Hotărârea nr. 349/2020

Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 4.831 mp, situat în Perimetrul I aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MZOT AJFtAIXE A NR. 349 dixL20.07.2020

Privind: Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila și aprobarea componenței comisiei de licitație pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 4.831 mp, situat în Perimetrul I aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila.

CONSILIUL LOCAL municipal braila

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, adresele nr. 2674/07.07.2020 și nr. 2835/15.07.2020 ale Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere” Brăila, înregistrate la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 16474/07.07.2020 si nr. 17536/15.07.2020;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) din Normele metodologice aprobate prin anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 1998/16.11.2004, Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr. 330/1994 privind înființarea Zonei Libere Brăila și a Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (6), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se desemnează ca reprezentanți ai Consiliului Local Municipal Brăila în comisia de licitație pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 4.831 mp, situat în Perimetrul I aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRA ȚIA ZONEI LIBERE” Brăila, următorii:

 • a) Dna consilier local municipal BADIU VIRGINIA - LOREDANA;

 • b) Dl consilier local municipal NETA MARIAN.

Art.2 Se aprobă componența comisiei de licitație pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 4.831 mp, situat în Perimetrul I aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila. după cum urmează:

 • a) Dl Radu Daniel - Mihai

 • b) Dna Pătrăhău Susana

 • c) Dna Badiu Virginia - Loredana

 • d) Dl Neta Marian

 • e) Dna Laufer Crina

 • f) Dna Ciomaga Liliana

 • g) Dl Răureanu Marius


 • - Consilier juridic la R.A. A.Z.L. Brăila -Președinte comisie;

 • - Reprez. Ministerul Finanțelor Publice (membru supleant dna Necula Monica Florentina);

 • - Reprezentant C.L.M. Brăila;

 • - Reprezentant C.L.M. Brăila;

 • - Reprez. Ministerul Transporturilor;

 • - Economist în cadrul Biroului Economic, R.A. A.Z.L. Brăila secretariat comisie;

 • - Șef Birou Exploatare Investiții, R.A.

A.Z.L. Brăila - secretariat comisie.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin persoanele desemnate la art. 1 și 2 și de către Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere” Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 7                                           7                   7      '


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN

F-PO-09-02.01.03/rev,0