Hotărârea nr. 335/2020

Aprobarea novării contractelor de concesiune/superficie în contracte de vânzare-cumpărare, conform procesului-verbal încheiat la data de 13.07.2020 de către Comisia specială de punere în aplicare a H.C.L.M. Brăila nr. 4/2003

ROMÂNIA JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA INTR. 335

dJbm20.07.2020

Privind: Aprobarea novării contractelor de concesiune/superficie în contracte de vânzare-cumpărare, conform procesului-verbal încheiat la data de 13.07.2020 de către Comisia specială de punere în aplicare a H.C.L.M. Brăila nr. 4/2003.

CONSILIUL UOCAU MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcției Arhitect Șef, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile Regulamentului privind novarea contractelor de concesiune ce au ca obiect bunuri imobile aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila în contracte de vânzare - cumpărare, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 4/2003, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 267/10.07.2009, H.C.L.M. Brăila nr. 313/22.11.2012 și H.C.L.M. Brăila nr. 310/27.11.2014, precum si H.C.L.M. Brăila nr. 101/30.03.2017 modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 246/30.06.2017;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă novarea contractelor de concesiune/superficie în contracte de vânzare-cumpărare, conform procesului-verbal încheiat la data de 13.07.2020 de către Comisia specială de punere în aplicare a H.C.L.M. Brăila nr. 4/2003, potrivit anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, care va proceda la încheierea în formă autentică a contractelor de vânzare - cumpărare, prin reprezentant împuternicit, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ADRIAN TABARAC

;                 CONTRASEMNEAZĂ

SECRETA^ GENERAL,

ION DffĂGAN

£ 4 ■yc/.so Wfâof &&România

Județul Brăila

Municipiul Brăila

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

COMISIA SPECIALĂ DE PUNERE ÎN APLICARE

A H.C.L.M. NR. 4/30.01.2003

Nr. 17134/13.07.2020

PROCES-VERBAL încheiat astăzi 13.07.2020

Comisia specială de punere în aplicare a H.C.L.M. nr. 4/30.01.2003, completată cu H.C.L.M. 267/10.07.2009, H.C.L.M. 310/2014, cu următoarea componență:

Boșneag Sorin-Eugen

Consilier local

președinte

Rădulescu Daniela-Elena

Consilier local

membru

Bucur Claudia-Raluca

Consilier local

membru

Pîrlea Cătălin-Romulus

Șef Serviciu Urmărire Impozite și executări silite

membru

Anghelescu Corina-Elena

Arhitect Șef

membru

lacomi Alina-Mihaela

Șef Serviciu Gestionare Hotărâri C.L.M. și Dispoziții Primar

membru

Andrei Gabriela

Direcția Arhitect Șef

membru

s-a întrunit astăzi 13.07.2020, la sediul Primăriei Municipiului Brăila, în ședință de negociere pentru novarea terenurilor concesionate și asupra cărora s-a constituit un drept de superficie cu titlu oneros.

Doamna consilier Rădulescu Daniela-Elena nu a fost prezentă.

Solicitanții au fost următorii:

1.1                                           I. concesionar în contractul de concesiune

nr. 84/05.06.1995, completat cu A.A. nr. 2/10.07.2020, respectiv beneficiari ai dreptului de superficie în contractul de superficie nr. 2685/01.07.2019, pentru teren în suprafață de 337 mp, situat în str. Jderului nr. 2bis, au solicitat negocierea valorii de cumpărare a terenului.

La ședința de negociere s-a prezentat |~                                  |i,

legitimată cu_______________________________________________________________________.

Comisia începe negocierea de la 87797 lei (fără T.V.A.), așa cum este prevăzut în anexa la prezentul proces verbal.

|                           |oferă suma de 35000 lei.

Comisia continuă negocierea la 75000 lei.

I                           loferă suma de 40000 lei.

Comisia continuă negocierea la 70000 lei.

|                             ~]oferă suma de 45000 lei.

