirii este degradat datorită intemperiilor, fenomenelor de îngheț-dezgheț și vechimii acestuia.

Pereți

 • - Pereții sunt dispuși în sistem tip celular, după cele două direcții rectangulare ale construcției, și sunt realizați din beton armat, cu grosimea de cca. 15 cm, cei exteriori, de la frontoane, și cei interiori longitudinali, din axele C, D, E, F, respectiv din zidărie de BCA, cei transversali, interiori și cei de închidere, longitudinali. Aceștia din urmă au o grosime de cca. 30cm. Pereții despărțitori, de la grupurile sanitare, depozite, magazie, sunt realizați din zidărie de BCA cu grosimea de 10 cm;

 • - Din sondajele efectuate rezultă că pereții din zidărie au sâmburi, locali, și centuri din beton armat. în această situație, potrivit codurilor actuale, indicativ CR6 și P100-1/2006, zidăria se încadrează în categoria de zidărie nearmată;

 • - Starea tehnică a pereților de zidărie din BCA este bună, fără degradări semnificative, însă se semnalează, prezența unor fisuri izolate, în tencuială, cu deschiderea de până la 1+2 mm;

 • - Starea tehnică a fațadelor este în general bună, doar izolat s-au constat desprinderi ale soclului și ale tencuielii . O cauză a degradării poate fi umiditatea acumulată și acțiunea repetată a înghețului și dezghețului. Neetanșeizarea trotuarului a dus la degradarea tencuielii soclului și la infiltrarea apei în teren, care poate ajunge la nivelul tălpii fundațiilor.

 • - De asemenea, la nivelul soclului s-au observat fisuri și desprinderi de material care denotă tasări diferențiate ale terenului de sub trotuare.

 • - La examinarea vizuală a pereților nu s-au înregistrat fisuri semnificative ori crăpături, care să pună în evidentă: depășirea capacității portante a lor, urmare a solicitărilor gravitaționale din permanente, utile și zăpadă, combinate cu cele orizontale din vânt, ori, în gruparea specială, cu cele din seism, la care a fost supusă construcția până în momentul de fată. Este de subliniat lipsa fisurilor/degradărilor care apar ca urmare a solicitărilor seismice: fisuri înclinate, în X, fisuri orizontale de forfecare la baza pereților, striviri ale zidăriei de BCA la capetele pereților, fisuri/crăpături verticale la legăturile între pereții perpendiculari.

Plansee intermediare

Planșeul, peste parter, este realizat din beton armat, având grosimea totală de cca. 25 cm. Starea tehnică a planșeului este bună, însă s-a observat prezența unor zone locale cu infiltrații. Nu au fost constatate deformați! sau degradări semnificative.

Scări

Scările de acces la etaj sunt realizate din beton armat monolit, cu trepte mozaicate, în două rampe și podest intermediar.

Acoperiș

Acoperișul este de tip terasă, necirculabilă, cu straturi de protecție, difuzie, barieră de vapori, termoizolație realizată din zgură expandată și straturile hidroizolante formate din bitum, pânze și cartoane bituminate.

Placa peste etaj este din beton armat cu o grosime de cca. 10cm. Aticele sunt realizate din beton armat prefabricat.

S-a realizat examinarea directă a stării actuale a acoperișului ce a constat în metode de investigare nedistructive. La vizitarea obiectivului s-au efectuat observații vizuale asupra tavanelor spațiilor interioare acesta prezentând urme locale de infiltrații, la momentul respectiv, în special lângă conductele de instalații (sanitare, ape pluviale).

Accesul pe acoperiș se realizează de la nivelul etajului, pe o scară metalică, printr-un chepeng.

Observațiile vizuale asupra suprafeței orizontale a acoperișului (în câmp) a scos în evidență faptul că dispunerea fâșiilor de carton bituminat este în general făcută corect, nu s-au observat încrețiri sau umflături (perne de aer).

Receptoarele de apă, cu hidroizolație ce îngustează diametrul util al receptorului ce are aprox. 6 cm, sunt subdimensionate.

Șorțurile de tablă au degradări locale și pe alocuri sunt desprinse.

Alte degradări și neconformități constau în tencuiala desprinsă de pe atice și cu armături la vedere.

Acoperișul este de tip terasă, necirculabilă, peste intrarea în clădire, având straturile hidroizolante formate din bitum, pânze și cartoane bituminate, este în stare bună. Se remarcă, însă, o deplasare pe verticală a acoperișului în zona de rezemare pe stâlp provenită din tasarea terenului de sub fundația acestuia.

Finisaje

Finisajele actuale exterioare sunt realizate din tencuieli drișcuite și zugrăveli de culoare gri și crem.

Finisajele interioare sunt realizate în soluții obișnuite: la pereți zugrăveli lavabile pe suport gletuit, pardoseli reci din plăci de gresie la grupurile sanitare, respectiv din mozaic în zona de hol, parchet în încăperi, tavane zugrăveli lavabile pe suport gletuit la toate spațiile. Tavanele prezintă degradări locale, în zonele cu infiltrații.

Finisajele interioare sunt în stare bună, cu excepțiile prezentate, însă finisajele exterioare prezintă zone cu zugrăveală și tencuială degradată.

Tâmplăriile ferestrelor exterioare sunt din PVC, culoare albă, cu geam termorezistent. Există însă spații, la care tâmplaria a ramas cea din lemn, în stare necorespunzătoare. Ușile de acces sunt din tâmplărie din PVC culoare albă, cu geam termorezistent. Ușile interioare sunt din tâmplărie din PVC culoare albă și din lemn.

Intervenții efectuate asupra clădirilor

Fiind executată în anul 1971, construcția s-a comportat bine în timp, nesemnalându-se fisuri și deformați! semnificative, cu excepția aspectului exterior al clădirii, care denotă lipsa lucrărilor de întreținere și reparații necesare, generate de gradul de izolare termică insuficientă a construcției.

în timp, în plus față de intervențiile de întreținere curentă (zugrăveli periodice) s-a intervenit asupra clădirii cu măsuri menite să sporească confortul interior:

 • - tâmplăriile ferestrelor exterioare, originale din lemn cu 2 foi de sticlă, au fost înlocuite cu tâmplărie din PVC, culoare albă, cu geam termorezistent.

 • - ușile de acces și cele interioare sunt din tâmplărie din PVC culoare albă, cu geam termorezistent și din lemn, în stare bună.

 • - recompartimentari cu pereți nestructurali

Datele au fost colectate direct de la fața locului.

ANALIZA STĂRII CONSTRUCȚIEI IN CONFORMITATE CU AUDITUL ENERGETIC:

în urma elaborării Auditului Energetic, elaborat de auditor energetic ing. Rotaru Nicolae-Mihai atesta MDRAP nr. 01579, s-au constatat următoarele:

Din punct de vedere al rezistențelor termice și al consumului de energie, clădirea studiată prezintă neconformități și deficiențe. Starea tehnică generală a structurii, deși este bună, nu corespunde normelor actuale privind izolarea termică și reducerea consumurilor energetice, astfel s-au observat următoarele aspecte:

 • - Pereții exteriori nu sunt prevăzuți cu termosistem pentru fațadă.

 • - Placa pe sol, respectiv planșeul peste subsolul tehnic sunt alcătuite din beton armat și nu au prevăzute straturi de termoizolație în alcătuire.

 • - Planșeul terasă peste ultimul nivel are în alcătuire termoizolație realizată din zgură expandată și straturi hidroizolante formate din bitum, pânze și cartoane bituminate, cu rol nesemnificativ din punct de vedere al izolării termice.

 • - hidroizolația prezintă

 • - Tâmplăria exterioară a fost parțial înlocuită cu tâmplărie termorezistentă albă din PVC dublustrat, care se va menține. Tâmplăria exterioară din lemn și metal nu satisface, în schimb, gradul de termoizolare necesar conform normelor actuale.

 • - instalațiile imobilului sunt vechi (electrice, sanitare, termice) sunt vechi, prezentând deteriori avansate cu funcționare defectuoasă;

 • - Iluminatul interior se face natural prin tamplaria spre exterior si artificial prin corpuri de iluminat cu consumuri energetice crescute;

Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.129, sc.l, et.IV, ap.13, tel./fax: 0264-433.960, mobil: 0744-213.117, e-mall: calorla2005@yahoo.com

Proiect Nr.17/2018 - actualizat Iulie 2020

DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.7 Lizuca

Auditul energetic realizat analizează rezistențele termice ale elementelor anvelopei clădirii, în situația existentă. De asemenea, întocmește un studiu privind aporturile energetice pentru clădirea nereabilitată, precum și al consumurilor energetice legate de încălzire, preparare apă caldă menajeră și iluminat.

în urma analizei deficiențelor, se propun două soluții de reabilitare termică. Astfel, referitor la termoizolarea anvelopei, se propun soluții de aplicare a unor sisteme termoizolante pe pereții exteriori, a planșeului dintre subsolul tehnic si parter și pe planșeul peste ultimul nivel. De asemenea, se propune înlocuirea tâmplăriei existente neconforme (lemn sau metal) cu o tâmplărie performantă din punct de vedere al termoizolării. Studiul variantelor de reabilitare cuprinde și consumurile energetice noi preconizate, ținând cont de propunerile de înlocuire a instalațiilor interioare sanitare, termice și electrice.

INDICATORII PROIECTULUI

> Indicatori de realizare (de output):

CO 34 - Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de C02) = - 47.18769 t/an

CO 32 - Scăderea consumului anual de energie primară al clădirilor publice (kWh/an) = 270587,978 kWh/an

Indicator de realizare (de output) aferent clădirii corp C1 - Grădiniță cu program prelungit nr.7 Lizuca

Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului (de output)

Diferența intre valoarea finala si valoarea inițiala

Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)

Specific (t/m2*an)

69,30877 t/an

0,07333 t/m2‘an

22,12108 t/an

0,02341 t/m2*an

-47,18769 t/an

- 0,04992 t/m2*an

Consumul anual de energie primară (kWh/an) Specific (kWh/m2*an)

385039,9 kWh/an

407,4066 kWh/m2*an

114451,922 kWh/an

121,1003 kWh/m2*an

- 270587,978 kWh/an

- 286,3063 kWh/m2*an

• Indicatori de proiect

 • • Scăderea consumului anual de energie finală în clădirile publice (din surse neregenerabile) (tep) = 24,303 tep/an

 • • Scăderea consumului anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total = , din care:

- pentru încălzire/răcire = 345,85 kWh/m2*an

• Scăderea consumului anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total, din care:

pentru încălzire/răcire = nu este cazul

pentru preparare apă caldă de consum = nu este cazul

electric = nu este cazul

Indicator de proiect (suplimentar) aferent clădirii (de rezultat)

Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Diferența intre valoarea finala si valoarea inițiala

Consumul anual de energie finala in clădirea publica (utilizând surse neregenerabile) (tep)

5670,6 kWh + 335605,01 kWh = 341275.61 kWh

1 tep = 11628 kWh

1 Mtep= 11,628x109

10009,64 kWh + 48683,52 kWh = 58693.16

29,35 tep/an

5,047 tep/an

- 24,303 tep/an

2,935 x 10-5 Mtep/an

5,0475 x 10‘6 Mtep/an

- 2,4303 x 10-5 Mtep/an

Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.129, sc.l, et.IV, ap.13, tel./fax: 0264-433.960, mobil: 0744-213.117, e-mall: calorla2005@yahoo.com

SREN ISO 900112001 CERTIFICAT NR. 26S/V1/1 ,


Proiect Nr.17/2018 - actualizat Iulie 2020

DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.7 Lizuca

Consumul anual specific de energie primara (utilizând surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total, din care:

5670,6 kWh * 2,62 + 335605,01 kWh*1,17 =

407514,8337 kWh S= 945,1 m2

10009,64* 2,62 + 48683,52 kWh* 1,17 = 83184,98 kWh

431.19 kWh/m2*an

88,02 kWh/m2*an

- 343,17 kWh/m2*an

- pentru incalzire/racire

335605,01 * 1,17/945,1

((81741,7 * 0,5 /4 + 671,02) * 0,63*2,62 + 81741,7*0,5* 1,17)/945.1 (conform estimării din analiza eficientei energetice)

415,47 kWh/m2*an

69,62 kWh/m2*an

- 345,85 kWh/m2*an

Consumul anual de energie primara utilizând surse regenerabile (kWh/an) total, din care:

0

(81741,7*0,5/4 + 671,02 + 4999,58) * 0,37 * 2,62 + 23674,76*0,67* 1,00 =

31264,22 kWh/an

31264,22 kWh/an

- pentru încălzire si răcire

0

(81741,7*0,5/4 + 671,02)* 0,37 * 2,62 =

-

10555,54 kWh/an

10555,54 kWh/an

- pentru preparare apă caldă de consum

0

23674,76*0,67* 1,00 =

-

15862,09 kWh/an

15862,09 kWh/an

- electric

0

4999,58 * 0,37 * 2,62 =

-

4846,59 kWh/an

4846,59 kWh/an

Având in vedere toate cele menționate mai sus rezulta următoarele:

 • - Consumul anual de energie primară utilizând surse regenerabile total este de 31264,22 kWh/an.

 • - Consumul anual specific de energie primară utilizând surse neregenerabile este de 88,02 kWh/m2*an

 • - Consumul anual de energie primară utilizând surse neregenerabile de 83187,702 kWh/an (88,02 * 945,1).

 • - Ponderea consumului de energie primara din surse regenerabilă este de 27,31 % -(31264,22/(31264,22+83187,702)

*100%)

NOTA:

Pentru calculul energiei primare s-au folosit factorii de conversie a energiei finale in energie primara, conform Ordin nr. 2641/2017 privind modificarea si completarea reglementarii tehnice "Metodologie de calcul al performantei energetice a clădirilor": 2,62 pentru energie electrica din SEN si panouri fotovoltaice, 1,17 pentru gaz natural, 1,00 pentru energia termica produsa de panourile solare

Pentru calculul energiei regenerabile s-au folosit estimările din punctul 7 din Raport de Audit Energetic in cadrul obiectivului investitional "Eficientizare energetica Grădiniță cu program prelungit nr.7 Lizuca"

 • 3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Structura de rezistență a construcției existente este alcătuită din:

 • - Fundații din beton;

 • - Placă de pardoseală din beton, la parter;

 • - Pereții exteriori transversali sunt realizați din beton armat;

 • - Pereții longitudinali, de închidere, sunt din zidărie de BCA;

 • - Pereții interiori longitudinali sunt din beton armat;

 • - Pereții interiori despărțitori și de compartimentare sunt din zidărie de BCA;

 • - Stâlpi și grinzi transversale, din beton armat;

 • - Planșee din beton armat peste subsol tehnic, parter și etaj;

 • - Scări de acces la etaj din beton armat, cu două rampe și podest de nivel;

 • - Acoperiș de tip terasă cu hidroizolatie din bitum, pânze și cartoane bituminate.

 • 3.5. A CERINȚA ”A” ■ REZISTENTĂ SI STABILITATE CONF. LEGEA 177/2015, CONF. LEGEA 10/1995

Sunt necesare măsuri de consolidare a clădirii din cauza unor deficiențe structurale:

 • - S-a observat o tasare accentuată a terenului în jurul stâlpul de susținere a acoperișului terasă de la intrarea în imobil (intersecție ax 6 cu ax I). Se remarcă o deplasare pe verticală a acoperișului peste intrarea în clădire în zona de rezemare pe stâlp provenită din tasarea terenului de sub fundația acestuia.

 • - zidăria din BCA aplicată pe peretele exterior din beton armat din axul 13 este desprinsă, prin urmare se propune desfacerea si refacerea zidăriei pe această porțiune.

 • 3.5. B. CERINȚA ”B” - SIGURANȚĂ ÎN EXPLOATARE CONF. LEGEA 177/2015, CONF. LEGEA 10/1995, conf. NP 68/2002.

Siguranța circulației pietonale:

Alunecarea - Stratul de uzură din sălile corpului C1-Grădiniță este constituit din mocheta/gresie în sălile cu funcțiuni principale (săli de clasă, sala profesorală), mozaic pe casa scării, gresie în toalete, căi de acces și sălile cu funcțiuni secundare (depozite, magazii). Stratul de uzură este într-o stare satisfăcătoare, dar în urma intervențiilor propuse, se va reface în proporție semnificativă. De asemenea, se va avea în vedere realizarea acestuia astfel încât să nu prezinte un risc special de alunecare. Pentru prevenirea alunecării în zona caselor de scară, treptele vor fi marcate în mod corespunzător, cu marcheri tactilo-vizuali antiderapanți.

Coliziune - Lățimea liberă a căilor pietonale satisface cerințele normativului de proiectare 68/2002.

Siguranța circulației pe rampe și trepte exterioare - Treptele exterioare de acces principal C1 satisfac cerințele normativului de proiectare 63/2002. Starea lor este însă degradată și în consecință este necesară refacerea lor. Treptele interioare satisfac cerințele normativului de proiectare.

Cădere/împiedicare - Rampele de scară și podestele sunt prevăzute cu balustrade care satisfac cerițele normativului de proiectare.

Cădere în gol- Rampele de scară și podestele sunt prevăzute cu balustrade care satisfac cerițele normativului de proiectare.

Iluminat de siguranță - în prezent nu există instalație de iluminat de siguranță.

Siguranța circulației cu mijloace de transport mecanizate - în prezent majoritatea încăperilor în zona parterului sunt accesibile pentru persoane cu dizabilități locomotorii. Rampa de acces pentru persoanele cu dizabilități corespunde normelor tehnice în vigoare.

Siguranța cu privire la riscuri provenite de instalații- Clădirea nu prezintă riscuri în privința instalațiilor existente. Siguranța în timpul lucrărilor de întreținere - Zona planșeu terasă este accesibilă printr-un chepeng din casa scării de la etaj. Accesul se face pe o scară metalică verticală, astfel elementele planșeului terasă sunt accesibile pentru întreținere.

Siguranța la intruziuni și efracții - în prezent împrejmuirea nu este pe tot conturul limitei de proprietate. Nu există sistem de securitate antiefracție.

 • 3.5. C CERINȚA ”C” - SECURITATE LA INCENDIU CONF. LEGEA 177/2015, CONF. LEGEA 10/1994, conf. NP 118/2015:

în prezent ansamblul de clădiri este în stare de funcționare, dar nu dispune scenariu de securitate la incendiu.

S-au semnalat următoarele aspecte privind asigurarea protecției la foc:

 • - existența unor deficiențe în ceea ce privește fluxurile în interiorul clădirii pentru asigurarea căilor de evacuare în caz de incendiu;

 • - lipsa unui sistem performant de prevenire și/sau gestionare a incendiilor;

 • - lipsa unei instalații de protecție împotriva loviturilor de trăsnet;

 • - centrala termică nu este amplasată intr-o încăpere separată, momentan funcționând si grupul sanitar pentru personal în același spațiu.

 • - nu exista o incapere cu funcțiunea de centrala semnalizare incendiu;

 • - nu exista scara suplimentară exterioara de evacuare a etajului în caz de incendiu;

 • - golurile de acces din coridoare/holuri în casa de scară interioară nu sunt protejate cu elemente rezistente la foc;

 • - bucataria este amplasată în aceeași încăpere cu locul de luat masa. Bucătăria trebuie izolată de spațiile accesibile publicului prin uși de comunicare rezistente la foc minim 15'.

 • - la casa scării fereastra de la etaj situată in treimea superioară care asigura desfumarea prin tiraj natural nu are suprafața minimă recomandată.

 • - imobilul studiat este echipat cu hidranți de incendiu interiori - 6 buc. (câte trei pe fiecare nivel).

 • 3.5.D CERINȚA ”D” ■ IGIENĂ, SĂNĂTATE, MEDIU CONF. LEGEA 177/2015, CONF. LEGEA 10/1995, conf. ORDIN nr. 119 din 4 februarie 2014:

 • - lipsa unui grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati;

 • - nu există izolator prevăzut cu lavoar și grup sanitar;

 • - nu există dușuri in grupurile sanitare pentru copii;

 • - nu există încăpere Magazie "Lapte si Corn" dotat cu lavoar și control acces;

 • - existența unor deficiențe în ceea ce privește fluxurile în interiorul clădirii, în cazul funcțiunilor curente (aprovizionare zona bucătărie, circulații izolator, circulații grupuri sanitare, circulații personal administrativ, etc.);

Măsuri pentru asigurarea calității aerului funcție de destinația spațiilor, activități și număr ocupanți: toate încăperile sunt ventilate natural, cu excepția a două încăperi care beneiciază și de aparate de aer condiționat. Controlul climatului radiativ- electromagnetic: Nu este cazul.

Posibilități de menținere a igienei: Clădirea este racordată la rețeaua de apă și canalizare respectiv rețeaua de electricitate, telefonizare, gaze naturale. Materialele folosite la clădire nu dăunează igienei generale.

Mediul termic și umiditatea: anvelopa clădirii nu prezintă sisteme de termoizolare.

Deoarece clădirea C1 are pierderi semnificative de căldură, confortul termic interior este deosebit de redus în perioadele reci ale anului. Degradarea trotuarului a dus la infiltrarea apei pluviale la nivelul soclului și la fundație. Acest fapt conduce la apariția condesului și chiar a înghețului pe fața interioară a pereților exteriori și, implicit, la degradări ale zugrăvelilor și tencuielilor interioare și exterioare. Tavanele spațiilor interioare prezintă urme locale de infiltrații, în special lângă conductele de instalații (sanitare, ape pluviale).

Iluminatul natural și artificial: toate încăperile clădirilor studiate sunt iluminate natural, dar este asigurată și posibilitatea pentru iluminatul artificial.

Alimentarea cu apă și igiena apei: Ansamblul studiat este racordat la rețeaua de apă curentă a municipiului Brăila.

Igiena evacuării apelor uzate: Ansamblul studiat este racordat la rețeaua de canalizare menajeră a municipiului Brăila.

Nu se produc substanțe periculoase în clădire.

Igiena evacuării deșeurilor solide: Colectarea deșeurilor menajere se face de o societate specializată.

Protecția calității apelor: Apele meteorice de pe acoperișul terasă sunt preluate prin guri de scurgere și coloane verticale care asigură scurgerea apei in canalizarea din subsolul tehnic. Acest sistem prezintă deficiente:diametrul util al receptoarelor a fost ingustat prin aplicarea incorecte a hidroizolației, sorturile de tabla au degradări locale și pe alocuri sunt desprinse.

Terasa de la intrarea în imobil nu este prevăzută cu un sistem de preluare și scurgere a apei pluviale in canalizare. Momentan apa pluvială se scurge printr-o teavă direct pe trotuar, fapt ce a dus si la tasarea trotuarului în această zonă.

Se va reproiecta sistemul de pluviale pentru această terasă în sistemul receptor de apă și coloană de scurgere care va direcționa apa preluată direct in canalizare.

Protecția aerului: Nu există surse poluante pentru aer.

Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor: Nivelul de zgomol este sub media admisă.

Protecția împotriva radiațiilor: Nu există radiații emise.

Protecția solului și a subsolului, a ecosistemelor terestre și acvatice: Nu este cazul.

Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public: Nu există surse de poluare a ecosistemului.

Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase: Nu este cazul

Protecția împotriva umbririi sau reflexiei supărătoare a luminii către vecinătăți: Datorită condițiilor de amplasament, nu se pune problema protecției împotriva umbririi sau reflexiei supărătoare a luminii către vecini, nu este cazul.

 • 3.5. E CERINȚA ”E” - ECONOMIE DE ENERGIE CONF. LEGEA 177/2015, CONF. LEGEA 10/1995

Elementele anvelopei clădirii C1-Grădiniță nu corespund normelor. Lipsa unui pachet termosistem pe pereți, la planșeul dintre subsol si parter, la planșeul peste ultimul etaj, precum și lipsa unor tâmplării performante din punct de vedere al transferului termic conduce la apariția fenomenelor de pierdere masivă de căldură, igrasie, condens pe pereți, etc. Din acest motiv, elementele de finisaj și, pe termen lung, elementele structurale au suferit și suferă în mod continuu degradări.

Neetanșeizarea trotuarului a dus la degradarea tencuielii soclului și la infiltrarea apei în teren, care poate ajunge la nivelul tălpii fundațiilor. Se observă existența umidității în zona soclului.

La vizitarea obiectivului s-au efectuat observații vizuale asupra tavanelor spațiilor interioare acesta prezentând urme locale de infiltrații, la momentul respectiv, în special lângă conductele de instalații (sanitare, ape pluviale).

Iluminatul interior se face natural prin tamplaria spre exterior si artificial prin corpuri de iluminat cu consumuri energetice crescute;

în prezent, prepararea agentului termic se realizează cu două cazane termice cu funcționare pe combustibil gazos și echipamentele aferente (pompe, vase de expansiune, boiler bivalent și armăturile aferente). Pornirea/oprirea instalației de încălzire - a cazanelor termice se realizează manual, centrala termică nu beneficiază de un sistem de automatizare propriu, astfel apar piederi de căldură însemnate coroborate cu o funcționare necorespunzătoare.

 • 3.5. F CERINȚA ”F”-PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI CONF. LEGEA 177/2015, CONF. LEGEA 10/1995, conf.CI 25/2013:

Măsuri de protecție față de zgomotul din exteriorul clădirii: Terenul se învecinează cu drum public și clădirea studiată este alipită pe fațada estică de clădirea cu destinația de școală.

Accesul auto și pietonal în incintă se face prin poarta existentă, de pe Strada Smârdan , de pe latura vestică a amplasamentului.

Amplasamentul se învecinează după cum urmează:

Nord: proprietate privată Nr. Cad. 72242;

Sud: scoala-amplasat fără număr cadastral;

Est: scoala-amplasat fără număr cadastral;

 • Vest: Strada Smârdan domeniul public al Municipiului Brăila;

Zgomotele provenite din exteriorul clădirii: nu sunt semnificative.

Măsuri de protecție acustică în interior, zgomot aerian: se realizează la un nivel nesatisfăcător prin intermediul pereților, a planșeelor și al tâmplăriilor. Zidăriile exterioare sunt executate din zidărie de cărămidă/beton. Pereții au o grosime de 30 cm. Se vor prevedea înlocuiri de tâmplării performante din punct de vedere acustic.

Măsuri de protecție la zgomot structural: nu este cazul.

 • 3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz.

Nu este cazul.

 • 4. Concluziile expertizei tehnice si, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare:

clasa de risc seismic;

Clădirea se încadrează în clasa de risc seismic III, conform Expertizei Tehnice, cuprinzând construcțiile care sub efectul cutremului de proiectare pot prezenta degradări structurale ce nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

în urma realizării măsurilor de reabilitare propuse, clădirea se va menține în clasa de risc seismic III.

 • a) prezentarea a minimum doua soluții de intervenție;

  SREH ISO 9001:2001


CluJ-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.129, sc.l, et.IV, ap.13, lel./fax: 0264-433.960, mobil: 0744-213.117, e-mail: calorla2005@yahoo.com

Proiect Nr.17/2018 - actualizat Iulie 2020

DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.7 Lizuca

în urma elaborării Expertizei Tehnice, sunt propuse două soluții de intervenție, considerate ca fiind necesare pentru remedierea deficientelor semnalate:

Opțiunea 1:

 • 1. Reparații ale tencuielilor degradate, din zona soclului și de pe fațade, în vederea aducerii la starea inițială.

 • 2. Termoizolarea pereților exteriori.

 • 3. Refacerea finisajelor în zonele unde s-a intervenit.

 • 4. Demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele grădiniței, precum și montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție.

 • 5. Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante.

 • 6. Lucrări de adaptare a infrastructuri sau crearea de facilități pentru persoanele cu dizabilități.

 • 7. înlocuirea sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitorii.

 • 8. Refacerea în totalitate a trotuarului de protecție din jurul clădirii

Opțiunea 2:

 • 1. Reparații ale tencuielilor degradate, din zona soclului și de pe fațade, în vederea aducerii la starea inițială.

 • 2. Termoizolarea pereților exteriori.

 • 3. Refacerea finisajelor în zonele unde s-a intervenit.

 • 4. Demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele grădiniței, precum și montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție.

 • 5. Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante.

 • 6. Lucrări de adaptare a infrastructuri sau crearea de facilități pentru persoanele cu dizabilități.

 • 7. înlocuirea învelitorii și a sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul acesteia.

 • 8. Refacerea în totalitate a trotuarului de protecție din jurul clădirii.

 • 9. Echiparea construcției cu o instalație de captare a trăsnetului.

Pentru ambele opțiuni prin expertiza tehnică se recomandă în plus și luarea următoarelor măsuri:

 • - înainte de începerea lucrărilor de intervenție asupra clădirii studiate se va acorda o atenție deosebită la efectuarea instructajului de protecția muncii și P.S.I. a întregului personal, împrejmuirea și semnalizarea corespunzătoare a zonei de lucru, decuplarea tuturor instalațiilor de către persoane autorizate și organizarea privind depozitarea și transportul materialelor rezultate.

 • - Desfacerea și refacerea tencuielii de pe peretele exterior din axul 12.

 • - Desfacerea și refacerea tencuielii și a peretelui din BCA aplicat pe peretele exterior din beton armat (din axul 13).

 • - Subzidirea și consolidarea fundației stâlpului de la terasa de intrare în imobil (intersecție ax 6 cu ax I).

 • - Asigurarea sprijinirii provizorii a tuturor elementelor construcției în zonele unde se intervine.

 • - Evitarea stagnării apelor în jurul construcției, atât în perioada execuției intervențiilor cât și pe toată durata exploatării, prin soluții constructive adecvate (compactarea terenului în jurul imobilului, execuția de strate etanșe din argilă sub trotuare, pante corespunzătoare, rigole).

 • - Verificarea și asigurarea bunei funcționalități a instalațiilor interioare și exterioare de apă și canalizare.

 • - Menținerea în stare de funcționare a sistemului de colectare a apelor de pe acoperiș și îndepărtarea lor prin rigole de clădire sau racordarea la rețeaua de canalizare.

în urma elaborării Auditului Energetic, sunt analizate două soluții de intervenție, considerate ca fiind

Soluțiile propuse urmăresc creșterea eficienței energetice a elementelor de anvelopă și a instalațiilor termice aferente clădirii precum și gestionarea rațională a consumurilor. Astfel, prin acest proiect se vor prevedea elemente cu rol în mărirea confortului interior, realizat în același timp cu scăderea consumurilor de energie.

Momentan pierderile de energie termică ale clădirii sunt mari, după cum reiese din analiza energetică a corpului C1.

Analizând valorile rezistențelor termice ale elementelor opace ale anvelopelor corpului C1, dar și cele ale tâmplăriei, plăcii peste ultimul nivel, a plăcii peste subsol, constatăm că acestea nu corespund celor normate, după cum arată auditul energetic.

Cele mai mari pierderi de căldură sunt prin anvelopa clădirii, partea opaca, care nu prezintă niciun fel de izolație termică.

în vederea eficientizării energetice a clădirii, s-au studiat 2 opțiuni de termoizolare a anvelopei clădirii. Soluțiile se referă la partea de arhitectură-construcții.

Opțiunea 1:

 • 1. Izolarea termică a fatadei-parte opacă

 • - Reabilitarea termica a pereților prin izolarea termica in structura compacta va cuprinde: desfacere tencuieli degradate exterioare de la fațade, demontarea echipamente de pe fațade, curatarea prin perierea/ spalarea stratului suport; aplicarea adezivului pentru lipirea izolației termice pe stratul suport; pozarea si fixarea mecanica a materialului termoizolant; aplicarea masei de șpaclu armata cu plasa din fibra de sticla; realizarea stratului de finisare cu tencuiala decorativă. Ca materiale termoizolante se vor folosi vata minerala bazaltica grosime 10 cm avand Rc= 30 kPa si Rt=10 kPa , Conductivitate termică Ă=0,046[W/mk], clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1,d0.

 • - Reabilitarea termica a soclului prin izolarea termica in structura compacta va cuprinde: desfacere tencuieli degradate la soclu, desfacere trotuare existente din beton, săpătura manuală perimetrală, curatarea prin periere soclu dezvelit; aplicarea adezivului pentru lipirea izolației termice pe stratul suport; pozarea si fixarea mecanica a materialului termoizolant; strat hidroizolație și strat protecție hidroizolație, aplicarea masei de șpaclu armata cu plasa din fibra de sticla; realizarea stratului de finisare cu tencuiala decorativă. Ca materiale termoizolante se vor folosi polistiren extrudat ignifugat grosime 5 cm, Rc minim=200kPa, Rt minim=200kPa, Conductivitate termică A=0,042[W/mk], Clasa de reacție la foc B-s2,d0,

 • 2. Izolarea termică a planseului peste ultimul nivel al clădirii

Termohidroizolarea plăcii peste ultimul nivel se va face folosind un sistem care va cuprinde:

 • - desfacere elemente de învelitoare existente degradate: șorțuri tablă de la atice, sistem hidroizolație orizontală a terasei, piese și confecții metalice de protecție a aerisitoarelor și a colectoarelor de ape pluviale de pe terasă, straturi de betoane de egalizare și straturi suport ale hidroizolațiilor orizontale;

 • - curățare prin periere / spălare și control tehnic al calității stratului suport - planșeul de beton;

 • - montare sistem termo-hidroizolație compus din: beton de pantă grosime variabilă 3-1 Ocm, emulsie soluție de bitum, strat difuzie vapori împâslitură din fibre de sticlă bituminată, termoizolație vată bazaltică 15cm grosime, șapă slab-armată 5cm, amorsă, membrană material plastic cu protecție UV 1 strat;

Caracteristici tehnice minime ale materialului termoizolant: vată minerală bazaltică grosime 15cm, Rc minim=50kPa, Rt minim=10kPa, Conductivitate termică Â=0,046[W/mk], Clasa de reacție la foc C-s2,d0 B-s2,d0.

 • - montare sistem de termo-hidroizolație la aticul perimetral compus din: vată minerală bazaltică 10cm grosime, racorduri membrane hidroizolante, racorduri strat difuzie vapori, șorț de tablă perimetral cu subansambluri de montaj aferente;

montare confecții metalice cu rol de protecție a elementelor punctuale ale învelitorii: deflectoare strat difuzie vapori, căciuli guri aerisire sisteme canalizare, căciuli protecție coșuri de fum, sistem anti-înfundare guri scurgere ape pluviale;

 • 3. Izolarea termică a planseului peste subsolul tehnic

Reabilitarea termica a planșeului peste subsolul tehnic va cuprinde: curatarea prin periere/spălare soclu dezvelit; aplicarea adezivului pentru lipirea izolației termice pe stratul suport; pozarea si fixarea mecanica a materialului termoizolant; strat hidroizolație și strat protecție hidroizolație, aplicarea masei de șpaclu armata cu plasa din fibra de sticla; realizarea stratului de finisare cu zugrăveală simplă cu lapte de var. Ca materiale termoizolante se vor folosi

polistiren extrudat ignifugat grosime 5 cm, Rc minim=200kPa, Rt minim=200kPa, Conductivitate termică Ă=0,042[W/mk], Clasa de reacție la foc B-s2,d0.

 • 4. Izolarea termică a fatadei-parte vitrată

Acest pachet de soluții propune realizarea următoarelor lucrări:

 • - Reabilitarea termică a fațadei vitrate se va face prin înlocuirea tâmplăriei existente din lemn și metal, cu tâmplărie termoizolantă cu glaf exterior, având următoarele caracteristici: comportarea la încovoierea din vânt= clasa B2; rezistența la deschidere-închidere: min.10000 cicluri-la ferestre și min.100000 cicluri la uși; etanșeitatea la apă : min clasa 5Â; permeabilitatea la aer : min. clasa 3; nr.min.de schimburi de aer=0.5 schimburi/h; izolarea la zgomot: min. 25 dB. Cerințele . constructive pentru tâmplărie vor fi: profil cu 5 camere, culoare albă; clasa A; armatură otel zincat; grila de ventilație mecanică; geam termoizolant, feronerie oscilobatantă cu închidere multipunct. Rezistența termică corectată a tâmplăriei va fi min.0.77 m2K/W, iar clasa de reacție la foc min.C-s2,dO.

Opțiunea 2:

 • 1. Izolarea termică a fatadei-parte opacă

 • - Reabilitarea termica a pereților prin izolarea termica in structura compacta va cuprinde: desfacere tencuieli degradate exterioare de la fațade, demontarea echipamente de pe fațade, curatarea prin perierea/ spalarea stratului suport; aplicarea adezivului pentru lipirea izolației termice pe stratul suport; pozarea si fixarea mecanica a materialului termoizolant; aplicarea masei de șpaclu armata cu plasa din fibra de sticla; realizarea stratului de finisare cu tencuiala decorativă. Ca materiale termoizolante se vor folosi vata minerala bazaltica grosime 15 cm avand Rc= 30 kPa si Rt=10 kPa , Conductivitate termică Ă=0,046[W/mk], clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1,d0.

 • - Reabilitarea termica a soclului prin izolarea termica in structura compacta va cuprinde: desfacere tencuieli degradate la soclu, desfacere trotuare existente din beton, săpătura manuală perimetrală, curatarea prin periere soclu dezvelit; aplicarea adezivului pentru lipirea izolației termice pe stratul suport; pozarea si fixarea mecanica a materialului termoizolant; strat hidroizolație și strat protecție hidroizolație, aplicarea masei de șpaclu armata cu plasa din fibra de sticla; realizarea stratului de finisare cu tencuiala decorativă. Ca materiale termoizolante se vor folosi polistiren extrudat ignifugat grosime 10 cm, Rc minim=200kPa, Rt minim=200kPa, Conductivitate termică Ă=0,042[W/mk], Clasa de reacție la foc B-s2,d0,

 • 2. Izolarea termică a planseului peste ultimul nivel al clădirii

Termohidroizolarea plăcii peste ultimul nivel se va face folosind un sistem care va cuprinde:

 • - desfacere elemente de învelitoare existente degradate: șorturi tablă de la atice, sistem hidroizolație orizontală a terasei, piese și confecții metalice de protecție a aerisitoarelor și a colectoarelor de ape pluviale de pe terasă, straturi de betoane de egalizare și straturi suport ale hidroizolațiilor orizontale;

 • - curățare prin periere / spălare și control tehnic al calității stratului suport - planșeul de beton;

 • - montare sistem termo-hidroizolație compus din: beton de pantă grosime variabilă 3-1 Ocm, emulsie soluție de bitum, strat difuzie vapori împâslitură din fibre de sticlă bituminată, termoizolație vată bazaltică 15cm grosime, șapă slab-armată 5cm, amorsă, membrană material plastic cu protecție UV1 strat;

Caracteristici tehnice minime ale materialului termoizolant: vată minerală bazaltică grosime 25cm, Rc minim=50kPa, Rt minim=10kPa, Conductivitate termică A=0,046[W/mk], Clasa de reacție la foc C-s2,d0 B-s2,d0.

 • - montare sistem de termo-hidroizolație la aticul perimetral compus din: vată minerală bazaltică 10cm grosime, racorduri membrane hidroizolante, racorduri strat difuzie vapori, șorț de tablă perimetral cu subansambluri de montaj aferente;

 • - montare confecții metalice cu rol de protecție a elementelor punctuale ale învelitorii: deflectoare strat difuzie vapori, căciuli guri aerisire sisteme canalizare, căciuli protecție coșuri de fum, sistem anti-înfundare guri scurgere ape pluviale;

 • 3. Izolarea termică a planseului peste subsolul tehnic

Reabilitarea termica a planșeului peste subsolul tehnic va cuprinde: curatarea prin periere/spălare soclu dezvelit; aplicarea adezivului pentru lipirea izolației termice pe stratul suport; pozarea si fixarea mecanica a materialului termoizolant; strat hidroizolație și strat protecție hidroizolație, aplicarea masei de șpaclu armata cu plasa din fibra de sticla; realizarea stratului de finisare cu zugrăveală simplă cu lapte de var. Ca materiale termoizolante se vor folosi polistiren extrudat ignifugat grosime 10 cm, Rc minim=200kPa, Rt minim=200kPa, Conductivitate termică Ă=0,042[W/mk], Clasa de reacție la foc B-s2,d0.

