Hotărârea nr. 356/2020

Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 115.300 mp, situat în Perimetrul II aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOT AR ARE A JSTR. 356 din20.07.2020

Privind: Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila și aprobarea componenței comisiei de licitație pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 115.300 mp, situat în Perimetrul II aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, adresele nr. 2673/07.07.2020 și nr. 2835/15.07.2020 ale Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere” Brăila, înregistrate la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 16477/07.07.2020 și nr. 17536/15.07.2020;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) din Normele metodologice aprobate prin anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 1998/16.11.2004, Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr. 330/1994 privind înființarea Zonei Libere Brăila și a Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (6), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se desemnează ca reprezentanți ai Consiliului Local Municipal Brăila în comisia de licitație pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 115.300 mp, situat în Perimetrul II aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRA ȚIA ZONEI LIBERE” Brăila, următorii:

 • a) Dna consilier local municipal BADIU VIRGINIA - LOREDANA;

 • b) Dl consilier local municipal POPESCU RĂZVAN.

Art.2 Se aprobă componența comisiei de licitație pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 115.300 mp, situat în Perimetrul II aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila, după cum urmează:

 • a) Dl Radu Daniel - Mihai

 • b) Dna Pătrăhău Susana

 • c) Dna Badiu Virginia - Loredana

 • d) Dl Popescu Răzvan

 • e) Dna Laufer Crina

 • f) Dna Mușat Roman Alina - Emilia

 • g) Dl Răureanu Marius


 • - Consilier juridic la R.A. A.Z.L. Brăila -Președinte comisie;

 • - Reprez. Ministerul Finanțelor Publice (membru supleant dna Necula Monica Florentina);

 • - Reprezentant C.L.M. Brăila;

 • - Reprezentant C.L.M. Brăila;

 • - Reprez. Ministerul Transporturilor;

 • - Referent în cadrul Biroului Economic, R.A. A.Z.L. Brăila - secretariat comisie;

 • - Șef Birou Exploatare Investiții, R.A.

A.Z.L. Brăila - secretariat comisie.


Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin persoanele desemnate la art. 1 și 2 și de către Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere” Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

L ARgIANTABARAC

Um ^OCAZ. /


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, /

ION DRĂGAN

F-PO-09-02.01.03/rev,0