Hotărârea nr. 336/2020

Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”

ROMÂNIA JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOȚAI* ARE A NR.336 diix20.07.2020

Privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară".

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcției Arhitect Șef, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 7/1996, legea cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 354 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 108 și art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MOTAMASTE:

Art.1 Se completează anexele nr. 1 și 6 din H.C.L.M. Brăila nr. 51/27.02.2009, cu pozițiile prevăzute în anexele nr. 1.132 și 6.109, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2 Imobilele prevăzute la art. 1, se identifică în planurile de situație anexate, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.3 Celelalte prevederi din H.C.L.M. Brăila nr. 51/27.02.2009, rămân neschimbate.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef și Direcția Finanțelor Publice Locale, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, /ADRIAN ^ABARAC

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

ION DRĂGAN

F-PO-09-02.0l.03/rev.0

ANEXA NR. 1. 132

H.C.L.M. nr. / '2p. aWtj

TERENURI A CĂROR APARTENENȚĂ SE ATESTĂ LA DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BRĂILA ÎN VEDEREA STABILIRII UNEI MODALITĂȚI DE UTILIZARE

Nr crt

Teren situat în Municipiul Brăila

Supr. teren (mp)

Obiectiv

Numărul cererii și numele și prenumele/denumirea solicitantului

Observații

1

Str. Alexandru Vlahuță nr. 128

274 mp

13966/12.06.2020

C

-CIO prop. |                 j,

1_______________________________________________________________________________________________________________1

moștenitor nr. 1072/9.11.1987, 117/26.03.2020

2

Str. Comuna din Paris nr. 150

78 mp indiviz din 318 mp

15576/29.06.2020

1“...... 1

CI

______________________|. cont, certificat moștenitor nr. 781/4.10.1973

3

B-dul Independenței nr. 273

49,50 mp indiviz din 211 mp

11892/20.05.2020,

Cl,C2-prop.                1

14874/22.06.2020

J

|____________________|, conf. contract de

vânzare-cumpărare nr. 1836/20.03.1997

4

Cart. Brăilița, zona din vecinătatea ANL

13813 mp

5

T36, P271/20

5000 mp

6

T24, P232

16046 mp

întocmit,

Andrei Gabriela
ANEXA NR. 6.109

LA H.C.L.M. NR. 33G / Qc. O/.

TERENURI A CĂROR APARTENENȚĂ SE ATESTĂ LA DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BRĂILA

Nr.

crt.

Numele și prenumele persoanei care deține terenul

Teren situat în Municipiul Brăila

Suprafață teren (mp)

Nr. hotărâre/ nr. contract

Observații

1

Str. Prahovei nr. 43

424

c.c. 55/24.06.1999

DIRECTOR EXECUTIV D.J.C.A.P.L.,

întocmit, Andrei Gabriela

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului)mp)

Adresa imobilului

274

Strada Alexandru Vlahuta .nr.128


Nr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

BRAILA


424416


Durbaca lordache^424395-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Ce

274

împrejmuit cu gard de lemn pct. l-2-3.constructie 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18.

Total

274

B. Date referitoare la construcții

Cod         Destinația        Suprafața construita la sol                                 Mențiuni

(mp)

CI

CL

48

Locuința cu supr.desfasurata de 48mp

C2

CA

14

Bucătărie cu supr.desfasurata de I4mp

C3

CA

22

Magazie cu supr.desfasurata de 22mp

C4

CL

29

Locuința cu supr.desfasurata de 29mp

C5

CA

17

Bucătărie cu supr.desfasurata de I7mp

C6

CA

15

Bucătărie cu supr.desfasurata de I5mp

C7

CA

19

Magazie cu supr.desfasurata de I9mp

C8

CL

26

Locuința cu supr.desfasurata de 26mp

C9

CA

5

Bucătărie cu supr.desfasurata de 5mp

CIO

CA

9

Magazie cu supr.desfasurata de 9mp

loial

204

'măsurată a imobilului = 274mp t = 256mp

/.^xV^lixecutanMc TRADIW3M SKL^Z

<-a ^rmiatura'si.stâmpilaa '' 1''' / C'g>Data Iunie 2020       \ /

1

2 ii

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si si atribuirea numărului cadastral

Semnătura si parafa

Data........................

Stampila BCBI


Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobiluiui(mp)

Adresa imobilului

318

Strada Comuna din Paris nr. 150

| Nr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

_

Braila


A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

318

împrejmuit cu gard de fier pct 4-5-6. construcție 6-7-8 gard tabla 8-9-10-1-2, gard lemn 2-3-4

Total

318

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

CI

CL

108

Locuința cu supr.desfasurata =IO8mp

Total

108

---—-----------------------------

a imobilului = 318mp


Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa

Data........................

Stampila BCP1

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE AL BUNULUI IMOBIL

Scara 1:500

Nr. cadastral:

Suprafața măsurată (mp)

Adresa Imobilului

211

Bd. Independentei nr. 273

UAT


O.C.P.I. BRAILA

Nr. R.G.I

Cartea Fundare nr.


Braila,mun. Braila


A-construcție provizorie Sc=12mp

Executant: Ing. Perlea Ștefan /£?

Confirm executarea măsurătorilor la tețen) CERIlHCAf corectitudinea intocmirii documentației cadastrale si DE corespondenta acesteia cu realitatea din (teren. aUTO

Sena


e

8 F Nr. 0486 §


Semnătură si stampila,


Data: 12.03.2020Inspector:

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si artibulrea numărului cadastral.


pARLEA


Semnătură si parafa,


Data


Stampila BCPI


NOTA: pe teren există o construcție provizorie notata pe plan cu "A" avand Sc=12rrip.

