Hotărârea nr. 358/2020

Numirea domnului Seciu Ciprian Mircea și a domnului Beliciu Iulian ca membri în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere” Brăila, în cadrul mandatului 2018 – 2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOT ARARE A RR. 358

dizx20.07.2020

Privind: Numirea domnului Seciu Ciprian Mircea și a domnului Beliciu Iulian ca membri în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere” Brăila, în cadrul mandatului 2018 - 2022.

consiliul j^ocau municipal braila

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcției Tehnice, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011, Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Legii nr. 31/1990 - Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L.M. Brăila nr. 648/31.10.2019, precum și ale H.C.L.M. Brăila nr. 178/31.03.2020;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (6), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă Raportul final ai procedurii pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere” Brăila, mandatul 2018 - 2022, pentru 2 posturi vacante, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se ia act de încetarea mandatului domnului Rădulescu Neagu Adrian, numit ca administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al R.A. „Administrația Zonei Libere Brăila”, conform art. 5 din H.C.L.M. Brăila nr. 178/31.03.2020.

Art.3 Se aprobă numirea domnului Seciu Ciprian Mircea și a domnului Beliciu Iulian ca membri în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere” Brăila, în cadrul mandatului 2018 - 2022.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Tehnică și de către reprezentanții Consiliului de Administrație ai Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere” Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL

ION D&ĂGAN

F-PO-09-02.01.03/rev.O

România                                              Mf/fo.()?.&&)

Județul Brăila

Municipiul Brăila

Nr. 17579/15.07.2020

RAPORT FINAL

al „Procedurii pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al REGIEI AUTONOME ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE Brăila, mandatul 2018-2022, pentru 2 posturi vacante”, derulate în baza HCLM nr. 178/31.03.2020 privind “Reluarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA, mandatul 2018 - 2022, pentru 2 posturi vacante, aprobată prin

HCLM Brăila nr. 648/31.10.2019”

Prezenta procedură pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Brăila, mandatul 2018-2022, pentru 2 posturi vacante, s-a desfășurat în baza prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice și ale HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice.

Prin HCLM nr. 178/31.03.2020 a fost aprobată reluarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Brăila, mandatul 2018-2022, pentru 2 posturi vacante, întrucât în cadrul procedurii anterioare, derulate în baza HCLM nr. 648/31.10.2019, niciun candidat nu a obținut punctajul minim ponderat necesar, de 60 puncte, pentru a fi propus spre nominalizare.

Candidații pentru posturile vacante de administratori în cadrul Consiliului de Administrație, pentru care s-a organizat această procedură de selecție, trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice de structură a consiliului de administrație:

 • - Să aibă studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă cu o vechime de minimum 3 ani în specialitatea studiilor absolvite și minimum 5 ani experiență profesională;

 • - Să aibă experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat;

 • - Să fie independenți, în sensul art. 1382 din Legea nr.31/1990 a societăților și neexecutivi;

 • - Să nu provină din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice.

în conformitate cu prevederile art. 5, alin. (8) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu cele ale art. 39 din H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011, Anunțul privind selecția organizată în scopul ocupării celor două posturi vacante din Consiliul de Administrație al R.A. Administrația Zonei Libere Brăila, a fost publicat, în data de 28.04.2020, pe site-ul R.A. Administrația Zonei Libere Brăila și al autorității publice tutelare - Municipiul Brăila, precum și în publicațiile economice ”Bursa” și ”Bani și Afaceri”, termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură fiind data de 12.06.2020, ora 1600, conform graficului aprobat prin H.C.L.M. nr. 178/31.03.2020.

La termenul limită de depunere a candidaturilor s-au înregistrat trei dosare de candidatură pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al R.A. Administrația Zonei Libere Brăila:

 • - dosarul domnului Beliciu Iulian, depus în data de 11.06.2020 și înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Brăila sub nr. 13819/11.06.2020;

 • - dosarul domnului Perțache Adrian, depus în data de 11.06.2020 și înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Brăila sub nr. 13820/11.06.2020;

 • - dosarul domnului Seciu Ciprian Mircea, depus în data de 12.06.2020 și înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Brăila sub nr. 14047/12.06.2020.

Conform graficului procedurii aprobat, Comisia de selecție constituită prin Dispoziția Primarului Municipiului Brăila nr.4359/21.11.2019 s-a întrunit în ședința de lucru în data de 16.06.2020 pentru analiza dosarelor depuse în termenul stabilit prin Anunțul public.