 • 4. Izolarea termică a fațadei-parte vitrată

Acest pachet de soluții propune realizarea următoarelor lucrări:

 • - Reabilitarea termică a fațadei vitrate se va face prin înlocuirea tâmplăriei existente din lemn și metal, cu tâmplărie termoizolantă cu glaf exterior, având următoarele caracteristici: comportarea la încovoierea din vânt= clasa B2; rezistența la deschidere-închidere: min.10000 cicluri-la ferestre și min.100000 cicluri la uși; etanșeitatea la apă : min clasa 5A; permeabilitatea la aer : min. clasa 3; nr.min.de schimburi de aer=0.5 schimburi/h; izolarea la zgomot: min. 25 dB. Cerințele . constructive pentru tâmplărie vor fi: profil cu 5 camere, culoare albă; clasa A; armatură otel zincat; grila de ventilație mecanică; geam termoizolant, feronerie oscilobatantă cu închidere multipunct. Rezistența termică corectată a tâmplăriei va fi min.0.77 m2K/W, iar clasa de reacție la foc min.C-s2,dO.

Capitolul instalațiilor în vederea eficientizării energetice s-a tratat în mod unic, considerându-se varianta studiată ca întrunind toate condițiile, necesare dar si suficiente, de creștere eficientei de consum energetic.

 • 4- Instalații termice, ventilare si climatizare

 • - Pentru prepararea agentului termic - apă caldă - se vor folosi două centrale murale în condensație de 65 kW și o pompă de căldură tip split, aer-apă cu puterea termica medie de 32 kW;

 • - Apa caldă menajeră va fi preparată într-un boiler mixt solar cu două serpentine și capacitate de 300 I, folosind o instalație cu două panouri solare si de una din cele două centrale, ce va funcționa în regim preferențial pe preparare ACM; '

 • - Distribuția instalației de încălzire se va face pe două ramuri, la baza coloanelor se vor monta vane de echilibrare, încălzirea se va realiza cu corpuri statice tip convectoradiator;

 • - Corpurile de încălzire se vor echipa cu robinete de calorifer cu cap termostatat;

 • - Asigurarea calității aerului interior se va realiza prin ventilare naturală organizată;

 • - Se vor monta unități de climatizare tip split în spațiile cu destinație: bucătărie, sală de mese, cancelarie și birou. Aceste unități vor funcționa împreună cu unitatea exterioară de la pompa de căldură, ce va funcționa în regim de climatizare în perioada caldă a anului;

 • 4- Instalații electrice pentru iluminat

 • - Se va înlocui complet instalația electrică de iluminat: tablouri (inclusiv aparataje de protecție), cablaje, tuburi de protecție, acționare si aparate de iluminat;

 • - S-a prevăzut o instalație de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice cu o putere electrică instalată de circa 12 kW. Aceasta include: panouri fotovoltaice, suport panouri fotovoltaice (învelitoare în pantă); inverter solar, dotat cu un comutator automat cu relee pentru două surse de tensiune; un tablou electric cu interblocaje, un cofret cu protecții pentru acumuloatoare, cabluri pentru curent continuu, curent alternativ și accesorii, acumulatoare solare; monitorizare acumulatoare; opt perechi de conectori; un regulator de încărcare;

 • - Se vor înlocui aparatele de iluminat existente (echipate cu surse fluorescente, incandescente) cu unele având eficiență ridicată minim 67 Im/W, acestea vor fi ecipate cu surse LED, compatibile protocol DALI pentru integrare in BMS;

 • - Pentru economia de energie s-au prevăzut senzori de mișcare și de luminozitate naturală, detectoare de mișcare, care vor comanda iluminatul artificial;

 • - S-a prevăzut un Sistem de management al clădirii (Building Management System - BMS), acesta va asigura cerințele Beneficiarului din punct de vedere al flexibilității și confortului în ceea ce privește instalațiile electrice, împreună cu dorința de a minimiza consumul de energie. Suplimentar, va asigura supravegherea și controlul sistemelor de instalații cu grad ridicat de complexitate;

 • - S-au prevăzut contoare pentru măsurarea consumului de energie electrică, gaze naturale si apa potabilă rece, acestea se vor integra in BMS prin intermediul unor module logice.

Instalații sanitare

înlocuirea instalațiilor de distribuție a apei reci, a apei calde, a apelor uzate menajere și a apelor pluviale;

Instalația de limitare și stingere a incendiilor cu hidranți interiori se va separa de instalația de distribuție a apei reci la obiectele sanitare.

 • b) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

Prin Expertiza Tehnică se propune urmărirea opțiunii nr. 2 datorită avantajelor pe care le oferă soluția din punct de vedere al eficienței energetice, soluție conformă cu auditul energetic și în concordanță cu tema urmărită.

Opțiunea 2:

 • 1. Reparații ale tencuielilor degradate, din zona soclului și de pe fațade, în vederea aducerii la starea inițială.

 • 2. Termoizolarea pereților exteriori.

 • 3. Refacerea finisajelor în zonele unde s-a intervenit.

 • 4. Demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele grădiniței, precum și montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție.

 • 5. Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante.

 • 6. Lucrări de adaptare a infrastructuri sau crearea de facilități pentru persoanele cu dizabilități.

 • 7. înlocuirea învelitorii și a sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul acesteia.

 • 8. Refacerea în totalitate a trotuarului de protecție din jurul clădirii.

 • 9. Echiparea construcției cu o instalație de captare a trăsnetului.

Pentru ambele opțiuni prin expertiza tehnică se recomandă în plus și luarea următoarelor măsuri:

 • - înainte de începerea lucrărilor de intervenție asupra clădirii studiate se va acorda o atenție deosebită la efectuarea instructajului de protecția muncii și P.S.I. a întregului personal, împrejmuirea și semnalizarea corespunzătoare a zonei de lucru, decuplarea tuturor instalațiilor de către persoane autorizate și organizarea privind depozitarea și transportul materialelor rezultate.

 • - Desfacerea și refacerea tencuielii de pe peretele exterior din axul 12.

 • - Desfacerea și refacerea tencuielii și a peretelui din BCA aplicat pe peretele exterior din beton armat (din axul 13).

 • - Subzidirea și consolidarea fundației stâlpului de la terasa de intrare în imobil (intersecție ax 6 cu ax I).

 • - Asigurarea sprijinirii provizorii a tuturor elementelor construcției în zonele unde se intervine.

 • - Evitarea stagnării apelor în jurul construcției, atât în perioada execuției intervențiilor cât și pe toată durata exploatării, prin soluții constructive adecvate (compactarea terenului în jurul imobilului, execuția de strate etanșe din argilă sub trotuare, pante corespunzătoare, rigole).

 • - Verificarea și asigurarea bunei funcționalități a instalațiilor interioare și exterioare de apă și canalizare.

 • - Menținerea în stare de funcționare a sistemului de colectare a apelor de pe acoperiș și îndepărtarea lor prin rigole de clădire sau racordarea la rețeaua de canalizare.

  SRENISO MOI JOCI


Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.129, sc.l, et.IV, ap.13, tel./fax: 0264-433.960, mobil: 0744-213.117, e-mail: calorla2005@yahoo.com

Proiect Nr.17/2018 - actualizat Iulie 2020

DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.7 Lizuca

Prin Auditul Energetic, se propune realizarea reabilitării energetice a clădirii urmărind Opțiunea 2, avand cea mai mare utilitate globala precum și măsurile privind reabilitarea/modemizarea instalațiilor termice/ventilare/climatizare/sanitare/electrice.

 • 1. Izolarea termică a fatadei-parte opacă

 • - izolarea termică a pereților exteriori cu vată minerală bazaltică grosime 15 cm avand Rc= 30 kPa si Rt=10 kPa , Conductivitate termică A=0,046[W/mk], clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1,d0.

-izolarea termică a soclului cu polistiren extrudat ignifugat grosime 10 cm, Rc minim=200kPa, Rt minim=200kPa, Conductivitate termică A=0,042[W/mk], Clasa de reacție la foc B-s2,d0,

 • 2. Izolarea termică a planseului peste ultimul nivel al clădirii

 • - Termohidroizolarea plăcii peste ultimul nivel se va face folosind vată minerală bazaltică grosime 25cm, Rc minim=50kPa, Rt minim=10kPa, Conductivitate termică A=0,046[W/mk], Clasa de reacție la foc C-s2,d0 B-s2,d0.

 • 3. Izolarea termică a planseului peste subsolul tehnic

Reabilitarea termica a planseului peste subsolul tehnic se va realiza cu polistiren extrudat ignifugat grosime 10 cm, Rc minim=200kPa, Rt minim=200kPa, Conductivitate termică A=0,042[W/mk], Clasa de reacție la foc B-s2,d0.

 • 4. Izolarea termică a fatadei-parte vitrată

Acest pachet de soluții propune realizarea următoarelor lucrări:

 • - Reabilitarea termică a fațadei vitrate se va face prin înlocuirea tâmplăriei existente din lemn și metal, cu tâmplărie termoizolantă cu glaf exterior, având următoarele caracteristici: comportarea la încovoierea din vânt= clasa B2; rezistența la deschidere-închidere: min.10000 cicluri-la ferestre și min.100000 cicluri la uși; etanșeitatea la apă : min clasa 5A; permeabilitatea la aer : min. clasa 3; nr.min.de schimburi de aer=0.5 schimburi/h; izolarea la zgomot: min. 25 dB. Cerințele . constructive pentru tâmplărie vor fi: profil cu 5 camere, culoare albă; clasa A; armatură otel zincat; grila de ventilație mecanică; geam termoizolant, feronerie oscilobatantă cu închidere multipunct. Rezistența termică corectată a tâmplăriei va fi min.0.77 m2K/W, iar clasa de reacție la foc min.C-s2,dO.

 • c) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform

  exigențelor de calitate;


Se vor realiza intervenții la nivelul compertimentărilor interioare, precum și la exterior, pentru realizarea conformării clădirii la cerințele stabilite prin normativele și standardele în vigoare:

CERINȚA ”A” ■ REZISTENȚĂ Șl STABILITATE CONF. LEGEA 177/2015, CONF. LEGEA 10/1995

Conform expertizei tehnice, sunt necesare lucrări de subzidire și consolidare la fundația stâlpului de la terasa de intrare în imobil (intersecție ax 6 cu a I).

Conform expertizei tehnice, structura peretelui exterior din axul 13 nu prezintă siguranță în exploatare și nu poate fi utilizată ca atare, drept suport al termosistemului propus. Așadar, se propune desfacerea și refacerea tencuielii și a peretelui din BCA aplicat pe peretele exterior din beton armat (din axul 13).

CERINȚA ”B” ■ SIGURANȚĂ ÎN EXPLOATARE CONF. LEGEA 177/2015, CONF. LEGEA 10/1995, conf. NP 68/2002.

Siguranța circulației pietonale:

Alunecarea - Pentru prevenirea alunecării în zona caselor de scară, treptele vor fi marcate în mod corespunzător, cu marcheri tactilo-vizuali antiderapanți.

Siguranța circulației pe rampe și trepte exterioare - Treptele exterioare de acces principal C1 satisfac cerințele normativului de proiectare 63/2002. Starea lor este însă degradată și în consecință este necesară refacerea lor.

CERINȚA ”C” - SECURITATE LA INCENDIU CONF. LEGEA 177/2015, CONF. LEGEA 10/1994, conf. NP 118/2015: în prezent ansamblul de clădiri este în stare de funcționare, dar nu dispune de scenariu de securitate la incendiu.

Măsurile constructive propuse pentru asigurarea protecției la foc sunt:

 • - proiectare unei încăperi pentru amplasarea centralei de semnalizare si avertizare la parter P16, având golul de acces protejat cu ușă rezistentă la foc RF 30’ cu dispozitiv de închidere automată;

 • - separarea incaperii care deservește in prezent centrala termică și grupul sanitar pentru personal de la parter. Se propune proiectarea unei încăperi P19 Centrala Termică , cu pereți din zidărie cu grosimea 25 cm RF 180', și golul de acces protejat cu ușă rezistentă la foc RF 90';

 • - separarea bucătăriei de zona de luat masa. Bucătăria se izolează de spațiile accesibile publicului prin uși de comunicare rezistente la foc minimum 15';

 • - golul prevăzut în planșeul terasă se protejează cu elemente rezistente la foc minimum 30' din casa scării:

 • - la casa de scării se protejează golurile cu elemente rezistente la foc minimum 30' din holuri.

 • - proiectarea unei scări exterioare de evacuare a etajului în caz de incendiu și protejarea golului de acces in exterior prin usă etanșă la foc minimum 15’cu sistem de autoinchidere.

 • - montarea unor obloane antifoc la ferestrele situate la o distanță mai mica de 4m de golurile clădirii alipite de pe fațada estică;

 • - se va realiza sistemul de instalații interioare și exterioare dedicate securității la incendiu;

 • - Se propune o instalație de protecție împotriva loviturilor de trăsnet și priza de pământ aferentă.

 • - Instalația de limitare si stingere a incendiilor cu hidranti interiori se va separa de instalația de distribuție a apei reci la obiectele sanitare;

 • - verificarea conformității tâmplăriilor interioare existente (inclusiv aspecte legate de contrastul vizual al ușilor aflate pe un traseu accesibil), cu propunerea, după caz, a masurilor de conformare care se impun;

 • - la casa scării proiectarea ferestrei de la etaj, situată în treimea superioară a nivelului, care asigură desfumarea prin tiraj natural trebuie sa respecte suprafața de minim 1 mp;

CERINȚA ”D” - IGIENĂ, SĂNĂTATE, MEDIU CONF. LEGEA 177/2015, CONF. LEGEA 10/1995, conf. ORDIN nr. 119 din 4 februarie 2014:

 • - propunerea, prin compartimentare, a unui grup sanitar dedicat persoanelor cu dizabilități, situat la parterul clădirii;

 • - proiectarea conformă a spațiilor pentru igienă personală - grupuri sanitare (gabarite, dotări, obiecte și echipamente, sistem de iluminat, sisteme de alarmă) atât pentru copii cât și pentru personal;

 • - se recomandă amenajarea unui izolator prevăzut cu lavoar și grup sanitar;

 • - propunerea unor recompatimentări care să asigure fluxurile în interiorul clădirii, în cazul funcțiunilor curente (aprovizionare zona bucătărie, camara alimente, magazie lapte si corn, sala de mese, circulații grupuri sanitare, circulații personal administrativ, etc.);

 • - pentru eliminarea umidității la nivelul soclului se propune refacerea în totalitate a trotuarului cu soluții de hidrotermoizolarea a acestei zone;

 • - deoarece există infiltrații pe tavanul de la etaj se propune termoizolarea planșeului terasă si refacerea hidroizolației acordându-se o mare atenție îmbinării hidroizolației în zonele de străpungere.

CERINȚA ”E” - ECONOMIE DE ENERGIE CONF. LEGEA 177/2015, CONF. LEGEA 10/1995

Se propune termoizolarea întregii clădiri astfel:

 • - izolarea termică a pereților exteriori cu vată minerală bazaltică grosime 15 cm avand Rc= 30 kPa si Rt=10 kPa , clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1 ,d0.

 • - izolarea termică a soclului cu polistiren extrudat ignifugat grosime 10 cm, Rc minim=200kPa, Rt minim=200kPa, Clasa de reacție la foc B-s2,d0,

 • - termohidroizolarea plăcii peste ultimul nivel se va face folosind vată minerală bazaltică grosime 25cm, Rc minim=50kPa, Rt minim=10kPa, Clasa de reacție la foc C-s2,d0 B-s2,d0.


 • - reabilitarea termica a planșeului peste subsolul tehnic se va realiza cu polistiren extrudat ignifugat grosime 10 cm, Rc minim=200kPa, Rt minim=200kPa, Clasa de reacție la foc B-s2,d0.

 • - înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie PVC termoizolantă cu rezistența termică min.0.77 m2K/W, iar clasa de reacție la foc min.C-s2,dO.

De asemenea se recomandă câteva măsuri de eficientizare a instalațiilor:

 • - înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;

 • - Instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mișcare/prezență, acolo unde acestea se impun pentru economia de energie;

 • - S-a prevăzut o instalație de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice cu o putere electrică instalată de circa 12 kW;

 • - în funcție de condițiile exterioare, pompa de căldură va putea asigura necesarul de căldură pentru încălzire și preparare apă caldă menajeră în cea mai mare parte a anului, folosind energia electrică produsă de panourile fotovoltaice

CERINȚA ”F” - PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI CONF. LEGEA 177/2015, CONF. LEGEA 10/1995, conf.

C125/2013:

Nu este cazul

 • 5. Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico - economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora

în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, s-au analizat două scenarii tehnico-economice.

Descrierea sintetică a acestora este, după cum urmează:

Obiect / scenariu de intervenție propus

Opțiunea 1

Opțiunea 2

Obiect 1: Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă

- pereți: termosistem vată minerală bazaltică grosime 10 cm avand Rc= 30 kPa si Rt=10 kPa , Ă=0,046[W/mk], clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1 ,d0.

-soclu: termosistem polistiren extrudat ignifugat grosime 5 cm, Rc minim=200kPa, Rt minim=200kPa, Ă=0,042[W/mk], Clasa de reacție la foc B-s2,d0

-placa peste ultimul nivel: termosistem se va face folosind vată minerală bazaltică grosime 15cm, Rc minim=50kPa, Rt minim=10kPa, Ă=0,046[W/mk], Clasa de reacție la foc C-s2,d0 B-s2,d0.

-planșeului peste subsolul tehnic: termosistem polistiren extrudat ignifugat grosime 5 cm, Rc minim=200kPa, Rt minim=200kPa, Ă=0,042[W/mk], Clasa de reacție la foc B-s2,d0.

-înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie PVC termoizolantă cu rezistența termică min.0.77 m2K/W, iar clasa de reacție la foc min.C-s2.d0.

-pereți: termosistem vată minerală bazaltică grosime 15 cm avand Rc= 30 kPa si Rt=10 kPa, Ă=0,046[W/mk], clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1,d0.

-soclu: termosistem polistiren extrudat ignifugat grosime 10 cm, Rc minim=200kPa, Rt minim=200kPa, A=0,042[W/mk], Clasa de reacție la foc B-s2,d0

-placa peste ultimul nivel: termosistem se va face folosind vată minerală bazaltică grosime 25cm, Rc minim=50kPa, Rt minim=10kPa, Ă=0,046[W/mk], Clasa de reacție la foc C-s2,d0 B-s2,d0.

-planșeului peste subsolul tehnic: termosistem polistiren extrudat ignifugat grosime 10 cm, Rc minim=200kPa, Rt minim=200kPa, Ă=0,042[W/mk], Clasa de reacție la foc B-s2,d0.

-înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie PVC termoizolantă cu rezistența termică min.0.77 m2K/W, iar clasa de reacție la foc min.C-s2,dO.

Proiect Nr.17/2018 - actualizat Iulie 2020

DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.7 Lizuca

Obiect 2: Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire și a sistemului de furnizare a apei calde de consum

VARIANTA UNICĂ

Obiect 3: Instalarea de sisteme alternative de producere a energiei pentru consum propriu

VARIANTA UNICĂ

Obiect 4: Lucrări de instalare a sistemelor de climatizare, ventilare mecanică, ventilare naturală:

VARIANTA UNICĂ

Obiect 5: Lucrări de modernizare a instalației de iluminat

VARIANTA UNICĂ

Obiect 6: Lucrări de management energetic integrat pentru clădire

VARIANTA UNICĂ

Obiect7: Repararea elementelor de construcție ale fațadei cu potențial pericol de desprindere

VARIANTA UNICĂ

Obiect 8: Repararea acoperișului tip terasă, inclusiv repararea sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă

VARIANTA UNICĂ

Obiect 9: Demontare și remontare instalații și echipamente montate aparent pe fațade:

VARIANTA UNICĂ

Obiect 10: Refacere finisaje interioare în zonele de intervenție

VARIANTA UNICĂ

Obiect 11: Repararea trotuarelor de protecție

VARIANTA UNICĂ

Obiect 12: Repararea/înlocuirea instalației de distribuție a apei reci și/sau a colectoarelor de canalizare menajeră și/sau pluvială

VARIANTA UNICĂ

Obiect 13: Măsuri de reparații/consolidare a clădirii

VARIANTA UNICĂ

Obiect 14: Crearea de facilități pentru persoanele cu disabilități

VARIANTA UNICĂ

Obiect 15: Lucrări de recompartimentare interioară:

VARIANTA UNICĂ

Obiect 16: Lucrări specifice din categoria celor necesare obținerii avizului ISU:

VARIANTA UNICĂ

Obiect 17: Modernizare instalației electrice, înlocuire circuite:

VARIANTA UNICĂ

Obiect 18: Lucrări de înlocuire tâmplarii interioare:

VARIANTA UNICĂ

rocert

SR EH ISO 9001:2001


CluJ-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.129, sc.l, et.IV, ap.13, tel./fax: 0264-433.960, mobil: 0744-213.117, e-mall: calorla2005@yahoo.com l»™***"*”*1/

Proiect Nr.17/2018 - actualizat Iulie 2020

DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.7 Lizuca

în continuare, ținând seama de oportunitatea investițiilor propuse, precum și de factorii tehnico-economici implicați în analiza de caz, se propune spre detaliere studiul Opțiunii nr. 2 - varianta maximală aleasă.

 • 5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional - arhitectural și economic, cuprinzând:

 • a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

 • - consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

Conform expertizei tehnice, structura peretelui exterior din axul 13 nu prezintă siguranță în exploatare și nu poate fi utilizată ca atare, drept suport al termosistemului propus. Așadar, se propune desfacerea și refacerea tencuielii și a peretelui din BCA aplicat pe peretele exterior din beton armat (din axul 13).

Conform expertizei tehnice, sunt necesare intervenții de refacere a tencuielilor la peretele exterior din axul 12, acesta prezentând fisuri accentuate la nivelul finisajului.

Conform expertizei tehnice, sunt necesare lucrări de subzidire și consolidare la fundația stâlpului de la terasa de intrare în imobil (intersecție ax 6 cu a I). lucrările necesare pentru consolidarea locală a infrastructurii sunt:

săpătura pentru dezvelirea fundației stâlpului terasei de intrare în clădire, pregătire suprafețe pentru turnare,

 • - montare armătură, cofrare și turnare beton-măsură de consolidare prin subturnare fundație stâlp terasă Betonul propus va fi de clasa C20/25. Oțelul propus va fi Bst500.

La executarea săpăturilor și a lucrărilor la infrastructură, se vor respecta cu strictețe prevederile și recomandările studiului geotehnic.

 • - protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;

Nu este cazul;

 • - intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;

Nu este cazul;

 • - demolarea parțială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea configurației si/sau a funcțiunii existente a construcției

Se propune demolarea unor elemente nestructurale, astfel:

 • - demolarea unor pereți de compartimentare din zidărie de la parter între axele (A-C)-(1-3) pentru realizarea încăperilor P16 Centrală de incendiu, P17-Grup sanitare personal, P18-Vestiar Personal, P19-Centrala Termică și P20-Hol de acces spre aceste încăperi nou create;

 • - deschiderea unui gol de ușă în perete exterior de beton, pentru realizarea accesului în zona P14-Magazie primire alimente: (ax 1) - (ax C-F) la parter;

 • - deschiderea unui gol de ușă în perete interior de beton, pentru realizarea accesului în zona P11 -Sala de mese: (ax C) - (ax 2-3) la parter;

 • - deschiderea unui gol de ușă în perete interior de zidărie 20cm, pentru realizarea accesului din P11-Sala de mese și P12-Bucătărie, (ax 2)-(ax C-F) la parter;

 • - demolarea perete de compartimentare din zidărie pentru realizarea P28-Grup sanitar persoane cu dizabilități;

 • - deschiderea unui gol de ușă în perete exterior de zidărie din Sala de grupă E07, pentru realizarea golului spre scara de evacuare de la etaj nou creată, (axF)-(ax1-3) etaj;

 • - se va demola în totalitate trotuarul perimetral, precum și treptele de acces în clădire;

 • - se va mări golul de la casa Scării E01 pentru a îndeplini condiția de desfumare natural organizată;

Demolările elementelor nestructurale propuse nu modifica funcțiunea existenta a construcției, dar se modifica funcțiunea unor încăperi.

Se propun modificări ale configurației in vederea asigurării cerințelor esențiale pentru siguranța in exploatare, securitatea la incendiu precum si pentru creșterea confortului.

 • - introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare

o Pentru atingerea cerințelor funcționale impuse privind securitatea la incendiu, se impune realizarea unei scări exterioare pentru evacuare în caz de urgență a ocupanților clădirii. Se propune realizarea unei scări cu structura din beton armat, conform propunerii arhitecturale. Scara va rezema la partea inferioară pe o fundație continuă, din bloc de beton simplu și centură de beton armat. Scara va fi realizată cu podest superior, în zona racordului cu planșeul etajului deservit și cu un podest intermediar. Betonul folosit va fi de clasa C20/25, iar armarea rampelor de scară și a podestelor se va realiza cu bare independente de otel-beton Bst500, montate într-o rețea ortogonală, pe ambele fețe ale plăcii structurale.

Scara va fi bordată de pereți opaci, cu rol de ecranare și protecție la incendiu, cu rezistență la foc 15 min realizați din zidărie ceramică cu grosime 25cm. Pereții vor rezema la partea inferioară pe o fundație continuă, cu bloc de beton și elevație de beton. Rampa scării va conlucra cu pereții de zidărie prin intermediul unei centuri de beton armat realizată la nivelul rampei de scară, pe tot conturul intersectat. La partea superioară a pereților de ecranare se va realiza o centură din beton armat de dimensiuni 25x25cm. Betonul folosit la centuri va fi de clasă C20/25, iar oțelul-beton va fi Bst500.

o în jurul clădirii se va reface in totalitate trotuarul de gardă cu soluții de termohidroizolare.

o Apele pluviale de pe terasa de la intrare vor fi preluate de o coloana care asigura scurgerea apei in canalizarea de la subsol.

o Se va crea un grup sanitar pentru persoane cu dizabilități P28 lângă grupul sanitar P27 Grup sanitar copii.

o Se va compartimenta cu pereți din zidărie de 25 cm încăperea P19-Centrala Termică, pentru a se asigura protecția în caz de incendiu;

o Se vor compartimenta cu pereți din zidărie de 10 cm pentru crearea încăperilor P16 Centrală de incendiu, P17-Grup sanitare personal, P18-Vestiar Personal, P19-Centrala Termică și P20-Hol de acces spre aceste încăperi nou create;

o Se vor compartimenta cu pereți din zidărie de 10 cm pentru crearea unor noi încăperi: P11 -Sala de mese, P12-Bucătărie, P13-Magazie Corn cu lapte, P14-Magazie primire alimente;

o Se va închide golul de acces din P01-Casa scării în P24-Sala de grupă cu zidărie de 30 cm grosime;

o Se va inchide o fereastră din încăperea P19-centrala termică de la parter ;

o La parter se va compartimenta cu pereți din zidărie de 10 cm încăperea nou creată P123-lzolator, pentru grupul sanitar al izolatorului;

o în grupurile sanitare se vor realiza compartimentări noi din panel la parter cât și la etaj;

 • - introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente;

Nu este cazul

 • b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funționalității construcției reabilitate;

 • 4- Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă:

 • a. Izolare termică a fațadei-parte vitrată:

Tâmplăria existentă din lemn sau metal se va înlocui cu tâmplărie termoizolantă cu glaf exterior, având următoarele caracteristici: comportarea la încovoierea din vânt= clasa B2; rezistența la deschidere-închidere: min. 10.000 cicluri-la ferestre și min.100.000 cicluri la uși; etanșeitatea la apă : min clasa 5A; permeabilitatea la aer: min. clasa 3; nr.min.de schimburi de aer=0.5 schimburi/h; izolarea la zgomot: min. 25 dB.

Cerințele constructive pentru tâmplărie vor fi: profil cu 5 camere, culoare albă; clasa A; armatură oțel zincat; grilă de ventilație; geam termoizolant, feronerie oscilobatantă cu închidere multipunct. Rezistența termică corectată a tâmplăriei va fi min.0.77 m2K/W, iar clasa de reacție la foc min. C-s2,d0;

Pervazurile exterioare se vor înlocui cu pervazuri din tablă vopsită în câmp electrostatic, și vor fi susținute de un profil metalic zincat tip agrafă 30x3 mm. Profilele vor fi fixate de șuruburi metalice zincate cu diblu cu dimensiunile 6x60 mm.

După schimbarea tâmplăriei trebuie neapărat avut în vedere:

 • - etanșarea la infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tâmplăriei, dintre toc și glafurile golului din perete. Completarea spațiilor rămase după montarea ferestrelor noi cu spumă poliuretanică și închiderea la interior a rosturilor cu tencuială;

 • - etanșarea hidrofugă a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale (silicon de etanșare) precum și acoperirea rosturilor cu baghete din aluminiu sau PVC;

 • - se recomandă prevederea unor dispozitive de închidere-deschidere oscilo-basculante, respectiv a unor fante de ventilare naturală prin montarea unor grile de ventilare mecanică, dimensionate corespunzător astfel încât să asigure un număr minim de schimburi de aer na=0,5sch/h.

 • b. Izolare termică a fatadei-parte opacă:

 • 4- Izolarea termică a soclului se va face cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm grosime, Rc minim=200kPa, Rt minim=200kPa, Conductivitate termică A=0,042[W/mk], Clasa de reacție la foc B-s2,d0.

Pregătirea stratului suport al pachetului de termosistem la soclu include:

 • -desfacere trotuar perimetral, decapare teren natural pe perimetru pe lățime 60cm și adâncime cca. 70cm, curățare soclu prin periere cu peria de sârmă și prin spălare cu jet de apă;

 • - aplicare strat suport hidroizolație-tencuială var-ciment drișcuită, aplicare două straturi hidroizolație bituminoasă pensulabilă, aplicare termoizolație-polistiren extrudat 100mm lipit cu adeziv, aplicare strat protecție termo-hidro izolație-membrană cramponată/amplentată.

4 Izolarea termică a pereților exteriori cu vată minerală bazaltică de 15 cm grosime, Rc= 30 kPa si Rt=10 kPa, Conductivitate termică Ă=0,046[W/mk],. Conform P118/1-2013 „Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor" clasa de reacție la foc a sistemului compozit de izolare termica în structură compactă va corespunde : A1 sau A2-s1 ,d0. pentru fațadă.

Pentru realizarea termosistemului în condiții de calitate și eficiență, se execută următoarea categorii de lucrări:

-Pregătirea stratului suport prin desfacerea tencuielilor degradate și curățarea cu perie de sârmă și spălarea pereților exteriori.

 • - Zonele de pe fațade de unde vor fi îndepărtate finisajele compromise vor fi tencuite și aduse la nivelul finisajelor în câmp.

 • - Se va aplica adezivul pentru lipirea izolației termice pe stratul suport.

 • - Se va poza și se va fixa mecanic materialul termoizolant.

 • - Peste termoizolație se va aplica plasă de rabiț și se va prinde cu șurub tip cârlig.

 • - Se va aplica un strat subțire de tencuială decorativă.

Bordarea spaleților se va face cu vată minerală bazaltică de 3 cm grosime, Rc= 30 kPa si Rt=10 kPa, Conductivitate termică Ă=0,046[W/mk], clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1,d0.

 • 4- Izolarea termică a planseului peste ultimul nivel al clădirii si a terasei de intrare se va face cu vată minerală bazaltică de 25 cm grosime cu Rc=50 kPa; Rt=10 kPa, Conductivitate termică Ă=0,046[W/mk], clasa de reacție la foc C-s2,d0 B-s2,d0.

Reabilitarea termică a acoperișului (terasă) se va face folosind un sistem care va cuprinde:

 • - curățarea stratului suport de pe acoperiș, copertina terasă de intrare și racordurile de la coșurile de aerisire.

 • - așternere strat barieră de vapori pe fața superioară a plăcii peste ultimul nivel, așternere straturi ortogonale vată bazaltică totalizând 250mm grosime, turnare șapă de beton slab armat 5cm, cu rol de protecție a termoizolației și de strat suport pentru sistemul de hidroizolație, montare sistem de hidroizolație-membrană din material plastic După termoizolare se va monta în șorț de tablă zincată cu rolul de a proteja termoizolația. Acesta se va prinde cu agrafe din bandă de oțel zincat cu dimeniunile 30x3 mm, fixate cu șuruburi metalice zincate cu diblu 6x60mm.

Piesele deteriorate de pe acoperiș se vor înlocui (aerisitor coloană, deflector, parafrunzar).

La final se va realiza o probă de testare prin inundarea terasei pe toată suprafața.

Protecția muchiilor la ziduri se va realiza prin montarea unui profil metalic din tablă perforată din aluminiu cu plasă pentru asigurarea verticalității și întărirea colțurilor.

La nivelul tâmplăriei și cornișei se va monta profil cu picurător, astfel încât să nu permită prelingerea apei, conferind și o estetică deosebită colțurilor unde este aplicat.

 • c. Izolare termică a planseului peste subsolul tehnic

Pentru realizarea termoizolării în condiții de calitate și eficiență, se execută următoarea categorii de lucrări:

 • - curățare prin periere / spălare strat suport și control tehnic al calității stratului suport.

 • - montare polistiren extrudat 10cm grosime, montare strat hidroizolație verticală și strat protecție termo-hidroizolație pe pereții și tavanul canalului tehnic. Se va reface tencuiala din mortar de var-ciment și se va aplica zugrăveală simplă cu lapte de var.

 • - Izolarea termică a planșeului peste subsol se va face cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm grosime, Rc minim=200kPa, Rt minim=200kPa, Conductivitate termică Ă=0,042[W/mk], Clasa de reacție la foc B-s2,d0.

 • 4- Instalații electrice

în prezent instalațiile electrice necesita înlocuire și reabilitare în vederea creșterii eficienței energetice, dar și pentru asigurarea măsurilor de securitate la incendiu.

în prezent alimentarea cu energie electrică se realizează din Postul de Transformare existent situat lângă vechea clădire a Centralei termice ce funcționa pe combustibil lichid. Contorizarea consumului de energie electrică se realizează cu un contor montat în imobilul vecin ce aparține Consiliului Județean Brăila.

Instalația interioară de distribuție a energiei electrice existentă este învechită, are durata de viață depășită, nu permite suplimentarea receptoarelor electrice, cablurile/conductoarele electrice fiind montate îngropat și aparent în/pe elementele de construcție.

Instalațiile electrice de iluminat existente sunt realizate cu aparate de iluminat având surse de iluminat de tipul tuburilor fluorescente T8 de 18 W și 36 W, dar și cu lămpi cu incandescență, comanda iluminatului realizându-se local prin întrerupătoare simple și comutatoare duble. Instalația de iluminat existentă nu asigură parametrii luminotehnici minim necesari în încăperile imobilului: nivel de iluminare și uniformitate.

Instalațiile electrice de prize sunt insuficiente și obligă la folosirea unor mijloace nesigure de distribuție a energie electrice: prelungitoare cu prize multiple alimentate prin cabluri de tip MYYM 3x1,5 mm2.

Imobilul nu este echipat cu o instalație de protecție împotriva loviturilor de trăsnet și nu s-au obținut informații

SITUAȚIA PROIECTATĂ

Documentația este elaborată cu respectarea următoarelor normative și standarde în vigoare:

 • ■ 17:2011 Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor;

 • ■ P118/3:2015 Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor. Partea a lll-a - Instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu;

 • ■ NTE 007/08:2000 Normativ pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri electrice;

 • ■ SR EN 12464-1:2011 Lumină și iluminat. Iluminatul locurilor de muncă. Partea 1: Locuri de muncă interioare;

 • ■ SR EN 1838:2014 Aplicații ale iluminatului - iluminat de siguranță;

 • ■ SR EN 15193:2007 Performanța clădirilor. Cerințe energetice pentru iluminat;

 • ■ PE 932:2013 Regulament de furnizare și utilizare a energiei electrice;

 • ■ PE 116:1995 Normativ de încercări și măsurători la echipamente și instalații electrice;

 • ■ STAS CEI 947-1 Aparataj de joasă tensiune;

 • ■ STAS 2612:1987 Protecția împotriva electrocutărilor;

 • ■ STAS 6865:1989 Conducte cu izolații din PVC pentru instalații fixe;

 • ■ Legea nr. 319:2006 a securității și sănătății în muncă, condiții de muncă;

 • ■ Legea nr. 10:1995 privind calitatea în construcții, modificată și completată de Legea nr. 177:2015;

 • ■ Legea nr. 333:2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;

 • ■ H.G. nr. 301:2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333:2003;

rtoa/tr

Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.129, sc.l, et.IV, ap.13, tel./fax: 0264-433.960, mobil: 0744-213.117, e-mall: calorla2005@yahoo.com LCHtTWCATWI1-*5,<,

Proiect Nr.17/2018 - actualizat Iulie 2020

DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.7 Lizuca

Legea nr. 9:2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 333:2003;

Legea nr. 40:2010 privind modificarea Legii nr. 333:2003;

Legea 608:2001 cu modificările ulterioare privind evaluarea conformității produselor;

SOLUȚII TEHNICE

Instalațiile electrice proiectate se compun din:

 • ■ instalații pentru iluminatul interior;

 • ■ instalație pentru iluminatul de siguranță;

 • ■ instalații pentru prize și receptoare de putere;

 • ■ instalație de protecția împotriva loviturilor de trăsnet;

 • ■ instalație de protecție împotriva șocurilor electrice;

 • ■ instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu

 • ■ instalație de panouri fotovoltaice pentru producere energie electrică;

 • ■ sistem de management al clădirii BMS.

ALIMENTAREA SI DISTRIBUȚIA ENERGIEI ELECTRICE

Se propune ca alimentarea și contorizarea consumului de energie electrică pentru imobil să se realizeze prin intermediul unui Bloc de Măsură și Protecție nou (inclusiv branșament nou), amplasat la limita de proprietate, carcasă metalică prevăzută cu dispozitiv de închidere cu yală și lacăt. Soluția de branșare se va realiza conform Avizului Tehnic de Racordare obținut de către Beneficiar de la Operatorul de Distribuție existent.

De la BMPT se va alimenta Tabloul Electric General printr-o coloană trifazată CYAbY 5x25 mm2 pozată îngopat în sol și în elementele de construcție în tub de protecție HFT 0 50 mm. TG se va realiza dintr-un cofret metalic etanș, IP54 și alimentează Tablourile electrice Secundare de nivel TSP, TSE, TSCT prin coloane trifazate C2XH 5x10 mm2 pozate îngopat în elementele de construcție în tub de protecție HFT 0 32 mm, toate tablourile având gradul de protecție IP54.

Tabloul TG nou proiectat se va realiza dintr-un cofret metalic (dulap metalic), IP54, aerisire prin ventilare naturală, dispozitiv de închidere cu yală, montat îngropat în P19 Hol.

TG alimentează și Tablourile electrice Secundare de iluminat TSPIL, TSEIL prin coloane trifazate C2XH 5x4 mm2 pozate îngopat în elementele de construcție în tub de protecție HFT 0 25 mm, toate tablourile având gradul de protecție IP54.

Rețeaua de distribuție interioară este realizată după schema de tip TN-S, în care conductorul de protecție distribuit este utilizat pentru întreaga schemă, de la tabloul general până la ultimul punct de consum.