Comisia continuă negocierea la 65000 lei.

I                             1 oferă suma de 50000 lei.

Comisia continuă negocierea la 60000 lei.

__________________________oferă suma de 53000 lei.

Comisia, în unanimitate de voturi, adjudecă terenul pentru suma de 53000 lei, la care se adaugă TVA, față de valoarea raportului de evaluare de 40807 lei, fără TVA.

concesionar în contractul de concesiune nr. 28/16.05.1995,

completat cu A.A. nr. 1/27397/16.08.2007, A.A. nr. 2/2144/20.01.2020, A.A. nr.

3/15042/10.06.2019, A.A. 4/10.07.2020, pentru teren în suprafață de 426 mp, situat în

str. Polonă nr. 2A, au solicitat negocierea valorii de cumpărare a terenului La ședința de negociere s-a prezentat domnul

legitimat cu CI


Comisia începe negocierea de la 513949 lei (fără T.V.A.), așa cum este prevăzut în anexa la prezentul proces verbal.

Concesionarul oferă suma de 220000 lei.

Comisia continuă negocierea la 450000 lei.

Concesionarul oferă suma de 230000 lei.

Comisia continuă negocierea la 400000 lei.

Concesionarul oferă suma de 250000 lei.

Comisia continuă negocierea la 350000 lei.

Concesionarul oferă suma de 260000 lei.

Comisia continuă negocierea la 300000 lei.

Concesionarul oferă suma de 275000 lei.

Comisia continuă negocierea la 280000 lei.

Concesionarul acceptă suma de 280000 lei.

Comisia, în unanimitate de voturi, adjudecă terenul pentru suma de 280000 lei, la care se adaugă TVA, față de valoarea raportului de evaluare de 239010 lei, fără TVA.

  • 3. I                        I beneficiară a dreptului de superficie în contractul de

superficie nr. 2178/27.09.2018, pentru teren în suprafață de 123 mp, indiviz din 389 mp, situat în str. Inului nr. 37, a solicitat negocierea valorii de cumpărare a terenului.

La ședința de negociere s-a prezentat |

|, în calitate de asociat unic și administrator al societății.

Comisia începe negocierea de la 37626 lei (fără T.V.A.), așa cum este prevăzut în anexa la prezentul proces verbal.

j                       loferă suma de 37600 lei.

Comisia, în unanimitate de voturi, adjudecă terenul pentru suma de 37600 lei, la care se adaugă TVA, față de valoarea raportului de evaluare de 17490 lei, fără TVA.

  • 4.  concesionar în contractul de concesiune nr.

943/28.04.2016, pentru teren situat în str. G-ral Eraclie Arion nr. 18, în suprafață de 145 mp, a solicitat negocierea valorii de cumpărare a terenului.

La ședința de negociere s-a prezentat doamna ____________________________,

legitimată cu|                         .

Comisia începe negocierea de la 110536 lei (fără T.V.A.), așa cum este prevăzut în anexa la prezentul proces verbal.

Concesionarul oferă suma de 40000 lei.

Comisia continuă negocierea la 100000 lei.

Concesionarul oferă suma de 45000 lei, cu TVA.

Comisia continuă negocierea la 90000 lei.

Concesionarul oferă suma de 48000 lei.

Comisia continuă negocierea Ia 80000 lei.

Concesionarul oferă suma de 50000 lei, cu TVA.

Comisia continuă negocierea la 70000 lei.

Concesionarul oferă suma de 60000 lei, cu TVA.

Comisia, în unanimitate de voturi, adjudecă terenul pentru suma de 60000 lei, la care se adaugă TVA, față de valoarea raportului de evaluare de 51400 lei, fără TVA.

  • 5. ___________________ concesionar în contractul de concesiune nr. 27/25.09.1998,

pentru teren în suprafață de 210 mp, situat în str. Azurului nr. IA, a solicitat negocierea valorii de cumpărare a terenului

La ședința de negociere s-a prezentat domnul

legitimat cu CI


I                  ~I și doamna_____________________

Comisia începe negocierea de la 93284 lei (fără T.V.A.), așa cum este prevăzut în anexa la prezentul proces verbal.