Au fost constatate următoarele aspecte referitoare la dosarele de candidatura:

 • - candidatura domnului Beliciu Iulian, înregistrată sub nr. 13819/11.06.2020, conține toate documentele solicitate conform punctului III din Anunț „Documente necesare pentru depunerea candidaturii”;

 • - candidatura domnului Perțache Adrian, înregistrată sub nr. 13820/11.06.2020, conține toate documentele solicitate conform punctului III din Anunț „Documente necesare pentru depunerea candidaturii”;

 • - candidatura domnului Seciu Ciprian Mircea, înregistrata sub nr. 14047/12.06.2020, conține toate documentele solicitate conform punctului III din Anunț „Documente necesare pentru depunerea candidaturii”.

Dosarele de candidatura depuse în termen, respectiv candidaturile domnilor Beliciu Iulian, Perțache Adrian și Seciu Ciprian Mircea, au fost înscrise pe „Lista lungă”, care are caracter confidențial și nu a fost publicată.

Etapa de evaluare a dosarelor de candidatură în raport cu minimum de criterii stabilite pentru selecție a fost programată și derulată, conform graficului procedurii, în data de 18.06.2020.

în urma evaluării informațiilor din dosarele candidaților, Comisia de selecție a constatat următoarele:

 • - domnul Beliciu Iulian îndeplinește condițiile generale minime obligatorii și condițiile specifice de structură a consiliului de administrație stabilite prin Anunțul public;

 • - domnul Perțache Adrian îndeplinește condițiile generale minime obligatorii și condițiile specifice de structură a consiliului de administrație stabilite prin Anunțul public;

 • - domnul Seciu Ciprian Mircea îndeplinește condițiile generale minime obligatorii și condițiile specifice de structură a consiliului de administrație stabilite prin Anunțul public;

Totodată, conform graficului procedurii de selecție, Comisia de selecție a realizat analiza comparativă prin acordarea unui punctaj preliminar candidaților din Lista lungă, respectiv domnilor Beliciu Iulian, Perțache Adrian și Seciu Ciprian Mircea.

în această etapă, punctajele preliminare obținute de candidați, în ordinea depunerii dosarelor, au fost următoarele:

Beliciu Iulian - 59,70 puncte;

Perțache Adrian - 57,10 puncte;

Seciu Ciprian Mircea - 60,50 puncte.

Comisia de selecție s-a întrunit în ședința de lucru în data de 19.06.2020 pentru întocmirea Listei scurte și a adreselor de înștiințare a candidaților, conform graficului procedurii.

Comisia de selecție a constatat ca cei trei candidați îndeplinesc condițiile generale minime obligatorii și condițiile specifice de structură a consiliului de administrație, prin urmare s-a stabilit Lista scurtă în următoarea componență:

Beliciu Iulian

Perțache Adrian

Seciu Ciprian Mircea

Conform graficului s-au întocmit și transmis adrese de înștiințare către candidații admiși în Lista scurtă, prin care au fost informați că în termen de 15 zile de la primirea acestora, respectiv,

până la data de 10.07.2020 ora 12 °, să elaboreze și să trimită pe adresa Autorității publice tutelare Declarația de intenție redactată în conformitate cu prevederile H.G. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, anexa Id, ca răspuns la Scrisoarea de așteptări a Autorității publice tutelare - Municipiul Brăila.

în data de 10.07.2020 secretariatul Comisiei de selecție, prin adresa nr. 16900/10.07.2020, a transmis candidaților a căror Declarații de intenție au fost depuse în termen, invitația la interviul programat, conform graficului aprobat, în data de 13.07.2020, precum și Planul de interviu și Fișa de punctare a criteriilor în baza cărora se face evaluarea.


Comisia de selecție s-a întrunit în ședința de lucru în data de 13.07.2020 pentru analiza Declarațiilor de intenție și realizarea interviurilor pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al REGIEI AUTONOME ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE Brăila.

în urma invitației transmise (și confirmate de candidați), la interviul organizat în data de 13.07.2020, începând cu ora IO30, la sediul Primăriei Municipiului Brăila, camera 16, au participat candidații înscriși în Lista scurtă, respectiv domnii Beliciu Iulian, Perțache Adrian și Seciu Ciprian Mircea.

Comisia de selecție a constatat ca Declarațiile de intenție ale domnilor: Beliciu Iulian, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Braila sub nr. 16630/08.07.2020, Perțache Adrian, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Braila sub nr. 14993/23.06.2020 și Seciu Ciprian Mircea, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Braila sub nr. 16765/09.07.2020, au fost depuse în termen.

