Hotărârea nr. 337/2020

Îndreptarea erorii materiale strecurate în conținutul anexei nr. 1.131 la H.C.L.M. Brăila nr. 288/30.06.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTAKAKEA NR. 337 din20.07.2020

Privind: îndreptarea erorii materiale strecurate în conținutul anexei nr. 1.131 la H.C.L.M. Brăila nr. 288/30.06.2020.

CONSILIUL LOCAL M7CENriCII>AI^ BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și adresa nr. 569/07.07.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. M3599/07.07.2020;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcției Arhitect Șef, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 7/1996, legea cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 354 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 108 și art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurate în anexa nr. 1.131 la H.C.L.M. Brăila nr. 288/30.06.2020, pozițiile nr. 3, 4, 8, 13, 15, 18 și 21, în sensul că în loc de H.G. nr. 612/30.08.2017, se va scrie H.G. nr. 857/31.10.2018, astfel:

Nr crt

Teren situat în Municipiul Brăila

Supr. teren (mp)

Categoria de folosință

Numărul cererii și numele și prenumele/denumirea solicitantului

Observații

3

T22, parcela 211/4

6878

Arabil

Se suprapune peste terenul înscris în CF nr. 94843/Brăila, identificat cu nr. cadastral 94843 (culoarul de expropriere aprobat prin

HG nr. 857/31.10.2018)-proprietar Statul Român

4

T22, parcela 208/3

1124

Pășuni

Se suprapune peste terenul înscris în CF nr.

94843/Brăila, identificat cu nr. cadastral 94843 (culoarul de expropriere aprobat prin HG nr. 857/31.10.2018)-proprietar Statul Român

8

TI2, parcela 141/3 T12 parcela 139/1

21775

3908

Arabil Pășuni

Se suprapune peste terenul înscris în CF nr.

94843/Brăila, identificat cu nr. cadastral 94843 (culoarul de expropriere aprobat prin HG nr. 857/31.10.2018)-proprietar Statul Român

13

TI 1, parcela 144/1

32

Arabil

Se suprapune peste terenul înscris în CF nr. 94843/Brăila, identificat cu nr. cadastral 94843 (culoarul de expropriere aprobat prin HG nr. 857/31.10.2018)-proprietar Statul Român

15

TI 1, parcela 138/1

2241

Arabil

Se suprapune peste terenul înscris în CF nr.

94843/Brăila, identificat cu nr. cadastral 94843 (culoarul de expropriere aprobat prin HGnr. 857/31.10.2018)-proprietar Statul Român

18

TI7, parcela 184/3

704

Arabil

Se suprapune peste terenul înscris în CF nr.

94843/Brăila, identificat cu nr. cadastral 94843 (culoarul de expropriere aprobat prin HGnr. 857/31.10.2018)-proprietar Statul Român

21

TI 5, parcela 169/3

3995

Arabil

Se suprapune peste terenul înscris în CF nr.

94843/Brăila, identificat cu nr. cadastral 94843 (culoarul de expropriere aprobat prin HG nr. 857/31.10.2018) -proprietar Statul Român

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef și Direcția Finanțelor Publice Locale, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, /ÂDRlÂiMftBARAC

W 7          CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARdGENERAL,

ION DRĂGAN

r/PO-09-02.01.03/rev.0