Protecția coloanelor și circuitelor electrice se va asigura cu întreruptoare automate cu protecție magneto-termică și, după caz, dotate cu protecții diferențiale. Caracteristicile întreruptoarelor automate prevăzute în proiect sunt determinate în funcție de curentul de calcul și curentul maxim admis.

INSTALAȚII DE ILUMINATUL INTERIOR

Pozițiile finale, modul de pozare și finisajul aparatelor de iluminat utilizate se vor stabili în funcție de tipul și amplasarea mobilierului, cu respectarea specificațiilor tehnice ale aparatelor de iluminat indicate în Partea desenată.

Soluția tehnică adoptată pentru instalația de iluminat are Indicatorul Numeric pentru Energia Luminoasă obținut prin utilizarea programului DIALux (Evaluare Energetică): LENI=5,29 kWh/(m2- an).

LENI=5,29 kWh/(m2- an) < LENImax.admis=34,4 kWh/(m2< an), conform SR EN 15193:2008, Anexa F.1 - pentru Scoli (cu SIC, automat).

Nivelurile de iluminare alese pentru încăperile din imobil conform SR EN 12464-1:2011, NP 061:2002 sunt prezentate în tabelul următor:

Proiect Nr.17/2018 - actualizat Iulie 2020

DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.7 Lizuca

Nr. cit

Nivel / Denumire spațiu

Nivel iluminare (Ix)

1.

Birouri, Bucătărie + Sală mese, Cancelarie, Cabinet medical, Secretariat

500

2.

Spălătorie, Sală grupă, Centrală termică

300

3.

Grup sanitar

200

4.

Hol, Casa scării

150

5.

Depozit, Magazie

100

Comanda iluminatului artificial se va realiza automat cu detectoare de prezență și control sensibilitate iluminat DP și în unele spații s-a prevăzut comandă manuală - comutatoare pentru reglaj flux luminos care vor avea interfață KNX și se vor integra în sistemul de management al clădirii BMS.

Toate aparatele de iluminat general utilizate sunt cu surse LED fiind dimabile (permit reglajul fluxului luminos), acestea conțin unul sau două drivere DALI, astfel încât acestea se vor lega la BMS prin adaptoare de protocol DALI -KNX.

Prin conectarea la BMS, aparatele de iluminat vor putea fi comandate și controlate individual sau în grup, conform unor scenarii stabilite în funcție de programul și activitățile desfășurate sau în funcție de nivelul de iluminare natural, și li se va verifica starea de funcționare (normală sau defectarea).

Circuitele pentru alimentarea cu energie electrică a aparatelor de iluminat se vor realiza utilizându-se cabluri BUS, montate în tuburi de protecție din HFT 0 20 mm îngropate în elementele construcției.

Se urmărește astfel reducerea consumului cu energia electrică datorat iluminatului artificial și se atinge scopul investiției - de creștere a eficienței energetice.

Protejarea circuitelor de iluminat la scurtcircuit și la suprasarcină se va realiza cu disjunctoare magneto-termice de 10 A, bipolare 2P, având curba de protecție C și curentul de rupere 4,5 kA.

INSTALAȚII PENTRU ILUMINATUL DE SIGURANȚĂ

Alegerea iluminatul de siguranță s-a realizat pornind de la cerințele SR EN 1838:2014 și ale Normativului 17:2011, cap. 7.23..

Iluminatul de siguranță utilizat se împarte în iluminat pentru continuarea lucrului și iluminat de securitate.

Iluminatul de securitate va fi:

 • ■ pentru evacuare și circulație;

 • ■ împotriva panicii;

 • ■ pentru marcarea hidranțilorde incendiu interiori.

Iluminatul pentru continuarea lucrului se va realiza conform 17-2011 cap. 7.23.5.1, în P04 Centrala termica, P05 Spațiu tehnic, P06 Centrala termică, P10 Bucătărie P11 Sală mese, P19 Hol, E10 Hol și E11 Cabinet medical, prin montarea unui kit aferent iluminatului de siguranță pentru continuarea lucrului în corpul aparatului de iluminat AIL-01 și AIL-02, kit-ul va conține un acumulator având autonomie minimă de 3 h.

Iluminatul de securitate pentru evacuare și circulație se va realiza conform 17-2011 cap. 7.23, prin montarea unor aparate speciale de iluminat suspendate de tavan sau fixate pe pereți deasupra ușilor de evacuare către exterior, precum și în exterior deasupra ușilor de evacuare. Aparatele pentru iluminatul de securitate de tip permanent utilizate la

evacuarea din imobil vor fi dotate cu pictogramă pentru marcarea direcției de evacuare, fiind echipate cu un acumulator având autonomie minimă de 3 h.

Iluminatul împotriva panicii se va realiza în încăperile a căror suprafață îndeplinesc condiția conform 17-2011 cap. 7.23, art. 7.23.9., iluminatul se va asigura aparate speciale de iluminat AIL-SIG, montate aparent pe tavan, echipate cu un acumulator având autonomie minimă de 3 h.

Acționarea iluminatului împotriva panicii se va realiza conform 17-2011 cap. 7.23, art. 7.23.9.2 și art. 7.23.9.3: "în afară de comanda automată de intrare în funcțiune, iluminatul de securitate împotriva panicii se prevede și cu comenzi manuale din mai multe locuri accesibile personalului de serviciu al clădirii, respectiv personalului instruit în acest scop. Scoaterea din funcțiune a iluminatului de securitate împotriva panicii trebuie să se facă numai dintr-un singur punct accesibil personalului însărcinat cu aceasta". Astfel s-au prevăzut butoane de acționare-pornire BP iluminat împotriva panicii și butoane de acționare-oprire BO lângă Tabloul electric General.

Iluminatul de securitate pentru marcarea hidranților de incendiu interiori se va realiza conform 17-2011 cap. 7.23 prin montarea unor aparate speciale de iluminat destinate identificării hidranților în lipsa iluminatului general interior. Aceste aparate speciale de iluminat se vor amplasa în afara hidrantului la maxim 2,00 m de acesta, și vor conține inscripția "H".

La alimentarea cu energie electrică a instalației pentru iluminatul de siguranță se vor utiliza cabluri de tip C2XH 3x1,5 mm2 pozate îngropat în tub de protecție HFT 0 20 mm.

Nivelurile de iluminare recomandate de către NP061:2002 și SR EN 1838:2013 pentru iluminatul de siguranță sunt:

Nr. crt.

Destinația încăperii - tip iluminat de siguranță

Nivel iluminare (Ix)

1.

P19 Hol, E10 Hol- iluminat pentru continuarea lucrului (20% din nivelul de iluminare normat pentru iluminatul normal)

30

2.

P06 CT, P06 Centrala de incendiu- iluminat pentru continuarea lucrului (20% din nivelul de iluminare normat pentru iluminatul normal)

60

3.

P02 Bucătărie, P11 Sală de mese, E11 Cabinet medical- iluminat pentru continuarea lucrului (20% din nivelul de iluminare normat pentru iluminatul normal)

100

4.

P23 Hol, P24 Sală grupă, P26 Grup sanitar, P29 Sală grupă, E04 Sală grupă, E13 Sală grupă, E14 Hol, E19 Grup sanitar copii, E19 Sală grupă-iluminat împotriva panicii (10% din nivelul de iluminare normat pentru iluminatul normal, dar nu mai mic de 20 Ix)

20

5.

Iluminatul de siguranță pentru evacuare - căile de evacuare de până la 2 m lățime și mai largi, iluminarea orizontală pe pardoseală

> 1

Protecția circuitelor pentru iluminatul de siguranță la scurtcircuit și la suprasarcină se va realiza cu disjunctoare magneto-termice de 10 A, bipolare 2P, având curba de protecție C și curentul de rupere 4,5 kA.

INSTALAȚII DE PRIZE Șl RECEPTOARE DE PUTERE

Se prevăd prize simple/duble/multiple monofazate având contact de protecție conform 17-2011 art. 5.4.8, montate îngropat, având gradul de protecție IP40 sau IP54 (în funcție de încăperea în care se vor monta).

Se va alimenta printr-un racord electric trifazat o pompă de căldura amplasată pe învelitoare printr-un cablu C2XH 5x6 mm2 în tub de protecție HFT 0 32 mm.

înălțimea de pozare a prizelor va fi de Hm=+0,30/1,50/2,50 m. Cota de montaj Hm este distanța măsurată de la nivelul pardoselii finite până la axul prizelor.

La circuitele pentru alimentarea cu energie electrică a prizelor monofazate se vor utiliza cabluri C2XH 3x2,5 mm2 în tub de protecție HFT 0 20 mm la trecerile prin pereți și montate îngropat în elementele de construcție.

Protecția circuitelor de prize monofazate și a receptorului de putere trifazat la scurtcircuit și la suprasarcină se va realiza cu întreruptoare magneto-termice de 16 A, bipolare 2P sau tetrapolare 4P, având curba de protecție C și curentul de rupere 4,5 kA sau 6 kA, dotate cu protecții diferențiale de DDR 30 mA.

La alimentarea Echipamentului de Control și Semnalizare incendiu ECS, Panoului repetor PRDSI și a BMS-ului se vor utiliza cabluri tip C2XH 3x2,5 mm2 montat în tub de protecție HFT 0 25 mm, montat îngropat în elementele de construcție.

INSTALAȚII DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA LOVITURILOR DE TRĂSNET

în urma analizei privind necesitatea unei instalații de paratrăsnet rezultat că sunt necesare următoarele dotări pentru protecția imobilului împotriva trăsnetului:

 • ■ un sistem de protecție împotriva trăsnetului pentru nivelul IV;

Se alege soluția unei instalații de protecție împotriva loviturilor de trăsnet cu dispozitiv de amorsare electronic (PDA), conform Normativului I 7-2011, art. 6.3.3.I., alin.1, cu două conductoare de coborâre la priza de pământ artificială, montate pe fațade opuse. Paratrăsnetul va fi de tip 3TS10.

Raza de protecție calculată Rp=43,00 m pentru nivelul de protecție IV si lungimea utilă de calcul a razei de protecție L=5,00 m protejează întregul imobil și permite funcționare total autonomă pentru toate tipurile posibile de lovituri de trăsnet, are tija centrală din cupru cromat, asigură continuitate electrică permanentă de la vârf la pământ.

Conductoarele de coborâre se vor monta aparent pe imobil și vor fi protejate la baza construcției de o teacă din oțel inox, acestea vor fi din Aluminiu 0 8 mm. Cele două conductoare de coborâre se conectează la priză de pământ artificială prin intermediul pieselor de separație notate PS. înălțimea de montaj a pieselor de separație va fi la +0,50 m deasupra solului.

Se va realiza o priză de pământ artificială din platbandă Ol Zn 40x4 mm, si 16 electrozi verticali tip cruce rezistența de dispersie măsurată pentru această priză de pământ nu va depăși valoarea de Rp< 1 Q.

INSTALAȚII DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ȘOCURILOR ELECTRICE

Măsurile tehnice pentru protecția de bază (protecția împotriva atingerilor directe) prevăzute conform 17:2011, subcap. 4.1.2, sunt:

 • ■ izolație de bază a părților active;

 • ■ bariere sau carcase;

 • ■ obstacole;

 • ■ amplasarea în afara zonei de accesibilitate la atingere;

 • ■ utilizarea protecțiilor cu dispozitive de curent diferențial rezidual (DDR) de cel mult 300 mA.

Protecția în caz de defect (protecția la atingerea indirectă) se realizează numai prin măsuri tehnice. Se prevede:

 • ■ legarea la pământ a părților conductoare accesibile (ce accidental ar putea fi puse sub tensiune) în condițiile specifice sistemului de alimentare TN-S;

-deconectarea automată la apariția unui curent de defect periculos, prin utilizarea dispozitivelor de curent diferențial rezidual (DDR) de cel mult 300 mA.

Legarea la pământ a părților conductoare accesibile (ce accidental ar putea fi puse sub tensiune) se va realiza prin legarea la conductorul de protecție PE.

Pentru realizarea legăturilor de echipotențializare se prevede o bară de egalizare potențiale BEP în BMPT, TG, TSP, TSPIL, TSCT. Se asigură legarea la BEP a tuturor părților metalice ale instalației electrice, care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar ar putea intra printr-un defect de izolație.

Prin intermediul conductoarelor de protecție PE se vor lega la BEP contactele de protecție ale prizelor, carcasele aparatelor de iluminat și elementele metalice aferente instalațiilor sanitare, termice și de gaze naturale. BEP va fi din Cu și va avea secțiunea minimă de 75 mm2.

BEP se va lega la priza de pământ printr-o platbandă Ol Zn 40x4 mm, pozată îngropat și aparent în/pe elementele construcției. BEP se conectează la priza de pământ naturală, prin intermediul unei piese de separație notate PS. înălțimea de montaj a piesei de separație va fi la Hm=0,50 m deaspura solului.

INSTALAȚII DE DETECTARE, SEMNALIZARE Șl AVERTIZARE INCENDIU (IDSAI)

Conform Normativului P118/3:2015 este necesară echiparea imobilului studiat cu o instalație de detectare, semnalizare și avertizare incendiu cu acoperire totală.

Instalația de detectare, semnalizare și avertizare la incendiu IDSAI s-a proiectat într-o arhitectură deschisă în conformitate cu prevederile standardelor și normativelor în vigoare pentru detectarea și alarmarea rapidă a începuturilor de incendiu. Toate dispozitivele componente a IDSAI vor fi conforme cu standardul SR EN 54:2013.

IDSAI este structurată astfel:

 • ■ dispozitive de detectare: detectoare optice de fum DOF, detectoare de căldură DC, detector de scurgere gaze naturale;

 • ■ declanșatoare manuale de alarmare DMA;

 • ■ dispozitive de semnalizare și avertizare incendiu de interior DSAI și de exterior DSAE;

 • ■ echipament de control și semnalizare incendiu ECS, echipat cu apelator telefonic/comunicator GSM;

 • ■ panou repetor de afișare pentru detectare și semnalizare incendiu.

ECS Echipament de control si semnalizare incendiu: montată la parter în P06 Centrala de incendiu, 2 bucle de detectare; max. 64 de elemente adresabile pe fiecare buclă; 128 zone de detectare; 1 ieșire de alarmă 0.5A/24V; 3 relee cu contacte libere de potențial 1A/30V; 2 linii de control liber programabile; porturi: Ixserial RS-232 pentru conectarea unui calculator sau pentru monitorizare, 1xUSB, 1xPS-2, Ixserial RS-485 port pentru conectarea unui terminal de semnalizare paralel TSR-4000; controlul și monitorizarea sursei de alimentare, acumulatoare 2x12 V/24 Ah; afișaj LCD cu rezoluția 320x240 pixeli; 17 stări de alarmă.

PRDSI Panou repetor detectare si semnalizare incendiu: montat în P20 Hol, se leagă la ECS, folosit pentru afișarea la distanță a alarmelor de incendiu (cu informațiile necesare localizării), tehnice, de defect; pentru confirmarea recepționării semnalelor de către un operator și anularea indicațiilor respective; 1 ieșire de alarmă 0.5A/24V; 1 releu cu contact liber de potențial 1A/30V; controlul și monitorizarea sursei de alimentare, acumulatoare 2x12 V/7,5 Ah.

DOF Detector optic de fum (86 buc.): analog adresabil multi-stare, cu senzitivitate automată cu auto-compensare. Procesorul este bazat pe principiul detectorului optic de fum este construit să detecteze fumul la stagiul începerii flăcării atunci când materialul începe să mocnească, prin urmare înainte de apariția unei flăcări sau a unei temperaturi ridicate. Pentru detecție folosește un LED IR ca sursă de lumină, conține izolator la scurtcircuit, 3 niveluri de sensibilitate selectabile din centrală, indicator optic de stare (normală, alarmă sau detectare defect), temperatură de funcționare (-25+55) °C, sistem de securizare în soclu, culoare albă, proiectat

DMA Declanșator manual de alarmă (16 buc.): este analog adresabil, montat aparent și sub tencuială, la interior, capac transparent pentru protecție mecanică și reducerea alarmelor false datorate acționărilor accidentale, resetare și demontare ușoară folosind cheia specială, IP 30, conține izolator de scurtcircuit, temperatură de funcționare (-25,+55) °C. Punctele de apel manual vor fi desemnate pentru a trimite informații despre un incendiu către ECS de către o persoană care observă incendiul și inițiază manual punctul de apel.

DSAI Dispozitiv de semnalizare si alarmare (acustică și optică) de interior (7 buc.): cu LED, alimentare 26-32 V, curent consumat în alarmă <65 mA, ieșire sunet la 1,00 m > 100 dB, va fi acționată de releul montat în soclurile detectoarelor adresabile. Tensiune necesară de operare pe buclă DC 16,5 V - 24,6 V, tensiunea de alimentare din sursă 24 V (16 V - 32 V), grad de protecție IP 21C.

DSAE Dispozitiv de semnalizare si alarmare (acustică și optică) de exterior (2 buc.): propusă, autoalimentată, DC 24 V, de culoare roșie, c. Tensiune de alimentare din sursă 10 V - 60 V), 60 de flashuri


La realizarea celor 2 bucle de incendiu (legarea dispozitivelor adresabile) aferente ECS se utilizează cablu de incendiu JEH(St)E30 2x2x0,80 mm.

Montajul detectoarelor se face aparent pe tavan. Toate detectoarele optice de fum folosite în instalația de detectare și semnalizare incendiu sunt adresabile cu izolatoare termice și sunt de culoare albă.

La alegerea detectoarelor optice fum și căldură s-a ținut cont de recomandările din standardul SR EN 54-7:2002/A2:2007 - Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu.

Distanta maximă parcursă între declanșatoarele manuale de alarmă DMA este în general de 30,00 m (conf. P118/3:2015)'

Sursele de alimentare, internă și externă, aferentă sistemului de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu vor fi certificate EN54-4 și vor permite monitorizarea în sistem a următoarelor stări: lipsă alimentare și acumulator defect. Alimentarea cu energie electrică se va realiza din tabloul electric general. Sursele de alimentare trebuie să asigure încărcarea acumulatorilor la un nivel de 80% din capacitate în 24 de ore.

Cablurile folosite la instalația de semnalizare incendiu vor fi ecranate și vor avea proprietăți de întârziere a propragării focului.

La alimentarea ECS se va utiliza cablu tip C2XH 3x2,50 mm2 montat îngropat în elementele de construcție în tub de protecție HFT 0 20 mm.

INSTALAȚIA DE PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE CU PANOURI FOTOVOLTAICE (IPEEPFV)

Se propune echiparea imobilului cu o instalație de producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice IPEEPFV, pentru consumul propriu, fiind o instalație de tip "off-grid", în acest caz energia electrică neconsumată este stocată în acumulatoare, fără a se injecta în Sistemul Energetic Național.

Instalația propusă pentru utilizarea off-grid, presupune o putere instalată de 25 kWp și asigură alimentarea cu energie electrică la tensiunea de 400 V a Tabloului electric General TG, precum și încărcarea Unității de Stocare Energie Electrică USEE - acumulatoare.

Informații despre IPEEPFV:

25,00 kWp;

87,50 kWh;

24 kVA (400 V, 50 Hz);

48 kVA;

30,00 kWh;

37,5 kWh/zi;


 • ■ putere instalată (putere electrică panouri fotovoltaice):

 • ■ energie produsă (medie zilnică anuală):

 • ■ putere nominală invertoare:

 • ■ putere maximă invertor:

 • ■ energie stocată în acumulator:

 • ■ estimare producție fotovoltaic (medie în decembrie):

 • ■ permite încărcarea de la rețea: 900 A, 48 V;

 • ■ monitorizare locală și de la distață invertoare/încărcătoare.

IPEEPFV va fi compusă din:

 • ■ panouri fotovoltaice x 90 buc., cu 60 de celule polycristaline de înaltă eficiență, capacitate 275 W/panou, pozate pe terasă, cutie de conexiuni IP67, dimensiuni 1640x990x35 mm, greutate 18,0 kg;

 • ■ structură de suport panouri fotovoltaice pentru acoperiș de tip terasă;

 • ■ invertoare on-grid 25 kW x 1 buc.;

 • ■ invertoare/încărcătoare 48/8000/110-100/100 x 3 buc., asigură alimentarea din două surse și încărcarea USEE;

 • ■ cabluri solare pentru curent continuu, curent alternativ și accesorii;

 • ■ acumulatoare x 3 buc., 54 V, 186,3 Ah, 10 kWh.

Panourile fotovoltaice alimentează invertoarele prin cabluri solare. Alimentarea acumulatoarelor se realizează prin intermediul invertoarelor/încărcătoarelor.

Structura metalică a panourilor fotovoltaice se va lega la priza de pământ a instalației de protecție împotriva loviturilor de trăsnet printr-un conductor masiv Ol 0 10 mm, pozat aparent pe clădire.

Scopul urmărit cu IPEEPFV este de a se asigura consumul de energie electrică zilnic (parțial sau integral) pe perioada de funcționare a grădiniței - program de lucru (8-10 h/zi, de Luni până Vineri) pentru întreaga instalație electrică.

SISTEM DE MANAGEMENT AL CLĂDIRII DE TIP BMS

Supravegherea și controlul sistemelor de instalații cu grad ridicat de complexitate implică un efort uman considerabil motiv pentru care se impune folosirea Sistemului de Management a Clădirilor (Building Management System -BMS).

Structura sistemului de automatizare al clădirii este de tip arborescent, cu un calculator de proces principal de tip server pe care rulează aplicațiile Schneider Electric Entreprise Server, precum și Report Manager și o stație de lucru aservita acestuia pe care rulează Schneider Electric Struxuware Workstation Pro.

Interconectarea se realizează prin intermediul unei infrastructuri de tip Ethernet peste care se transferă protocoale specifice de tip BACnet IP, Modbus IP, KNX.

Controlerele locale pot funcționa independent de serverul principal având o arhitectura distribuită.

Sistemul permite distribuirea funcțiilor sale cum ar fi achiziția datelor, interfațare grafică, control peste rețea cu scopul obținerii performanțelor și a unei flexibilități maxime. Sistemul va permite supravegherea de la distanță folosind comunicarea prin internet.

Sistemul BMS va permite comunicația cu o varietate largă de subsisteme de control, utilizând un singur pachet de drivere.

Contoarele de energie electrică vor dispune de o interfață și vor utiliza o comunicație de tip Modbus, se prevede un contor pentru înregistrarea consumului de energie electrică la nivelul întregii clădiri și unul pentru iluminat.

Contoarele de impulsuri de energie termică vor fi integrate prin intermediul unităților de intrări digitale, se prevăd două contoare și patru dispozitive de preluare date privind consumul de energie electrică.

Calculatorul de la dispecer va fi prevăzut cu placa de comunicație ethernet și comunicația cu controlerele se va face prin intermediul protocolului TCP/IP.

Sistemul de automatizare va realiza o interconectare între sistemele și instalațiile ce deservesc aceasta clădire. Instalațiile automate (BA) care vor fi monitorizate/interfațate de către sistemul BMS sunt următoarele: comanda iluminat; monitorizare tablouri electrice; contorizare; unități mono-split aer condiționat; monitorizare funcționare centrala termică.

Monitorizări parametrii tablouri electrice

Se va asigura monitorizarea fiecărui tablou electric de iluminat din imobil după cum urmează:

Tablourile secundare de nivel pentru iluminat: întreruptorul de pe circuitul de alimentare închis/deschis; prezenta tensiune de alimentare, întreruptoarele care alimentează tablourile secundare închis/deschis/defect

Iluminat

Sistemul BMS va asigura configurarea și comanda automata a sistemului de iluminat prin intermediul controllerelor specifice având la bază protocoalele de comunicație KNX si DALI. Majoritatea aparatelor de iluminat vor fi echipate cu unități de comunicare DALI care vor permite controlarea acestora având la bază senzorii de prezenta și luminozitate constantă, precum și a întreruptoarelor de comandă cu unități de comunicație KNX.

Prin intermediul controllerelor DALI se asigură comanda automată a aparatelor de iluminat astfel încât acestea să funcționeze doar în prezența personalului în zona deservită. De asemenea controllerele DALI vor asigura reglarea intensității luminoase a acestor aparate de iluminat funcție de aportul de lumină naturală și de nivelul de iluminare setat pentru fiecare spațiu în parte. în acest fel se va asigura o eficiență energetică maximă în privința utilizării optime a energiei necesare pentru funcționarea aparatelor de iluminat în egală măsură cu asigurarea unui nivel de confort maxim ai utilizatorului deservit de acestea.

Contorizare

Fiecare tablou electric pentru iluminat este prevăzut cu câte un contor electric pentru contorizarea energiei electrice consumate. Toate contoarele electrice precum și cele de energie termică prevăzute în proiectele de instalații electrice vor fi integrate în sistemul BMS prin intermediul protocoalelor specifice în vederea monitorizării acestora. Elementele sistemului vor fi interconectate printr-un cablaj specific: cablu de date pentru interconectarea controllerelor, la un switch prin intermediul unei rețele de date independenta de rețeaua de date clădirii, cablu Modbus pentru interconectarea pe magistralele Modbus, cablu ecranat 2x2x0,8 mm pentru conectarea senzorilor si butoanelor de comanda KNX.

Se va utiliza cablu tip BUS pentru realizare conexiunilor între echipamente BMS

ROGRT

SR EH ISO «001:2001


Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.129, sc.l, et.IV, ap.13, teL/fax: 0264-433.960, mobil: 0744-213.117, e-mall: calorla2005@yahoo.com LCEin^™Ri™'1.

Proiect Nr.17/2018 - actualizat Iulie 2020

DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.7 Lizuca

MĂSURI DE SECURITATE Șl SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ Șl PREVENIRE A INCENDIILOR

La executarea instalațiilor electrice se vor respecta cu strictețe măsurile prevăzute în Normativ 17:2011, P-118/3:2015 și Legea nr. 319/2006, condiții de muncă, precum și normele de prevenire și stingere a incendiilor.

Toate elementele metalice care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care pot ajunge în mod accidental sub tensiune, se vor lega la conductorul de protecție. Nu se intervine la instalația electrica sub tensiune. La execuție se va admite numai personalului muncitor autorizat și cu instructajul de protecția muncii însușit la zi.

 • 4- Instalații sanitare

în prezent este asigurată alimentarea cu apă la imobilul studiat și este racordată la rețeaua de canalizare menajeră. Instalațiile sanitare existente în cadrul imobilului studiat necesită înlocuire.

SITUAȚIA PROIECTATĂ

Prezentul proiect stabilește soluțiile tehnice și condițiile de realizare aferente imobilului studiat, pentru:

 • A. Instalații sanitare exterioare, acestea cuprind:

A.1.       Instalația exterioară de alimentare cu apă rece;

A.2.       Instalația exterioară de canalizare a apelor uzate menajere și a apelor pluviale.

 • B. Instalațiile sanitare interioare, acestea cuprind:

 • B. 1. Instalația de distribuție a apei reci și a apei calde;

 • B.2. Instalația de canalizare a apelor uzate menajere;

 • B.3. Instalații de limitare și stingere a incendiilor cu hidranți interiori.

Soluțiile tehnice propuse prin prezenta documentație îndeplinesc cerințele și prevederile din:

 • - STAS 1478/90 - Alimentarea cu apă la construcții civile și industriale. Prescripții fundamentale de proiectare;

 • - STAS 3051/91 - Canale ale rețelelor exterioare de canalizare. Prescripții fundamentale de proiectare;

 • - STAS 6050/77 - Adâncimi maxime de îngheț;

 • - 19-2015 - Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalații sanitare aferente clădirilor.

 • - P118/2-2013 - Normativ privind privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a ll-a - Instalații de

stingere

INSTALAȚII SANITARE EXTERIOARE

Instalația exterioară de alimentarea cu apă rece:

Alimentarea cu apă rece a imobilului se va realiza de la rețeaua de apă potabilă existentă în zonă, prin intermediul unui cămin de apă CA existent, amplasat în incinta imobilului, conform planșei IS01 - Plan de situație - Instalații sanitare.

Conducta de alimentare este din PEHD PE100 PN10 SDR17 având diametrul 0 50x3 mm. Conducta va fi pozată la o adâncime minimă de -1,00 m, distanță calculată de la generatoarea superioară a conductei și până la cota terenului amenajat, în vederea protejării acesteia împotriva înghețului.

Alimentarea cu apă rece a hidranțiilor interiori se va asigura de la rețeaua de apă publică stradală, prin intermediul unei conducte din PEHD PE100 PN10 SDR 17 având diametrul 0 63x3,8 mm.

Contorizarea imobilului se va realiza în CA existent prin intermediul unui contor de apă rece combinat DN 50/20 mm, Qmin/Qmax=0,04/31,25 m3/h, PN 16 bar.

Peste conductele de alimentare cu apă potabilă, la o înălțime de 0,50 m față de generatoarea superioară, se va poza o bandă de avertizare din polietilenă de culoare albastră cu inscripția „APĂ".

Pentru a se asigura posibilitatea golirii conductei de alimentare cu apă acesta se va monta cu o pantă de minimum 2% în sensul contrar curgerii apei în conductă.

Instalația exterioară de canalizare a apelor uzate menajere și a apelor pluviale:

Rowtr

Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.129, sc.l, et.IV, ap.13, tel./fax: 0264-433.960, mobil: 0744-213.117, e-mall: calorla2005@yahoo.com <ctRTIflc*T,w-aM'1'™,

Proiect Nr.17/2018 - actualizat Iulie 2020

DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.7 Lizuca

Debitele de ape uzate menajere sunt preluate de la grupurile sanitare prin intermediul coloanelor de canalizare menajeră, acestea vor fi direcționate către rețeaua de canalizare menajeră stradală prin intermediul conductelor din PVC-KG SN4 și a căminelor de canalizare menajeră existente și proiectate, conform planșei IS01- Plan de situație - Instalații sanitare.

Pentru instalația exterioară de canalizare menajeră și pluvială se vor utiliza conducte și fitinguri din policlorură de vinii neplastifiată, tip PVC-KG SN4, cu mufă și garnitură de cauciuc. Pentru rețeaua exterioara de canalizare menajeră diametrele folosite sunt de 0 110 mm și 0 160 mm.

Apele pluviale sunt captate de pe terasa imobilului și sunt direcționate gravitațional, prin intermediul conductelor din PVC-KG SN4, către căminul de canalizare existent. înaintea colectării în pământ a apelor pluviale de pe terasă se va monta o piesă de curățire PVC-KG 0110 mm.

Diametrele folosite pentru conductele de canalizare menajeră și pluvială sunt de, 0 110 mm și 0 160 mm, PVC-KG SN4. Dimensiunea conductelor a rezultat în urma calculului hidraulic, pentru care s-a respectat regimul de viteze economice și gradul de umplere maxim admis.

Peste conductele de canalizare menajeră, respectiv pluvială la o înălțime de 0,50 m față de generatoarea superioară se va poza o bandă de avertizare din polietilenă de culoare maro cu inscripția „CANALIZARE".

Traseul conductelor de canalizare este indicat pe planșa IS01- Plan de situație - Instalații sanitare. La montajul îngropat al conductelor de canalizare se asigură adâncimea minimă de protecție contra înghețului de -1,0 m (conf. STAS 6054), măsurată la nivelul finit (după amenajare) a terenului până la generatoarea superioară a conductelor.

în execuție, la rețeaua de canalizare menajeră și pluvială din incintă se vor respecta pantele minime obligatorii conform tabelului 8, din STAS 1795.

INSTALAȚIILE SANITARE INTERIOARE

Pentru imobilul studiat în funcție de destinația încăperilor precizate în planurile de arhitectură și stabilite împreună cu beneficiarul investiției avem următoarele dotări:

Grup Sanitar persoane cu dizabilități:

vas closet, lavoar și sifon de pardoseală;

Grup Sanitar:

vas closet, lavoar, sifon de pardoseală și cadă de duș;

Bucătărie:

spălător de vase simplu;

Spălătorie:

Mașină de spălat haine, uscător de rufe, cadă de baie și sifon de pardoseală.

Instalația de distribuție a apei reci și a apei calde

La distribuția apei reci și a apei calde se vor utiliza conducte și fitinguri din polipropilenă reticulată PPR.

Necesarul de apă caldă menajeră este preparat în regim local de patru boilere termo-electrice având volumul V=3001.

Distribuția pentru alimentarea cu apă rece a obiectelor sanitare va fi de tip inferioară și se va realiza cu conductă PPR montată îngropat în pardoseală și pereți. Diametrele conductelor de alimentare cu apă a obiectelor sanitare sunt indicate pe planșele anexate. Conductele montate îngropat în pardoseală și pereți vor fi izolate cu tuburi termoizolante din cauciuc sintetic cu grosimea g= 9 mm.

Conductele de alimentare și legăturile la armăturile de serviciu ale obiectelor sanitare se vor prevedea cu robinete de închidere și reglaj. Toate armăturile vor fi montate în poziția ÎNCHIS.

Diametrele conductelor din polipropilenă utilizate în prezentul proiect sunt: 0 20 mm, 0 25 mm, 0 32 mm, 0 40 mm și 0 50 mm.

S-a prevăzut o conductă de recirculare a apei calde menajere deoarece distanța dintre sursa de preparare a apei calde și baza coloanei cea mai îndepărtată depășește 30 m. Aceasta va fi din PPR și va fi montată aparent în subsolul clădiri până la baza fiecărei coloane. Diametrele folosite sunt indicate pe plantele anexate. Racordarea conductei de recirculare la aparatele de preparare a apei calde se face pe legătură de apă rece, după ventilul de reținere.

îmbinarea conductelor se face prin folosirea echipamentului specific. La traversarea elementelor de construcție, conductele vor fi protejate cu tuburi de protecție.

Soluția de distribuție aleasă și configurația geometrică a sistemului asigură autocompensarea dilatărilor.

Instalația de canalizare a apelor uzate menajere

Pentru canalizarea apelor menajere preluate de la obiectele sanitare se utilizează conducte de tip PVC-U, cu mufă și garnitură de cauciuc, special destinate instalațiilor de canalizare pentru construcții, etanșarea îmbinărilor facându-se cu inelele de cauciuc.

La canalizarea menajeră interioară se vor utiliza conducte și fitinguri din PVC-U 0 50 mm, 0 75 mm și 0 110 mm.

Apele uzate menajere sunt preluate de la obiectele sanitare prin intermediul a zece coloane. Coloanele de canalizare menajeră sunt canalizate gravitațional în exteriorul clădirii, în rețeaua de canalizare menajeră din incintă.

Lavoarele se vor racorda la sistemul de canalizare prin intermediul sifoanelor de pardoseală, îmbinate cu ventilele de scurgere ale obiectelor sanitare cu piuliță olandeză și garnitură de etanșare. WC-urile se racordează la canalizare folosind piese speciale de racordare (flexibile) cu garnitură de etanșare din cauciuc.

Este interzisă racordarea oricărui obiect sanitar la canalizare fără un sifon intermediar cu gardă hidraulică. Racordurile obiectelor sanitare se fac îngropat. Se vor respecta pantele normale de racordare la coloane a obiectelor sanitare, conform prevederilor STAS 1795.

Ventilarea primară (directă) a coloanelor de canalizare menajeră se va realiza prin prelungirea coloanei de canalizare deasupra învelitorii imobilului cu minim 0,50 m. Prelungirea coloanei va fi din PVC-U având dimensiunea de 0 75 mm. Acestei coloane de ventilare i se va prevedea căciulă de ventilare cu diametrul de 0 75 mm. Coloanele la care nu s-a putut asigura ventilarea primară (directă) s-a prevăzut câte un aeratorcu membrană 0 75 mm. Se prevăde o piesă de curățire pentru eventuale intervenții de curățire a coloanei de canalizare menajeră.

La ieșirea în exterior a conductelor de canalizare din clădiri se asigură adâncimea minimă de protecție contra înghețului de -1,0 m (conf. STAS 6054), măsurată la nivelul finit (după amenajare) al terenului până la generatoarea superioară a conductelor.

Instalația de limitare și stingerea incendiilor cu hidranți interiori:

Instalația de alimentare a hidranțiilor interiori se va separa de instalația de distribuție a apei reci la obiectele sanitare.

Pentru instalația de stingere a incendiilor cu hidranți interiori s-au prevăzut 6 hidranți interiori pentru protejarea tuturor spațiilor, câte trei hidranți interiori pe fiecare nivel, astfel încât fiecare punct din spațiile cat. "C" - pericol de incendiu să fie protejate de un jet, aceștia vor fi alimentați de la rețeaua publică. Instalația de hidranți interiori în conformitate cu Anexa 3 din Normativ P118/2 - 2013 va asigura un jet în funcțiune cu un debit de calcul q=2,1 l/s. Timpul de funcționare a hidranților interiori va fi T=10 min.

Rețeaua de distribuției a apei pentru stingerea incendiului este realizată din OL-Zn Dn 2". Alimentarea cu apă pentru incendiu se realizează din rețea printr-un racord prevăzut cu clapetă de sens și robinet de închidere sigilat în poziția DESCHIS. Hidrantul conține un robinet de colț FE 2" conform STAS SR EN 671-2/2002, țeava de refulare cu ajutaj

0110 mm, furtun plat cu o lungime maximă de 20 m. Toate aceste echipamente sunt montate în cutie speciala încastrată în zidărie. Robinetul hidrantului se montează la o înălțime de 0.8 - 1.50 m de la pardoseală, conform Normativ P118/2 -2013, cap. 4, art. 4.14 iar cutiile lor vor fi protejate împotriva loviturilor. Se vor lega doi consumatori de apă rece de la partea superioara a coloanei hidrantului pentru a face o circulație a apei în coloană. Presiunea necesară hidrantiilor interiori va fi asigurată de la rețea.

Cutiile sunt prevăzute cu o ușa și pot fi echipate cu o încuietoare. Cutiile care pot fi zăvorâte, trebuie prevăzute cu un dispozitiv de deschidere în caz de urgență care să fie protejat cu ajutorul unui material transparent, care să poata fi spart cu ușurință. Robinetul de închidere cu supapă, înșurubat la refuz trebuie să fie poziționat în așa fel încât să permită rămânerea a cel puțin 35 mm spațiu liber în jurul diametrului exterior a roții de manevra.

Dispozitivul de deschidere în caz de urgență este protejat printr-un geam frontal. Acesta trebuie să poată fi spart cu ușurință, fără a exista riscul de a lăsa corpuri sau bucăți ascuțite care să poată provoca rănirea. Ușile cutiilor trebuie sa se deschidă cu minim 170o pentru a permite furtunului să fie liber în toate direcțiile.

Pe timp de noapte sau în locurile unde se desfășoară activități la lumină artificială, marcarea hidranților se face prin iluminat de siguranță.

MĂSURI DE SECURITATE Șl SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ Șl PREVENIRE A INCENDIILOR

Măsurile de pază și stingere a incendiilor ce trebuie respectate de către executant sunt următoarele:

 • - Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

 • - Normele generale de protecție a muncii aflate în vigoare;

 • - Normele generale de apărare împotriva incendiilor, emis de Ministerul Administrației și Internelor, aprobat de Ordinul 163/2007;

 • - P 118/2-20113 -Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor;

 • - Agenda Pompierului, Editura Imprimeriei de Vest, Oradea 2009.

 • - Manualul Pompierului, Editura Imprimeriei de Vest, Oradea 2009.

 • 4- Instalații termice

  a. Producerea agentului termic

  Sistemul de încălzire ales este cu apă caldă cu temperaturaîntre 55-80°C pe circuitul de tur al agentului termic, reglajul ecartului se va realiza în funcție de temperatura exterioară. Agentul termic preparat în centrala termică de două centrale termice murale, în condensație, utilizând combustibil gazos, avand puterea termică P= 2x 65kW și de o pompă de căldură aer-apă de P= 37,5 kW. Combustibilul folosit va fi gaz metan pentru cazan și energie electrică pentru pompa de căldură.

