Hotărârea nr. 342/2020

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Belvedere nr. 8 (teren indiviz, ap. 6 din construcția C1, ap. 3 din construcția C2 și ap. 2 din construcția C3), NCP 5917, NCP 88505-C1, NCP 88505-C2, NCP 88505-C3

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

ROT AR ARE A JNTR. 342

din 20.07.2020

Privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Belvedere nr. 8 (teren indiviz, ap. 6 din construcția C1, ap. 3 din construcția C2 și ap. 2 din construcția C3), NCP 5917, NCP 88505-C1, NCP 88505-C2, NCP 88505-C3.

CONSILIUL LOCAL JVTUl!<rXCIP2SJC< BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

_____Având în vedere referatul de aprobare precum și cererea domnului F

|, împuternicit al domnilor |

înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 15809/30.06.2020;

Văzând raportul de specialitate al Direcției Arhitect Șef, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4), alin. (7), alin. (8) și alin. (9) din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2314/2004;

Ținând cont de adresa referitoare la neexercitarea dreptului de preempțiune nr. 2084/26.06.2020 ale Direcției Județene pentru Cultură Brăila, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 15471/26.06.2020;

în baza art. 129 alin. (1) și alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (2), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Municipiul Brăila nu își exercită dreptul de preempțiune pentru imobilul situat în Brăila, str. Belvedere nr. 8 (teren indiviz, ap. 6 din construcția C1, ap. 3 din construcția C2 si ap. 2 din construcția C3), NCP 5917, NCP 88505-C1, NCP 88505-C2, NCP 88505-C3.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

F-PO-09-02.01.03/rev.0