Hotărârea nr. 347/2020

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Vapoarelor nr. 8, teren și construcțiile C1, C2 (U1+U2), C3, C4 (U1), C5 și C6 - NCP 17256, NCP 17256-C1, NCP 17256-C2, NCP 17256-C3, NCP 17256-C4, NCP 17256-C5 și NCP 17256-C6

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA CTR. 347

dbboL20.07.2020

Privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Vapoarelor nr. 8, teren și construcțiile C1, C2 (U1+U2), C3, C4 (U1), C5 si C6 - NCP 17256, NCP 17256-C1, NCP 17256-C2, NCP 17256-C3, NCP 17256-C4, NCP 17256-C5 si NCP 17256-C6.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și cererea I                               I înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub

nr. 16317/06.07.2020;

Văzând raportul de specialitate al Direcției Arhitect Șef, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4), alin. (7), alin. (8) și alin. (9) din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2314/2004;

Ținând cont de adresa referitoare la neexercitarea dreptului de preempțiune nr. 1929/15.06.2020 a Direcției Județene pentru Cultură Brăila, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 14475/17.06.2020;

în baza art. 129 alin. (1) și alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (2), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MOTJ5LKASTE:

Art.1 Municipiul Brăila nu își exercită dreptul de preempțiune pentru imobilul situat în Brăila, str. Vapoarelor nr. 8, teren si construcțiile C1, C2 (U1+U2), C3, C4 (U1), C5 și C6 - NCP 17256, NCP 17256-C1, NCP 17256-C2, NCP 17256-C3, NCP 17256-C4, NCP 17256-C5 și NCP 17256-C6.

Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L.M. Brăila nr. 699/28.11.2019 își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

TABARAC

4 CONSIUuA / ă Î-OCAL

&    -   ' CONTRASEMNEAZĂ

U SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN

F-PO-09-02.01.03/rev.0