A. Date referitoare la teren

Nr. Parcela

Categoria de folosința

Suprafața mas. (mp)

Mențiuni

1

CC

211

împrejmuire: pct: 14,15 si 16,1,2,3 gard zid; 15,16 gard tabla; 12,13,14 gard plasa,

TOTAL:

211

restul perimetrului: construcții.

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

CI

CL

77

Locuința: 1 nivel (parter); Sc=Sd=77mp

C2

CA

16

Anexa: 1 nivel (parter); Sc=Sd=16mp

TOTAL

93

Suprafața totala masurata a imobilului = 211 mp Suprafața din act =161.50mp.

1—1 »■<           >i|.1

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:5000


Nr.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa Imobilului

13813

jud. B RAI LA, UAT Bralla, mun. Bralla, cart. Bralllfa, zona din vecinătatea ANL

| Cartea Funciara nr. |                 | UAT |                                   Bralla

Număr parcela

Categoria de folosința

Supraf.din masuratorl(mp)

Mențiuni

1

CC

13813

TOTAL

13813

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod construcție

Destinația

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

TOTAL

Suprafața totala măsurători 3813mp Suprafața din acte=13813mp

Persoana autorizata: SC INFOTOP SRL Bralla ----

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea Întocmirii dodumentțqtleL,^'           : \

Cadastrale sl corespondenta acesteia 2iP reallfate(PW_Wiiî?E       peria RO-B-F f , ,77l-

|5 Seria ro-8-1              •n"0275gi

Nr.l513/201M V/ JIANU VERONICa *

*?«*"               CIAUD,A //

' c   'A'FOTO P                  .^7

n. nn/m/onon ~      X^GOfiW {7^7

Data:06/07/2020       <

Inspector

Confirm Introducerea Imobilului In baza de dote Integrala si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa

Data:.....

Stampila BCPI

. • In sftuafta in cort »xfsto numsrw cadastral* pentru Imobilei» vadn», In locul numelui vecinului »e va frece numărul cadastral, far In lipsa

numărului cadastral numărul topografic sau numărul administrativ. Suprafețele se rotunjesc la metru pătrat.

1 M2-ooo4-03/U7/W»-fn.1

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:2000              /./32.S'

Nr. cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

5000

jud. BRAILA, UAT Braila. mun. Braila, T36, P271/20

Număr parcela

Categoria de folosința

Supraf.dln masuratori(mp)

Mențiuni

1

A

5000

TOTAL

5000

-

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod construcție

Destinația

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

TOTAL

Suprafața totala masurata=5000mp

Suprafața totala act=5000mp

Persoana autorizata: SC INFOTOP SRL Braila

Confirm executarea măsurătorilor la teren, ,,^-TTTT— corectitudinea întocmirii documentației cadastrale sl corespondenta acesteia cu" realitatea din ț¥ren^^\C^

Semnătură sl stapvlîrtaC^     \ l@\

fi

Data:03/07/2020    RO-^E

Inspector:

Confirm Introducerea Imobilului In baza de date

Integrala sl atribuirea numărului cadastral

X

^Semnătură sl parafa

"D1

- 1

O 7 .

'Data:.....

Stampila BCPI

In sltualfa In care

imsluî vecinului se va frece numărul cadastral. Iar In lipsa

\'^         n LZ

numărului cadastral numărul topografia iMlifhdmoruf admlnfstraffv. Suprafețele se rotunjesc la metru pătrat.

1MJ —i M/O7/M»-f^t.1

Plan de amplasament sî delimitare a imobilului

Scara 1:2000


Nr.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa Imobilului

16046

jud. BRAILA, UAT Bralla, mun. Bralla, T24, P232

| Cartea Funcloro nr. |                 | UAT |                                  Bralla73050


=730850                                            E=730850


Număr parcela

Categoria de folosința

Supraf.dln masuratori(mp)

Mențiuni

1

A

16046

TOTAL

16046

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Cod construcție

Destinația

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

TOTAL

Suprafața totala masurata=16046mp Suprafața totala act=16046mp

Persoana autorizata: SC INFOTOP SRL Bfolle-—

Confirm executarea măsurătorilor Ja ’tertn, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale sl corespondenta acesteia cd realitatea (.dln^tenen^

Semriaturo si stamplloP^ VȘ,\

Ț M       #

Data:03/07/20M"                ,  S°‘-A./

Inspector.

Confirm Introducerea Imobilului In baza de date Integrala si atribuirea numărului cadastral

Semnătură sl parafa

Data:.....

Stampila BCPI

. ■ In sHuafio tn cor* sidsto numen cadastral* pentru Imobilele vecine, In locul numelui vecinului se va trece numărul codosfral, lor In lipso numărului cadastral numărul topografic sau numărul administrativ. Suprafețele m rotunfesc Io metru pătrat.


Plan de amplasament si delimitare a imobilului !&$. I ,


Scara 1:200

c

Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

424

Intravilan, mun. Braila, str. Prahovei, nr. 43

Nr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

BRAILA

422370                                                                                 422370

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

424

împrejmuire cu gard fier forjat: 1-2; nematerializat:2-3; gard tabla:3-4-5-6-1

TOTAL

424

-

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

CI

LOCUINȚA

86

Parter. S. desfasurata=86 mp.

TOTAL

86

-

Suprafața totala masurata a imobilului =424 mp

Executant: SCl^^ c>ar'^ortfjrțpeXeCutan?^tasuratorifm cop^ctitudine'âj'ntocn^tii do jCoresponde'fțț^ acgsteia/j <         WatUr^

, S"na W Hi Îjfesi \ sC - ■ // \X

SRL

sțeren, itrale si

trenInspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa

Data:

Stampila BCPI