Hotărârea nr. 345/2020

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Fața Portului nr.1 și nr.2 – teren în suprafață de 31% din S = 552 mp + 887 mp + 1154 mp, NCP 2213, NCP 191, NCP 7982

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTAR ARE A 1KTR. 345

dixr20.07.2020

Privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Fața Portului nr.1 și nr.2 - teren în suprafață de 31% din S = 552 mp + 887 mp + 1154 mp, NCP 2213, NCP 191, NCP 7982.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și cererea __________________________________________înregistrată la Primăria

Municipiului Brăila sub nr. 16064/02.07.2020;


Văzând raportul de specialitate al Direcției Arhitect Șef, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4), alin. (7), alin. (8) și alin. (9) din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2314/2004;

Ținând cont de adresele referitoare la neexercitarea dreptului de preempțiune nr. 2149/01.07.2020 și nr. 2152/01.07.2020 a Direcției Județene pentru Cultură Brăila, înregistrate la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 16081/02.07.2020 respectiv nr. 16083/02.07.2020;

în baza art. 129 alin. (1) și alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (2), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Municipiul Brăila nu își exercită dreptul de preempțiune pentru imobilul situat în Brăila, str. Fața Portului nr.1 și nr.2 - teren în suprafață de 31% din S = 552 mp + 887 mp + 1154 mp, NCP 2213, NCP 191, NCP 7982.’

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

F-PO-09-02.01.03/rev.0