Condensul de la cazanul în condensație va fi evacuat prin instalația de canalizare menajeră cu panta necesară si asigurând aerisirea pe conductă.Evacuarea gazelor arse de la cazan se va face cu tiraj forțat.

Supravolumul datorită dilatărilor pentru circuitul de încălzire se vor prelua prin intermediul a vasului de expansiune închis cu membrană, VE-11, VE-I2, pentru circuitul de preparare a.c.m. prin intermediul VE-ACM.

Pompele pentru circulația agentului termic pentru prepararea apă caldă menajeră și încălzire, vor fi protejate cu robinete de bypass la suprapresiune.

în funcție de condițiile exterioare, pompa de căldură va putea asigura necesarul de căldură în cea mai mare parte a anului și până la jumătate din consumul de energie electrică va fi asigurat de panourile fotovoltaice prevăzute în proiectul de instalații electrice.

Instalațiile termotehnice în centrala termică se vor realiza din țeavă de oțel neagră pentru instalații, STAS 7656, serie medie, trecerile prin pereții centralei termice se vor etanșa cu materiale cu rezistență la foc clasa A1.

Schema de funcționare aleasă și performanțele echipamentelor permit funcționarea fără supraveghere permanentă, instalația fiind condusă în temperatură de un sistem de automatizare, compus dintr-un cronotermostat. Sistemul de automatizare trebuie să realizeze următoarele funcții principale:

 • -pornirea și oprirea cazanului și a pompei de circulație în funcție de sarcina termică necesară;

 • -reglaj cantitativ circuit a.c.m;

Contorizarea consumului de apă caldă menajeră se va realiza prin intermediul unui contor DN 32 montat pe conducta de apă rece ce alimentează instalația de preparare apă caldă de consum, înainte de intersectarea acesteia cu conducta de recirculare.

Se vor monta contoare de energie termică pe centrale, pompa de căldură și panourile solare, integrabile în sistemul BMS.

în funcție de condițiile exterioare, pompa de căldură va putea asigura necesarul de căldură pentru încălzire și prepararea apă caldă menajeră în cea mai mare parte a anului,folosind energia electrică produsă de panourile fotovoltaice.

Prin intermediul pompei de căldură aer-apă se va realiza climatizarea aerului interior, în sala de mese, bucătărie, birou și cancelarie. Acestea vor utiliza energie regenerabilă produsă de panourile fotovoltaice.

 • b. Instalații interioare de încălzire

9

Instalațiile interioare de încălzire se vor realiza din țeavă de polipropilenă, pentru secționare se vor folosi armături de închidere cu ventil sferic.

Distribuția în interiorul clădirii va fi bitubulară, se va realiza pe două ramuri principale, echilibrarea instalației se va realiza din detentoarele de la radiatoare si prin intermediul vanelor de echilibrare montate la baza coloanelor. Convecto-radiatoarele amplasate la parter se vor racorda la coloane.

Conductele se vor monta aparent și vor fi izolate. La traversarea elementelor de construcție, conductele vor fi protejate cu tuburi de protecție.

Se vor folosi corpuri de încălzire statice, convecto-radiatoare din tablă tip panou. Convecto-radiatoarele se vor alege cu racordare laterală și vor fi dotate cu robineți închidere tur/retur și cap termostat pentru asigurarea reglajului termic pentru fiecare încăpere. Montajul radiatoarelor se va face pe console fixate în perete, în pozițiile indicate în partea desenată. La partea superioară a fiecărui corp de încălzire se montează câte un ventil manual de aerisire.

Pornirea și oprirea pompelor pe cele două circuite de încălzire va fi comandată de două crono-termostate montate în încăperile cele mai îndepărtate raportate față de centrala termică.

Montarea robineților de tip cap-termostatat pentru asigurarea confortului termic la nivel de încăpere, vor avea ca rezultat reducerea consumului de energie.

Lucrările de izolare a conductelor vor fi începute după efectuarea probelor de presiune.

Conductele de apă rece și caldă vor fi supuse la următoarele încercări:

 • - încercările de etanșeitate la presiune, la rece;

 • - încercarea de funcționare la rece și la cald;

 • - încercarea de etanșeitate și de rezistență la cald.

Presiunea de încercare la etanșeitate și rezistență la cald va fi egală cu 10presiunea de regim. încercare de etanșeitate la rece și cald se va efectua înainte de montarea armăturilor de serviciu la utilaje și aparate.

încercarea de funcționare se va efectua după montarea armăturilor și cu echipamente in funcțiune.

Se vor avea în vedere condițiile tehnice privind:

 • - echiparea cu aparate și utilaje corespunzătoare;

 • - respectarea traseelor conductelor;

 • - funcționarea normală a echipamentelor la parametri prevăzuți;

 • - rigidizarea fixării echipamentelor de instalații;

 • - asigurarea dilatării libere a conductelor;

 • - modul de amplasare a armăturilor și aparatelor de reglaj, măsură și control și accesibilitatea acestora;

 • - calitatea izolațiilor și vopsitoriilor;

 • - aspectul estetic general al instalațiilor.

Recepția lucrărilor se va face în prezența investitorului și a proiectantului, iar după întocmirea proceselor verbale de recepție, executantul va preda investitorului schema funcțională a instalației și instrucțiunile de exploatare.

1. Standarde si Normative

113/1 -15 Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor de încălzire central;

113/2-15 Normativ pentru exploatarea instalațiilor de încălzire central;

I 36 -01 Ghid pentru proiectarea automatizării instalațiilor din centrale și puncte termice;

GP 051-2000 Ghid pentru proiectare, execuție și exploatare a centralelor termice mici;

GP 019-99 Ghid privind alegerea echipamentelor aferente instalațiilor de încălzire din clădiri;

C 31 Prescripții tehnice pentru proiectarea, execuția, montarea, instalarea, exploatarea; repararea și verificarea cazanelor de abur de joasă presiune și a cazanelor de apă caldă;

GT 020-98 Ghidul criteriilor de performanță pentru instalații din clădiri;

GP 039-99 Ghid pentru calculul necesarului anual de căldură al clădirilor de locuit;

STAS 6472/2-83 Fizica Construcțiilor. Higrotermica. Parametrii climatici exterior;

STAS 6472/3-89 Fizica Construcțiilor. Termotehnica. Calculul termotehnic al elementelor de construcții ale clădirilor;

STAS 1797/1-97 Instalații de încălzire centrală. Dimensionarea corpurilor de încălzire. Prescripții generale;

SR 1907/1-14 Instalații de încălzire centrală. Calculul necesarului de căldură. Prescripții de calcul;

SR 1907/2-14 Instalații de încălzire centrală. Calculul necesarului de căldură. Temperaturi interioare convenționale de calcul;

STAS 11247/1-79 Instalații de încălzire centrală-,Caracteristici termice si hidraulice ale corpurilor de încălzire. Mărimi caracteristice;

STAS 11247/2-79 Instalații de încălzire centrală. Caracteristici termice si hidraulice ale corpurilor de încălzire.

Determinarea puterii termice;

STAS 11247/3-80 Instalații de încălzire centrală. Caracteristici termice si hidraulice ale corpurilor de încălzire.

Determinarea pierderii de sarcină;

STAS 11247/4-81 Instalații de încălzire centrală. Caracteristici termice si hidraulice ale corpurilor de încălzire.

Determinarea temperaturii superficial;

STAS 11984-83 Instalații de încălzire centrală. Suprafața echivalenta termică a corpurilor de încălzire. C107/1-97

Normativ privind calculul coeficienților globali de izolare termică a clădirilor de locuit;

C107/3-97 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor;

SR ISO 3126-1993 Țevi din materiale plastice. Măsurarea dimensiunilor

STAS 7656-90 Țevi de oțel sudate longitudinal pentru instalații;

STAS 5560-81 Fitinguri filetate din oțel. Mufe pentru țevi;

STAS 185/1-89 Instalații sanitare, de încălzire, de ventilare și gaze naturale. Conducte pentru fluide. Semne și culori convenționale;

STAS 185/2-89 Instalații sanitare, de încălzire, de ventilare și gaze naturale. Fitinguri și piese auxiliare pentru conducte.

Semne convenționale;

STAS 185/3-89 Instalații sanitare, de încălzire, de ventilare și gaze naturale. Armături. Semne convenționale;

STAS 185/4-89 Instalații sanitare, de încălzire, de ventilare și gaze naturale. Obiecte de uz gospodăresc, corpuri de încălzire , guri de aer. Semne convenționale

STAS 2099-89 Elemente pentru conducte. Diametre nominale;

STAS 2250-73 Elemente pentru conducte. Presiuni nominale, presiuni de încercare și presiuni de lucru maxime;

STAS 8805/1 - Fitinguri pentru sudare din oțel. Coturi din țeava de 90°. Dimensiuni;

C125 - Normativ privind proiectarea și executarea măsurilor de izolare fonică și tratamentelor acustice la clădiri;

P 130 Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor;

C 107-6 Normativ general privind calculul transferului de masă prin elementele de construcție;

Legea 137/1995 Legea protecției mediului privind prevenirea riscurilor ecologice;

STAS 9154 Armături pentru instalații sanitare și de încălzire centrală. Condiții tehnice generale de calitate;

STAS 10400/1 Armături industriale de oțel. Robinete de reglaj cu ventil. Condiții tehnice generale de calitate;

RCCERT

SRENISO 900112001 CERTIFICAT NR. 245/1/1/1


Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.129, sc.l, et.IV, ap.13, tel./fax: 0264-433.960, mobil: 0744-213.117, e-mall: calorla2005@yahoo.com yCTCAR-”i'»™.

Proiect Nr.17/2018 - actualizat Iulie 2020

DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr,7 Lizuca

STAS 1733 Garnituri nemetalice. Garnituri pt.suprafețe de etanșare plane, Pn 2,5; Pn 6; Pn 10; Pn 16; Pn 25; Pn 40.

Dimensiuni;

STAS 7277 Garnituri din cauciuc de uz general nerezistente la produse petroliere;

STAS 8374 Termometre tehnice

STAS 8420 Mijloace de măsurare a temperaturii. Termometre tehnice cu rezistență. Condiții tehnice generale de calitate;

STAS 6161/1 Acustica în construcții. Măsurarea nivelului de zgomot în construcțiile civile;

STAS 6156 Acustica în construcții. Protecția împotriva zgomotului în construcții civile și social cultural;

STAS 10009 Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot;

P 121 Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea măsurilor de izolare fonică ale clădirilor civile, socio-cuIturale și tehnico-administrative;

P 122 Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea și executarea măsurilor de protecție acustică la clădiri industriale;

STAS 6647 Măsuri de siguranță contra incendiilor. Elemente rezistente la foc pentru protecția golurilor din pereți și planșee;

SR EN 11357 Măsuri de siguranță contra incendiilor. Determinarea rezistenței la foc a elementelor de construcție;

STAS 11357 Măsuri de siguranță contra incendiilor. Clasificarea materialelor și elementelor de construcție d.p.d.v.al combustibilității;

STAS 2764-86 Cazane de abur, apă fierbinte și apă caldă. Debite, presiuni și temperaturi nominale;

STAS 3417-85 Coșuri și canale de fum pentru instalații de încălzire centrală. Prescripții de calcul termotehnic;

STAS 6793-86 Coșuri, canale de fum pentru focare obișnuite la construcții civile. Prescripții generale;

GT 015-97 Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcționare și comportării în exploatare a vaselor de expansiune închise;

GT 041-98 Ghidul pentru alegerea, proiectarea, întreținere și exploatarea sistemelor și echipamentelor de siguranță din dotarea instalațiilor de încălzire cu apă cu temperatura maximă de 115°C;

STAS 523/1-84 Țevi rotunde trase din cupru. Condiții tehnice de calitate;

C125 - Normativ privind proiectarea și executarea măsurilor de izolare fonică și tratamentelor acustice la clădiri;

STAS 6156-86 Acustica în construcții. Protecția împotriva zgomotului în construcții civile și social culturale. Limitele admisibile de zgomot și parametrii de izolare acustică;

Legea 10/1995 Legea calității în construcții;

P 118-99 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor;

P68 - Normativ privind gradul de protecție termică a clădirilor;

MP 008-2000 Manual privind exemplificări, detalieri și soluții de aplicare a prevederilor normativului P 118- 99, Siguranța la foc a construcției;

ME 005-2000 Manual pentru întocmirea instrucțiunilor de exploatare privind instalațiile aferente construcțiilor;

C 300-94 Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

CE 1-95 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță in exploatare;

C142-85 Instrucțiuni tehnice pentru executarea și recepționarea termoizolațiilor la elementele de instalații;

C56-2001 Normativ pentru verificarea calității lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente Ord.462/19993 Condiții tehnice privind protecția admosferei;

NGPM-96 Norme generale de protecția muncii;

 • 4. Norme N.T.S.M.

 • 1. Măsurile de protecția muncii care se iau de constructor sunt cele indicate mai jos:

  • 1.1 Legea Protecției Muncii si Normele Metodologice de aplicare

Cap. II Echipamentele tehnice, echipamentul individual de protecție si de lucru, alimentația de protecție si materialele igienico-sanitare

Cap. III Obligații privind realizarea măsurilor de protecție a muncii

Cap. V Accidentele de muncă si bolile profesionale.

 • 1.2 Norme specifice de securitate a muncii pentru distribuția si utilizarea gazelor naturale

 • a) Instructaj introductiv general:

Acest instructaj se efectuează de către o persoana competentă, împuternicită de către conducerea firmei.

Instructajul introductiv general se efectuează:

 • - noilor angajați

 • - celor detașați sau transferați sau transferați de la o firmă la alta

 • - ucenicilor, elevilor si studenților la efectuarea practicii profesionale

în cadrul instructajului introductiv general se predau unele măsuri cu caracter general cum ar fi:

 • - reguli de comportare în zona de lucru (șantier, imobil, subsol în care se lucrează, atelier, reguli de acces)

 • - norme privind folosirea mijloacelor individuale de protecție si a instalațiilor si echipamentelor speciale de protecție

 • - reguli privind folosirea, întreținerea si păstrarea sculelor si a altor dispozitive de lucru

 • - predarea unor cunoștințe despre specificul activității firmei si principalele măsuri generale de protecție a muncii care trebuie respectate în cadrul proceselor tehnologice sau de muncă.

Nici un muncitor, indiferent dacă este permanent, temporar, sezonier sau zilier nu va fi admis la lucru fără efectuarea instructajului introductiv general.

Durata instructajului introductiv general va fi de minimum 8 ore. După efectuarea instructajului introductiv general, persoanele respective vor fi supuse unei verificări a cunoștințelor de protecție a muncii. Dacă se constată ca modul de înțelegere si însușire a celor expuse este insuficient, se procedeazș la o nouă instruire până la asimilarea instructajului.

 • b) Instructaj la locul de muncă:

Se efectuează la locul unde persoana nou încadrată a fost repartizată pentru a-și desfășură activitatea. Instructajul la locul de muncă se efectuează de către cel care conduce procesul de muncă unde își desfășoară activitatea persoana respectivă. Durata unui astfel de instructaj este de cel puțin 8 ore, în funcție de condițiile concrete de muncă si de natura operațiilor pe care trebuie să le execute.

în cadrul instructajului se face prezentarea locului de muncă si a operațiunilor pe care va trebui să le execute muncitorul respectiv, precum si a modului de folosire a dispozitivelor de protecție, aparaturilor, a sistemelor de semnalizare etc. Se vor da indicații asupra stării în care trebuie lăsat locul de muncă la terminarea lucrului, precum și asupra modului de utilizare a echipamentului de lucru si a mijloacelor speciale de protecție individuală pentru locul de muncă sau operațiile pe care le va executa. De asemenea, se vor preciza regulile de disciplină si igienă personală în timpul executării lucrului si la sfârșitul zilei de muncă. După efectuarea instructajului noul încadrat va fi supravegheat în continuare de către un cadru cu calificare si experiența corespunzătoare pentru a se observa modul cum el aplică în practică metodele de muncă corecte.

 • c) Instructaj periodic:

Se efectuează la locul de muncă de către conducătorul respectiv (inginer, tehnician, maistru, șef de brigadă, șef de echipă) la intervale variabile, în funcție de condițiile de muncă.

Instructajul periodic se va face în mod obligatoriu si în următoarele cazuri:

 • - dacă muncitorul a lipsit de la muncă o perioadă mai mare de 30 de zile

 • - dacă s-au schimbat sau extins unele instalații sau au fost introduse aparate si agregate noi

 • - când s-au modificat unele norme privind tehnica securității și protecția muncii la meseria în care lucrează

 • - când muncitorul a suferit un accident de muncă cu incapacitate temporară

 • - în cazul efectuării unor lucrări ocazionale sau speciale, diferite de cele pe care le execută în mod curent.

Toate instructajele pentru protecția muncii (atât cel introductiv cât si cel periodic) se vor consemna, în mod obligatoriu, în fișa individuală de instructaj.

Fișa de instructaj va purta semnătura celui care efectuează instructajul, a celui instruit, cât și a celui care verifică instructajul. Fișa de instructaj se va păstra de către conducătorul procesului de muncă (șef de sector, atelier, brigadă etc.).

 • 4- Repararea elementelor de construcție ale fațadei cu potențial pericol de desprindere:

 • - Reparații la tencuieli: desfacerea și refacerea tencuielilor exterioare degradate, premergător aplicării termosistemului. Lucrările se vor realiza în special în zonele aticelor.

 • - Reparații zone circulabile exterioare: desfacerea și refacerea stratelor de suport finisaj și finisaj în zona treptelor și a terasei de acces în clădire.

 • - Recondiționare elemente constructive: curățire și revopsire la confecții metalice aferente balustradelor de la rampele de acces persoane cu disabilități.

 • - Refacere șpaleți aferenți tâmplăriilor: reparații de tencuieli exterioare la șpaleții aferenți tâmplăriilor care se înlocuiesc, montare/înlocuire glafuri la ferestrele care se mențin.

 • - Lucrări de sistematizare a terenului pe durata execuției: realizare umplutură de argilă pe conturul clădirii și sistematizarea acesteia cu pantă înstre exterioul clădirii pentru evitarea stagnării apei în jurul construcției și evitarea infiltrațiilor de apă la terenul de fundare, pe durata de timp în care nu a fost executat trotuarul perimetrl de gardă.

«L Repararea acoperișului tip terasă, inclusiv repararea sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă:

 • - Demontare elemente învelitoare existentă degradate: desfacere straturi de hidroizolație existente, desfacere șorțuri de tablă, demontare capace de tablă la guri de scurgere, deflectoare, guri de aerisire, lucrări locale de refacere beton de egalizare.

 • - Lucrări de refacere sistem învelitoare: montare șorțuri de tablă și elemente de tablă noi la străpungeri acoperiș (chepeng acces terasă, hornuri, guri aerisire, deflectoare).

 • - Lucrări de refacere sistem colectare ape pluviale: desfacere și remontare jgheaburi și burlane de tablă vopsită la terasa de la intrare cu prelungirea burlanului de evacuare a pluvialelor în afara perimetrului de influență a apei infiltrate la fundația stâlpului de la terasă.

 • - Lucrări de demontare-remontare echipamente pe învelitoare: demontare și remontare panouri solare existente pe planșeul terasă.

4 Demontare și remontare instalații și echipamente montate aparent pe fațade:

 • - Demontare / Remontare echipamente: aparate aer condiționat, panou identificare grădiniță.

 • - Demontare / Remontare instalații: conductă gaze naturale, cabluri curenți slabi (transfer date-TV-telefonie).

4 Refacere finisaje interioare în zonele de intervenție:

 • - Refacere finisaje la pereți și tavane: refacere tencuieli interioare mortar var-ciment, gletuit și zugrăvit cu vopsea labavilă pentru interior la pereți, tavane și zone șpleți tâmplării înlocuite.

 • - Refacere finisaje la pardoseli: refaceri locale la subtraversări conducte instalații în zonele golurilor de ușă (după caz) și la străpungeri trasee instalații prin planșee, prin turnare de șape de ciment cca. 5cm grosime și refacere strat finisaj - pardoseală mozaic venețian sau gresie, după caz.

4 Repararea trotuarelor de protecție:

- Refacere trotuar: (premergător aplicării sistemului termo-hidro izolant la soclu) desfacerea și demolarea elementelor trotuarului din beton, săpătură perimetrală, (ulterior aplicării sistemului termo-hidro izolant la soclu) nivelare și compactare pământ-strat impermeabil argilă, aștemere balast compactat 10cm grosime, montare plasă sudată armătură, cofrare perimetrală trotuar, turnare beton în trotuar, bitumarea rosturilor de turnare la trotuar.

4- Repararea/înlocuirea instalației de distribuție a apei reci și/sau a colectoarelor de canalizare menajeră și/sau pluvială:

- S-au prevăzut coloane noi pentru distribuția apei reci, a apei calde, a apelor uzate menajere si a apelor pluviale.

4- Măsuri de reparații/consolidare a clădirii:

 • - Consolidarea infrastructurii: săpătura pentru dezvelirea fundației stâlpului terasei de intrare în clădire, pregătire suprafețe pentru turnare, montare armătură, cofrare și turnare beton-măsură de consolidare prin subturnare fundație stâlp terasă.

 • - Consolidarea suprastructurii: desfacere tencuieli exterioare și demolare zidărie B.C.A. aplicate pe diafragma de beton ax 13și parțial ax 12, refacerea zidăriei și a tencuielii exterioare la perete refăcut ax 13 și parțial ax 12.

4- Crearea de facilități pentru persoanele cu disabilități:

 • - Măsuri pentru facilități la interior: pregătirea suprafețelor pardoselilor prin curățare, montare benzi tactilo-vizuale antiderapante și plăci ceramice antiderapante pe trepte scări și podește scară, realizarea unui grup sanitar cu facilități pentru persoanele cu disabilități.

 • - S-au prevăzut obiecte sanitare pentru persoanele cu disabilitati.

4- Lucrări de recompartimentare interioară:

- Realizare spații conformate la cerințele funcționale ale clădirii: desfacere goluri/zidării și executare zidării noi pentru compartimentări conforme cu cerințele funcționale ale clădirii, conform specificații arhitectură, montaj buiandrugi la goluri de ușă și ferestre nou create după caz, montaj panouri de compartimentare din PVC la grupuri sanitare (separatoare), tencuieli interioare, gletuit, zugrăvit și montaj finisaj-faianță după caz la pereții nou creați.

 • 4- Procurare și montare lifturi:

 • - Nu este cazul

 • 4- Lucrări specifice din categoria celor necesare obținerii avizului ISU:

 • - Realizare lucrări de conformare la cerințele ISU d.p.v.d. arhitectural: montare obloane antifoc la ferestre după caz, montare tâmplării conformate la cerințe de rezistență la foc în zone critice de acces și evacuare (casa scării, bucătărie),

 • - realizare scară pentru evacuare în caz de incendiu: săpătură, cofrare, armare, turnare beton fudații la scară, cofrare, armare, turnare beton în rampa de scară, realizare pereți perimetrali de izolare antifoc la scara de evacuare, finisaj la pereții de izolare a scării de evacuare;

 • - Instalația de limitare si stingere a incendiilor cu hidranti interiori se va separa de instalația de distribuție a apei reci la obiectele sanitare;

 • - S-a prevăzut o instalație de protecție împotriva loviturilor de trăsnet și priza de pământ aferentă.

 • 4- Modernizare instalației electrice, înlocuire circuite:

 • - S-a prevăzut înlocuirea circuitelor electrice de prize si alimentarea receptoare de putere;

4 Lucrări de înlocuire tâmplării interioare:

- Montaj tâmplării interioare: desfacere tâmplării neconforme din punct de vedere funcțional, montare tâmplării conforme (orientare, sens de deschidere, panou PVC, fără barieră termică).

c) analiza vulnerabilității cauzate de factori de risc, antropic! și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.129, sc.l, et.IV, ap.13, tel./fax: 0264-433.960, mobil: 0744-213.117, e-mall: calorla2005@yahoo.com

SA EN ISO 90012001 CERTIFICAT NR. 28? VIM ,


Proiect Nr.17/2018 - actualizat Iulie 2020

DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.7 Lizuca

Riscurile previzionale în cadrul acestui capitol acoperă perioada întocmirii documentației pentru finanțare, organizarea procedurilor de achiziție publică, implementarea lucrărilor, inclusiv recepția lucrărilor, utilizarea infrastructurii ulterior recepției, riscuri interne și externe instituției beneficiarului

1. Analiza descriptivă a riscurilor previzionale

Riscurile pot să se materializeze ca urmare a unor acțiuni sau inacțiuni ale Beneficiarului, personalului și subcontractanților acestuia (riscuri interne) sau pot să apară ca urmarea manifestării unor factori externi, asupra cărora Beneficiarul nu are capacitate de intervenție (deplină), la inițiere, având posibilitatea doar de a lua măsuri în vederea gestionării efectelor, în sensul diminuării efectelor materializării riscurilor asupra investiției (riscuri externe).

1.1. Riscuri interne

R.1. Acuratețea devizului general al investiției.

Există posibilitatea ca în cadrul devizului general din faza SF să nu fie incluse anumite categorii de lucrări sau chiar să fie dublate sau să existe erori de calcul. Sunt situații în care valoarea devizului nu mai reflectă în mod fidel realitatea pieței, putând genera costuri suplimentare la finanțator (prin blocarea unor sume angajate ca urmare a contractării pe un buget supraevaluat) sau la Beneficiar, prin neincluderea tuturor elementelor necesare investiției, acestea urmând a fi realizate din cheltuieli neeligibile.

R.2. Acuratețea ipotezelor utilizate în cadrul DALI/ACB

Există posibilitatea ca decizia privind o anumită soluție tehnică să fie luată fără o aprofundare a realităților în teren, urmând ca în faza PT proiectantul să nu mai poată respecta întocmai soluțiile inițiale. Există deasemenea riscul ca anumite ipoteze de lucru din cadrul ACB să nu fie suficient justificate/fundamentate, ceea ce poate conduce la realizarea unor investiții inutile, de care nu are nimeni nevoie sau pupradimensionate în raport cu beneficiile sociale.

R.3. Insuficiența documentării la realizarea PT

Există riscul ca proiectantul lucrării să realizeze PT fără a studia îndeajuns în teren realitățile teritoriale, formulând soluții insuficient fundamentate și care ulterior vor trebui modificate fie prin revizuirea PT, fie prin utilizarea unor NCS, cu respectarea Instrucțiunii AMPOR nr. 92/2012. Materializarea acestui risc poate să conducă la întârzieri în implementarea proiectului, inclusiv rezilieri de contracte, cheltuieli declarate neeligibile, deci costuri la Beneficiar, etc.

R.4. Resursa umană calificată insuficientă/dezinteresată în echipa de implementare

Există riscul la Beneficiar ca odată contractul de finanțare semnat să nu poată demara implementarea datorită blocajelor ce pot să apară în cadrul aparatului tehnic al acestuia. Gestionarea incorectă sau insuficientă a riscului poate să conducă la rezilierea contractului de finanțare, cheltuieli neeligibile, întârzieri în implementarea proiectului, etc.

R.5. Insuficienta monitorizare a contractelor de bunuri, servicii și lucrări

Executanții lucrărilor, furnizorii de bunuri și prestatorii de servicii contractați pentru implementarea investiției trebuie să își deruleze contractele cu maxim profesionalism, sub atenta supraveghere a personalului competent al Beneficiarului. Acesta trebuie să se asigure că subcontractanții au înțeles să respecte mecanismele de monitorizare convenite, țintele intermediare, pentru a asigura eficiența și eficacitatea implementării.

R.6. Nerespectarea clauzelor contractuale referitoare la termenele de execuție sau de livrare, la calitatea lucrărilor sau a bunurilor livrate

Acest risc poate avea impact asupra depășirii duratei proiectului de investiții ca urmare a rezilierii unor contracte.

R.7. Insuficienta monitorizare a execuției contractului de finanțare în ansamblul său

Necunoașterea unora dintre regulile finanțatorului, lipsa de atenție sau graba pot determina acțiuni care vor cauza cheltuieli neeligibile.

1,2.Riscuri externe

R.8. Creșterea prețurilor la materiile prime, forța de muncă, sau dotările prevăzute ale investiției

Costurile proiectului trebuiesc menținute în limitele aprobate, cu respectarea principiului bunei gestiuni financiare

R.9. Apariția unor elemente de natura dotărilor mai performante, ca urmare a timpului scurs de la elaborarea PT la contractarea dotărilor

Echipamentele IT sunt estrem de sensibile la trecerea timpului, putându-se realiza achiziții a unor configurații/caracteristici superioare prin utilizarea aceluiași buget, sau chiar a unuia redus. Dotarea investiției cu echipamente de ultimă generație crește performanțele acesteia, contribuie la creșterea duratei de viață a investiției, la ușurința în utilizarea facilităților, etc. Beneficiarul trebuie să se asigure că achiziționează dotări performante, conforme descrierilor aprobate sau aprobării ulterioare a finanțatorului, după caz

R.10. Neacceptarea investiției de către beneficiarii finali sau utilizarea necorespunzătoare sau insuficientă a funcțiunilor acesteia

Investiția este realizată pentru oameni, vine să satisfacă nevoi reale și să realizeze pentru comunitate beneficii economice viitoare mai mari decât costurile pe care le implică. Redarea spre utilizare, monitorizarea utilizării și intervenția pentru întreținere și reparații, înlocuirea dotărilor defecte sau perimate sunt obligația Beneficiarului

R.11. Modificări de natură legislativă

Acestea pot să intervină în domeniul de utilizare al investiției sau în domeniul economico-financiar, de administrare, etc.

d)informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unei zone protejate;

Nu există informații privind interferențe posibile cu monumente istorice sau situri arheologice.

e) caracteristicile tehnice și parametri specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție;

în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, în urma întocmirii auditului energetic și în urma comparării valorilor referitoare la consum specific anual de energie, indice de emisii echivalent CO2, precum și în urma realizării unui studiu referitor la costurile estimate cu executarea lucrărilor propuse pentru creșterea eficienței energetice, s-au tras concluzii relevante, sintetizate în tabelul următor:

Varianta Deviz General

[U.M.]

Clădire nereabilitata

Clădire de referința

Varianta Reab. Minimala

Varianta Reab. Maximala

Valoare C+M

lei

-

-

1,302,341.08

1,423,115.54

Consum energetic conf. C.P.E.

(kwh)/(mp)x(an)

361.10

204.20

128.75

117.54

Indice de emisii echivalent CO2 conf.

C.P.E.

(kg)/(mp)x(an)

73.33

41.17

25.70

23.41

Raport reducere consum energetic

[%]

100.00%

35.65%

32.55%

Raport reducere emisii CO2

[%î

100.00%

35.05%

31.92%

în ambele variante de reabilitare termică, se remarcă o scădere drastică a consumurilor energetice, precum și o reducere la fel de importantă a emisiilor estimate echivalente de dioxid de carbon.

Astfel, lucrările de creștere a eficienței energetice permit (estimat) economii de peste 60% (de la 64%-varianta minimală până la 68% - varianta maximală) pe partea de consum energetic.

De asemenea, se estimează reducerea cu 65% (varianta minimală) până la 68% (varianta maximală) - a emisiilor de CO2.

Calculul estimativ al consumurilor de utilități preconizat a se atinge este prezentat în tabelul următor:


Proiect Nr.17/2018 - actualizat Iulie 2020

DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.7 Lizuca

CALCUL ESTIMATIV AL CONSUMURILOR DE UTILITATI ■ pentru Investiția "EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 7 - LIZUCA

(folosind surse alternative de producere a energiei si

ie incalzire - pompe de căldură)

A. CONSUM DE APA

Apa rece

Qcalcul=

0.85

litri/s =           6.12        mc/zi =

44.43

mc/luna =

444.31

mc/an

Din care apa calda

Preț unitar apa= Qcalcul a.c.=

4.47

0.21

lei/mc apa

litri/s =           0.00        mc/zi =

0.00

mc/luna =

0.01

mc/an

Valoare totala=

198.61

lei/luna       (cu T.V.A.)

Valoare totala =

1986.07

lei/an

(cu T.V.A.)

B. CANALIZARE MENAJERA

Se calculează o valoare de 100% din totalul consumului de apa:

Qcalcul=

0.85

litri/s =           6.12        mc/zi =

44.43

mc/luna =

444.31

mc/an

Preț unitar apa uzata=

3.44

lei/mc apa

Valoare totala =

Valoare totala=

152.84

lei/luna       (cu T.V.A.)

1528.43

lei/an

(cu T.V.A.)

C1. CONSUMUL DE GAZE NATURALE PENTRU ÎNCĂLZIRE

Qcalcul=

14.50

mc/h =            80.56 mc/zi =

1772.22

mc/luna =

3943.19

mc/an

Preț unitar gaze nat=

1.44

lei/mc gaze naturale

Valoare totala=

2558.39

lei/luna          (cu T.V.A.)

Valoare total=

5692.43

lei/an

(cu T.V.A.)

C2. CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICA PENTRU ÎNCĂLZIRE

Ptotal=

15.00

kW/h =        65.00       kW/zi =

1430.00

kW/luna =

10238.80

kW/an

Preț unitar energie el.=

0.65

lei/kWh         din care din retea=

958.10

6860.00

(63%)

Valoare totala=

622.77

lei/luna       (cu T.V.A.)

Valoare totala =

4459.00

lei/an

(cu T.V.A.)

D. CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICA

Ptotal=

76.10

kW/h =        30.44       kW/zi =

669.68

kW/luna =

6696.80

kW/an

Preț unitar energie el.=

0.65

lei/kWh         din care din retea=

448.69

4486.86

(63%)

Valoare totala=

291.65

lei/luna       (cu T.V.A.)

Valoare totala =

2916.46

lei/an

(cu T.V.A.)

TOTAL VALOARE ESTIMATIVA/LUNA (cu T.V.A.)=

3201.49

lei/luna

12123.39

lei/an

 • 5.3 Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

  A.

  PRELUARE AMPLASAMENT

  LUNA1

  B.

  ORGANIZARE ȘANTIER

  LUN11-2

  C.

  EXECUTARE LUCRĂRI DE DESFACERE

  LUNI 3-4

  D.

  EXECUTARE LUCRĂRI DE BAZĂ

  LUNI 5-12

  E.

  EXECUTARE LUCRĂRI DE FINISAJE INT./EXT.

  LUN110-14

  F.

  EXECUTARE LUCRĂRI DE INSTALAȚII

  LUN110-15

  G.

  RECEPȚIA LUCRĂRILOR

  LUNA 16


Proiect Nr.17/2018 - actualizat Iulie 2020

DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.7 Lizuca

GRAFIC FIZIC DE EXE(

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BRAILA

EFICIENTIZARE ENERGETICA

Nr. Crt.

Cod

1

2

3

4

5

6

7

1

A

2

B

3

C

4

D

5

E

6

F

7

G


CUTIE A LUCRĂRILOR

A GRĂDINIȚĂ NR.7-LIZUCA

Durata (Luni)

8

9

10

11

12

13

14

15

16


 • 5.4. Costurile estimative ale investiției:

 • - costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare; Costurile estimate pentru realizare sunt detaliate în cele ce urmează pe structura devizului general:

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

Eficientizare energetica Grădiniță cu program prelungit nr. 7 Lizuca CHELTUIELI TOTALE (ELIGIBILE SI CONEXE)

Lucrări eligibile

Lucrări conexe

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de lucrări

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

6

7

8

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2,1

Extindere rețea apa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,2

Extindere rețea canalizare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,3

Extindere rețea energie electrica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,4

Extindere rețea gaze naturale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.129, sc.l, et.IV, ap.13, tel./fax: 0264-433.960, mobil: 0744-213.117, e-mall: calorla2005@yahoo.com

Proiect Nr.17/2018 - actualizat Iulie 2020

DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.7 Lizuca

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

7.000,00

1.330,00

8.330,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1

Studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investiție

7.000,00

1.330,00

8.330,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2

raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3

studii de specialitate necesare in funcție de specificul investiției

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

2.000,00

380,00

2.380,00

0,00

0,00

0,00

3,3

Expertizare tehnica

4.500,00

855,00

5.355,00

0,00

0,00

0,00

3,4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

10.000,00

1.900,00

11.900,00

0,00

0,00

0,00

3,5

Proiectare

139.485,00

26.502,15

165.987,15

0,00

0,00

0,00

3.5.1

Tema de proiectare

1.500,00

285,00

1.785,00

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

35.000,00

6.650,00

41.650,00

0,00

0,00

0,00

3.5.4

Documentatii tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

33.991,00

6.458,29

40.449,29

0,00

0,00

0,00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

4.600,00

874,00

5.474,00

0,00

0,00

0,00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

64.394,00

12.234,86

76.628,86

0,00

0,00

0,00

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.1

Management de proiect pentru obiectuvul de investitii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,8

Asistență tehnică

34.495,00

6.554,05

41.049,05

0,00

0,00

0,00

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

13.798,00

2.621,62

16.419,62

0,00

0,00

0,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

20.697,00

3.932,43

24.629,43

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 3

197.480,00

37.521,20

235.001,20

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 4 • Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

1.268.456,42

241.006,72

1.509.463,14

892.244,00

169.526,36

1.061.770,36

4.1.1

Obiect 1 - Lucrări eligilbile

1.268.456,42

241.006,72

1.509.463,14

0,00

0,00

0,00

Proiect Nr.17/2018 - actualizat Iulie 2020

DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.7 Lizuca

4.1.2

Obiect 2 - Lucrări conexe

0,00

0,00

0,00

892.244,00

169.526,36

1.061.770,36

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echip. tehnolog, și funcționale care necesita montaj

445.237,05

84.595,04

529.832,09

22.083,00

4.195,77

26.278,77

4.3.1

Echipamente la Eligibil tip I B-instalatii temice

109.626,91

20.829,11

130.456,02

0,00

0,00

0,00

4.3.2

Echipamente la Eligibil tip I C-instalatii alternative

310.680,00

59.029,20

369.709,20

0,00

0,00

0,00

4.3.3

Echipamente la Eligibil tip I C-instalatii producere apa calda cu panouri solare

4.598,84

873,78

5.472,62

0,00

0,00

0,00

4.3.4

Echipamente la Eligibil tip I D-instalatii climatizare

20.331,30

3.862,95

24.194,25

0,00

0,00

0,00

4.3.5

Echipamente la Conex tip II K-instalatii ISU

0,00

0,00

0,00

22.083,00

4.195,77

26.278,77

4.4

Utilaje, echip. tehnolog, și funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

11.160,00

2.120,40

13.280,40

Echipamente IT

0,00

0,00

0,00

11.160,00

2.120,40

13.280,40

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1.713.693,47

325.601,76

2.039.295,23

925.487,00

175.842,53

1.101.329,53

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

22.997,69

4.369,56

27.367,25

0,00

0,00

0,00

5.1.1

Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

22.997,69

4.369,56

27.367,25

0,00

0,00

0,00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2

Comisioane, cote legale, taxe, cost credit

24.020,68

0,00

24.020,68

0,00

0,00

0,00

5.2.1

Comisioane si dobânzi aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.2

cota aferenta ISC, calculata potrivit legii 10/1995, republicata (0.50% - art.43)

10.918,49

0,00

10.918,49

0,00

0,00

0,00

5.2.3

cota aferenta ISC, calculata potrivit legii 50/1995, republicata (0.10%)

2.183,70

0,00

2.183,70

0,00

0,00

0,00

5.2.4

cota aferenta CSC, in aplicarea prevederilor legii 215/1997 privind Casa Sociala a Constructorilor (0.50% din C+M)

10.918,49

0,00

10.918,49

0,00

0,00

0,00

5.2.5

taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

105.567,22

20.057,77

125.624,99

0,00

0,00

0,00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

9.233,82

1.754,43

10.988,25

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

161.819,41

26.181,76

188.001,17

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

Proiect Nr.17/2018 - actualizat Iulie 2020

DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.7 Lizuca

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL (ELIGIBILE + CONEXE)

2.998.479,88

565.147,25

3.563.627,12

Din care C + M (ELIGIBILE + CONEXE)

2.183.698,11

414.902,64

2.598.600,75

- costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției. Estimarea costurilor de operare este redată mai jos, în tabelul următor:

Centralizare cheltuieli de operare:

Valoare

Periodicitate

Cheltuieli pentru întreținere și funcționare

120,000

anual

Cheltuieli pentru alimentarea cu energia electrică

7.375,46

anual

Cheltuieli pentru alimentarea cu apă și canalizare

3.514,5

anual

Cheltuieli pentru alimentarea cu gaze naturale

5.692,43

anual

Cheltuieli pentru salubritate

5.090

anual

Cheltuieli pentru hrană

150.000

anual

Total

291.672,39

 • 5.5. Sustenabilitatea realizării investiției:

 • a ) impactul social și cultural;

Prin realizarea investiției se creaza premizele asigurării unei mai bune calitati a procesului educațional cu impact in dezvoltarea socio-culturala a comunității locale.

