Hotărârea nr. 36/2020

Completarea anexei nr.1 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila, care sunt sau pot fi ocupate de module pentru activități economice”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOTARAREA MR. 36

dLLrr31.01.2020

Privind: Completarea anexei nr.1 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila, care sunt sau pot fi ocupate de module pentru activități economice”.

COJSrSILiITJTD LOCAL MXENICIPAL BRAITA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, precum și avizul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum și H.C.L.M. nr. 245/30.06.2017;

în baza art. 129 alin. (1) și alin.(2) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MOȚA R ASTE:

Art.1 Se aprobă completarea anexei nr.1 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 -„Lista terenurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila, care sunt sau pot fi ocupate de module pentru activități economice”, cu amplasamentul menționat în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 1 la H.C.L.M. Brăila nr. 429/21.12.2015, se modifică în mod corespunzător.

Art.3 Celelalte prevederi ale H.C.L.M. Brăila nr. 429/21.12.2015 rămân neschimbate.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Patrimoniu, Direcția Arhitect Șef și Direcția Juridic Contencios Administrație Publică Locală, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

y                                          y                   y 7

EDUARD


HERERA PETRESCUCONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,


ION DRĂGAN

Anexa

la H.C.L.M. nr.           ZbZo

(completare la anexa nr. 1 din H.C.L.M. nr. 429/2015)

LISTA TERENURILOR CE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BRĂILA, CARE SUNT SAU POT FI OCUPATE DE MODULE PENTRU ACTIVITĂȚI ECONOMICE

Nr. crt.

Amplasament

Suprafață (mp)

1

Calea Călărașilor lângă

Oficiul Poștal nr. 10

14,40 (modificare poz. 35 astfel: se majorează sup. cu 4,00 de la 10,40 la 14,40)