Membrii Comisiei de selecție au analizat Declarațiile de intenție depuse de candidați.

Selecția finală a candidaților aflați în Lista scurtă s-a făcut în urma interviului final, derulat în baza Planului de interviu.

Fiecare candidat a fost invitat să facă o prezentare a propriei Declarații de intenție și apoi, în baza Planului de interviu, să prezinte aspecte relevante din sfera de activitate a REGIEI AUTONOME ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE Brăila, precum și un punct de vedere cu privire la propunerile proprii cu privire la direcțiile strategice viitoare ale întreprinderii publice.

în cadrul interviurilor, membrii Comisiei de selecție au adresat întrebări fiecărui candidat, în baza cărora au fost analizate cunoștințele privind: cadrul legal aplicabil întreprinderilor publice, cunoștințele profesionale, abilitățile personale, precum și informațiile dobândite referitoare la REGIA AUTONOMĂ ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE Brăila și au fost acordate punctaje parțiale.

Fiecare candidat a avut la dispoziție un timp de aproximativ 30 de minute pentru expunerea Declarației de intenție, a părerilor proprii și pentru a răspunde întrebărilor primite.

în data de 14.07.2020, Comisia de selecție a stabilit punctajele finale, având în vedere, fără a se limita la acestea, următoarele:

 • - dosarul de candidatură;

 • - matricea profilului de candidat;

 • - declarația de intenție a candidatului;

 • - răspunsurile candidatului la întrebările adresate de membrii Comisiei de selecție.

Punctarea candidaților s-a realizat cu note de la 1 la 5 pentru criteriile și indicatorii stabiliți în cadrul Matricei Consiliului de Administrație, aprobată prin H.C.L.M. nr.648/31.10.2019, și totodată, prezentați în „Fișa de punctare candidat la poziția de membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Brăila”, transmisă prin adresa nr. 16900/10.07.2020 domnilor Beliciu Iulian, Perțache Adrian și Seciu Ciprian Mircea.

Punctajele finale ponderate acordate de Comisia de selecție candidaților, conform Fișelor de punctare individuale, sunt următoarele:

 • - 68,40 puncte: domnul Seciu Ciprian Mircea

 • - 66,60 puncte: domnul Beliciu Iulian

- 60,30 puncte: domnul Perțache Adrian

Precizăm că punctajul minim ponderat acceptat, conform H.C.L.M. nr. 648/31.10.2019, este de 60 puncte.

Prin urmare, Lista scurtă finală, din care se va face numirea în funcția de membru în cadrul Consiliul de Administrație al REGIEI AUTONOME ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE Brăila, este următoarea:

Seciu Ciprian Mircea - 68,40 puncte

 • - Beliciu Iulian - 66,60 puncte

Perțache Adrian - 60,30 puncte

Rezultatele cu punctajele finale ponderate ale candidaților la poziția de membru în Consiliul de Administrație al REGIEI AUTONOME ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE Brăila se vor afișa la avizierul Primăriei Municipiului Brăila, din Piața Independenței nr. 1, și vor fi comunicate candidaților pe e-mail și telefonic după întocmirea Raportului final.

Pentru fiecare ședință de lucru a Comisiei de selecție, derulate conform graficului procedurii, a fost încheiat câte un proces-verbal, ce face parte din dosarul procedurii.

In considerentul punctajului obținut de candidații admiși în Lista scurtă finală, Comisia de selecție propune Consiliului Local Municipal Brăila, autoritatea publică tutelară deliberativă, numirea în funcția de membru în cadrul Consiliul de Administrație al REGIEI A UTONOME ADMINISTRA ȚIA ZONEI LIBERE Brăila a următorilor candidați:

Seciu Ciprian Mircea

 • - Beliciu Iulian

Comisia de selecție:                                                       \         /

Termegan Marius - director executiv, Direcția tehnică - Președinte          \ CJZ

Gurgu Vasilica - director executiv, Direcția Finanțelor Publice Locale - Membru /f/ Ivanciu Diana - șef serviciu U.M.M.S.C.U.P., Direcția tehnică —Membru*

Lujanschi Adrian - șef birou Resurse Umane - Membru,-—

Mocanu Rodica - consilier juridic, Direcția Juridic Contencios A.P.L. -

Membru C\f^ --ry------

Secretar comisie, Dobrea Dorina, inspector, Compartimentul Guvemanță Corporativă - Serviciul

U.M.M.S.C.U.P. - Direcția Tehnică x\


ț ȘEDINȚĂ