Pentru municipiul Brăila, grădinița este extrem de interesantă din următoarele motive:

 • a. Poate contribui prin educație la dezvoltarea competențelor, orientarea spre profesii în acord cu cerințele pieții rezultând astfel creșterea veniturilor generațiilor viitoare și implicit a calității vieții în municipiu.

 • b. Proiectul poate genera beneficii de ordin nonmaterial locuitorilor prin dezvoltarea sentimentul de apartenență la teritoriu, a identității comunitare, în sensul menținerii/întoarcerii tinerilor în municipiu.

 • b ) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de ocupare;

în faza de realizare - se mențin 24 noi locuri de munca, după cum urmeaza: 24 de lucrători din Brăila (număr efectiv mediu de salariați) cu salarii de încadrare de la minimul pe economie de 1450 lei/lună (15 municitori necalificați), de 2000 lei/lună pentru cei 5 muncitorii calificați, 3000 lei/lună pentru fiecare din cei 2 maiștri și cate 4000 lei/lună pentru personalul cu studii superioare.

în faza de operare - nu se creaza noi locuri de munca.

 • c ) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiverității și a siturilor protejate, după caz.

Protecția mediului reprezintă o obligație a tuturor persoanelor juridice, principalele acțiuni care trebuie întreprinse fiind enumerate la Art. 94 și Art. 96 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului cu completările și modificările ulterioare.

La executarea lucrărilor se vor lua toate măsurile privind protecția mediului înconjurător prin întreținerea curentă a utilajelor, depozitarea materialelor de construcție în locuri special amenajate ce nu vor permite împrăștierea combustibililor, lubrifianților și a reziduurilor la întâmplare.

Deșeurile din construcții produse pe perioada executării lucrărilor, vor fi transferate de către constructor la baza de colectare a deșeurilor din construcții.

Protecția mediului pe prioada de operare a investiței este asigurată prin lucrările ce vor fi executate prin proiect și prin dotările cu echipamente achiziționate:

 • ■ Izolarea termică a clădirii va reduce fluxul termic disipat și va asigura un coeficient global de izolare termică mai eficient decât în prezent;

 • ■ Tâmplăria din pvc, cu geamuri temopan, va asigura închiderea etanșă și va elimina pierderile de căldură;

 • ■ Proiectarea eficienta a instalațiilor electrice și utilizarea unor corpuri de iluminat modernizate în soluție LED vor asigura un consum de energie electrică eficient;

 • ■ Realizarea corectă a instalațiilor sanitare va duce la eliminarea pierderilor de apă și la evitarea scurgerilor de apă uzată menajeră, care să infesteze solul imediat apropiat;

 • ■ Amenajările pentru protecția mediului care se vor face prin cadrul proiectului vor asigura refacerea spațiilor verzi ce au fost afectate pe perioada construcției;

 • ■ Echipamentele și utilajele ce se vor achiziționa prin proiect vor fi din clasa energetică A și vor asigura un consum de energie electrică scăzut;

 • ■ Asigurarea spațiului adiacent clădirii cu recipiente pentru colectarea deșeurilor menajere va micșora substanțial riscul de infestare a terenului.

Proiectul propune soluții prietenoase mediului înconjurător, lucrările de modernizare respectă legislația națională în domeniul protecției mediului, precum și cerințele legislației europene în domeniul mediului.

 • 5.6. (1) Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

Analiza financiara, economica, cost - eficacitate si sustenabilitatea financiara aferentă proiectului Eficientizare energetica Grădinița cu program prelungit nr. 7 Lizuca”, situată în str. Smârdan, nr. 178, Mun. Brăila, județul Brăila, a fost concepută respectând prevederile din HOTĂRÂREA Nr. 907/2016

Obiectivul prezentei analize este de a identifica si de a cuantifica (respectiv de a da o valoare monetara) toate impacturile posibile ale investiției, in vederea determinării costurilor si beneficiilor corespunzătoare. Au fost evaluate toate impacturile: financiare, economice, sociale, de mediu etc.

Rata de actualizare fi utilizată este rata reală de 5 %, pentru analiza financiara. Fiind o rata reala, pentru proiecția fluxului de numerar s-a utilizat prețuri constante, determinate la momentul efectuării analizei.

Referința preturi:

La estimarea preturilor s-a tinut cont de preturile reale de piața, fiind nominalizate sursele de informare cu privire la acestea in devizul de lucrări pentru costuri de mentenanta si exploatare in aceasta varianta.

Costurile de mentenanta si exploatare au fost apreciate pe baza bunelor practici in domeniu conform Normativ NE033/05 si a Ordinuluinr. 346/2000 privind completările si modificările Ordinului 78/199, a tehnologiei alese.

în cadrul Analizei s-au calculat Indicatorii de Performanță Financiară: VNAFC, RIRFC, C/B.

TABEL CENTRALIZATOR CU INDICATORII DE PERFORMANȚĂ FINANCIARĂ REZULTAȚI DIN ANALIZA COST BENEFICIU

INDICATORII DE PERFORMANJĂ FINANCIARA

VNAFC

- 1.695,17 mii lei

RIRFC

■4,44 %

C/B (FINANCIAR)

0,467

ROCERT

CluJ-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.129, sc.l, et.IV, ap.13, tel./fax: 0264-433.960, mobil: 0744-213.117, e-mall: calorla2005@yahoo.com LCEIffinCA,wwi'1lin

Proiect Nr.17/2018 - actualizat Iulie 2020

DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.7 Lizuca

a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și preentarea scenariului de referință;


In contextul actual național, infrastructura de invatamant trebuie sa fie prima prioritate a unei comunități. Procesul educațional, cu reguli concrete în acțiuni, prin mișcarea evolutivă reformează și schimbă comportamentul individului și al societății, astfel formând ierarhia valorilor în raport cu cerințele și necesitățile existente ale timpului. Instituția de învățământ a fost, este și va fi mereu acel mediu social în care crește, se dezvoltă, se educă și se instruiește omul-copilul-elevul. In consecința, infrastructura trebuie sa răspundă nevoilor elevului si sa ii ofere un climat favorabil si condiții adecvate dezvoltării.

Exista un interes deosebit pentru dezvoltarea grădinițelor. Acest interes este rezultatul schimbărilor structurilor familiale și al numărului crescut de femei pe piața forței de muncă. Cum îngrijirea copiilor este percepută de obicei ca fiind responsabilitatea femeii într-o familie, organizarea serviciilor de îngrijire a copiilor pe timpul zilei devine un factor vital în asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați.

Analizele făcute asupra evoluțiilor recente in rândul grădinițelor evidențiază tendința de creștere a numărului solicitărilor pentru locuri în grădinițe. Ascensiunea puternica a consumului in Romania a devenit o tendința. Progresele înregistrate in lucrările de dezvoltare si modernizare a infrastructurii grădinițelor creeaza premise pentru continuarea trendului crescător a nivelului de pregătire.

în Grădinița cu program prelungit nr. 7 - Lizuca din municipiul Brăila, strada Smârdan, nr. 178, în anul școlar 2019-2020 si-au desfasurat activitatea un număr total de 151 preșcolari repartizati la 6 grupe cu program prelungit si un număr de 19 persoane (13 cadre didactice, 2 cadre didactice auxiliar și 4 personal nedidactic).

In planul de școlarizare pentru anul 2020 - 2021 se estimează un număr total de 150 preșcolari repartizati la 6 grupe cu program prelungit si un număr de 19 persoane (13 cadre didactice, 2 cadre didactice auxiliar și 4 personal nedidactic) Obiectivul general al investiției „Eficientizare energetica Grădinița cu program prelungit nr. 7 Lizuca", situată în str. Smârdan, nr. 178, Mun. Brăila, județul Brăila":

 • • Se încadrează în Programul de îmbunătățire a eficientei energetice din Municipiul Brăila, ce a fost aprobat prin HCLM nr. 294/17.07.2017;

 • • Investiția a fost propusă și în Strategia Energetică a Municipiului Brăila din cadrul Strategia Urbană de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Brăila 2014-2020;

 • • Hotărârea nr. 122/2015 pentru aprobarea Planului național de acțiune în domeniul eficienței energetice.

Dezvoltarea durabilă a spațiului orășenesc este indispensabil legată de îmbunătățirea infrastructurii educaționale existente. Având în vedere că în orașe există unități de învățământ școlar și preșcolar ale căror spații sunt neconforme cu cerințele desfășurării unui proces educațional în bune condiții, aceste zone trebuie să poată concura efectiv în atragerea de investiții, asigurând totodată și furnizarea unor servicii educaționale adecvate populației școlare.

Se estimează ca realizarea investiției va dura 16 luni calendaristice.

Etapele principale:

 • 1. Pregătirea PT, DL si DDE

 • 2. Aprobarea documentațiilor de licitatii

 • 3. Procedura de licitație

 • 4. Semnarea contractului

 • 5. Organizarea de șantier

 • 6. Lucrări de execuție

 • 7. Recepție si verificări

 • 8. închiderea proiectului

Perioadei de referință a investiției in cadrul analizei cost beneficiu este de 30 de ani

b) analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

CluJ-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.129, sc.l, et.IV, ap.13, tel./fax: 0264-433.960, mobil: 0744-213.117, e-mall: calorla2005@yahoo.com

SRENISOM012001 L CERTIFICAT HR. 265/1/171


Proiect Nr.17/2018 - actualizat Iulie 2020

DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.7 Lizuca

Identificarea investiției

Amplasamentul lucrării este localizat pe un teren aparținând intravilanului municipiului Brăila, pe strada Smârdan, Nr. 178, jud. Brăila, înscris în Cartea Funciară nr. 85372 a municipiului Brăila, având nr. cad. 85372, cu suprafața terenului de 2877,00 mp.

Principala motivație in susținerea acestui proiect o constituie dorința si nevoia de a crea o instituție care sa aiba un rol major in formarea capitalului uman, preșcolari- viitori adulti ai societății. Pe langa satisfacerea acestor cerințe educaționale, el ar mai trebui sa răspundă astazi si nevoilor de formare, transformandu-se intr-un adevarat centru de invatamant.

Starea tehnică a obiectivului de investiții este necorespunzătoare din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate în construcții, sub multiple aspecte (eficiența energetică a acestora, starea tehnică a instalațiilor existente, respectarea caracterului arhitectural al clădirilor), cu implicații negative directe asupra confortului termic și a eficienței utilizării instalațiilor.

Necesitatea realizării investiției

“In Europa, dezvoltarea economica si sociala din ultima decada a demonstrat necesitatea crescânda a unei dimensiuni europene a educației si formarii. Mai mult, tranziția către o economie bazata pe cunoaștere, capabila de creștere economica durabila, cu locuri de munca mai multe si mai bune, cu un grad mai mare de coeziune sociala, aduce noi provocări in domeniul dezvoltării resurselor umane" era stipulat in Declarația de la Copenhaga.

Prin prezenta investiție se urmărește desfășurarea în condiții optime a activităților educaționale intr-o grădiniță, în conformitate cu standardele legale în vigoare. O preocupare permanenta pentru funcționarii administrației publice județene a constituit-o promovarea unui invatamant modern, de calitate, racordat la exigentele europene.

c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

 • 4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

Analiza opțiunilor

Conform cu instrucțiunile de aplicare a unor prevederi din Horărârea Guvernului nr. 907/2016, în analiza opțiunilor am ținut cont de următoarele etape:

 • - stabilirea unei liste de variante care face posibilă atingerea obiectivelor specifice;

 • - analizarea listei de variante în funcție de o serie de critrii calitative;

ierarhizarea alternativelor din lista de variante.

în stabilirea listei de variante am studiat cu atenție împreună cu inginerul proiectant situația existență a clădirii, stabilind o serie variante constructive, pentru a putea avea în final o imagine clară și concisă asupra variantei tehnico -economice alese.

Calculele sunt reprezentate prin tabele si grafice pentru fiecare variantă (varianta 0 - in care nu se realizează investiție, varianta 1 cu investiție minima si varianta 2 cu investiție maxima, fiind prezentate anexat analizei financiare.

Fundamentarea variantelor prezentate în cadrul analizei cost beneficiu realizate a presups realizarea următoarelor etape:

 • • Prezentarea sintetică a aspectelor tehnice, economice, financiare, organizatorice;

 • • Evidențierea principalelor restricții (capital, competență profesională,gestiune, aprovizionare cu materiale, utilaje, energie etc.);

 • • Principalele trăsături ale strategiei propuse și rezultatelor economice și sociale probabile;

 • • Analiza de senzitivitate și de risc (sub influențe climatice, a modificării Prețurilor, etc.).

Varianta zero (varianta fara investiție)

în acesta varianta se analizează varianta în care nu se realizează lucrări de intervenție asupra clădirilor grădiniței, motiv pentru care în această variantă nu există costuri investiționale, dar în schimb costurile de întreținere și cu

Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.129, sc.l, et.IV, ap.13, tel./fax: 0264-433.960, mobil: 0744-213.117, e-mall: calorla2005@yahoo.com

SREN ISO 9001:2001 CERTIFICAT HR.


Proiect Nr.17/2018 - actualizat Iulie 2020

DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.7 Lizuca

utilitățile se mențin la același nivel, chiar crescând de la an la an datorită gradului avansat de uzură a clădirii și a instalațiilor.

Prin nerealizarea de investiții în modernizarea și reabilitarea clădirilor grădiniței nu va crește gradul de siguranță și confort, respectiv nu se vor rezolva problemele legate de condițiile în care își desfășoară activitatea cadrele didactice și elevii, unitatea rămânând (parțial) fără aviz sanitar și de securitate la incendiu.

Cheltuieli înregistrate în prezent conform bugetului pentru anul 2018:

Centralizare cheltuieli de operare:

Valoare

Cheltuieli pentru întreținere și funcționare inclusiv salarii

120,000

Cheltuieli pentru încălzit, iluminat si forța motrica

341,275

Cheltuieli pentru apa, canal, salubritate

20,000

Cheltuieli pentru reparatii curente

15,000

Cheltuieli pentru hrana

150,000

Total

646,275

Venituri înregistrate:

In aceasta varianta veniturile realizate sunt reprezentate de taxa de participare pentru grădiniță, raportat la 168 de copii * 173,611 lei / luna * 12 luni = 350.000 lei / an.

în tabelul nr. 1 varianta zero “Venituri si cheltuieli" s-au realizat proiecțiile financiare pe o perioadă de 30 ani, în care sunt prezentate cheltuielile în faza actuală. Rata de actualizare pentru a calcula variația fluxurilor de numerar acutalizare este de 8%.

Putem observa în tabelul nr. 3 Varianta zero “Cash Flow", pe toti anii studiați pentru prognoză se întregistrază o variație a fluxurilor cumulate nete negativă, din care reise neviabilitate proiectului în această variantă.

Varianta 1 (cu investiție minima)

în cadrul acestui variante se propune:

Obiect / scenariu de intervenție propus

Opțiunea 1

Obiect 1: Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă

 • - pereți: termosistem vată minerală bazaltică grosime 10 cm avand Rc= 30 kPa si Rt=10 kPa, A=0,046[W/mk], clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1,d0.

 • -soclu: termosistem polistiren extrudat ignifugat grosime 5 cm, Rc minim=200kPa, Rt minim=200kPa, Ă=0,042[W/mk], Clasa de reacție la foc B-s2,d0

-placa peste ultimul nivel: termosistem se va face folosind vată minerală bazaltică grosime 15cm, Rc minim=50kPa, Rt minim=10kPa, Ă=0,046[W/mk], Clasa de reacție la foc C-s2,d0 B-s2,d0.

-planșeului peste subsolul tehnic: termosistem polistiren extrudat ignifugat grosime 5 cm, Rc minim=200kPa, Rt minim=200kPa, A=0,042[W/mk], Clasa de reacție la foc B-s2,d0.

-înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie PVC termoizolantă cu rezistența termică min.0.77 m2K/W, iar clasa de reacție la foc min.C-s2,dO.

Obiect 2: Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire și a sistemului de furnizare a apei calde de consum

VARIANTA UNICĂ

Proiect Nr.17/2018 - actualizat Iulie 2020

DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.7 Lizuca

Obiect 3: Instalarea de sisteme alternative de producere a energiei pentru consum propriu

VARIANTA UNICĂ

Obiect 4: Lucrări de instalare a sistemelor de climatizare, ventilare mecanică, ventilare naturală:

VARIANTA UNICĂ

Obiect 5: Lucrări de modernizare a instalației de iluminat

VARIANTA UNICĂ

Obiect 6: Lucrări de management energetic integrat pentru clădire

VARIANTA UNICĂ

Obiect7: Repararea elementelor de construcție ale fațadei cu potențial pericol de desprindere

VARIANTA UNICĂ

Obiect 8: Repararea acoperișului tip terasă, inclusiv repararea sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă

VARIANTA UNICĂ

Obiect 9: Demontare și remontare

instalații și echipamente montate aparent pe fațade:

VARIANTA UNICĂ

Obiect 10: Refacere finisaje interioare în zonele de intervenție

VARIANTA UNICĂ

Obiect 11: Repararea trotuarelor de protecție

VARIANTA UNICĂ

Obiect 12: Repararea/înlocuirea instalației de distribuție a apei reci și/sau a colectoarelor de canalizare menajeră și/sau pluvială

VARIANTA UNICĂ

Obiect 13: Măsuri de reparații/consolidare a clădirii

VARIANTA UNICĂ

Obiect 14: Crearea de facilități pentru persoanele cu disabilități

VARIANTA UNICĂ

Obiect 15: Lucrări de recompartimentare interioară:

VARIANTA UNICĂ

Obiect 16: Lucrări specifice din categoria celor necesare obținerii avizului ISU:

VARIANTA UNICĂ

Obiect 17: Modernizare instalației electrice, înlocuire circuite:

VARIANTA UNICĂ

Obiect 18: Lucrări de înlocuire tâmplării interioare:

VARIANTA UNICĂ

Costul și obiectivele realizării lucrăriilor de intervenție

Cheltuelile aferente investiției sunt detaliate în devizul general. Valoarea totala a investiției inclusiv TVA este de 3.122.557,40 lei.

Baza de calcul pentru veniturile și cheltuielile este similar aceiași ca si in varianta 2, diferă investiția si costurile cu utilitățile.

Centralizare cheltuieli de operare:

Valoare

Periodicitate

Cheltuieli pentru întreținere și funcționare

120,000

anual

Cheltuieli pentru alimentarea cu energia electrică

10.843,96

anual

Cheltuieli pentru alimentarea cu apă și canalizare

3.514,5

anual

Cheltuieli pentru alimentarea cu gaze naturale

53.980,61

anual

Cheltuieli pentru salubritate

5.090

anual

Cheltuieli pentru hrană

150.000

anual

Total

343.429,07

Varianta 2 (cu investiție maxima ■ fezabila)

în cadrul acestui variante se urmărește:

Obiect / scenariu de intervenție propus

Opțiunea 2

Obiect 1: Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă

-pereți: termosistem vată minerală bazaltică grosime 15 cm avand Rc= 30 kPa si Rt=16 kPa, A=0,046[W/mk], clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1,d0.

-soclu: termosistem polistiren extrudat ignifugat grosime 10 cm, Rc minim=200kPa, Rt minim=200kPa, Ă=01042[W/mk], Clasa de reacție la foc B-s2,d0

-placa peste ultimul nivel: termosistem se va face folosind vată minerală bazaltică grosime 25cm, Rc minim=50kPa, Rt minim=10kPa, A=0,046[W/mk], Clasa de reacție la foc C-s2,d0 B-s2,d0.

-planșeului peste subsolul tehnic: termosistem polistiren extrudat ignifugat grosime 10 cm, Rc minim=200kPa, Rt minim=200kPa, A=0,042[W/mk], Clasa de reacție la foc B-s2,d0.

-înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie PVC termoizolantă cu rezistența termică min.0.77 m2K/W, iar clasa de reacție la foc min.C-s2,dO.

Obiect 2: Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire și a sistemului de furnizare a apei calde de consum

VARIANTA UNICĂ

Obiect 3: Instalarea de sisteme alternative de producere a energiei pentru consum propriu

VARIANTA UNICĂ

Obiect 4: Lucrări de instalare a sistemelor de climatizare, ventilare mecanică, ventilare naturală:

VARIANTA UNICĂ

Obiect 5: Lucrări de modernizare a instalației de iluminat

VARIANTA UNICĂ

Obiect 6: Lucrări de management energetic integrat pentru clădire

VARIANTA UNICĂ

Obiect?: Repararea elementelor de construcție ale fațadei cu potențial pericol de desprindere

VARIANTA UNICĂ

Obiect 8: Repararea acoperișului tip terasă, inclusiv repararea sistemului

VARIANTA UNICĂ

Proiect Nr.17/2018 - actualizat iulie 2020

DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.7 Lizuca

de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă

Obiect 9: Demontare și remontare instalații și echipamente montate aparent pe fațade:

VARIANTA UNICĂ

Obiect 10: Refacere finisaje interioare în zonele de intervenție

VARIANTA UNICĂ

Obiect 11: Repararea trotuarelor de protecție

VARIANTA UNICĂ

Obiect 12: Repararea/înlocuirea instalației de distribuție a apei reci și/sau a colectoarelor de canalizare menajeră și/sau pluvială

VARIANTA UNICĂ

Obiect 13: Măsuri de reparații/consolidare a clădirii

VARIANTA UNICĂ

Obiect 14: Crearea de facilități pentru persoanele cu disabilități

VARIANTA UNICĂ

Obiect 15: Lucrări de recompartimentare interioară:

VARIANTA UNICĂ

Obiect 16: Lucrări specifice din categoria celor necesare obținerii avizului ISU:

VARIANTA UNICĂ

Obiect 17: Modernizare instalației electrice, înlocuire circuite:

VARIANTA UNICĂ

Obiect 18: Lucrări de înlocuire tâmplării interioare:

VARIANTA UNICĂ

în cadrul acestei variante costurile investiționale sunt mai ridicate în comparație cu scenariul precedent, dar în schimb costurile de întreținere sunt la același nivel sau chiar mai reduse, iar cele cu utilitățile sunt mult diminuate, datorită termoizolării clădirilor, modernizării instalațiilor și implementarea unor sisteme de producere a energiei din surse alternative.

Prin realizarea acestor investiții gradul de siguranță și confort va crește, respectiv se vor rezolva problemele legate de condițiile în care își desfășoară activitatea cadrele didactice și copii.

Costul și obiectivele realizării lucrăriilor de intervenție

Cheltuelile aferente investiției sunt detaliate în devizul general. Valoarea totala a investiției inclusiv TVA este de 3.563.627,12 lei.

în această variantă, s-a analizat veniturile și cheltuielie care se realizează, pe o prognoză de 30 ani, luând în calcul ajustarea inflației cu aproximativ 6 % .

Venituri realizate sunt defalcate astfel:

Venituri sunt realizate din economiile realizate din varianta 0 si taxa de participare.

Cheltuieli aferente în faza de expluatare a clădirii:

 • a) Costurile operaționale sunt costuri adiționale generate de utilizarea investiției, după terminarea lucrărilor de intervenție, în cazul imobilelor studiate nu se identifică costuri suplimentare de operarea a investițiilor, care pot fi estimate raportat la durata de amortizare a investiției.

Cheltuielile previzionate după implementarea proiectului sunt de mai multe categorii:

 • - Cheltuieli salariale;

 • - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților;

 • - Cheltuieli pentru întreținere și funcționare;

 • - Cheltuieli pentru hrană.

Cheltuielile de operare vor fi suportate de către beneficiar, iar asumarea acestora se va realiza prin Hotărârea Consiliului Local Municipal.

Cheltuieli de întreținere și funcționare: s-au luat în considerare cheltuielile aferente acestui capitol bugetar din cadrul bugetului instituției în ultimii ani.

Cheltuieli de personal: în urma investiției propuse numărul personalului și structura acestuia nu se modifică, păstrându-se organigrama și cheltuielile cu personalul existente în acest moment.

Cheltuieli cu asigurarea utilitarilor: pentru instalațiile prevăzute în prezentul proiect se estimează următoarele costuri anuale de operare (costuri cu utilitățile):

CALCUL ESTIMATIV AL CONSUMURILOR DE UTILITATI - pentru Investiția "EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 7 - LIZUCA

___________(folosind surse alternative de producere a energiei si de încălzire - pompe de căldură)___________

A. CONSUM DE APA

Apa rece

Qcalcul=

0.85

litri/s =

6.12 mC='Zi

44.43

mc/luna

444.31

mc/an

Din

Preț unitar apa=

4.47

lei/mc apa

care apa

Qcalcul a.c.=

0.21

litri/s =

0.00 ™fei

0.00

mc/luna

0.01

mc/an

calda

Valoare totala=

198.61

lei/luna

(cu T.V.A.)

Valoare totala =

1986.07

lei/an

(cu T.V.A.)

B. CANALIZARE MENAJERA

Se calculează o valoare de 100% din totalul consumului de apa:

Qcalcul=

0.85

litri/s =

6.12 mC='Zi

44.43

mc/luna

444.31

mc/an

Preț unitar apa uzata=

3.44

lei/mc apa

Valoare totala=

152.84

lei/luna

(cu T.V.A.)

Valoare totala =

1528.43

lei/an

(cu T.V.A.)

C1. CONSUMUL DE GAZE NATURALE PENTRU ÎNCĂLZIRE

Qcalcul=

14.50

mc/h =

80.56 ™CZI

1772.22

mc/luna

3943.19

mc/an

Preț unitar

lei/mc

gaze

1.44

gaze

nat.=

naturale

Valoare totala=

2558.39

lei/luna

(cu T.V.A.)

Valoare total=

5692.43

lei/an

(cu T.V.A.)

C2. CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICA PENTRU ÎNCĂLZIRE

Ptotal=

15.00

kW/h =

65.00 kW/zi

1430.00

kW/luna

10238.80

kW/an

Preț unitar energie el.=

0.65

lei/kWh

din care din retea=

958.10

6860.00

(63%)

Proiect Nr.17/2018 - actualizat Iulie 2020

DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.7 Lizuca

Valoare totala=

622.77

lei/luna

(cu T.V.A.)

Valoare totala =

4459.00

lei/an

(cu

T.V.A.)

D. CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICA

Ptotal=

76.10

kW/h =

30.44 kW/zi

669.68

kW/luna

6696.80

kW/an

Preț unitar energie el.=

0.65

lei/kWh

din care din retea=

448.69

4486.86

(63%)

Valoare totala=

291.65

lei/luna

(cu T.V.A.)

Valoare totala =

2916.46

lei/an

(cu T.V.A.)

TOTAL VALOARE ESTIMATIVA/LUNA (cu T.V.A.)=

3201.49

lei/luna

12123.39

lei/an

Centralizare cheltuieli de operare:

Valoare

Periodicitate

Cheltuieli pentru întreținere și funcționare

120,000

anual

Cheltuieli pentru alimentarea cu energia electrică

7.375,46

anual

Cheltuieli pentru alimentarea cu apă și canalizare

3.514,5

anual

Cheltuieli pentru alimentarea cu gaze naturale

5.692,43

anual

Cheltuieli pentru salubritate

5.090

anual

Cheltuieli pentru hrană

150.000

anual

Total

291.672,39

în analiza financiară realizată în tabelul nr 2 “VENITURI SI CHELTUIELI” sunt detaliate sursele de prezentate, respectiv de venit și cheltuieli prezentate mai sus detaliat, previzionate pe o perioadă de 30 ani.

în tabelul nr. 4 “CASH - FLOW ” se observă o variație pozitivă a fluxului cumulat net pe toată perioada de analiză, exceptând anul 0, anul realizări investiției în care nu se înregistrază profit. Fluxul cumulat net pozitiv arată faptul că proiectul este viabil aducând bunăstare socială pentru locuitori, venituri pentru administrația publică.

 • 4.3. Calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul de numerar net, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate, raportul cost - beneficiu.

Compararea variantelor în vederea alegerii variantei optime

 • - Varianta recomandată de către elaborator: este varianta 2.

 • - Avantajele variantei recomandate:

 • • In varianta 2 costurile investiționale sunt mai ridicate în comparație cu varianta 1, dar în schimb costurile de întreținere sunt la același nivel sau chiar mai reduse, iar cele cu utilitățile sunt mult diminuate, datorită termoizolării clădirilor, modernizării instalațiilor și implementarea unor sisteme de producere a energiei din surse alternative.

 • • Prin realizarea investițiilor propuse in varianta 2, gradul de siguranță și confort va crește, respectiv se vor rezolva problemele legate de condițiile în care își desfășoară activitatea cadrele didactice și copii.

 • • în urma analizei beneficiilor generate de cele trei variante, a caracteristicilor tehnice, funcționale, economice, se poate trage concluzia ca Varianta 2 este varianta care presupune o investiție adecvată și justificată în raport cu

cerințele la nivel social, satisface mult mai bine interesele comunității și reprezintă investițiile necesare și justificate.

Astfel varianta recomandată de elaboratorul documentației este Varianta 2.

Din analiza financiară a principalilor indicatori, rezultă concluzia asupra alegerii variantei optime din punct de vedere tehnico - economic, după cum se poate observa din graficul alăturat și din explicațiile din memoriu tehnic.

VARIANTA 0

DENUMIRE

PARAMETRU VARIAT

DENUMIRE %

VARIANTA 1

VARIANTA 0

VARIAȚIE

VARIAȚIE %

VAN

-2958,577

-7.708

-4749,36

160,53%

RIR

-13,830%

-25,00%

-0,11

80,77%

C/B

0,053

-10,927

-10,979

-20906,99%

VARIANTA 2

DENUMIRE

PARAMETRU VARIAT

DENUMIRE %

VARIANTA 1

VARIANTA 2

VARIAȚIE

VARIAȚIE %

VAN

-2958,577

-1.695,17

1263,40

-42,70%

RIR

-13,830%

-4,44%

9,39%

-67,90%

C/B

0,053

0,467

0,415

789,71%

Sustenabilitatea financiară

Verificarea sustenabilității financiare a proiectului, implică proiectarea unui flux de numerar cumulat pozitiv pe fiecare an al perioadei analizate, prin care am demonstrat că proiectul nu întâmpină riscul unui deficit de numerar (lichidități) care să pună în pericol realizarea sau operarea investiției. Diferența între intrările și ieșirile de numerar reprezintă surplusul perioadei respective și se cumulează la rezultatul anterior.

Observatii:

Fluxul de numerar folosit în sustenabilitate nu s-a actualizat. Intrările includ toate veniturile din valorificarea produsului.Valoarea reziduală nu a fost luata în considerare. Ieșirile reprezintă costurile investiționale, costurile de operare, si alte plăți generate de aranjamentele financiare încheiate pentru asigurarea surselor de finanțare a investiției.

Pentru detaliere sunt prezentate tabele, care se găsesc in anexa - Grafice si tabele aferente analizei cost - beneficiu.

Analiza economică - nu este cazul

Prin excepția de la prevederile pct. 4.7 și 4.8, nu se aplica in cazul prezentului proiect, deoarece este o investiție care nu depășește valoarea totală estimată pentru care documentația tehnico-economică se aprobă prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioara, astfel ca se elaborează analiza cost-eficacitate.

 • d) analiza economică; analiza cost - eficacitate;

Analiza cost-eficacitate

Analiza economică dovedește contribuția proiectului la progresul economic al regiunii și localității fiind elaborată din punctul de vedere al societății în dubla sa calitate de beneficiar și cofinanțator al proiectului.

Având în vedere complexitatea analizei economice, conform cu cerințele din Ghidul Solicitantului privind întocmirea analizei cost - beneficiu se acceptă pentru proiecte al căror cost investițional nu depășește 20 mii. Euro,

reducerea analizei economice la interpretarea simplificată a contextului economic și cuantificarea impactului numai pentru factorii relevanți.

Pricipalul obiectiv al analizei economice este de ajuta definirea și selectarea (ierarhizarea) proiectelor care pot avea implicații pozitive asupra economiei, la nivel macro. Analiza economică se dovedește a fi mult mai utilă atunci când se desfășoară într-o fază inițială a analizei de proiect, pentru a depista din timp aspectele negative ale proiectului de investiție. Dacă analiza economică este desfășurată la sfârșitul ciclului de proiectare atunci nu poate să ofere informații decât în ceea ce privește decizia de a investi sau nu.

Principiul de bază al analizei economice este comparația costurilor generate în cele 2 cazuri:

FARA PROIECT

CU PROIECT

Diferența valorilor de cost pentru cele 2 cazuri oferă valoarea beneficiilor proiectului, care includ rentabilitatea economică a sa.

Metodele analitice incluse:

deteriorarea instalației

efectele lucrărilor aferente construcției

efectele asupra utilizatorilor

efectele socio - economice și asupra mediului

Odată finalizată execuția, construcția începe să se deterioreze, ca urmare a mai multor factori cum ar fii: durata de folosință a instalației factori climaterici de mediu

efectele unui sistem de îngrijire necorespunzător

Rata de deteriorare a clădirii este afectată direct de normele de întreținere, aplicate la repararea defectelor și de standardele de păstrare a integrității construcției (tratamente, etc.) pentru a se asigura desfășurarea activităților la parametrii proiectați. Starea, pe termen lung, a construcției, depinde direct de tipul de întreținere aplicat. în consecință, la costul proiectului de investiție, trebuie adăugate, pe lângă costul investiției, componete de cost datorate aplicării standardelor de întreținere și îmbunătățire. Eficiența investiției se determină prin raportarea costului total al traficului prognozat pentru fiecare alternativă a proiectului, la soluția de bază (fără proiect). Practic, este voba de minim de lucrări, adică standardul minimal al lucrărilor de întreținere.

Pentru a realiza aceste comparații sunt necesare:

detalii privind programul de investiție

standardele de proiectare și întreținere

detalii privind alternativele proiectului

costuri unitare

Analiza de proiect, constă în evaluarea uneia sau mai multor oportunități de investiție sau de proiecte alternative de construcție:

 • - se analizează construcția aplicând un standard ales de proiectant, obținând fluxuri de conturi / beneficii pe durata proiectului. Indicatorii economici se determină pentru toate alternativele.

 • - analizele de proiect pot fi folosite pentru estimarea viabilității economice în termeni de: păstrarea calității construcției, estimarea ciclului de viață, rezultatele lucrărilor aferente construcției, costurile și beneficiile utilizatorilor construcției.

Compararea alternativelor proiectului:

 • - acestea ar fii: lucrări tipice de întreținere și reparații, lărgirea sau îmbunătățirea geometriei instalației, etc.

Impactul social dorit a se obține prin implementarea proiectului este îmbunătățirea acesului la resursele și serviciile comunității.

Indicatorii folosiți pentru estimarea abilității proiectului de a realiza aceste obiective sunt: îmbunătățirea acesului la posibilitățile de dobândire a unui loc de muncă și la serviciile și facilitățiile comunității asigurarea distribuției uniforme în comunitate a efectelor pozitive generate de proiect.

Indicatori care arată dacă aceste obiective sunt atinse:

variații în accesibilitate și echitatea acestor variații

reducerea poluării fonice

variații în stilul de viață al comunității

orice efect în cultura indigenă

Beneficiile proiectului considerate în evaluarea RIRE sunt cele ale utilizatorilor instalației și cele generate ca urmare a îmbunătățirii condițiilor sociale în zonă,

Analiza cost-eficacitate

Pentru fiecare alternativă prezentata in analiza financiara s-au evaluat toți factorii ce influențează cost-eficacitatea și sunt relevanți în luarea deciziilor trebuie să fie identificați - clasificați pe tipuri de costuri (costuri cu investiția inițială, costuri de funcționare, costuri de reinvestire / înlocuire) - și costurile au fost interpretate în funcție de mărimea lor.

în funcție de faza de planificare a proiectului (Studiu de fezabilitate), când vorbim despre identificarea costurilor ne referim la: estimarea costurilor, calcularea costurilor sau utilizarea informațiilor cu privire la costuri din licitații și oferte primite. în cursul acestui proces de determinare a costurilor, datele privind costurile vor câștiga în valabilitate (vor fi mai aproape de realitate).

Costurile vor fi clasificate după cum urmează:

Din punct de vedere al Tipul costului datei și frecvenței producerii costuri de investiții, costuri de funcționare, costuri de reinvestire / înlocuire repartizării costurilor la părțile interesate / unități purtătoare de costuri și, respectiv, terțe părți neimplicate costuri individuale (directe) și generale (indirecte), costuri sociale comportamentului costului ca răspuns la modificările în utilizarea capacităților costuri fixe și variabile.

Identificarea costurilor s-a realizat în analiza financiara.

 • e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor;

Analiza de risc și senzitivitate

în conformitate cu art 40 (e) din Regulamentul 1083/2006, în analiza cost-beneficiu s-a inclus și o evaluare a riscurilor. Aceasta a fost făcută în doi pași:

 • a) analiza de sezitivitate: identificarea variabilele critice; s-a analizat performanțele financiare și economice ale proiectului atunci când valorile acestora variază, în plus sau în minus, cu 1 % (media pentru indicele inflației în 2008). Ceea ce s-a încercat să se determine sunt acele valori care influențează stabilitatea proiectului nostru.

 • b) analiza de risc: am luat în calcul și probabilitatea ca variabilă critică să evolueze așa cum am estimat în analiza de senzitivitate. Nu întotdeauna se poate determina probabilitatea modificării cu un anumit procent a valorii unei variabile critice, astfel că am dezvoltat o analiză de risc pe baza analizei de senzitivitate. în aceste caz am efectuat o analiză de risc calitativă (evaluare calitativă a riscurilor prezentată narativ).

 • 4.5.Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate este o practică iterativă, îndelungată, pe parcursul căreia se evaluează diferitele modificări posibile ale factorilor exogeni și impactul lor asupra indicatorilor de eficiență economică și financiară. Cu ajutorul acesteia se evaluează cele mai probabile rezultate ale proiectelor și se crează premisele de a reține variantele cele mai plauzibile de desfășurare a acestora.

Posibilitățile de variație demne de luat în seamă sunt:

 • • Variația (creșterea) costurilor de exploatare pe elemente și pe total, cu menținerea la nivel constant a veniturilor anuale previzionate;

 • • Variația veniturilor (scăderea) cu menținerea la un nivel constant a costurilor previzionate;

 • • Modificarea simultană a costurilor de exploatare și a veniturilor anuale;

 • • Variația duratei de funcționare eficientă etc.

Concepția probabilistă de evaluare a riscului pe care îl prezintă proiectele de investiții este o componentă a metodelor raționale, moderne de fundamentare a deciziilor. Se apelează la alocări de probabilități propuse de specialiști,

consultanți cu experiență. Această metodă are un profund caracter subiectiv, iar stabilirea acestor cuantumuri de probabilitate este legată de experiența, intuiția și probitatea expertului consultant.