Concesionarul oferă suma de 30000 lei.

Comisia continuă negocierea Ia 90000 lei.

Concesionarul oferă suma de 35000 lei.

Comisia continuă negocierea la 85000 lei.

Concesionarul oferă suma de 40000 lei.

Comisia continuă negocierea la 80000 lei.

Concesionarul oferă suma de 45000 lei.

Comisia continuă negocierea la 75000 lei.

Concesionarul oferă suma de 50000 lei.

Comisia continuă negocierea la 70000 lei.

Concesionarul acceptă suma de 55000 lei.

Comisia continuă negocierea la 65000 Iei.

Concesionarul acceptă suma de 60000 lei.

Comisia, în unanimitate de voturi, adjudecă terenul pentru suma de 60000 lei, la care se adaugă TVA, față de valoarea raportului de evaluare de 43370 lei, fără TVA.

  • 6. |, beneficiară a dreptului de superficie în contractul de superficie nr. 4290/14.11.2019, pentru teren în suprafață de 83 mp, indiviz din 885 mp, situat în b-dul Independenței nr. 142, a solicitat negocierea valorii de cumpărare a terenului.

La ședința de negociere s-a prezentat domnul 4                | legitimat cu CI

|                    | în baza împuternicirii nr. 10/20.06.2017.

Comisia începe negocierea de la 164727 lei (fără T.V.A.), așa cum este prevăzut în anexa la prezentul proces verbal.

Domnul |               loferă suma de 45000 lei.

Comisia continuă negocierea la 150000 lei.

Domnul |                Irenuntă la cumpărarea terenului atribuit în superficie.

  • 7. I, concesionar în contractul de concesiune nr. 26/01.08.1995, pentru teren în suprafață de 256 mp, conform acte, 264 mp real măsurat, situat în str. Trotușului nr. 9B, a solicitat negocierea valorii de cumpărare a terenului

La ședința de negociere s-a prezentat doamna ___

legitimată cu CI , în baza


în calitate de | a Judecătoriei Brăila.

Sentinței Civile nr.

Comisia începe negocierea de la 153821 lei (fără T.V.A.), așa cum este prevăzut în anexa la prezentul proces verbal.

Concesionarul oferă suma de 30000 lei.


Comisia continuă negocierea la 140000 lei.

Concesionarul oferă suma de 40000 lei.

Comisia continuă negocierea la 130000 lei.

Concesionarul oferă suma de 40000 lei.

Comisia continuă negocierea la 120000 lei.

Concesionarul oferă suma de 50000 lei.

Comisia continuă negocierea la 110000 lei.

Concesionarul oferă suma de 60000 lei.

Comisia continuă negocierea la 100000 lei.

Concesionarul acceptă suma de 70000 lei.

Comisia continuă negocierea la 95000 lei.

Concesionarul acceptă suma de 75000 lei.

Comisia continuă negocierea la 90000 lei.

Concesionarul acceptă suma de 80000 lei.

Comisia continuă negocierea la 82500 lei.

Concesionarul acceptă suma de 82500 lei.

Comisia, în unanimitate de voturi, adjudecă terenul pentru suma de 82500 lei, Ia care se adaugă TVA, față de valoarea raportului de evaluare de 71522 lei, fără TVA.

concesionari în contractul de concesiune nr. 4298/20.06.2019, pentru teren situat în str. G-ral Constantin Atanasiu nr. 2, în suprafață de 210 mp, au solicitat negocierea valorii de cumpărare a terenului.                     _______________________________

La ședința de negociere s-a prezentat doamna

Comisia începe negocierea de la 148130 lei (fără T.V.A.), așa cum este prevăzut în anexa la prezentul proces verbal.

Concesionarul oferă suma de 70000 lei.

