Hotărârea nr. 346/2020

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Militară nr. 7 (2 camere, oficiu, hol, bucătărie, WC, beci împreună cu cota indiviză de 11,46% din suprafața de folosință comună și teren indiviz), NCP 80753

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MO TAM AEE A JBTR. 346

dixr20.07.2020

Privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Militară nr. 7 (2 camere, oficiu, hol, bucătărie, WC, beci împreună cu cota indiviză de 11,46% din suprafața de folosință comună și teren indiviz), NCP 80753.

CONSILIUL LOCAL MrtrNTI<DII*J5JL« BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și cererea I, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 15986/02.07.2020;

Văzând raportul de specialitate al Direcției Arhitect Șef, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1,2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4), alin. (7), alin. (8) și alin. (9) din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2314/2004;

Ținând cont de adresa referitoare la neexercitarea dreptului de preempțiune nr. 2063/24.06.2020 a Direcției Județene pentru Cultură Brăila, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr.15305/25.06.2020;

în baza art. 129 alin. (1) și alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (2), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MOTAZRASTE:

Art.1 Municipiul Brăila nu își exercită dreptul de preempțiune pentru imobilul situat în Brăila, str. Militară nr. 7 (2 camere, oficiu, hol, bucătărie, WC, beci împreună cu cota indiviză de 11,46% din suprafața de folosință comună și teren indiviz), NCP 80753.

Art,2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

DINTE DE ȘEDINȚĂ, ^ADRIAN TABARAC


LOCAL £

1


ION DRĂGAN

F-PO-09-02.01.03/rev.O