Hotărârea nr. 333/2020

Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila, în vederea amplasării unor terase cu caracter permanent în fața spațiilor comerciale

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOT AR AREA NR. 333 dixx20.07.2020

Privind: închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila, în vederea amplasării unor terase cu caracter permanent în fața spațiilor comerciale.

CONSILIUL LOCAL         BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef, Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. e) și art. 28 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017, H.C.L.M. Brăila nr. 263/30.06.2017, H.C.L.M. Brăila nr. 19/31.01.2019, precum și H.C.L.M. Brăila nr. 30/31.01.2020;

în baza art. 129 alin. (1) și alin.(2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 108 lit. c), art. 297 alin. (1) lit. c) și art. 333 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 (1) Se aprobă închirierea prin încredințare directă, pe o perioadă de 5 ani, a terenului în suprafață de 35,00 mp, ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, situat în fața spațiului comercial din Brăila, str. Mihai Eminescu nr. 64, solicitantei |                                     în vederea

amplasării unei terase cu caracter permanent.

 • (2) Terenul ce se închiriază, se identifică în planul de amplasament și delimitare a bunului imobil, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Prețul închirierii se stabilește în cuantum de 7,06 lei/mp/lună, conform H.C.L.M. Brăila nr. 30/31.01.2020.

 • (4) Cuantumul chiriei se actualizează anual, în funcție de raportul leu/euro.

Art.2 (1) Se aprobă închirierea prin încredințare directă, pe o perioadă de 5 ani, a terenului în suprafață de 37,00 mp, ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, situat în fața spațiului comercial din Brăila, str. Mihai Eminescu nr. 24, solicitantei |                     1, în vederea amplasării unei

terase cu caracter permanent.

 • (2) Terenul ce se închiriază, se identifică în planul de amplasament și delimitare a bunului imobil, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Prețul închirierii se stabilește în cuantum de 7,06 lei/mp/lună, conform H.C.L.M. Brăila nr. 30/31.01.2020.

 • (4) Cuantumul chiriei se actualizează anual, în funcție de raportul leu/euro.

Art.3 (1) Se aprobă închirierea prin încredințare directă, pe o perioadă de 5 ani, a terenului în suprafață de 24,00 mp, ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, situat în fața spațiului comercial din Brăila, Piața Traian nr. 5, solicitantei |                                   |, în vederea amplasării unei

terase cu caracter permanent.

 • (2) Terenul ce se închiriază, se identifică în planul de amplasament și delimitare a bunului imobil, conform anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Prețul închirierii se stabilește în cuantum de 7,06 lei/mp/lună, conform H.C.L.M. Brăila nr. 30/31.01.2020.

 • (4) Cuantumul chiriei se actualizează anual, în funcție de raportul leu/euro.

Art.4 (1) Se aprobă închirierea prin încredințare directă, pe o perioadă de 5 ani, a terenului în suprafață de 47,00 mp, ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, situat în fața spațiului comercial din Brăila, Aleea învățătorilor, bl. P4, sc. 1, ap. 3, parter, solicitantei |                          ~|, în

vederea amplasării unei terase cu caracter permanent.

 • (2) Terenul ce se închiriază, se identifică în planul de amplasament și delimitare a bunului imobil, conform anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Prețul închirierii se stabilește în cuantum de 4,63 lei/mp/lună, conform H.C.L.M. Brăila nr. 30/31.01.2020.

 • (4) Cuantumul chiriei se actualizează anual, în funcție de raportul leu/euro.

Art.5 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, Direcția Finanțelor Publice Locale, Direcția Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcția Achiziții Publice, Licitații și Parteneriat Public Privat, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ION DRAGAN

F-PO-09-02.01.03/rev.0

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE

CU PROPUNEREA DE ÎNFIINȚARE TERASĂ TEMPORARĂ PE DOMENIUL PUBLIC

SCARA 1:200


Nr. cadastral

Suprafața măsurată (mp)

Adresa Imobilului

-

35

Braila, str. Mlhal Emlnescu, in fata Imobilelor nr. 64, parțial nr.

62 sl 66

Cartea Funciara nr.

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

-

Braila

S

Oio

io


x x S.C. Gymarc \ )

' \ X Drink Bând SRL \ /

/ \ \ X ' ' \ \ y R9 , 64 ' x ' ' ' ’62


p Str. Mlhal Emlnescu (trotuar)


ra

28

(2E PE CONTUR


iltare.

Symarc Drlnk Bând


Executant PFA CRISTIAN Nlcolae Romlcă

Confirm executarea măsurătorilor la teren șl corectitudinea întocmirii planului de ampla^menteHet

Limitele au fost Indicate de rp^^iHtanîulf^<

Ser^tu&^'Ștja^iTiP1 /^--'AUTORIZARE 13 | Seria RO.BR-FNr. 0073 J-

NICOLAE ROMICĂj/ % CRISTIAN £7

Ml

Nume punct

COORDONATE STEREO'70

X / N (m)

Y / E (m)

1

423399.510

732963.664

2

423399.655

732967.208

3

423400.110

732973.980

4

423400.295

732977.480

5

423397.400

732977.613

6

423396.610

732963.705


Data: 17.06.2020


PLAN DE SITUAȚIE scara l :200

Adresa: Braila. Str. Mihai Eminescu nr. 24

Beneficiar: S.C. BR.1DEE/X S.R.L.


NCP8986

SC ROASANA CONFITURE SRLterasa S=12mn


terasa S=12mp


Piața Trai an NCP87007


Nume

Punct

COORDONATE STEREO'70

-4’

X(m)

Y(m)

■l'”

1

423475.85

733488.04 j ■

2

423475.85

733483.14 |

3

423478.35

733483.14

4

423478.35

733488.04

5

423478.35

733489.73

6

423475.85

733489.73

7

423475.84

733494.63

8

423478.34

733494.63
Execiițanț, ;SC prin mg Mocah păta,.'Iunie'2020^1423^60


Plan de amplasament si delimitare a imobilului

r                                                                    /9/P-6-

___________________________Scara 1:100____________________A/ff. 333 /£ (#£

Nr. cadastral


Suprafața masurata (mp)


Adresa imobilului


47Mun. Braila , Alee învățătorilor, nr.4, Bl. P4, Sc. 1, aferent - Ap. 3, Parter