Situațiile care pot fi luate în considerare se pot încadra într-una din situațiile de mai jos:

 • • Volume diferite ale cererii de servicii pe piețe;

 • • Accentuarea concurenței;

 • • Dificultăți în asigurarea resurselor valutare, materii prime etc.

 • • Variația ratei dobânzii, a prețurilor, a inflației etc.

Pe baza probabilităților stabilite, pentru fiecare dintre situațiile posibile în viitor, s-a calculat avantajele economice și costurile pe variantele de proiect elaborate, iar în final, pe indicatorii de eficiență economică, evaluându-se astfel riscul proiectelor și impactul acestuia în cadrul analizei economico-financiare.

Variabilile care trebuie luate în considerare în cadrul analizei riscului și sensitivității în acest proiect sunt următoarele:

Costul investiției

Dinamica costurilor de întreținere

Dinamica veniturilor

Identificarea variabilelor critice

Exemple de variabile

Dinamica costurilor de întreținere

Dinamica veniturilor

Rata inflației, rata de creștere a salarilor reale, schimbările de prețuri la bunuri și servicii

Costul investiției

Durata edificării construcției, costul orar al forței de muncă, productivitate orară, costul terenului, costul transportului, costul betonului armat, etc.

Analizând variabile critice pentru investiția în cauză prezentăm 2 variante de variabile critice pentru a vedea riscul care poate fii generat de proiect. Variantele luate în considerare pentru a vedea sensitiviatea proiectului, la varianta optimă sunt:

Analizând variabile critice pentru investiția în cauză prezentăm 2 variante cu variabile critice pentru a vedea riscul care poate fii generat de proiect.

Variantele luate în considerare pentru a vedea senzitiviatea proiectului, pentru varianta optimă sunt:

Varianta 1:

în această variantă am ales factor critic variația (creșterea) costurilor de expluatare pe elemente și pe total cu 1 % față de varianta optimă, cu menținerea la nivel constant a veniturilor anuale previzionate exemplificat în tabelul nr.6 VARIANTA 1 ANALIZA DE RISC Șl SENZITIVITATE și tabelul nr. 8 VARIANTA 2 ANALIZA DE RISC Șl SENZITIVITATE - cash flow. Acest factor critic este unul primordial dacă se are în vedere construcția clădirii în mai mult de un an de zile datorită factorilor externi (politici de preț, nerealizarea investiției la timp)

Varianta 2:

în această variantă am ales factor critic variația (creșterea) veniturilor cu 1 % față, cu menținerea la nivel constant a costurilor anuale previzionate. Variațiile se pot observa în amănunt în tabelul nr. 7 "VARIANȚA 2 ANALIZA DE RISC Șl SENZITIVITATE" și tabelul nr. 9 ” VARIANȚA 1 ANALIZA DE RISC Șl SENZITIVITATE - cash flow”.

Analiza riscului constă în studierea probabilității ca obiectivul de investiții ce urmează a fi realizat sa obțină o performanta satisfăcătoare (sub forma ratei interne a rentabilității sau valorii actuale nete) ca și variabilitatea rezultatului în comparație cu cea mai buna estimare făcută. Procedura recomandată pentru evaluarea riscului se bazează pe o analiza a senzitivitatii, care reprezintă impactul pe care schimbările presupuse ale variabilelor care determina costuri si beneficii le are asupra indicilor economici calculati (rata interna a rentabilității si valoare actuala neta).

Suportul creșterii economice îl constituie în principal investițiile. Activitatea este dependentă de eficiența de exploatare, de calitatea și fiabilitatea acestora, precum și de calitatea managementului și a optimului în viteza și acuratețea deciziei. Cu alte cuvinte, activitatea investițională este o componentă importantă de luat în analiză din acest punct de vedere. Atât activitatea economică, dar mai ales decizia sunt sub incidența riscului și al incertitudinii referitoare

la atingerea țintelor propuse. Aceasta apare indiferent dacă ne referim la activități productive, directe sau la investiții financiare. Toate elementele enumerate constituie materialul de lucru și de studiu al econofizicii.

Investiția a fost privită prin cele trei fațete:

 • • ansamblu fizic;

 • • element esențial în lanțul economic al producției;

 • • componentă de bază în actul decizional.

Factorii perturbatori pot fi atât de natură fizică (sub aspectul perfomanței, al fiabilității, factori fizici ocazionali, întâmplători etc.), dar și de natură economică (sub forma conjuncturii concurențiale, a mediului socio-economic de ansamblu, a funcționalității informaționale și decizionale din circuitului intern și extern etc.). Cel puțin din aceste perspective, investiția întrunește toate calitățile de diagnosticare dintr-o abordare econofizică, având în vedere faptul că unul dintre obiectivele de studiu îl constituie riscul ca și concept general.

Am realizat o analiză de risc și sensitivitate cu variabilele critice prezentate asupra indicatorilor de performanță financiară deoarece:

Valoarea actualizată netă (VNA) are mai multe puncte tari:

Se bazează pe CF și nu depinde de convențiile contabile

Reflectă valoarea banilor în timp

la în considerare riscurile atașate proiectului

Ne dă o indicație clară de tipul inveșteste!/ nu investi!

Rata internă de rentabilitate (RIR)- măsură dacă investiția este profitabilă față de rate de actualizare mai mari decât cea considerată. Avantaje:

Calcularea RIR nu necesită ca date de intrare costul capitalului

De obicei, da același semnal de acceptare/respingere ca și VNA

Raportul cost - beneficiu (B / C): indicator care arată relația dintre beneficiile și costurile unui proiect. Cu cât este mai mare, cu atât proiectul este mai atractiv.

Atunci când instituția are resurse limitate ptr. investiții este utilizat pentru clasificarea proiectelor în funcție de raportul cost - beneficiu și selectarea proiectelor cu cele mai mari B / C până la limita capitalurilor disponibile.

Metode de diminuare a riscurilor

Diminuarea riscurilor se poate realiza printr-o serie de instrumente, precum programarea, astfel, daca riscurile sunt legate de termenul de execuție, programarea științifica a activitatilor cu ajutorul graficelor poate diminua riscurile în limite rezonabile.

Deasemenea riscurile pot fii legate si de securitatea muncii, aceasta influențând productivitatea si calitatea lucrărilor. Prin programe de instruire si costientizare în domeniul securității muncii se poate reduce probabilitatea producerii accidentelor si efectul acestora.

Riscurile pot fi, de multe ori, diminuate printr-o reproiectare judicioasa a echipelor de munca, fluxurilor de materiale, folosirii echipamentelor si a forței de munca.

Repartizarea riscurilor este, de asemenea, un instrument performant de management al riscului. Aceasta se refera la părțile care vor accepta o parte sau întreaga responsabilitate pentru consecințele riscului.

Repartizarea riscului trebuie sa se faca tinându-se seama de comportamentul fata de risc al diferitelor organizatii implicate. în acest sens, regula generala de alocare a riscului este sa se atribuie riscul pârtii care poate sa îl suporte si sa îl controleze cel mai bine.

Strategia de contractare constituie un mecanism esențial în repartizarea riscului. Riscurile pe care si le asuma organizația sunt în mod obișnuit formalizate prin contracte cu beneficiarii. Riscurile legate de resursele umane sunt acoperite, cel puțin parțial, prin încheierea contractelor collective si individuale de munca.

în majoritatea cazurilor, riscurile legate de materiale si echipamente pot fi transferate furnizorilor acestora, prin garanțiile pe care aceștia le oferă. Unele riscuri pot fi îndepărtate prin încheierea unor contracte de asigurare. Compania de asigurări îsi asuma o parte din riscuri în schimbul unui preț (prima de asigurare). Daca riscul se produce în condițiile specificate prin contractul de asigurare, asigurătorul va rambursa partea asigurata sau toate pierderile suferite din cauza riscului.

proiectare • consultanță și verificare proiecte • dirigenție de șantier pentru instalații în construcții

ROCERT


SREHIS0KK>t:2WI


Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.129, sc.l, et.IV, ap.13, tel./fax: 0264-433.960, mobil: 0744-213.117, e-mall: calorla2005@yahoo.com

Proiect Nr.17/2018 - actualizat Iulie 2020

DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.7 Lizuca

Concluzii asupra indicatorilor de performanță economico-financiară: fluxul de numerar net, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate, raportul cost - beneficiu

Analiza cost - beneficiu este o metodă de evaluare economică a efectelor proiectelor de investiții, în special cele din domeniul public.

Principalele aspecte care au fost luate în considerare in cadrul analizei cost beneficiu sunt:

 • - Financiare

 • - Sociale

 • - Protecția mediului

Conform cu instrucțiunile de aplicare a unor prevederi din Horărârea Guvernului nr. 28 / 2008 privind aprobarea conținutului cadru - a documentației tehnico - economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, în analiza opțiunilor am ținut cont de următoarele etape:

stabilirea unei liste de variante care face posibilă atingerea obiectivelor specifice;

analizarea listei de variante în funcție de o serie de critrii calitative;

- Ierarhizarea alternativelor din lista de variante;

Calculele sunt reprezentate prin tabele si grafice pentru fiecare variantă (varianta 0, vaianta 1, varianta 2) constructivă fiind prezentate anexat analizei financiare. Fundamentarea variantelor prezentate în cadrul analizei cost beneficiu realizate a presups realizarea următoarelor etape:

 • • Prezentarea sintetică a aspectelor tehnice, economice, financiare, organizatorice

 • • Evidențierea principalelor restricții (capital, competență profesională,gestiune, aprovizionare cu materiale, utilaje, energie etc.).

 • • Principalele trăsături ale strategiei propuse și rezultatelor economice și sociale probabile

 • * Analiza de senzitivitate și de risc (sub influențe climatice, a modificării prețurilor, etc.).

Din analiza financiara celor trei variante, precum si a comparației indicatorilor de profitabilitate financiara, am ales ca varianta optima - varianta numărul 1. Din analiza financiara a principalilor indicatori care este prezentata in tabelul numărul 7 “TABEL COMPARATIV AL VARIANTELOR STUDIATE”, precum si din: grafic nr.1 “VARIAȚIA INDICATORILOR DE PERFORMANTA FINANCIARA", grafic nr. 2 "VARIAȚIA INDICATORULUI DE PERFORMANTA FINANCIARA: Flux cumulat”, grafic nr. 3 "VARIAȚIA INDICATORULUI DE PERFORMANTA FINANCIARA: VAN", grafic nr. 4 “VARIAȚIA INDICATORULUI DE PERFORMANTA FINANCIARA: RIR”, grafic nr. 5 "VARIAȚIA INDICATORULUI DE PERFORMANTA FINANCIARA: RAPORTUL COST - BENEFICIU", grafic nr. 6 COMPARAȚIA INDICATORILOR DE PERFORMANTA FINANCIARA din care rezulta variatile indicatorilor de performanta financiara, precum si concluzia asupra alegerii variantei numărul 1 - varianta optimala ,

Varianta 1, varianta aleasa ca fiind optima generează un Flux Cumulat Net pozitiv pe toata perioada de analiza, Valoarea Actualizata Neta este negativa, Rata interna de rentabilitate mai mica decât 5 % (rata de actualizare), raportul Cost - Beneficiu este mai mic decât 1. Indicatorii de performanta economico - financiara sunt in conformitate cu cerințele generale pentru acesarea fondurilor nerambursabile.

Analiza financiară efectuata asupra proiectului a studiat:

 • a) Profitabilitatea financiară a investiției în proiect determinată cu indicatorii VAN (valoarea actualizata neta) și RIR (rata internă de rentabilitate). Total valoare investiție include totalul costurilor eligibile și ne-eligibile din Devizul de cheltuieli.

 • b) Durabilitatea financiară a proiectului a fost evaluată prin verificarea fluxului net de numerar cumulat. Acesta trebuie este pozitiv în fiecare an al perioadei de referință.

 • c) Determinarea intensității sprijinului public pentru proiectele de apa/apa uzata, generatoare de venit (in baza articolului nr. 61 din Regulamentul 1303/2013)

Pasul 1: determinarea VAN - valorii actualizate nete

Reprezintă suma veniturilor nete actualizate (plati - cheltuieli) pe 5 ani consecutivi după implementarea proiectului, conform HG nr. 207/2016 - analiza financiara pentru proiect are o perioada de studio de 30 ani consecutivi după implementarea proiectului

Pasul 2 - determinarea VI - valorii investiției

Reprezintă totalul cheltuielilor eligibile si neeligibile ale proiectului

Pasul 3 - Aplicarea formulei de calcul:

Intensitatea sprijinului public (%) = 100 - ((VAN / VI) x 100)

Proiect Nr.17/2018 - actualizat Iulie 2020

DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.7 Lizuca

ANEXĂ LA ANALIZA FINANCIARĂ Șl ECONOMICĂ AFERENTĂ REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII:

--parte grafică —

MII LEI

VENFFURI VARIANTA 0

ANULO

Taxa «Tndmtia

350.000

TOTAL

350,000

VENITURI VARIANTA 0

ANUL 6

Tnxs [*radmi(3

425,829

TOTAL

423.829

VENITURI VARIANTA 0

ANUL 12

Tnxa fjadmitn

538,800

TOTAL

538.809

VENITURI VARIANTA 0

ANUL 18

Taxa fndintin

681.765173

TOTALE

681,765

VENITURI VARIANTA 0

ANUL 24

Tava iTudtniin

862.65044

TOTALE

862.650

VENITURI VARIANTA©

ANUL 30

Taxa i’radinii.i

1091.52801

TOTALE

1091.528

®                                                               Tabelul nr.

Mit LEI

MII LEI

MII LEI

MII LEI

MII LEI

ANUL 1

ANUL 2

ANUL 3

ANUL 4

ANUL 5

350.000

364.000

378.560

393.702

409.450

350,000

364.000

373,560

393,702

409,450

ANUL 7

ANUL 8

ANUL 9

ANUL 10

ANUL 11

442,862

4G0.S76

478.999

498.159

510,085

442,862

460,576

478.999

493.159

518,085

ANUL 13

ANUL 14

ANUL 15

ANUL 16

ANUL 17

560,361

582.77G

606.087

630,330

655.543

560.361

532.776

606.087

630.330

655.543

ANUL 19

ANUL 20

ANUL 21

ANUL 22

ANUL 23

709,03578

737,397212

766.8931

797,563824

829.471577

703.036

737,397

766.893

797.569

829,472

ANUL 25

ANUL2C

ANUL 27

ANUL 28

ANUL 29

897.156458

933.042716

070.364425

1009,179

1049.54616

897,156

933,043

970.364

1009,179

1049.546

COSTURI VARIANTA 0______________________

Cheltuieli pentru întreținere și funcționare, inclusiv salarii

Cheltuieli pentru incalzit. iluminat si forța motrica________

Cheltuieli pentru apa, canal, salubritate____________________

Cheltuieli pentru reparatii curente_________________________

Cheltuieli pentru hrana__________________________________

TOTAL______________________________

COSTURI VARIANTA 0______________________

Cheltuieli pentru întreținere și funcționare, inclusiv salarii

Cheltuieli pentru incalzit. iluminat si forța motrica________

Cheltuieli pentru apa, canal, salubritate____________________

Cheltuieli pentru reparatii curente_________________________

Cheltuieli pentru hrana__________________________________

TOTAL______________________________

COSTURI VARIANTA 0______________________

Cheltuieli pentru întreținere și funcționare, inclusiv salarii

Cheltuieli pentru incalzit. iluminat si forța motrica________

Cheltuieli pentru apa, canal, salubritate____________________

Cheltuieli pentru reparatii curente_________________________

Cheltuieli pentru hrana__________________________________

TOTAL______________________________

COSTURI VARIANTA 0______________________

Cheltuieli pentru întreținere și funcționare, inclusiv salarii

Cheltuieli pentru incalzit. iluminat si forța motrica________

Cheltuieli pentru apa, canal, salubritate____________________

Cheltuieli pentru reparatii curente_________________________

Cheltuieli pentru hrana__________________________________

TOTAL______________________________

COSTURI VARIANTA 0______________________

Cheltuieli pentru întreținere și funcționare, inclusiv salarii

Cheltuieli pentru incalzit. iluminat si forța motrica________

Cheltuieli pentru apa, canal, salubritate____________________

Cheltuieli pentru reparatii curente_________________________

Cheltuieli pentru hrana__________________________________

TOTAL______________________________

COSTURI VARIANTA 0______________________

Cheltuieli pentru întreținere și funcționare, inclusiv salarii

Cheltuieli pentru incalzit. iluminat si forța motrica________

Cheltuieli pentru apa, canal, salubritate____________________

Cheltuieli pentru reparații curente_________________________

Cheltuieli pentru hrana__________________________________

TOTAL

MII LEI

MII LEI

MII LEI

MII LEI

MII LEI

MII LEI

ANUL 0

ANUL1

ANUL 2

ANUL 3

ANUL 4

ANUL 5

120.000

174.000

180,960

188.198

195,726

203,555

341.275

134.000

139.360

144.934

150.732

156,761

20.000

25,000

26,000

27.040

28,122

29.246

15.000

15.000

15,600

16,224

16,873

17.548

150,000

299.000

310.960

323.398

336,334

349.788

646,275

647,000

672,880

699,795

727,787

756,898

ANUL S

ANUL 7

ANUL 8

ANUL 9

ANUL 10

ANUL 11

211,698

220,166

228.972

238,131

247,656

257,563

163,031

169,553

176.335

183,388

190,724

198,353

30,416

31,633

32,893

34.214

35,583

37,006

18.250

18.980

19,739

20,529

21,350

22.204

363,779

378,330

393.464

409,202

425,570

442,593

787,174

818,661

851,408

885,464

920,883

957,718

ANUL 12

ANUL 13

ANUL 14

ANUL 15

ANUL 16

ANUL 17

267,865

276.580

289,723

301,312

313,364

325.899

206,287

214,538

223,120

232,045

241,326

250,979

38,486

40.026

41,627

43,292

45,024

46,825

23,092

24,015

24,976

25,975

27,014

28,095

460.297

478,709

497,857

517,771

538.482

560.021

996,027

1035,868

1077,303

1120,395

1165,210

1211,819

ANUL 18

ANUL 19

ANUL 20

ANUL 21

ANUL 22

ANUL 23

338,935

352.492

366,592

381,255

396,506

412.366

261.019

271.459

282,318

293,611

305,355

317,569

48.698

50,645

52,671

54,778

56.969

59,248

29,219

30,387

31,603

32,867

34,132

35.549

582.422

605.719

629,948

655.146

681,352

708.606

1260,292

1310,703

1363,131

1417,657

1474,363

1533,337

ANUL 24

ANUL 25

ANUL 26

ANUL 27

ANUL 28

ANUL 29

428,861

446,015

463,856

482.410

501,706

521,774

330,272

343,433

357,222

371,511

386,371

401,826

61,618

64.083

66,646

69,312

72,084

74,968

36,971

36.450

39.988

41,587

43,251

44,981

736,950

766.428

797,085

828,968

862,127

896,612

1594,671

1658,458

1724,796

1793,788

1865.539

1940,161

ANUL 30

542,645

417.899

77,966

46,780

932.477

2017,767

MII LEI

MII LEI

VENITURI VARIANTA 1

ANUL 0

ANUL1

Taxa grădiniță

TOTAL

0,000

VENITURI VARIANTA 1

ANUL 6

ANUL 7

Taxa grădiniță

425.329

TOTAL

425.829

VENITURI VARIANTA 1

ANUL 12

ANUL 13

Taxa grădiniță

538,809

TOTAL

538,809

VENITURI VARIANTA 1

ANUL 18

ANUL 19

Taxa grădiniță

681.765

TOTAL

681,765

VENITURI VARIANTA 1

ANUL 24

ANUL 25

Taxa grădiniță

862.650

TOTAL

862,650

VENITURI VARIANTA 1

ANUL 30

Taxa grădiniță

1091.528

TOTAL

1091,528

Tabelul nr. 2

MII LEI

MII LEI

MII LEI

MII LEI

ANUL 2

ANUL 3

ANUL 4

ANUL 5

350,000

364.000

378,560

393.702

409.450

350.000

364,000

378,560

393.702

409,450

ANUL 8

ANUL 9

ANUL 10

ANUL 11

442,362

460.576

478.999

498.159

518,085

442,862

460,576

478,999

498,159

518,085

ANUL 14

ANUL 15

ANUL 16

ANUL 17

560.361

582,776

606.087

630,330

655.543

560,361

582,776

606,087

630,330

655,543

ANUL 20

ANUL 21

ANUL 22

ANUL 23

709,036

737.397

766.893

797,569

829.472

709,036

737,397

766,893

797,569

829,472

ANUL 26

ANUL 27

ANUL 28

ANUL 29

897,156

933.043

970.364

1009.179

1049,546

897,156

933,043

970,364

1009,179

1049,546

MII LEI

MII LEI

COSTURI VARIANTA 1

ANULO

ANUL 1

INVESTIȚIE INIȚIALA

3122,557

Cheltuieli pentru întreținere si funcționare

Cheltuieli pentru alimentarea cu energia electrica

Cheltuieli pentru alimentarea cu apă si canalizare

Cheltuieli pentru alimentarea cu qaze naturale

Cheltuieli pentru salubritate

Cheltuieli pentru hranâ

TOTAL

3122,557

COSTURI VARIANTA 1

ANUL 6

ANUL 7

INVESTIȚIE INIȚIALA

0,000

Cheltuieli pentru întreținere si funcționare

145,998

Cheltuieli pentru alimentarea cu energia electrica

13,193

Cheltuieli pentru alimentarea cu apă si canalizare

4,275

Cheltuieli pentru alimentarea cu gaze naturale

65,676

Cheltuieli pentru salubritate

6,193

Cheltuieli pentru hranâ

182,498

TOTAL

417,834

COSTURI VARIANTA 1

ANUL 12

ANUL 13

INVESTIȚIE INIȚIALA

0,000

Cheltuieli pentru întreținere si funcționare

184.734

Cheltuieli pentru alimentarea cu energia electrica

16,694

Cheltuieli pentru alimentarea cu apă si canalizare

5.410

Cheltuieli pentru alimentarea cu gaze naturale

83,101

Cheltuieli pentru salubritate

7,836

Cheltuieli pentru hrană

230.918

TOTAL

528.693

COSTURI VARIANTA 1

ANUL 18

ANUL 19

INVESTIȚIE INIȚIALA

0.000

Cheltuieli pentru întreținere si funcționare

233.748

Cheltuieli pentru alimentarea cu energia electrica

21.123

Cheltuieli pentru alimentarea cu apă si canalizare

6,845

Cheltuieli pentru alimentarea cu gaze naturale

105,150

Cheltuieli pentru salubritate

9,915

Cheltuieli pentru hrană

292,185

TOTAL

668.966

COSTURI VARIANTA 1

ANUL 24

ANUL 25

INVESTIȚIE INIȚIALA

0,000

Cheltuieli pentru întreținere si funcționare

295,766

Cheltuieli pentru alimentarea cu energia electrica

26,727

Cheltuieli pentru alimentarea cu apă si canalizare

8,661

Cheltuieli pentru alimentarea cu qaze naturale

133,048

Cheltuieli pentru salubritate

12,545

Cheltuieli pentru hrană

369,707

TOTALE

846,455

COSTURI VARIANTA 1

ANUL 30

INVESTIȚIE INIȚIALA

0,000

Cheltuieli pentru întreținere si funcționare

374,238

Cheltuieli pentru alimentarea cu energia electrica

33,819

Cheltuieli pentru alimentarea cu apă si canalizare

10,959

Cheltuieli pentru alimentarea cu qaze naturale

168,343

Cheltuieli pentru salubritate

15.874

Cheltuieli pentru hrana

467,798

TOTAL

1071,035

MII LEI

MII LEI

MII LEI

MII LEI

ANUL 2

ANUL 3

ANUL 4

ANUL 5

0.000

0,000

0,000

0.000

120,000

124.800

129,792

134,984

140,383

10,844

11,278

11,729

12,198

12,686

3,514

3.655

3,801

3.953

4,111

53,981

56,140

58,386

60,721

63,150

5,090

5.294

5,505

5,726

5,955

150,000

156,000

162.240

168,730

175.479

343,429

357,166

371,453

386,311

401,763

ANUL 8

ANUL 9

ANUL 10

ANUL 11

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

151,838

157.912

164,228

170,797

177,629

13,721

14,270

14.841

15,434

16,052

4.446

4.624

4.809

5.002

5,202

68.303

71,035

73,377

76,832

79,905

6.440

6.698

6.966

7.245

7,534

189.798

197,390

205.285

213,497

222,037

434,547

451,929

470,006

488,807

508,359

ANUL 14

ANUL 15

ANUL 16

ANUL 17

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

192.124

199,809

207.801

216.113

224,758

17,362

18,056

18.778

19.529

20,311

5,626

5,851

6,085

6,329

6,582

86,425

89,882

93.478

97,217

101,105

8,149

8.475

8.814

9,167

9,533

240.155

249,761

259.751

270,142

280.947

549,841

571,835

594.708

618,496

643,236

ANUL 20

ANUL 21

ANUL 22

ANUL 23

0,000

0.000

0.000

0,000

0,000

243,098

252,822

262,935

273,452

284,390

21,963

22,847

23.761

24,711

25,699

7,119

7,403

7,700

8,008

8,328

109.356

113.730

118.279

123.010

127.931

10,311

10,724

11,153

11,599

12.063

303,872

316,027

328.668

341.815

355.488

695,724

723,553

752,495

782,595

813,899

ANUL 26

ANUL 27

ANUL 28

ANUL 29

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

307,596

319.900

332.696

346,004

359,844

27,795

28,903

30,065

31,267

32,518

9,007

9.368

9.742

10,132

10,537

138,370

143.905

149,661

155,647

161,873

13,047

13,569

14,112

14,676

15.263

334,496

399,875

415.870

432,505

449.805

880.313

915.526

952,147

990,232

1029.842

MII LEI

MII LEI

VENITURI VARIANTA 2

ANUL 0

ANUL 1

Taxa grădiniță

350.000

TOTAL

0,000

350,000

VENITURI VARIANTA 2

ANUL 6

ANUL 7

Taxa grădiniță

425.829

442.862

TOTAL

425,829

442,862

VENITURI VARIANTA 2

ANUL 12

ANUL 13

Taxa grădiniță

538,809

560,361

TOTAL

538,809

560,361

VENITURI VARIANTA 2

ANUL 18

ANUL 19

Txxa grădiniță

681.765

709,036

TOTAL

681,765

709,036

VENITURI VARIANTA 2

ANUL 24

ANUL 25

Txxa grădiniță

862.650

897.156

TOTALE

862.650

897.156

VENITURI VARIANTA 2

ANUL 30

Taxa grădiniță

1091,526

TOTALE

1091,528

MII LEI

MII LEI

MII LEI

MII LEI

ANUL 2

ANUL 3

ANUL 4

ANUL 5

364.000

378,560

393,702

409.450

364,000

378,560

393,702

409,450

ANUL 8

ANUL 9

ANUL 10

ANUL 11

460.576

478.999

498.159

518.065

460,576

478,999

498,159

518.085

ANUL 14

ANUL 15

ANUL 16

ANUL 17

582.776

606,067

630,330

655,543

582,776

606,087

630,330

655,543

ANUL 20

ANUL 21

ANUL 22

ANUL 23

737.397

766.893

797,569

829,472

737,397

766,893

797,569

829,472

ANUL 26

ANUL 27

ANUL 28

ANUL 29

933.043

970,364

1009,179

1049,546

933,043

970,364

1009,179

1049,546


Tabelul nr. 3


MII LEI

MII LEI

COSTURI VARIANTA 2

ANULO

ANUL 1

INVESTIȚIE INIȚIALA

3181,792

Cheltuieli pentru întreținere si funcționare

Cheltuieli pentru alimentarea cu energia electrica

Cheltuieli pentru alimentarea cu apă si canalizare

Cheltuieli pentru alimentarea cu gaze naturale

Cheltuieli pentru salubritate

Cheltuieli pentru hrană

TOTAL

3181,792

COSTURI VARIANTA 2

ANUL 6

ANUL 7

INVESTIȚIE INIȚIALA

0,000

Cheltuieli pentru întreținere si funcționare

145,998

Cheltuieli pentru alimentarea cu energia electrică

8,973

Cheltuieli pentru alimentarea cu apă si canalizare

4,275

Cheltuieli pentru alimentarea cu gaze naturale

6,925

Cheltuieli pentru salubritate

6,193

Cheltuieli pentru hrană

182,498

TOTAL

354.862

COSTURI VARIANTA 2

ANUL 12

ANUL 13

INVESTIȚIE INIȚIALA

0,000

Cheltuieli pentru întreținere si funcționare

184,734

Cheltuieli pentru alimentarea cu energia electrică

11,353

Cheltuieli pentru alimentarea cu apă si canalizare

5,410

Cheltuieli pentru alimentarea cu gaze naturale

8.763

Cheltuieli pentru salubritate

7.336

Cheltuieli pentru hrană

230.918

TOTAL

449,014

COSTURI VARIANTA 2

ANUL 18

ANUL 19

INVESTIȚIE INIȚIALA

0,000

Cheltuieli pentru întreținere si funcționare

233,748

Cheltuieli pentru alimentarea cu energia electrică

14.366

Cheltuieli pentru alimentarea cu apă si canalizare

6,845

Cheltuieli pentru alimentarea cu gaze naturale

11,087

Cheltuieli pentru salubritate

9.915

Cheltuieli pentru hrană

292.185

TOTAL

568,146

COSTURI VARIANTA 2

ANUL 24

ANUL 25

INVESTIȚIE INIȚIALA

0,000

Cheltuieli pentru întreținere si funcționare

295.766

Cheltuieli pentru alimentarea cu energia electrica

18,177

Cheltuieli pentru alimentarea cu apă si canalizare

8,661

Cheltuieli pentru alimentarea cu gaze naturale

14.029

Cheltuieli pentru salubritate

12.063

Cheltuieli pentru hrană

355.488

TOTALE

704,184

COSTURI VARIANTA 2

ANUL 30

INVESTIȚIE INIȚIALA

0,000

Cheltuieli pentru întreținere si funcționare

374.238

Cheltuieli pentru alimentarea cu energia electrică

23.000

Cheltuieli pentru alimentarea cu apă si canalizare

10,959

Cheltuieli pentru alimentarea cu gaze naturale

17,751

Cheltuieli pentru salubritate

15,263

Cheltuieli pentru hrană

449,805

TOTAL

891.017

MII LEI

MII LEI

MII LEI

MII LEI

ANUL 2

ANUL 3

ANUL 4

ANUL 5

0.000

0.000

0,000

0.000

120.000

124.300

129.792

134,984

140,383

7,375

7,670

7.977

8.296

8,628

3,514

3,655

3.801

3,953

4,111

5.692

5,920

6,156

6,403

6,659

5,090

5.294

5.505

5,726

5,955

150.000

156,000

162.240

168.730

175,479

291,671

303,338

315,471

328,090

341,214

ANUL 8

ANUL 9

ANUL 10

ANUL 11

0,000

0,000

0.000

0.000

0,000

151,838

157,912

164,228

170,797

177,629

9.332

9,705

10,093

10.497

10,917

4,446

4.624

4,809

5,002

5,202

7,202

7,490

7.790

8.101

8,426

6,440

6.698

6,966

7,245

7,534

189,798

197,390

205.285

213,497

222,037

369,057

383,819

399.172

415,139

431.744

ANUL 14

ANUL 15

ANUL 16

ANUL 17

0.000

0,000

0.000

0.000

0.000

192,124

199,809

207,801

216.113

224.758

11,808

12.280

12.771

13,282

13,813

5.626

5.851

6.085

6.329

6.582

9.113

9.478

9.857

10,251

10,661

8,149

8.475

8.814

9,167

9.533

240.155

249.761

259.751

270.142

280.947

466,975

485,654

505,080

525,283

546,294

ANUL 20

ANUL 21

ANUL 22

ANUL 23

0.000

0.000

0,000

0.000

0.000

243,098

252.822

262.935

273.452

284.390

14.940

15.538

16,160

16.806

17.478

7.119

7.403

7.700

8.008

8.328

11.531

11,992

12,472

12.971

13.490

10.311

10.724

11.153

11.599

12.063

303.872

316,027

328.668

341.815

355,488

590.872

614.507

639,087

664,651

691.237

ANUL 26

ANUL 27

ANUL 28

ANUL 29

0,000

0,000

0.000

0.000

0,000

307.596

319,900

332.696

346.004

359.844

18,904

19.661

20.447

21,265

22.115

9,007

9.368

9.742

10,132

10,537

14.590

15.174

15.781

16.412

17.069

12.545

13,047

13,569

14.112

14.676

369.707

384,496

399,875

415.870

432,505

732.351

761.645

792.111

823,796

856,748

©QSffîj' FtUSW                  iwiM

VARIANTA 0

MII LEI

MII LEI

MII LEI

RATA DE ACTUALIZARE

CHELTUIELI

VENITURI

CASH

NR. CRT.

COEF.

TOTAL

ACTUALIZATE

TOTAL

ACTUALIZATE

FLOW CUMULAT ACTUALIZAT

0

%

1

646,275

646.275

350.000

350.000

-296,275

1

5.00%

0.952380952

647.000

616,190

350,000

333.333

-282.857

2

5.00%

0.907029478

672.880

610,322

364.000

330,159

-280.163

3

5.00%

0.863837599

699.795

604.509

378.560

327.014

•277.495

4

5.00%

0.822702475

727.787

598.752

393,702

323.900

-274.852

5

5.00%

0.783526166

756,898

593.050

409,450

320.815

-272.235

6

5.00%

0.746215397

787.174

587.402

425,829

317,760

-269.642

7

5.00%

0.71068133

818.661

581.807

442.862

314,734

-267.074

8

5.00%

0.676839362

851.408

576.266

460.576

311.736

-264.530

9

5.00%

0.644608916

885.464

570.778

478.999

308.767

-262.011

10

5.00%

0.613913254

920.883

565.342

498,159

305,826

•259.516

11

5.00%

0.584679289

957.718

559.958

518,085

302.914

-257.044

12

5.00%

0.556837418

996,027

554.625

538.809

300,029

-254.596

13

5.00%

0.530321351

1035.868

549.343

560.361

297.172

-252.171

14

5.00%

0.505067953

1077.303

544,111

582.776

294,341

-249.770

15

5.00%

0.481017098

1120.395

538,929

606.087

291.538

-247.391

16

5,00%

0,458111522

1165.210

533.796

630.330

288.762

-245.035

17

5.00%

0.436296688

1211.819

528.713

655.543

286.011

-242,701

18

5.00%

0.415520655

1260.292

523,677

681.765

283.238

-240,390

19

5.00%

0.395733957

1310.703

518.690

709.036

280.590

-238,100

20

5.00%

0.376889483

1363,131

513.750

737.397

277.917

-235.833

21

5.00%

0.353942365

1417.657

508,857

766.893

275,270

-233.587

22

5.00%

0.341849871

1474.363

504,011

797,569

272.649

-231.362

23

5.00%

0.325571306

1533.337

499.211

829.472

270.052

-229,159

24

5.00%

0.31006791

1594.671

494.456

862.650

267.480

-226,976

25

5.00%

0.295302772

1658.458

489.747

897.156

264.933

-224.814

26

5.00%

0.281240735

1724.796

485.083

933.043

262.410

-222.673

27

5.00%

0.267848319

1793.788

480.463

970.364

259.910

-220.553

28

5.00%

0.255093637

1865.539

475.887

1009.179

257.435

-218,452

29

5.007.

0.242946321

1940.161

471.355

1049.546

254.983

-216.372

30

5.00%

0.231377449

2017.767

466,866

1091.528

252.555

-214.311

36933,230

16792,222

19979,728

9084.284

-7707.938

VARIANTA 1

MII LEI

MII LEI

MII LEI

NR.

CRT.

RATA DE ACTUALIZARE

COEF.

CHELTUIELI

VENITURI

CASH

TOTAL

ACTUALIZATE

TOTAL

ACTUALIZATE

FLOW CUMULAT ACTUALIZAT

0

%

1

3122,557

3122.557

0.000

0.000

-3122,557

1

5.00%

0,952380952

343.429

327.075

350.000

333.333

6.258

2

5.00%

0.907029478

357.166

323.960

364.000

330.159

6.198

3

5.00%

0.863837599

371,453

320.875

378.560

327.014

6.139

4

5.00%

0.822702475

386,311

317.819

393.702

323.900

6,081

5

5.00%

0.783526166

401.763

314.792

409.450

320.815

6,023

6

5.00%

0.746215397

417.834

311.794

425,829

317.760

5.966

7

5.00%

0.71068133

434.547

308.825

442.862

314.734

5.909

8

5.00%

0.676839362

451.929

305.883

460.576

311.736

5.853

9

5.00%

0.644608916

470.006

302,970

478.999

308.767

5.797

10

5.00%

0.613913254

488.807

300.085

498,159

305,826

5.742

11

5.00%

0,584679289

508,359

297.227

518,085

302.914

5.687

12

5.00%

0,556837418

528.693

294.396

538.809

300.029

5.633

13

5.00%

0.530321351

549.841

291.592

560.361

297,172

5.579

14

5.00%

0.505067953

571.835

288.815

582.776

294.341

5.526

15

5.00%

0.481017098

594.708

286.065

606.087

291.538

5.473

16

5.00%

0.458111522

618,496

283.340

630.330

288.762

5.421

17

5.00%

0.436296688

643.236

280,642

655,543

286.011

5.370

18

5.00%

0.415520655

668.966

277,969

681.765

283.288

5.319

19

5.00%

0.395733957

695.724

275,322

709,036

280.590

5.268

20

5.00%

0.376889483

723,553

272,700

737,397

277.917

5.218

21

5.00%

0.358942365

752,495

270.102

766,893

275.270

5.168

22

5.00%

0.341849871

782,595

267.530

797,569

272.649

5.119

23

5.00%

0.325571306

813,899

264.982

829.472

270.052

5.070

24

5.00%

0.31006791

846.455

262.458

862,650

267.480

5.022

25

5.00%

0.295302772

880.313

259.959

897,156

264.933

4.974

26

5.00%

0.281240735

915.526

257,483

933.043

262,410

4.927

27

5.00*4

0.267848319

952.147

255.031

970.364

259.910

4.880

28

5.00%

0.255093637

990.232

252,602

1009,179

257.435

4.833

29

5,00%

0.242946321

1029.842

250,196

1049.546

254.983

4,787

30

5,00%

0.231377449

1071,035

247,813

1091,528

252.555

4.742

22383,751

11692,861

19629,728

8734,284

-2958.577

Sustenabilitate

financiara

MII LEI

MII LEI

MII LEI

NR. CRT.

RATA DE ACTUALIZARE

COEF.

CHELTUIELI

VENITURI

CASH

TOTAL

ACTUALIZATE

TOTAL

ACTUALIZATE

FLOW CUMULAT ACTUALIZAT

0

7.

1

3181,792

0.000

-3181.792

1

5.00%

0,952380952

291.671

350,000

55.551

2

5,007.

0.907029478

303.338

364,000

55.022

3

5,007.

0.863837599

315.471

378,560

54,498

4

5,007.

0,822702475

328.090

393.702

53,979

5

5,007.

0.783526166

341.214

409.450

53,465

6

5,007.

0.746215397

354.862

425,829

52.956

7

5,007.

0.71068133

369.057

442.862

52.452

8

5,007.

0,676839362

383.819

460.576

51.952

9

5,007.

0.644608916

399,172

478.999

51.457

10

5.00%

0.613913254

415.139

498.159

50.967

11

5,007.

0.584679289

431.744

518.085

50.482

12

5,007.

0,556837418

449.014

538.809

50,001

13

5,007.