Comisia continuă negocierea la 130000 lei.

Concesionarul oferă suma de 72000 lei, cu TVA.

Comisia continuă negocierea la 120000 lei.

Concesionarul oferă suma de 73000 lei.

Comisia continuă negocierea la 110000 lei.

Concesionarul oferă suma de 74000 lei, cu TVA.

Comisia continuă negocierea la 100000 lei.

Concesionarul oferă suma de 75000 lei, cu TVA.

Comisia continuă negocierea la 90000 lei.

Concesionarul oferă suma de 78000 lei.

Comisia continuă negocierea la 85000 lei.

Concesionarul oferă suma de 80000 lei, cu TVA.

Comisia continuă negocierea la 80500 lei.

Concesionarul oferă suma de 80500 lei, cu TVA.

Comisia, în unanimitate de voturi, adjudecă terenul pentru suma de 80500 lei, la care se adaugă TVA, față de valoarea raportului de evaluare de 68800 lei, fără TVA.

Boșneag Sorin-Eugen

Rădulescu Daniela-Elena ... Bucur Claudia-Raluca.........


Pîrlea Catălin-RomulusOd Anghelescu Corina-Elena, .'i lacomi Alina-Mihaela^..^ Andrei Gabriela ......

Nr. crt.

Concesionar, titular al dreptului de superficie

Contract

Locație

Suprafața concesionată, atribuită în superficie (mp)

Suprafața evaluată (mp)

Valoare minimă (l,15a+b), la care se adaugă TVA

Valoare maximă (2,15a+b), la care se adaugă TVA

Valoare adjudecată

Semnătura

1

337 mp

337 mp

46990

87797

^7^ -CCazx

?£o<jul££ z>                  4- .

C.C. 84/05.06.1995, A.A.2/10.07.2020

C. superficie nr. 2685/01.07.2019

Str. Jderului nr. 2bis

2

C.C. nr. 28/16.05.1995, A.A.

1/27397/16.08.2007, A.A.

2/2144/20.01.2010, A.A.

3/15042/10.06.2019, A.A. 4/10.07.2020

Str. Polonă nr. 2A

426

426

274939

513949

TW

4

f ______â___

3

Contract superficie nr. 2178/27.09.2018

Str. Inului nr. 37

123 mp indiviz din 389 mp

123 mp indiviz din 389 mp

20136

37626

\

T*

4

C.C.nr. 943/28.04.2016

str. G-ral Eraclie Arion nr. 18

145

145

59136

110536   \

<<

£04/ 7~v4

/

5

1________________________________________________________________________________________________________________1

C.C.nr. 27/25.09.1998

Str. Azurului nr. IA

210

210

49914

93284

<^>Q. O«=C>

6

_

83 mp indiviz din 885 mp

83 mp indiviz din 885 mp

88117

164727

-    / O.

!/    / 7 L

C.superficie nr. 4290/14.11.2019 b-dul Independenței nr. 142

6

A * v 1 ✓

a c \ /

Vc //

Nr. crt.

Concesionar, titular al dreptului de superficie

Contract

Locație

Suprafața concesionată, atribuită în superficie (mp)

Suprafața evaluată (mp)

Valoare minimă (l,15a+b), la care se adaugă TVA

Valoare maximă (2,15a+b), la care se adaugă TVA

Valoare adjudecată

Semnătura

7

C.C. 26/01.08.1995

Str. Trotușului nr. 9B

256

264

82299

153821

' . / . . —

8

c.c. 4298/20.06.2019

str. G-ral C-tin Atanasiu nr. 2

210

210

79250

148130

'TV/.

â

a = valoare dată de raportul de evaluare b = contravaloarea raportului de evaluare


COMISIA

Boșneag Sorin Eugen......

Rădulescu Daniela-Elena Bucur Claudia-Raluca...

Pîrlea Cătălin-Romulus.

Anghelescu Corina El/na. lacomi Alina-Mihaelă...

Andrei Gabriela