Hotărârea nr. 359/2020

Stabilirea duratei de închiriere pe o perioadă de 4 ani și scutirea de la plata chiriei pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Brăila, Piața Traian nr. 7, atribuit Asociației Foștilor Deținuți Politic, Deportaților și Refugiaților – Brăila prin H.C.L.M. Brăila nr. 57/31.03.2006

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOTAKAKEA KHRL. 359 din20.07.2020

Privind: Stabilirea duratei de închiriere pe o perioadă de 4 ani și scutirea de la plata chiriei pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Brăila, Piața Traian nr. 7, atribuit Asociației Foștilor Deținuți Politic, Deportaților și Refugiatilor- Brăila prin H.C.L.M. Brăila nr. 57/31.03.2006.'

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și adresa nr. 15/15.06.2020 a Asociației Foștilor Deținuți Politic, Deportaților și Refugiatilor - Brăila, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 14472/17.06.2020;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef, Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală si Direcției Finanțelor Publice J                                                                              1                              J                                      >

Locale, raportul de specialitate al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 14A1 din Legea nr. 159/2019 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L.M. Brăila nr. 57/31.03.2006;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. a), art.108 lit. c) și art. 297 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Art.1 Se aprobă stabilirea duratei de închiriere pe o perioadă de 4 ani și scutirea de la plata chiriei pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Brăila, Piața Traian nr. 7, atribuit Asociației Foștilor Deținuți Politic, Deportatilor si Refugiatilor - Brăila prin H.C.L.M. Brăila nr. 57/31.03.2006

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef și de către Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.


ladriao^barac
F-PO-09-02.01.03/rev.0