0.530321351

466,975

560.361

49.525

14

5,007.

0,505067953

485,654

582.776

49.053

15

5,007.

0,481017098

505,080

606.087

48,586

16

5,007.

0,458111522

525.283

630.330

48.123

17

5,007.

0.436296688

546.294

655.543

47.665

18

5,007.

0.415520655

568,146

681.765

47,211

19

5,007.

0,395733957

590,872

709,036

46.761

20

5,007.

0,376889483

614.507

737,397

46,316

21

5,007.

0.358942365

639.087

766.893

45.875

22

5,007.

0.341849871

664.651

797,569

45.438

23

5,007.

0.325571306

691,237

829.472

45.005

24

5,007.

0.31006791

704.184

862,650

49.135

25

5,007.

0.295302772

732.351

897.156

48.667

26

5,007.

0.281240735

761.645

933,043

48,204

27

5,007.

0,267848319

792.111

970.364

47,745

28

5,007.

0.255093637

823.796

1009,179

47.290

29

5,007.

0.242946321

856,748

1049,546

46,840

30

5.00%

0,231377449

891.017

1091,528

46,394

19424,021

19629,728

1695,173

VARIANTA 2

MII LEI

MII LEI

MII LEI

NR. CRT.

RATA DE ACTUALIZARE

COEF.

CHELTUIELI

VENITURI

CASH

TOTAL

ACTUALIZATE

TOTAL

ACTUALIZATE

FLOW CUMULAT ACTUALIZAT

0

%

1

3181,792

3181.792

0.000

0.000

•3181.792

1

5.00%

0.952380952

291.671

277.782

350.000

333,333

55,551

2

5.00%

0.907029478

303.338

275.136

364.000

330.159

55.022

3

5,00’/.

0.863837599

315.471

272.516

378.560

327,014

54.498

4

5.00%

0,822702475

328.090

269.921

393.702

323.900

53.979

5

5.007,

0,783526166

341.214

267,350

409.450

320.815

53,465

6

5.00%

0.746215397

354.862

264.804

425.829

317.760

52.956

7

5,00%

0.71068133

369.057

262.282

442,862

314.734

52.452

8

5,00%

0,676839362

383.819

259.784

460.576

311,736

51,952

9

5,00%

0.644608916

399.172

257.310

478.999

308.767

51.457

10

5.00%

0,613913254

415.139

254.859

498.159

305,826

50.967

11

5,00%

0.584679289

431.744

252.432

518.085

302.914

50.482

12

5.00%

0.556837418

449.014

250.028

538.809

300,029

50.001

13

5.00%

0.530321351

466.975

247.647

560.361

297.172

49.525

14

5.00%

0.505067953

485.654

245.288

582,776

294.341

49.053

15

5,00%

0.481017098

505.080

242,952

606,087

291.538

48.586

16

5.00%

0.458111522

525.283

240,638

630.330

288.762

48.123

17

5,00%

0.436296688

546.294

238,346

655.543

286,011

47,665

18

5.00%

0.415520655

568.146

236.076

681,765

283,288

47.211

19

5.00%

0,395733957

590.872

233,828

709.036

280.590

46.761

20

5,00%

0,376889483

614,507

231.601

737.397

277.917

46.316

21

5.00%

0.358942365

639.087

229,395

766.893

275.270

45.875

22

5,007.

0.341849871

664.651

227,211

797.569

272.649

45,438

23

5,00%

0.325571306

691.237

225,047

829.472

270.052

45.005

24

5,00%

0.31006791

704.184

218,345

862.650

267,480

49.135

25

5.00%

0.295302772

732,351

216.265

897.156

264,933

48,667

26

5.00%

0.281240735

761.645

214.206

933.043

262.410

48.204

27

5.00%

0.267848319

792,111

212.166

970,364

259,910

47.745

28

5.00%

0.255093637

823.796

210.145

1009.179

257,435

47.290

29

5,007.

0.242946321

856.748

208.144

1049.546

254.983

46.840

30

5,007.

0,231377449

891,017

206.161

1091,528

252.555

46.394

I

19424,021

10429,457

19629,728

8734,284

-1695,173

Mi   MMBMS

Tabelul nr. 7

VARIANTA 0

DENUMIRE PARAMETRU VARIAT

DENUMIRE %

VARIANTA 1

VARIANTA 0

VARIAȚIE

VARIAȚIE %

VAN

-2958.577

-7.708

-4749,36

160,53%

RIR

-13.830%

-25,00%

-0.11

80,77%

C/B

0.053

-10,927

-10,979

-20906.99%

VARIANTA 2

DENUMIRE PARAMETRU VARIAT

DENUMIRE %

VARIANTA 1

VARIANTA 2

VARIAȚIE

VARIAȚIE %

VAN

-2958,577

-1.695,17

1263.40

-42.70%

RIR

-13.830%

-4,44%

9.39%

-67,90%

C/B

0.053

0.467

0.415

789.71%

„..V^ATU—To^oep—anta^ancara

VÂRI ANTIA VAN

-3500  --------------- -------------

3'5 ‘ ’r10

FLUX CUMULAT NET0,00---------------73,95


•>nm


R1R


-25,00*


C/Bvarianta 2

0/672......

3

----C/0


VARIANTE


HM®®?»    WM

MII LEI

MII LEI

VENITURI RISC 1

ANULO

ANUL 1

Taxa grădiniță

350.000

TOTAL

0,000

350,000

VENITURI RISC 1

ANUL 6

ANUL 7

Taxa grădiniță

425.829

442.862

TOTAL

425,829

442,862

VENITURI RISC 1

ANUL 12

ANUL 13

Taxa grădiniță

538.809

560.361

TOTAL

538,809

560,361

VENITURI RISC 1

ANUL 18

ANUL 19

Taxa grădiniță

681.765

709.036

TOTAL

681,765

709,036

VENITURI RISC 1

ANUL 24

ANUL 25

Txxa grădiniță

862.650

897.156

TOTAL

862,650

897,156

VENITURI RISC 1

ANUL 30

Taxa grădiniță

1091,528

TOTALE

1091,523

ANALIZA DE RISC SI ANALIZA DE SENZITIVITATE


MII LEI

MII LEI

MII LEI

MII LEI

ANUL 2

ANUL 3

ANUL 4

ANUL 5

364.000

378,560

393.702

409.450

364,000

378,560

393,702

409,450

ANUL 3

ANUL 9

ANUL 10

ANUL 11

460,576

478,999

498,159

518,085

460,576

478,999

498,159

518,085

ANUL 14

ANUL 15

ANUL 16

ANUL 17

582,776

606.037

630.330

655.543

582,776

606,087

630,330

655,543

ANUL 20

ANUL 21

ANUL 22

ANUL 23

737,397

766,893

797,569

829.472

737,397

766,893

797,569

829,472

ANUL 26

ANUL 27

ANUL 28

ANUL 29

933.043

970.364

1009,179

1049.546

933,043

970,364

1009,179

1049,546


Tabelul nr. 8


MII LEI

MII LEI

COSTURI RISC 1

ANULO

ANUL 1

INVESTIȚIE INIȚIALA

3799,107

Cheltuieli pcnlru întreținere sl funcționare

Cheltuieli pentru alimentarea cu energia electrică

Cheltuieli pentru alimentarea cu apă sl canalizare

Cheltuieli pentru alimentarea cu gaze naturale

Cheltuieli pentru salubritate

Cheltuieli pentru hrană

TOTAL

3799.107

COSTURI RISC 1

ANUL 6

ANUL 7

INVESTIȚIE INIȚIALA

0.000

Cheltuieli pentru întreținere si funcționare

213.815

Cheltuieli pentru alimentarea cu enerqia electrică

25.915

Cheltuieli pentru alimentarea cu apă si canalizare

18,122

Cheltuieli pentru alimentarea cu aozo naturale

45.081

Cheltuieli pentru solubntato

6,254

Cheltuieli pentru hrană

367.417

TOTAL

676,603

COSTURI RISC 1

ANUL 12

ANUL 13

INVESTIȚIE INIȚIALA

0,000

Cheltuieli pentru întreținere si funcționare

270,544

Cheltuieli pentru alimentarea cu enerqia electrică

32,790

Cheltuieli pentru alimentarea cu apă si canalizare

22.930

Cheltuieli pentru alimentarea cu qaze naturale

57,041

Cheltuieli pentru salubritate

7,913

Cheltuieli pentru hrană

464,900

TOTAL

383.306

costuri risc i

ANUL 18

ANUL 19

INVESTIȚIE INIȚIALA

0,000

Cheltuieli pentru întreținere și funcționare

342,324

Cheltuieli pentru alimentarea cu enerqia clectncă

41,490

Cheltuieli pentru alimentarea cu apă si canalizare

29,014

Cheltuieli pentru alimentarea cu qaze naturale

72,176

Cheltuieli pentru salubritate

10,012

Cheltuieli pentru hrană

588,246

TOTAL

1083,263

COSTURI RISC 1

ANUL 24

ANUL 25

INVESTIȚIE INIȚIALA

0,000

Cheltuieli pentru întreținere și funcționare

433.149

Cheltuieli pentru alimentarea cu encroia electrică

52,498

Cheltuieli pentru alimentarea cu apă si canalizare

36.712

Cheltuieli pentru alimentarea cu qaze naturale

91.325

Cheltuieli centru salubritate

12,669

Cheltuieli pentru hrană

744.319

TOTAL

1370,673

COSTURI RISC 1

ANUL 30

INVESTIȚIE INIȚIALA

0,000

Chcltueti pentru întreținere $l funcționaro

548.072

Cheltuieli pentru alimentarea cu enerqia clectncă

66,427

Cheltuieli pentru alimentarea cu apă sl canalizare

46,452

Cheltuieli pentru alimentarea cu qoze naturale

115.555

Cheltuieli pentru salubritate

16,030

Cheltuieli pentru hrana

941,802

TOTALE

1734,338

Win LEI

MII LEI

MII LEI

MII LEI

ANUL 2

ANUL 3

ANUL 4

ANUL 5

0,000

0,000

0,000

0.000

175,740

182.770

190,080

197,684

205,591

21,300

22,152

23,038

23,960

24.918

14,895

15,491

16,110

16,755

17,425

37,053

33,535

40,077

41.680

43,347

5,140

5,346

5.559

5,782

6.013

301,990

314,070

326,632

339,698

353,286

556.118

578.363

601.497

625.557

650.579

ANUL 8

ANUL 9

ANUL 10

ANUL 11

0,000

0,000

O.OCO

0,000

0,000

222,367

231,262

240.512

250,133

260.138

26,951

28,029

29,151

30,317

31,529

18,847

19,601

20,385

21,200

22,048

46,884

48,759

50,710

52,738

54,847

6,504

6,764

7,034

7.316

7,608

332,114

397,398

413,294

429.826

447,019

703,667

731,813

761,086

791,529

823,190

ANUL 14

ANUL 15

ANUL 16

ANUL 17

0,000

0.000

0,000

0.000

0,000

281,365

292,620

304,325

316,498

329,158

34.102

35,466

36,885

38,360

39,895

23.847

24,801

25,793

26,825

27,898

59.323

61,696

64,164

66,730

69,400

8,229

8,558

8,901

9,257

9,627

483,496

502,636

522,949

543,867

565,622

398,638

414,533

431.1G7

448.413

466,350

ANUL 20

ANUL 21

ANUL 22

ANUL 23

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

356,017

370,258

385,068

400,471

416,490

43,150

44,376

46,671

48,538

50,479

30,175

31,382

32,637

33,942

35,300

75,063

78,065

81,188

84,435

87,813

10,413

10,829

11,262

11,713

12,181

611,776

636,247

661.697

688.165

715.692

1126,593

1171.657

1218,523

1267,264

1317,954

ANUL 26

ANUL 27

ANUL 28

ANUL 29

0,000

0.000

0,000

0.000

0,000

450,475

468,494

487,234

506,723

526.992

54.598

56,782

59,054

61,416

63,872

38.180

39.703

41.29G

42,948

44,666

94,978

98,777

102,728

106,837

111,111

13,175

13,702

14.250

14,821

15.413

774.092

805,056

837,258

870,748

905,578

1425.500

1432,520

1541.820

1603,493

1667,633

MII LEI

MII LEI

MII LEI

MII LEI

MII LEI

MII LEI

VENITURI RISC 2

ANUL 0

ANUL1

ANUL 2

ANUL 3

ANUL 4

ANUL 5

Taxa grădiniță

353,500

367.640

382,346

397.639

413.545

TOTAL

0,000

353,500

367,640

382,346

397,639

413,545

VENITURI RISC 2

ANUL 6

ANUL 7

ANUL 8

ANUL 9

ANUL 10

ANUL 11

Taxa grădiniță

430.087

447.290

465.182

483.789

503.141

523.266

TOTAL

430,087

447,290

465,182

483,789

503,141

523,266

VENITURI RISC 2

ANUL 12

ANUL 13

ANUL 14

ANUL 15

ANUL 16

ANUL 17

Taxa grădiniță

544.197

565.965

588.603

612.148

636.634

662.099

TOTAL

544,197

565,965

588,603

612,148

636,634

662,099

VENITURI RISC 2

ANUL 18

ANUL 19

ANUL 20

ANUL 21

ANUL 22

ANUL 23

Taxa eradinita

688.583

716.126

744,771

774.562

805,545

837,766

TOTAL

688,583

716,126

744,771

774,562

805,545

837,766

VENITURI RISC 2

ANUL 24

ANUL 25

ANUL 26

ANUL 27

ANUL 28

ANUL 29

Taxa eradinita

871.277

906,128

942,373

960.068

1019.271

1060.042

TOTAL

871,277

906,128

942.373

980,068

1019,271

1060,042

VENITURI RISC 2

ANUL 30

Taxa grădiniță

1102.443

TOTAL

1102,443

MII LEI

MII LEI

COSTURI RISC 2

ANULO

ANUL 1

INVESTIȚIE INIȚIALA

3181.792

Cheltuieli pentru întreținere si funcționare

Cheltuieli peninj alimentarea cu enereia electrică

Cheltuieli pentru alimentarea cu apă și canalizare

Cheltuieli pentru alimentarea cu aazo naturale

Cheltuieli pentru salubritate

Cheltuieli pentru hrana

TOTAL

3181.792

COSTURI RISC 2

ANUL 6

ANUL 7

INVESTIȚIE INIȚIALA

OOOO

Cheltuieli pentru întreținere și funcționare

145.998

Cheltuieli pentru alimentarea cu encrqia electrică

8,973

Cheltuieli pentru alimentarea cu apă si canalizare

4,275

Cheltuieli pentru alimentarea cu paze naturale

6,925

Cheltuieli pentru salubntatc

6,193

Cheltuieli pentru hrană

182,498

TOTAL

354,862

COSTURI RISC 2

ANUL 12

ANUL 13

INVESTIȚIE INIȚIALA

0,000

Cheltuieli pentru întreținere și funcționare

184,734

Cheltuieli pentru alimentarea cu energia electrică

11,353

Chcltucti pentru alimentarea cu apă si canalizare

5,410

Chcltuloli pentru alimentarea cu qazo naturale

8 763

Cheltuieli pentru salubritate

7,836

Cheltuieli pentru hrana

230,918

TOTAL

449.014

COSTURI RISC 2

ANUL 18

ANUL 19

INVESTIȚIE INIȚIALA

0,000

Cheliueli pentru întreținere și funcționare

233.748

Chcltueli pentru alimentarea cu eneroia electrică

14,366

Cheltuieli pentru alimentarea cu apă si canalizare

6.845

Cheltuieli pentru alimentarea cu paze naturale

11.087

Cheltuieli pentru salubritate

9,915

Cheltuieli pentru hrana

292,185

TOTAL

568,146

COSTURI RISC 2

ANUL 24

ANUL 25

INVESTIȚIE INIȚIALA

0.000

Cheltuieli pentru întreținere si funcționare

295.766

Cheltuieli pentru alimentarea cu eneroia electrică

18,177

Cheltuieli pentru alimentarea cu apă și canalizare

8.661

Cheltuieli pentru alimentarea cu qaze naturale

14,029

Cheltuieli pentru salubritate

12,545

Cheltuieli pentru hrană

369,707

TOTAL

718,836

COSTURI RISC 2

ANUL 30

INVESTIȚIE INIȚIALA

0,000

Cheltuieli pentru întreținere și funcționare

374,238

Cheltuieli pentru alimentarea cu enerqia electrică

23,000

Cheltuieli pentru alimentarea cu apă si canalizare

10,959

Cheltuieli pentru alimentarea cu oaze naturale

17,751

Cheltuieli pentru salubritate

15,874

Cheltuieli pentru hrana

467,798

TOTAL

909.620

MII LEI

MU LEII

MII LEI

MII LEI

ANUL 2

ANUL 3

ANUL 4

ANUL 5

0,000

0,000

0,000

0,000

120,000

124.800

129,792

134,984

140,383

7,375

7.670

7,977

8,296

8,628

3.514

3.655

3,801

3,953

4,111

5,692

5.920

6.156

6.403

6,659

5,090

5,294

5,505

5,726

5,955

150.000

156.000

162.240

168.730

175,479

291,671

303,338

315,471

328.090

341,214

ANUL 8

ANUL 9

ANUL 10

ANUL 11

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

151,838

157,912

164,228

170,797

177,629

9,332

9,705

10,093

10,497

10,917

4,446

4,624

4.809

5,002

5.202

7,202

7,490

7,790

8,101

8,426

6,440

6,698

6,966

7,245

7,534

189,798

197,390

205,285

213,497

222,037

369,057

383,819

399,172

415,139

431,744

ANUL 14

ANUL 15

ANUL 16

ANUL 17

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

192,124

199,609

207,801

216,113

224,758

11,808

12.280

12,771

13,282

13,813

5,626

5,851

6,085

6.329

6.582

9,113

9,478

9,357

10,251

10.661

8,149

8,475

8.314

9.167

9,533

240.155

249.761

259,751

270,142

280.947

466,975

485,654

505,080

525,283

546,294

ANUL 20

ANUL 21

ANUL 22

ANUL 23

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

243,098

252,822

262,935

273,452

284.390

14.940

15,533

16,160

16,806

17,478

7,119

7.403

7,700

8,008

8,328

11,531

11,992

12,472

12,971

13,490

10,311

10,724

11,153

11.599

12,063

303,872

316.027

328.668

341,815

355,483

590,872

614,507

639,087

664,651

691,237

ANUL 26

ANUL 27

ANUL 28

ANUL 29

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

307,596

319,900

332,696

346.004

359,844

18,904

19,661

20,447

21,265

22,115

9.007

9,368

9,742

10,132

10,537

14,590

15,174

15,781

16.412

17,069

13,047

13,569

14,112

14,676

15,263

384,496

399,875

415,870

432,505'1

449,805

747,641

777.547

808,649

840.995

874.635

VARIANTA 1

RISC

MU LEI

MII LEI

MII LEI

NR. CRT.

CHELTUIELI

VENITURI

CASH

RATA DE ACTUALIZARE

COEF.

TOTAL

ACTUALIZATE

TOTAL

ACTUALIZATE

FLOW CUMULAT ACTUALIZAT

0

%

1

3799,107

3799.107

0.000

0.000

-3799,107

1

5.00%

0.952380952

556,118

529.636

350.000

333.333

-196,303

2

5.00%

0.907029478

578.363

524.592

364.000

330,159

-194,433

3

5,00%

0.863837599

601.497

519,596

378,560

327,014

-192,582

4

5.00%

0.822702475

625.557

514,647

393.702

323.900

-190.747

5

5.00%

0.783526166

650,579

509,746

409.450

320,815

•188.931

6

5.00%

0.746215397

676,603

504.891

425.829

317,760

•187.131

7

5.00%

0,71068133

703.667

500.033

442.862

314.734

-185.349

8

5.00%

0.676839362

731,813

495,320

460.576

311.736

-183.584

9

5.00%

0.644608916

761.086

490.603

478.999

308.767

-181,836

10

5.00%

0.613913254

791,529

485.930

498.159

305.826

-180,104

11

5.00%

0.584679289

823.190

481.302

518.085

302.914

-178.389

12

5.00%

0,556837418

383.306

213.439

538.809

300.029

86,590

13

5,00%

0.530321351

398.638

211.406

560,361

297.172

85.765

14

5.00%

0.505067953

414.583

209.393

582,776

294.341

84,949

15

5.00%

0.481017098

431.167

207.399

606.087

291.538

84,140

16

5.00%

0.458111522

448.413

205.423

630.330

288.762

83,338

17

5.00%

0.436296688

466.350

203.467

655.543

286.011

32,545

18

5,00%

0.415520655

1083.263

450.118

681,765

283,288

-166,830

19

5.00%

0.395733957

1126.593

445,831

709,036

280.590

-165,242

20

5.00%

0.376889483

1171.657

441.585

737.397

277.917

-163,668

21

5.00%

0,358942365

1218,523

437,380

766.893

275,270

-162,109

22

5.00%

0.341849871

1267.264

433,214

797.569

272,649

-160,565

23

5,00%

0.325571306

1317.954

429.033

829.472

270.052

-159,036

24

5.00%

0.31006791

1370.673

425.002

862.650

267.480

-157.521

25

5.00%

0,295302772

1425.500

420.954

897.156

264.933

-156,021

26

5.00%

0.281240735

1482.520

416.945

933.043

262.410

-154.535

27

5.00%

0.267848319

1541,820

412,974

970.364

259.910

-153,064

28

5.00%

0,255093637

1603.493

409.041

1009.179

257.435

-151,606

29

5.00%

0.242946321

1667.633

405,145

1049.546

254.983

-150,162

30

5.00%

0.231377449

1734.338

401,287

1091,528

252.555

■143,732

31852,797

16134,544

19629,728

8734,284

-7400.260

VARIANTA 2 RISC

MII LEI

MII LEI

MII LEI

NR. CRT.

RATA DE ACTUALIZARE

COEF.

CHELTUIELI

VENITURI

CASH

TOTAL

ACTUALIZATE

TOTAL

ACTUALIZATE

FLOW CUMULAT ACTUALIZAT

0

7.

1

3181,792

3181.792

0,000

0.000

•3181.792

1

5.007»

0.952380952

291.671

277.782

353,500

336.667

58.885

2

5.007»

0.907029478

303.338

275.136

367.640

333.460

58,324

3

5.00%

0,853837599

315,471

272.516

382.346

330.285

57.768

4

5,007»

0.822702475

328.090

269.921

397.639

327.139

57,218

5

5.007»

0,783526166

341.214

267.350

413.545

324.023

56,673

6

5.007»

0.746215397

354,862

264.804

430.087

320,937

56,134

7

5.007»

0,71068133

369.057

262.282

447,290

317.881

55.599

8

5.00%

0.676839362

383.819

259.784

465,182

314.853

55.070

9

5.00%

0.644608916

399.172

257.310

483.789

311.855

54.545

10

5.007»

0.613913254

415.139

254.859

503.141

308.885

54,026

11

5.00%

0.584679289

431.744

252,432

523.266

305.943

53.511

12

5,00%

0.556837418

449,014

250.028

544,197

303.029

53.001

13

5.00%

0,530321351

466.975

247.647

565.965

300.143

52.497

14

5,00%

0,505067953

485.654

245.288

588.603

297.285

51.997

15

5,007.

0,481017098

505.080

242.952

612.148

294.453

51.501

15

5,007.

0.458111522

525.283

240.638

636.634

291.649

51.011

17

5,00%

0.436296688

546.294

238.346

662.099

288.872

50.525

18

5,007.

0.415520655

568.146

236.076

683,583

286.120

50.044

19

5,007.

0.395733957

590.872

233,828

716,126

283.395

49,567

20

5,00%

0.376889483

614.507

231.601

744.771

280.696

49,095

21

5,00%

0.358942365

639,087

229.395

774,562

278,023

43.628

22

5,00%

0.341849871

664.651

227.211

805.545

275.375

48,165

23

5,007.

0.325571306

691,237

225.047

837,766

272.753

47.706

24

5,007.

0,31006791

718.886

222.903

871,277

270.155

47.252

25

5,007.

0.295302772

747.641

220.781

906.128

267.582

46,802

26

5.00%

0.281240735

777.547

218.678

942.373

265.034

46.356

27

5,007.

0.267848319

808.649

216.595

980.068

262.510

45.914

28

5.00%

0.255093637

840.995

214,532

1019.271

260.009

45.477

29

5,007.

0.242946321

874.635

212.489

1060.042

257.533

45.044

30

5.007,

0,231377449

909.620

210.466

1102.443

255.081

44.615

19540,142

10460,470

19826,025

8821,626

-1638.843

Tabelul nr. 12

VARIANTA 1 RISC

DENUMIRE PARAMETRU VARIAT

DENUMIRE %

VARIANTA 1

VARIATA RISC 1

VARIAȚIE

VARIAȚIE %

VAN

-2.959

-7.400

-4441,68

150.13%

RIR

-13,83%

-4.31%

-4,31%

-4,31%

C/B

0.053

-0.948

-1.000

-1905.01%

VARIANTA 2 RISC

DENUMIRE PARAMETRU VARIAT

DENUMIRE %

VARIANTA 1

VARIANTA RISC 2

VARIAȚIE

VARIAȚIE %

VAN

-2.959

-1.639

1319.73

-44.61%

RIR

-13.83%

-4.31%

9.52%

-68.83%

C/B

0.053

0.485

0.432

-823.42%

COMPARAȚIE VALORI - ANALIZA RISC 0 00----------------------------

VARIANTA RISC 1                                               VARIANTA RISC 2

COMPARAȚIE VALORI C/B-ANALIZA RISC

0,2000 -

0,0000 -

•0,2000

■0/000

•0,6000

•0,3000 -

•1,0000


■1,2000


— COMPARAȚIE VALORIC/B-ANALIZA RISC


 • 6.Scenariu/Opțiunea tehnico - economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

Varianta Recomandată: Varianta nr. 2 (cu investiție maxima • fezabila)

Obiect / scenariu de intervenție propus

Opțiunea 2

Obiect 1: Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă

-pereți: termosistem vată minerală bazaltică grosime 15 cm avand Rc= 30 kPa si Rt=10 kPa, Â=0,046[W/mk], clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1,d0.

-soclu: termosistem polistiren extrudat ignifugat grosime 10 cm, Rc minim=200kPa, Rt minim=200kPa, Ă=0,042[W/mk], Clasa de reacție la foc B-s2,d0

-placa peste ultimul nivel: termosistem se va face folosind vată minerală bazaltică grosime 25cm, Rc minim=50kPa, Rt minim=10kPa, Ă=0,046[W/mk], Clasa de reacție la foc C-s2,d0 B-s2,d0.

-planșeului peste subsolul tehnic: termosistem polistiren extrudat ignifugat grosime 10 cm, Rc minim=200kPa, Rt minim=200kPa, A=0,042[W/mk], Clasa de reacție la foc B-s2,d0.

-înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie PVC termoizolantă cu rezistența termică min.0.77 m2K/W, iar clasa de reacție la foc min.C-s2,dO.

Obiect 2: Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire și a sistemului de furnizare a apei calde de consum

VARIANTA UNICĂ

Obiect 3: Instalarea de sisteme alternative de producere a energiei pentru consum propriu

VARIANTA UNICĂ

Obiect 4: Lucrări de instalare a sistemelor de climatizare, ventilare mecanică, ventilare naturală:

VARIANTA UNICĂ

Obiect 5: Lucrări de modernizare a instalației de iluminat

VARIANTA UNICĂ

Obiect 6: Lucrări de management energetic integrat pentru clădire

VARIANTA UNICĂ

Obiect7: Repararea elementelor de construcție ale fațadei cu potențial pericol de desprindere

VARIANTA UNICĂ

Obiect 8: Repararea acoperișului tip terasă, inclusiv repararea sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă

VARIANTA UNICĂ

Obiect 9: Demontare și remontare instalații și echipamente montate aparent pe fațade:

VARIANTA UNICĂ

Obiect 10: Refacere finisaje

VARIANTA UNICĂ

Proiect Nr.17/2018 - actualizat Iulie 2020

DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.7 Lizuca

interioare în zonele de intervenție

Obiect 11: Repararea trotuarelor de protecție

VARIANTA UNICĂ

Obiect 12: Repararea/înlocuirea instalației de distribuție a apei reci și/sau a colectoarelor de canalizare menajeră și/sau pluvială

VARIANTA UNICĂ

Obiect 13: Măsuri de reparații/consolidare a clădirii

VARIANTA UNICĂ

Obiect 14: Crearea de facilități pentru persoanele cu disabilități

VARIANTA UNICĂ

Obiect 15: Lucrări de recompartimentare interioară:

VARIANTA UNICĂ

Obiect 16: Lucrări specifice din categoria celor necesare obținerii avizului ISU:

VARIANTA UNICĂ

Obiect 17: Modernizare instalației electrice, înlocuire circuite:

VARIANTA UNICĂ

Obiect 18: Lucrări de înlocuire tâmplării interioare:

VARIANTA UNICĂ

 • 6.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

Recomandarea Experizei tehnice:

în urma analizelor și verificărilor efectuate, precum și din studiul documentelor avute la dispoziție au rezultat următoarele:

 • • Lucrările propuse sunt posibil a fi realizate cu condiția respectării tuturor indicațiilor și recomandărilor din expertiza tehnică.

 • • Toate lucrările vor fi realizate îngrijit, fără a produce șocuri și vibrații care să conducă la deteriorarea structurii de rezistență existente.

 • • Lucrările vor fi executate numai pe baza unui proiect tehnic cu detalii de execuție întocmit de către un inginer constructor și cu avizul expertului tehnic.

 • • Atât la proiectare cât și la execuție se vor lua toate măsurile necesare cu privire la asigurarea normelor de protecție a muncii și de prevenire a incendiilor. Prevederile din normele în vigoare pot fi completate prin adoptarea de alte măsuri pe care proiectantul, beneficiarul sau executantul le consideră necesare în vederea desfășurării lucrărilor în deplină siguranță.

Având în vedere cele prezentate mai sus, se apreciază că lucrările dorite de către beneficiar sunt posibil a fi realizate, fără a fi afectată în mod negativ rezistența și stabilitatea construcției existente, cu condiția respectării tuturor indicațiilor și recomandărilor din prezenta expertiză tehnică.

în urma analizei tehnice, propunerea expertizei este VARIANTA nr. 2.

Recomandarea Auditului energetic:

Costului investiției inițiale, C0, rezulta in funcție de pachetul de masuri:

CluJ-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.129, sc.l, et.IV, ap.13, lel./fax: 0264-433.960, mobil: 0744-213.117, e-mall: calorla2005@yahoo.com

Proiect Nr.17/2018 - actualizat Iulie 2020

DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.7 Lizuca

PACHETUL 1.

Nr.

Crt.

Denumire lucrări

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

1

2

3

4

5

CHELTUILEI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

1

Studii teren, documentatii suport, expertiza tehnica, certificare performanta energetica si audit, proiect, consultanta, asistenta tehnica

219,000.00

41,610.00

260,610.00

LUCRĂRI ELIGIBILE

1

Lucrări de anvelopare clădire grădiniță

552.589,29

104,991.97

657,581.26

2

Instalații interioare

567.070,19

107,743.34

674,813.53

3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

341,013.57

64,792.58

405,806.15

LUCRĂRI CONEXE

1

Lucrări Conexe

780,637.04

148,321.04

928,958.08

2

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

11,465.00

2,178.35

13,643.35

ALTE CHELTUIELI

1

Dotări

2.

Organizare de șantier, comisioane, cote legale, taxe, cost credit, cheltuieli diverse si nepreva

156,179.28

24,965.76

181,145.04

TOTAL LUCRĂRI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA

1.460.673,05

277.527,89

1.738.200,94

TOTAL

2,627,954.38

494,603.03

3,122,557.40

Investiția pentru primul pachet propus este de 2,627,954.38 RON fara TVA, din care lucrările prin care se creste eficienta energetica a clădirii au valoarea de 1.460.673,05 RON CO = 1,460,673.05 RON;

PACHETUL 2.

Nr. Crt.

Denumire lucrări

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

1

2

3

4

5

CHELTUILEI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

1

Studii teren, documentatii suport, expertiza tehnica, certificare performanta energetica si audit, proiect, consultanta, asistenta tehnica

197.480,00

37.521,20

235.001,20

LUCRĂRI ELIGIBILE

1

Lucrări de anvelopare clădire grădiniță

1.268.456,42

241.006,72

1.509.463,14

2

Instalații interioare

445.237,05

84.595,04

529.832,09

3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

445.237,05

84.595,04

529.832,09

LUCRĂRI CONEXE

1

Lucrări Conexe

892.244,00

169.526,36

1.061.770,36

2

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

22.083,00

4.195,77

26.278,77

ALTE CHELTUIELI

1

Dotări

11.160,00

2.120,40

13.280,40

Proiect Nr.17/2018 - actualizat Iulie 2020

DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.7 Lizuca

2

Organizare de șantier, comisioane, cote legale, taxe, cost credit, cheltuieli diverse si nepreva

161.819,41

26.181,76

188.001,17

TOTAL LUCRĂRI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA

2.160.700,42

410.533,08

2.571.233,50

TOTAL

2.998.479,88

565.147,25

3.563.627,12

Investiția pentru al doilea pachet propus este de 2.998.479,88 RON fara TVA, din care lucrările prin care se creste eficienta energetica a clădirii au valoarea de 2.160.700,42 RON C0 = 1.507.666,54 RON;

Costul anual de exploatare, CE = d -E1 + c2 E2 , unde d = 0,322 RON / kWh costul unui kilowatt-ora pentru energia electrica si c2 = 0.133 RON / kWh este costul unui kilowatt-ora si E1 energia electrica consumata iar E2 energia gazelor naturale consumate.

Avem astfel următorul tabel cu valorile CE in cele trei cazuri:

Clădirea inițiala

Clădire reabilitata, pachetul 10

Clădire reabilitata, pachetul 2Q

E1

5.670,6

10.843,96

10.009,64

E2

335.605,01

53.980,81

48.683,52

CE

46.461,40

10.671,20

11280.18836

(*) Pentru clădirea reabilitata, in ambele variante E1 si E2 sunt calculate estimând ca pompa de căldură lucrând cu un COP mediu de 4, acopera necesarul de încălzire in proporție de 50%, panourile solare acopera necesarul de căldură pentru preparare ACM in proporție de 67% si panourile fotovoltaice acopera necesarul de energie electrica pentru iluminat, pompa de căldură si climatizare in proporție de 37%.

pachetul 1:

E2= 92.336,27 • 0,5 + 23.674,76 • 0,33 = 53.980,81

E1= (92.336,27 • 0,5 / 4 + 671,02 + 4.999,58) • 0,63 = 17.212,64 • 0,63 = 10.843,96

pachetul 2:

E2= 81.741,70 • 0,5 + 23.674,76 ■ 0,33 = 48.683,52

E1= (81.741,70 ■ 0,5 / 4 + 671,02 + 4.999,58) • 0,63 = 15.888,31 • 0,63 = 10.009,64

Rezulta cele trei valori ale VNA, pe perioada de 10 ani:

Pentru clădirea nereabilitata, VNA = CE • X = 714.334,74 RON

Pentru clădirea reabilitata, pachetul 1, VNA = C0 + CE X = 1.902.268,51 RON

Pentru clădirea reabilitata, pachetul 2, VNA = C0 + CE 'X = 1.943.228,16 RON

Si pe perioada de 25 ani:

Pentru clădirea nereabilitata, VNA = CE • X = 3.497.527,77 RON

Pentru clădirea reabilitata, pachetul 1, VNA = C0 + CE -X = 2.410.269,22 RON

Pentru clădirea reabilitata, pachetul 2, VNA = C0 + CE 'X = 2.404.900,31 RON

Din aceste valori rezulta ca pachetul 2 de reabilitare este varianta cea mai economica si cu impactul asupra mediului cel mai scăzut.

în urma analizei tehnico-economice, propunerea raportului de audit energetic este Varianta nr. 2.

 • 6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

Avantajele variantei recomandate:

Pentru asigurarea la standardele actuale a tuturor cerințelor de calitate in ceea ce privește stabilitatea construcției -recomandări Expertiza tehnica varianta nr. 2 este cea mai viabilă.

Pentru asigurarea standardelor actuale a tuturor cerințelor de calitate in ceea ce privește confortul termic si economia de energie - recomandări Audit energetic -, precum si indicatorii economici varianta nr. 2 este cea mai viabilă.

 • 6.3. Principali indicatori tehnico - economici aferenți investiției:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții - montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

3.563.627,12 lei cu TVA, respectiv 2.998.479,88lei fără TVA, din care constructii-montaj (C+M)

2.598.600,75 lei cu TVA, respectiv 2.183.698,11 lei fără TVA.

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 7 Lizuca

Regim de inaltime P+1E

Suprafață construită parter: S.parter=591.50 mp

Suprafață construită etaj: S.etaj=553.70 mp

Suprafața construită desfasurata Sd = 1145.20 mp

Valoare investiție (cu TVA): 3.563,627,12 lei

 • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/ocupare, stabiliți în fucție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

Din analiza efectuată cu respectarea legislației și a bunelor practici în domeniu descrise pe parcursul lucrării, s-a constatat că varianta cu investiție maximă descrisă mai sus prezintă caracteristici tehnico-funcționale și economice superioare celeilalte variante analizate, și anume cea cu investiție zero

în condițiile ipotezelor descrise, varianta cu investiție maximă prezintă indicatori ai analizei financiare care o recomandă ca: oportună

Parametrii investiției asigură un nivel al beneficiilor sociale suficient pentru a justifica realizarea acesteia în condițiile în care municipalitatea va asigura un management corespunzător al achizițiilor publice și al implementării proiectului.

Astfel, ar trebui ca valoarea investiției cuprinsă în deviz să nu crească în implementare, iar parametrii energetici asumați să fie realizați, în sensul obținerii reducerilor așteptate la consumurile specifice ale construcției.

Beneficiile economice și sociale considerate au fost minimale, acestea ținând de îmbunătățirea stării generale de sănătate a infrastructurii reabilitate precum și de cele ale educației în general, cu impact asupra creșterii veniturilor. Nu au fost cuantificate beneficiile pentru mediu ca urmare a reducerii consumurilor specifice și a poluării.

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata de realizare a investiției este de 16 luni.

A.

PRELUARE AMPLASAMENT

LUNA1

B.

ORGANIZARE ȘANTIER

LUN11-2

C.

EXECUTARE LUCRĂRI DE DESFACERE

LUNI 3-4

D.

EXECUTARE LUCRĂRI DE BAZĂ

LUNI 5-12

E.

EXECUTARE LUCRĂRI DE FINISAJE INT./EXT.

LUN110-14

F.

EXECUTARE LUCRĂRI DE INSTALAȚII

LUN110-15

G.

RECEPȚIA LUCRĂRILOR

LUNA 16

 • 6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.

Cerința “A” - REZISTENTA SI STABILITATEA LA SARCINI STATICE, DINAMICE SI SEISMICE

Structurile de rezistenta a clădirilor vor corespunde normelor de rezistenta si stabilitate in vigoare.

Clădirea este conceputa astfel incat sa satisfaca cerința de rezistenta si stabilitate in conformitate cu prevederile Legii privind calitatea in construcții nr. 10/1995. Astfel, acțiunile susceptibile a se exercita asupra clădirii in timpul execuției si exploatării un vor avea ca efect producerea vreuneia dintre următoarele evenimente:

 • • Prăbușirea totala sau parțiala a clădirii

 • • Deformarea unor elemente la valori peste limita

 • • Avarierea unor parti ale clădirii sau a instalațiilor mari ale elementelor portante sau a unor evenimente accidentale de proporții fata de efectul luat in calcul in proiectare

Cerința de rezistenta si stabilitate se refera la comportarea elementelor componente ale clădirilor in timpul exploatării funcție de condițiile din zona, si anume:

 • • Terenul de fundare

 • • Infrastructura (fundatii directe, fundatii indirecte)

 • • Suprastructura (elemente si subansambluri structurale verticale si orizontale)

 • • Elemente nestructurale de închidere

 • • Elemente nestructurale de compartimentare

 • • Instalații diverse aferente clădirilor

 • • Echipamente electromecanice aferente clădirilor

Satisfacerea cerinței de rezistenta si stabilitate prin proiectare se realizează pe baza unui complex unitar de masuri după cum urmeaza:

 • • Utilizarea favorabila a amplasamentului si a vecinătăților

 • • Conceperea construcției astfel incat sa se obțină o comportare favorabila a acesteia, precum si a pârtilor componente

 • • Prevederea unor detalii constructive verificate in practica

 • • Utilizarea unor materiale si produce de construcție cu proprietăți si performante certificate

Cerința “B” - SIGURANȚA IN EXPLOATARE

Masurile de siguranța in exploatarea clădirii au in vedere:

 • • Respectarea întocmai a legislației in construcții, a tuturor standardelor si normativelor specific programului de arhitectura

 • • Prevederea masurilor de siguranța in utilizare, înălțimi corespunzătoare de parapete, soluții adecvate de iluminare naturala si artificiala, încălzire si ventilație

 • • Dimensionarea si rezolvarea corecta a funcțiunilor componente, a circulațiilor pe orizontala si verticala

 • • Stabilirea corecta a amplasării mobilierului si utilajelor funcționale

 • • Alegerea finisajelor adecvate

La proiectarea lucrărilor s-au avut in vedere normativele si reglementările naționale si Internationale in vigoare referitoare la siguranța utilizatorilor construcțiilor, in exploatare. Cerința de siguranța in exploatare se refera la protecția utilizatorilor construcției impotriva riscului de accidentare in timpul utilizării in spațiul interior si cel apropiat clădirilor, respectiv:

 • a. Siguranța la circulația pedestra

 • b. Siguranța la utilizarea instalațiilor

 • c. Siguranța cu privire la lucrările de întreținere

 • d. Siguranța cu privire la intruziuni si efracții

Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.129, sc.l, el.IV, ap.13, lel./fax: 0264-433.960, mobil: 0744-213.117, e-mall: calorla2005@yahoo.com

Proiect Nr.17/2018 - actualizat Iulie 2020

DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.7 Lizuca

 • a. Siguranța la circulația pedestra

Se refera la protecția utilizatorilor împotriva riscului de accidentare in timpul deplasării pedestre in interiorul clădirii si in spatiile publice din exterior, in vecinătatea si incinta clădirii.

Astfel, masurile luate asigura siguranța circulației pietonale a utilizatorilor împotriva riscului de accidentare in timpul deplasării in interiorul cat si in exteriorul clădirii, atat pe orizontala cat si pe verticala (pe cai pietonale, rampe, trepte, scări).

 • b. Siguranța la utilizarea instalațiilor

Prin proiectare, este urmărită siguranța utilizării instalațiilor sanitare, termice, electrice, in sensul evitării riscurilor de accidentare prin electrocutare, descărcări electrice, explozie, oparire, arsuri, intoxicatii.

 • c. Siguranța cu privire la lucrările de intretinere

Siguranța cu privire la lucrările de intretinere presupune protecția utilizatorilor in timpul activitatilor de curățire sau reparatii a unor parti ale clădirii pe durata exploatării acesteia. Lucrările de intretinere se vor efectua respectând Normativul privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al siguranței in utilizare CE-1 si a Normelor de protecția muncii.

 • d. Siguranța cu privire la intruziuni si efracții

Siguranța la intruziune si efracție presupune protecția împotriva actelor de violenta, vandalism sau hoție comise de persoane din exterior, precum si protecția împotriva pătrunderii insectelor si animalelor.

Printre masurile ce au fost prevăzute in proiectare, execuție si exploatare sunt:

 • • Sistemul de împrejmuire

 • • Materiale de construcție si finisaje improprii înmulțirii si proliferării insectelor.

Cerința “C” - SIGURANȚA LA FOC IN CONSTRUCȚII

Cerința de siguranța la foc este obtinuta prin modul de realizare si se vor asegura:

 • • Protecția utilizatorilor

 • • Limitarea pierderilor de vieți omenești si bunuri materiale

 • • împiedicarea extinderii incendiului in vecinătăți

 • • Prevenirea avariilor la construcțiile si instalațiile învecinate, in cazul prăbușirii construcțiilor

 • • Protecția echipelor de intervenție pentru stingerea incendiilor, evacuare a ocupantilor si a bunurilor materiale

Se prevede instalație de protecție la descărcări electrice. In general, atat prin proiectare, cat si pe parcursul execuției si ulterior, in exploatare se urmărește limitarea izbucnirii si a propagării focului, fumului si gazelor fierbinți in interiorul clădirii si pe fațadele ei.

Cerînta “D” ■ SANATATEA OAMENILOR SI PROTECȚIA MEDIULUI

Cerința privind igiena, sanatatea oamenilor si protecția mediului presupune conceperea si executarea spatiilor si a elementelor componente, astfel incat sa un fie periclitate sanatatea si igiena ocupantilor, urmarindu-se si protecția mediului înconjurător.

Acțiunile negative ale factorilor exterior: soare, vând, ploaie, frig sunt rezolvate in general prin prevederea de tâmplarii etanșe, geamuri cu calitati izolatoare, terase executate pe baza unor tehnologii superioare, izolatii termice de calitate, condiții tehnice care sa elimine punțile termice etc.

Criteriile de performanta in cazul acestor cerințe se refera la:

 • • Igiena mediului interior

 • • Protecția mediului

Igiena aerului

Igiena finisajelor

Cerința privind igiena finisajelor consta in asigurarea calitatii suprafețelor interioare ale elementelor de delimitare a spatiilor, astfel incat sa un fie periclitata sanatatea utilizatorilor. La alegerea materialelor de finisaj s-au avut in vedere

următoarele calitati: sa fie plane, fara rosturi, lavabile, sa un retina praful, sa un permită dezvoltarea de organisme parazite (gandaci, acarieni, mucegaiuri).

Pardoselile sunt resistente si lavabile, pereții interiori sunt finisati cu zugrăveli lavabile si placaje de faianța la grupurile sanitare.

Alegerea soluțiilor tehnice elimina riscul degajării de gaze toxice, particule poluante, radiatii periculoase, poluarea sau contaminarea apei, aerului, solului, defecțiuni in evacuarea apelor reziduale, a deșeurilor solide sau a fumului.

Igiena vizuala

Cerința privind igiena vizuala consta in asigurarea calitatii iluminatului natural si artificial astfel incat utilizatorii sa isi poata desfasura activitatea in siguranța.

Iluminatul natural se asegura prin suprafețele de fereastra, orientare si presupune realizarea raportului dintra aria ferestrelor si aria pardoselii incaperii.

Corpurile de iluminat sunt repartizate astfel incat direcția luminii artificiale sa fie aceeași cu direcția luminii naturale. Sunt luate masuri de amplasare si ecranare a corpurilor de iluminat pentru evitarea orbirii directe.

Igiena auditiva

Refacerea si protecția mediului

Cerințele de refacere si protecție a mediului presupun realizarea construcției astfel incat pe toata durata de viata (execuție, exploatare, postutilizare) sa un afecteze echilibrul ecologic, sa un dăuneze sanatatii, confortului si liniștii oamenilor.

Se vor respecta prevederile Legii 137/1995 privind protecția mediului si legea 107/1996 a apelor.

Utilizarea terenului si funcțiunile propuse un vor fi de natura poluanta pentru zona si un va împiedica sub nici o forma buna funcționare a clădirilor sau a vecinătăților. De asemenea, materialele pârtilor constitutive structurale si nestructurale ale imobilului precum si instalațiile si echipamentele necesare un vor avea impact dăunător asupra mediului sau sanatatii oamenilor.

Mai multe detalii privind refacerea si protecția mediului sunt prezentate in cadrul Planului de Management al Mediului inaintat Beneficiarului.

Cerința “E” - IZOLAREA TERMICA SI HIDROFUGA SI ECONOMIA DE ENERGIE

Cerința privind izolarea termica, hidrofuga si economia de enrgie presupune o conformare generala si de detaliu a construcției astfel incat pierderile energetice sa fie minime, iar consumurile de energie in vederea obținerii unui confort minim admisibil in clădiri sa fie cat mai limitate.

Elementele de închidere sunt realizate din materiale ai căror coeficienți termici corespund valorilor prescrise, iar necesarul maxim global de căldură pentru încălzire respecta standardele si documentațiile tehnice in vigoare si alte norme specifice pentru materialele puse in opera.

Asigurarea economiei de energie se obține prin conformarea raționala a elementelor de construcție, cat si a configurației generale, astfel incat pierderile de căldură sa fie minime.

Cerința “F” - PROTECȚIA LA ZGOMOT

Cerințele privind protecția la zgomot se refera la realizarea spatiilor interioare astfel incat zgomotul perturbator sa fie menținut la un nivel care sa un afecteze sanatatea oamenilor.

 • 6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contracte de stat, fonduri extreme nerambursabile, alte surse legal constituite.

Fonduri proprii, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, fonduri externe nerambursabile (POR 201-2020 - FEDR).

 • 7.Urbanism, acorduri și avize conforme

 • 7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire nr. 800/29.06.2020

 • 7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • 7.3. Extras de carte funciară nr. 85372 Brăila

 • 7.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente: nu este cazul;

JL ■

Caloria

SREN ISO 9001:2001 CERTIFICAT NR. 265/1/1/1


Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.129, sc.l, et.IV, ap.13, tel./fax: 0264-433.960, mobil; 0744-213.117, e-mail: calorla2005@yahoo.com

Proiect Nr.17/2018:

DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.7 Lizuca

 • 7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico - economică: Clasarea Notificării nr./

 • 7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

 • a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice:

Raport de Audit Energetic nr. 184 / 31.05.2018 - întocmit de auditor energetic pentru clădiri Rotaru Nicolae Mihai, UA-01579

 • b) studiu de trafic și studiu de circulație, după caz:

 • -nu este cazul-

 • c) raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice:

 • -nu este cazul-

 • d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;

 • -nu este cazul-

 • e) studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției:

Expertiza Tehnică nr. 67 / 2018 - întocmită de expert tehnic în construcții Damian Alexandru, nr. certificat 08703/2011;


■ I f*î 5) proiectare • curwultanțA >i icrifiure proiecte • ifingi-nțir de ^înlici IU prnlru rniljlații in construcții

c>i»nt»« iv«n-i?»» i.th j.-n *t               -»z ■

4*-.‘ilvT <*r.i

Specificație

Nume si prenume

Semnătura

z>     1

Șef proiect

ing. Rotanj Mihai

/■)

1 CvUAaA.

Proiectat

arh. Mihaela Vele

frp f 1

Desenat

arh. Mihaela Vele

A

Scana:

Data:

- 2018


1:2500

Beneficiari       MUNICIPIUL BRĂILA, Județul Brăila

/        CIF 4205670

Adresa beneficiar: Bră'la' P*3!3 lndePendenlei nr'1 jud.Brăila cod poștal 810210

Nr. proiect:

150/2018

Denumire investiție: Eficientizare energetica Grădiniță cu program prelungit nr. 7-Lizuca

Adresa investiție: str. Smardan, nr. 178. Braiîa, județul Braila

Faza:

D.A.L.I.

Denumire planșa:

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

Simbol planșă:

S01Specificație

Nume si prenume

Semnătura

Șef proiect

ing. Rotaru Mihai

Proiectat

ing. Chiricuta Sebastian

Desenat

ing. Bancos Adelina Ioana


LEGENDĂ INSTALAȚII TERMICE

PPR


PPR


PCUE

PCUI

RK aa h x L 1/2', b W


Conducta tur (apa calda/apa racita) circuit incalzire si racire sau numai incalzire, polipropilena reticulata cu insertie de fibra compozita, montata aparent pe perete, sub pardoseala sau in tavanul fals;

Conducta retur (apa calda/apa racita) circuit incalzire si racire sau numai incalzire, polipropilena reticulata cu insertie de fibra compozita, montata aparent pe perete (in spatiul tehnic), sub pardoseala sau in tavanul fals;

Conducta circuit tur din cupru maleabil agent frigorific gazos;

Conducta circuit retur, din cupru maleabil agent frigorific lichid;

Conducta tur agent termic intermediar de la panouri solare, țeavă flexibilă oțel -inox;

Conducta retur agent termic intermediar, la panouri solare, țeavă flexibilă oțel-inox;

Pompă de căldură split aer-apă - unitate exterioară, avand puterea termică P=37,5kW;

Unitate interioară pompă de căldură split aer-apă;Radiator din tablă de oțel cu racordare în diagonală,

tip aa, înălțime h (mm), lungime L (mm), racorduri 12", putere P (W), echipat cu robinet tur, robinet retur, aerisitor, proiectat;

Indicativ temperatură interioară de calcul

Indicativpentru nivel parterși număr încăpere P01

Indicativ temperatură asigurată în încăpere 20 °C

Unitate internă multisplit, Putere nominală răcire P= 18000 BTU/h ;

Unitate internă multisplit, Putere nominală răcire P= 12000 BTU/h ;

Unitate internă multisplit, Putere nominală răcire P= 9000 BTU/h ;

CT

Centrală termică muralăîn condensate, 2x P= 65 kW ;

B

Boilertermic-solar cu două serpentine, V= 300 1;

D-C

Distribuitor-Colector din oțel DN 80, 1 intrare 2'/ 2 ieșiri 2';

P1

Pompă cu turație variabilă, circulație agent termic circuitîncălzire, debit Q= 4 m3/h, înălțime de pompare H= 5,5 mH2O;

P2

Pompă cu turație variabilă, circulație agent termic circuitîncălzire, debit Q= 4 m3/h, înălțime de pompare H= 6,5 mH2O;

P3

Pompă cu turație variabilă, circuit a.c.m., debit Q= 1 m3/h, înălțime de pompare H= 1,5 mH2O;

P4

Pompă circulație agent solar;

DD

Stație de dedurizare 0,95 - 102 l/min, dotat cu filtru de autocurățire, sare pentru regenerare;

VEI-I1

Vas de expansiune închis, volum V= 150 l, pentru incalzire;

VEI-I2

Vas de expansiune închis, volum V= 25 l, pentru incalzire;

VE-ACM

Vas de expansiune închis, volum V= 35 l, pentru apa calda menajera;

P

Acumulator termic (puffer), V= 500 l;

PS

2x Panou solar 15 tuburi vidate, avand dimensiunile Lxlxh= 1988x1196x145 mm, suprafa ță de absorbție S=2x1,2 m2, masa m= 90 kg ;

z^L°R/x| /c/ BIROU ai DE

PROIECTARE*

Categoria de importanta a construcției:

Clasa de importanta a constructiei:

Grad de rezistenta la foc:

Risc de incendiu:

Zona seismica:

C - normala;

II;

II;

mic;

Tc=1,0s.


Nr. referat:         / .___._______.

Verificator

Nume si Prenume

Semnatura

Cerinta

Referat nr./ Data

JL -                    zn

■      1 O r m Proeclarc * consultanță și verificare proiecte • dirigenție de șantier

lll pentru instalații în construcții

M-MaiwU. B«M 21 DttSMlfc IWnr.120. k.|, el-IV. ap.ij, Id./I*; I.I26-M3 «60 mnbU; 0744-213,117, c-nuti;

Adresa beneficiar: str. Piațalndependenței, nr. 1, loc. Braila, jud. Brăila

Nr. proiect:

17/2018

Specificație

Nume si prenume

Semnătura

Scara:

-

Denumire investiție: EFICIENTIZARE ENERGETICĂ GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 7 - LIZUCA

Adresa investiției: str. Smardan, nr. 178, loc. Brăila, jud. Brăila

Faza:

D.A.L.I

Șef proiect

ing. Rotaru Mihai

Proiectat

ing. Așchilean Florin

Data:

20.06.2018

Denumire planșa:

LEGENDĂ INSTALAȚII TERMICE

Simbol planșă:

IT00

Desenat

ing. Așchilean Florin


Risc de incendiu:

mic;

Tc=1,0s.


Zona seismica:

Nr. referat:________/___.___.______.

Verificator

Nume si Prenume

Semnatura

Cerinta

Referat nr./ Data

।                         proiectare • consultanță verificare proiecte • dirigenție de șantier L.,,!

1 KZ 1 IU pentru instalații in construcții

:luhSuewa. Mul 21 PecnnMc NUMI KJ.cUV.«M).HrtO:»M4-4l).W» moUtWM-JU.m    «torUJ W «whoo wm

Beneficiar:       MUNICIPIULBRAILA

Adresa beneficiar: str. Piața Independenței, nr. 1, loc. Brăila, jud. Brăila

Nr. proiect:

17/2018

Specificație

Nume si prenume

Semnătura

Scara: 1:400

Denumire investiție: EFICIENTIZARE ENERGETICĂ GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 7 - LIZUCA

Adresa investiției: str. Smardan, nr. 178, loc. Brăila, jud. Brăila

Faza:

D.A.L.I

Șef proiect

ing. Rotaru Mihai

Proiectat

ing. Așchilean Florin

Data:

20.06.2018

Denumire planșa:

PLAN DE SITUAȚIE INSTALAȚII TERMICE

Simbol planșă:

IT01

Desenat

ing. Așchilean Florin

CARACTERISTICI PRINCIPALE Șl INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

cuprinși în documentația tehnico-economică actualizata in luna Iulie 2020 privind obiertivul de investiție:

„Eficientizare energetica Grădinița cu program prelungit nr. 7 Lizuca”, situată în str. Smârdan, nr. 178, Mun. Brăila, județul Brăila

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BRĂILA

AMPLASAMENT: Mun. Brăila, strada Smârdan, Nr. 178, jud. Brăila

DESCRIEREA SUMARĂ A PROIECTULUI:

 • a) Situația existentă

La momentul actual, pe amplasamentul studiat sunt edificate trei construcții identificate în extrasul de carte funciară astfel:

 • - Nr. Cad 85372-C1 construcții administrative și social culturale - Spațiu de învățământ (Grădinița Lizuca nr. 7)

 • - Nr. Cad 85372-C2 construcții anexă -Centrală termică Parter

 • - Nr. Cad 85372-C3 construcții anexă - Anexă parter

Dimensiuni în plan ale terenului:

 • - suprafața totală a terenului este de 2877,00 mp;

 • - terenul are o formă neregulată în plan, conform Extrasului de Carte Funciară și a Planului de situație anexat.

în elaborarea prezentei documentații s-a avut în vedere studierea și propunerea de soluții tehnice de creștere a eficienței energetice vizând corpul C1- Spațiu de învățământ (Grădinița Lizuca nr. 7).

POT existent = 28,29%;         POT propus = 28,93%;

CUT existent = 0.47;             CUT propus= 0.49;

Starea tehnică a obiectivului de investiții este necorespunzătoare din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate în construcții, sub multiple aspecte (eficiența energetică a acestora, starea tehnică a instalațiilor existente, respectarea caracterului arhitectural al clădirilor), cu implicații negative directe asupra confortului termic și a eficienței utilizării instalațiilor.

Coform expertizei tehnice si auditului energetic s-au identificat următoarele deficiente si necesitați:

 • - Pereții exteriori nu sunt prevăzuți cu termosistem pentru fațadă.

 • - Placa pe sol, respectiv planșeul peste subsolul tehnic sunt alcătuite din beton armat și nu au prevăzute straturi de termoizolație în alcătuire.

 • - Planșeul terasă peste ultimul nivel are în alcătuire termoizolație realizată din zgură expandată și straturi hidroizolante formate din bitum, pânze și cartoane bituminate, cu rol nesemnificativ din punct de vedere al izolării termice.

 • - tâmplăria exterioară este doar parțial schimbată cu tâmplărie termorezistentă albă din PVC dublustrat, care se păstrează. Tâmplăria din lemn și metal nu satisface termoizolarea necesară conform normelor actuale, astfel încât propunem schimbarea ei;

-degradări structurale: tasare accentuată a terenului din jurul stâlpului de susținere a acoperișului terasă de la intrarea în imobil.

-Trotuarul de gardă este degradat pe alocuri mișcat din locul lui original și nu asigură condiția de etanșeizare, astfel apele meteorice nu sunt direcționate dinspre clădire spre exterior.

 • - izolat s-au constatat desprinderi ale soclului și ale tencuielii;

-există urme de infiltrații de apă și finisaje degradate la planșeul peste etaj, atât la interior cât și la exterior.

-degradări ale sistemului de îndepărtare și colectare al apelor pluviale de pe acoperiș: șorțurile de tablă au degradări locale sau sunt desprinse.

 • - instalațiile imobilului sunt vechi (electrice, sanitare, termice) sunt vechi, prezentând deteriori avansate cu funcționare defectuoasă;

 • - Iluminatul interior se face natural prin tamplaria spre exterior si artificial prin corpuri de iluminat cu consumuri energetice crescute;

în urma analizării obiectivului de investiții in ceea ce privește asigurarea cerințelor esențiale, s-au identificat următoarele deficiențe in ceea ce privește siguranța in exploatare, siguranța la foc, igiena si sanatatea oamenilor:

 • - lipsa dotărilor specifice cu caracter de avertizare la denivelări și de prevenire a alunecării pe trepte;

 • - lipsa unui grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati;

 • - nu există izolator prevăzut cu lavoar și grup sanitar;

 • - nu există dușuri in grupurile sanitare pentru copii;

 • - nu există incăpere Magazie “Lapte si Corn" dotat cu lavoar și control acces;

 • - existența unor deficiențe în ceea ce privește fluxurile în interiorul clădirii, în cazul funcțiunilor curente (aprovizionare zona bucătărie, circulații izolator, circulații grupuri sanitare, circulații personal administrativ, etc.) precum și în cazul funcțiunilor cu caracter special (evacuare în caz de incendiu);

 • - lipsa unui sistem performant de prevenire și/sau gestionare a incendiilor;

 • - nu exista o incapere cu funcțiunea de centrala semnalizare incendiu;

 • - nu exista scara suplimentară exterioara de evacuare a etajului în caz de incendiu;

 • b) Situația propusă

La solicitarea beneficiarului, se propune executarea unor lucrări de creștere a eficienței energetice la nivelul clădirii studiate. Lucrările propuse sunt descrise sumar după cum urmează:

Măsuri de tip I (Măsuri de creștere a eficienței enerqetice)-Corp C1

1. Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă:

a . Izolare termică a fațadei-parte vitrată: demontare tâmplărie existentă neconformă, montare tâmplărie performantă dpdv termoizolant, termoizolarea șpaleților tâmplăriilor înlocuite, refacerea finisajului la zona de șpalet

 • - tâmplărie termoizolantă cu glaf exterior, având următoarele caracteristici: comportarea la încovoierea din vânt= clasa B2; rezistența la deschidere-închidere: min.10000 cicluri-la ferestre și min.100000 cicluri la uși; etanșeitatea la apă : min clasa 5A; permeabilitatea la aer: min. clasa 3; nr.min.de schimburi de aer=0.5 schimburi/h; izolarea la zgomot: min. 25 dB. Cerințele . constructive pentru tâmplărie vor fi: profil cu 5 camere, culoare albă; clasa A; armatură otel zincat; grila de ventilație mecanică; geam termoizolant, feronerie oscilobatantă cu închidere multipunct. Rezistența termică corectată a tâmplăriei va fi min.0.77 m2K/W, iar clasa de reacție la foc min.C-s2,dO.

 • b . Izolare termică a fațadei-parte opacă și izolare termică a planșeului peste ultimul nivel: pregătirea stratului suport al pachetului de termosistem la pereți, aplicare termosistem pentru fațade pe pereți, pregătirea stratului suport al pachetului de termosistem la planșeul peste ultimul nivel, montare sistem termoizolație pe planșeul peste ultimul nivel, pregătirea stratului suport al pachetului de termosistem la soclu, montare sistemului higro-termic la soclu:

 • - pentru pereți ca materiale termoizolante se vor folosi vata minerala bazaltica grosime 15 cm avand Rc= 30 kPa si Rt=10 kPa , Conductivitate termică A=0,046[W/mk], clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1,d0.

 • - pentru spaleți ca materiale termoizolante se vor folosi vata minerala bazaltica grosime 3 cm avand Rc= 30 kPa si Rt=10 kPa, Conductivitate termică A=0,046[W/mk], clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1,d0.

 • - pentru soclu ca materiale termoizolante se vor folosi polistiren extrudat ignifugat grosime 10 cm, Rc minim=200kPa, Rt minim=200kPa, Conductivitate termică A=0,042[W/mk], Clasa de reacție la foc B-s2,d0,

 • - pentru planșeul terasă caracteristicile materialului termoizolant sunt: vată minerală bazaltică grosime 25cm, Rc minim=50kPa, Rt minim=10kPa, Conductivitate termică A=0,046[W/mk], Clasa de reacție la foc C-s2,d0 B-s2,d0.

 • - pentru subsolul tehnic ca material termoizolant se va folosi polistiren extrudat ignifugat grosime 10 cm, Rc minim=200kPa, Rt minim=200kPa, Conductivitate termică A=0,042[W/mk], Clasa de reacție la foc B-s2,d0.

 • 2. Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire și a sistemului de furnizare a apei calde de consum:

 • a. înlocuirea instalației de distribuție, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor de căldură și masă, precum și montarea robinetelor de presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire în scopul creșterii eficienței sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a rețelei:

 • - Instalațiile interioare de încălzire se vor realiza din țeava de polipropilenă. Distribuția se va realiza pe două ramuri principale, echilibrarea instalației se va realiza prin vane de echilibrare montate la baza coloanelor. Pentru reglajul temperaturii în încăperi, corpurile de încălzire se vor echipa cu robinete cu cap termostatic.

 • b. repararea/înlocuirea cazanului și/sau arzătorului din centrala termică proprie, repararea/înlocuirea centralei termice proprii, instalarea unui nou sistem de încălzire/ nou sistem de furnizare a apei calde de consum, în scopul creșterii randamentului și al reducerii emisiilor echivalent CO2, inclusiv prin instalații de micro-cogenerare, dacă sunt fezabile tehnic și economic, cu condiția ca energia termică/electrică produsă să fie utilizată exclusiv pentru clădirea/clădirile care sunt deținute de solicitant, amplasate în același perimetru/parcelă/adresă a solicitantului, inclusiv pentru clădirea/clădirile care nu face/fac obiectul proiectului:

 • - Cazanele existente vor fi înlocuite cu două centrale în condensație de 65 kW și o pompă de căldură tip split, aer-apă de 39 kW.

 • c. înlocuirea/dotarea cu corpuri de încălzire cu radiatoare/ventiloconvectoare:

 • - Se vor folosi corpuri de încălzire statice, convectoradiatoare din tablă tip panou și radiatoare de tip port-prosop. Convecto-radiatoarele vor fi racordate lateral. Montajul corpurilor de încălzire se va face pe console fixate în perete. Corpurile de încălzire vor fi echipate cu robinete cu cap termostatic, robinete de reglaj pe retur (detentoare) și aerisitoare manuale.

 • d. Montarea/repararea/înlocuirea instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire și apă caldă de consum, inclusiv de legătură între clădirea/clădirile eligibile care face/fac obiectul proiectului și clădirea tip centrală termică:

 • - Conductele de agent termic apă caldă și de apă rece și apă caldă de consum din Centrala Termică se vor realiza din țevi de oțel și fitinguri din fontă maleabilă (zincate pentru apa de consum) și vor fi izolate cu cochilii termoizolante. Conductele de freon vor fi din țeavă de cupru maleabilă îmbinată prin sudură și vor fi izolate cu cochilii din elastomer protejate cu folie aluminiu;

 • - Instalațiile interioare de încălzire și apă caldă menajeră vor fi cuplate direct la conductele din centrală (nu avem rețele exterioare).

 • e. Reabilitarea și modernizarea instalației de distribuție a agentului termic - încălzire și apă caldă de consum, inclusiv zonarea (control zonal) și echilibrarea instalațiilor termice, montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare și izolarea conductelor în scopul reducerii pierderilor de căldură și masă:

 • - Pornirea și oprirea pompelor de pe cele două circuite de încălzire va fi comandată de două crono-termostate montate în încăperile de la parter cele mai îndepărtate față de centrală;

 • - Pentru echilibrare se vor folosi vane de echilibrare montate la baza coloanelor, caloriferele de la parter vor fi racordate la coloane, nu direct în conductele de distribuție;

 • - Suplimentar, pentru reducerea consumului de energie termică, se vor folosi robinete de calorifer cu cap termostatat. Pompele vor fi protejate cu robinete de bypass la suprapresiune.

 • f. Montarea debitmetrelor pe racordurile de apă caldă și apă rece și a contoarelor de energie termică, inclusiv cele dotate cu dispozitive de înregistrare și transmitere la distanță a datelor.

 • - Contorizarea consumului total de apă se va realiza prin intermediul unui contor combinat DN 50/20, montat în căminul de apometru existent;

 • - Contorizarea consumului de apă caldă se va realiza prin intermediul unui contor DN 32 montat pe conducta de apă rece ce alimentează instalația de preparare apă caldă de consum, înainte de intersectarea acesteia cu conducta de recirculare;

 • - Se vor monta contoare de energie termică pe centrale, pompa de căldură și panourile solare, integrabile în sistemul BMS.

 • 3. Instalarea de sisteme alternative de producere a energiei pentru consum propriu:

 • - S-a prevăzut o instalație de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice cu o putere electrică instalată de circa 12 kW. Aceasta include: panouri fotovoltaice, suport panouri fotovoltaice (învelitoare în pantă); inverter solar, dotat cu un comutator automat cu relee pentru două surse de tensiune; un tablou electric cu interblocaje, un cofret cu protecții pentru acumuloatoare, cabluri pentru curent continuu, curent alternativ și accesorii, acumulatoare solare; monitorizare acumulatoare; opt perechi de conectori; un regulator de încărcare

 • - în funcție de condițiile exterioare, pompa de căldură va putea asigura necesarul de căldură pentru încălzire și preparare apă caldă menajeră în cea mai mare parte a anului, folosind energia electrică produsă de panourile fotovoltaice.

 • 4. Lucrări de instalare a sistemelor de climatizare, ventilare mecanică, ventilare naturală:

 • a. Asigurarea calității aerului interior prin ventilare naturală organizată sau ventilare hibridă (inclusiv a spațiilor comune), repararea/refacerea canalelor de ventilație în scopul menținerii/realizării ventilării naturale organizate a spațiilor ocupate:

 • - Ventilarea spațiilor se va realiza în mod natural, organizat în timpul pauzelor în perioada rece și în funcție de necesar și pe toata durata programului în perioada caldă.

 • b. Repararea/înlocuirea/montarea sistemelor/echipamentelor de climatizare, de condiționare a aerului, a instalațiilor de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii, după caz, a sistemelor de climatizare de tip „numai aer" cu rol de ventilare și/sau de încăzire/răcire, umidificare/dezumificare a aerului, a sistemelor de climatizare de tip „aer-apă” cu ventiloconvectoare, a pompelor de căldură, după caz:

 • - Se vor monta unități split în spațiile bucătărie, sală de mese, cancelarie și birou, alimentate de la unitatea externă de pompă de căldură, ce va funcționa vara în regim de climatizare.

 • c. Instalarea, în cazul în care nu există, sau înlocuirea ventilatoarelor și/sau a recuperatarelor de căldură, dacă prevederea lor contribuie la creșterea performanței energetice a clădirii:

 • - Unitățile de climă vor funcționa cu energie regenerabilă produsă de panourile fotovoltaice.

 • 5. Lucrări de modernizare a instalației de iluminat:

 • a. Modernizarea instalației de iluminat:

 • - Se va înlocui complet instalația electrică de iluminat: tablouri (inclusiv aparataje de protecție), cablaje, tuburi de protecție, acționare si aparate de iluminat;

 • b. înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață:

 • - Se vor înlocui aparatele de iluminat existente (echipate cu surse fluorescente, incandescente) cu unele având eficiență ridicată minim 67 Im/W, acestea vor fi ecipate cu surse LED, compatibile protocol DAU pentru integrare in BMS;

 • c. Instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mișcare/prezență, acolo unde acestea se impun pentru economia de energie:

 • - Pentru economia de enerigie s-au prevăzut senzori de mișcare și de luminozitate naturală, detectoare de mișcare, care vor comanda iluminatul artificial;

 • 6. Lucrări de management energetic integrat pentru clădire:

 • a. Montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire și înregistrare a consumurilor energetice, și/ sau, după caz, instalarea unor sisteme de management energetic integrat, precum sisteme de automatizare, control și/sau monitorizare, care vizează și fac posibilă economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii:

 • - S-a prevăzut un Sistem de management al clădirii (Building Management System - BMS), acesta va asigura cerințele Beneficiarului din punct de vedere al flexibilității și confortului în ceea ce privește instalațiile electrice, împreună cu dorința de a minimiza consumul de energie. Suplimentar, va asigura supravegherea și controlul sistemelor de instalații cu grad ridicat de complexitate;

 • b. Montarea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie din clădire pentru încălzire și apă caldă de consum:

 • - S-au prevăzut contoare pentru măsurarea consumului de energie electrică, gaze naturale si apa potabilă rece, acestea se vor integra in BMS prin intermediul unor module logice;

 • c. Realizarea lucrărilor de racordare/branșare/rebranșare a clădirii la sistemul centralizat de producere și/sau furnizare a energiei termice:

 • - Nu este cazul.

 • d. Implementarea sistemelor de management al consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei electrice/gazelor naturale:

 • - S-a prevăzut un Sistem de management al clădirii (Building Management System - BMS);

Măsuri de tip II (Măsuri conexe)- Corp C1

 • a. Repararea elementelor de construcție ale fațadei cu potențial pericol de desprindere: reparații la tencuieli, reparații zone circulabile exterioare, recondiționare elemente constructive , refacere șpaleți aferenți tâmplăriilor, lucrări de sistematizare a terenului pe durata execuției

 • b. Repararea acoperișului tip terasă, inclusiv repararea sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă: demontare elemente învelitoare existentă degradate, lucrări de refacere sistem învelitoare, lucrări de refacere sistem colectare ape pluvial, lucrări de demontare-remontare echipamente pe învelitoare

 • c. Demontare și remontare instalații și echipamente montate aparent pe fațade: Demontare / Remontare echipamente, Demontare / Remontare instalații

 • d. Refacere finisaje interioare în zonele de intervenție:

 • - Refacere finisaje la pereți și tavane: refacere tencuieli interioare mortar var-ciment, gletuit și zugrăvit cu vopsea labavilă pentru interior la pereți, tavane și zone șpleți tâmplarii înlocuite.

 • - Refacere finisaje la pardoseli: refaceri locale la subtraversări conducte instalații în zonele golurilor de ușă (după caz) și la străpungeri trasee instalații prin planșee, prin turnare de șape de ciment cca. 5cm grosime și refacere strat finisaj - pardoseală mozaic venețian sau gresie, după caz.

 • e. Repararea trotuarelor de protecție:

 • - Refacere trotuar: (premergător aplicării sistemului termo-hidro izolant la soclu) desfacerea și demolarea elementelor trotuarului din beton, săpătură perimetrală, (ulterior aplicării sistemului termo-hidro izolant la soclu) nivelare și compactare pământ-strat impermeabil argilă, așternere balast compactat 10cm grosime, montare plasă sudată armătură, cofrare perimetrală trotuar, turnare beton în trotuar, bitumarea rosturilor de turnare la trotuar.

 • f. Repararea/înlocuirea instalației de distribuție a apei reci și/sau a colectoarelor de canalizare menajeră și/sau pluvială:

 • - S-au prevăzut coloane noi pentru distribuția apei reci, a apei calde, a apelor uzate menajere si a apelor pluviale.

 • g. Măsuri de reparații/consolidare a clădirii:

 • - Consolidarea infrastructurii: săpătura pentru dezvelirea fundației stâlpului terasei de intrare în clădire, pregătire suprafețe pentru turnare, montare armătură, cofrare și turnare beton-măsură de consolidare prin subturnare fundație stâlp terasă.

 • - Consolidarea suprastructurii: desfacere tencuieli exterioare și demolare zidărie B.C.A. aplicate pe diafragma de beton ax 13și parțial ax 12, refacerea zidăriei și a tencuielii exterioare la perete refăcut ax 13 și parțial ax 12.

 • h. Crearea de facilități pentru persoanele cu disabilități:

 • - Măsuri pentru facilități la interior: pregătirea suprafețelor pardoselilor prin curățare, montare benzi tactilo-vizuale antiderapante și plăci ceramice antiderapante pe trepte scări și podește scară, realizarea unui grup sanitar cu facilități pentru persoanele cu disabilități.

 • - S-au prevăzut obiecte sanitare pentru persoanele cu disabilitati.

 • i. Lucrări de recompartimentare interioară:

 • - Realizare spații conformate la cerințele funcționale ale clădirii: desfacere goluri/zidării și executare zidării noi pentru compartimentări conforme cu cerințele funcționale ale clădirii, conform specificații arhitectură, montaj buiandrugi la goluri de ușă și ferestre nou create după caz, montaj panouri de compartimentare din PVC la grupuri sanitare (separatoare), tencuieli interioare, gletuit, zugrăvit și montaj finisaj-faianță după caz la pereții nou creați.

 • j. Procurare și montare lifturi:

 • - Nu este cazul

 • k. Lucrări specifice din categoria celor necesare obținerii avizului ISU:

 • - Realizare lucrări de conformare la cerințele ISU d.p.v.d. arhitectural: montare obloane antifoc la ferestre după caz, montare tâmplării conformate la cerințe de rezistență la foc în zone critice de acces și evacuare (casa scării, bucătărie), realizare scară pentru evacuare în caz de incendiu: săpătură, cofrare, armare, turnare beton fudații la scară, cofrare, armare, turnare beton în rampa de scară, realizare pereți perimetrali de izolare antifoc la scara de evacuare, finisaj la pereții de izolare a scării de evacuare;

 • - Instalația de limitare si stingere a incendiilor cu hidranti interiori se va separa de instalația de distribuție a apei reci la obiectele sanitare;

 • - S-a prevăzut o instalație de protecție împotriva loviturilor de trăsnet și priza de pământ aferentă.

 • I. Modernizare instalației electrice, înlocuire circuite:

 • - S-a prevăzut inlocuirea circuitelor electrice de prize si alimentarea receptoare de putere;

 • m. Lucrări de înlocuire tâmplării interioare:

 • - Montaj tâmplării interioare: desfacere tâmplării neconforme din punct de vedere funcțional, montare tâmplării conforme (orientare, sens de deschidere, panou PVC, fără barieră termică).

  Gloria


proiectare • consultanță și verificare proiecte • dirigenție de șantier pentru instalații în construcții

CluJ-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.129, sc.l, et.IV, ap.13, tel./fax: 0264-433.960, mobil: 0744-213.117, e-mall: calorla2005@yahoo.com


Se vor realiza intervenții la nivelul compartimentărilor interioare, precum și la exterior, pentru realizarea conformării clădirii la cerințele stabilite prin normativele și standardele în vigoare:

 • c) INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

 • i. Valoare totală a investiției: 3.563.627,12 lei inclusiv TVA

din care C+M: 2.598.600,75 lei inclusiv TVA

 • ii. Durata de realizare a investiției: 16 luni;

 • iii. Surse de finanțare:

 • - fonduri de la bugetul local, de la bugetul de stat, prin Programe ale Uniunii Europene si/sau alte fonduri constituite conform legii

_ȘC. CALOR|Ă S.R.L. / \ing. Rotari) Mihai

PRE?raWiWINTĂ

local ;■=,