Hotărârea nr. 332/2020

Închirierea prin încredințare directă a unui teren ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila ce poate fi ocupat de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTAR ARE A NR. 332

d±n20.07.2020

Privind: închirierea prin încredințare directă a unui teren ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila ce poate fi ocupat de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M.’Brăila nr. 245/30.06.2017.

consiliul local municipal hratla

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, Direcției Finanțelor Publice Locale și Direcției Arhitect Șef, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 861 Cod Civil, art. 20 alin. (1) lit. e) și art. 28 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările si completările ulterioare, H.C.L.M. nr. 245/30.06.2017 și H.C.L.M. nr. 30/31.01.2020;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 108 lit. c), art. 297 alin. (1) lit. c) și art. 333 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTAKASTZE:

Art.1 Se aprobă închirierea prin încredințare directă a unui teren ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila ce poate fi ocupat de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017, după cum urmează:

  • (1) Se aprobă perfectarea unui nou contract, pe o perioadă de 49 ani, pentru terenul în suprafață de 10,00 mp, ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, adiacent apartamentului nr. 36, din blocul D2, parter, str. Plevna nr. 62, proprietatea solicitantei |                                 |,

reprezentată de                                                   pentru o

construcție - intrare în legalitate cu extindere ansamblu de trepte de acces, podest și rampă pentru persoane cu handicap, edificate în baza autorizației de construire nr. 1134/11.10.2004, conform certificatului de urbanism nr. 1954/29.10.2019.

  • (2) Terenul ce se închiriază figurează la poziția nr. 1 din Anexa la H.C.L.M. Brăila nr. 281/30.06.2020 și se identifică în planul de amplasament și delimitare a bunului imobil, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) Prețul închirierii se stabilește în cuantum de 6,2078 lei/mp/lună (zona A1), conform actului adițional nr.4 la contractul de închiriere nr.71/30.09.2004 însușit de proprietar precum și a prevederilor art. 3 alin. (2) din H.C.L.M. nr. 429/21.12.2015, cu modificările și completările ulterioare.

  • (4) Cuantumul chiriei se actualizează anual, în funcție de raportul leu/euro.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, Direcția Finanțelor Publice Locale, Direcția Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcția Achiziții Publice, Licitații și Parteneriat Public Privat, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI SCARA 1; 100            Z/7 //gZ//.


Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului(mp)

Adresa imobilului

10

Strada Plevnei nr. 62, Bl. D2, Sc. 3, Ap. 36 parter ________teren aferent extindere spațiu comercial_____________

Nr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

BRAILA

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

10

Imobil cu limite ncmaterializate

Total

10

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

-

-

. •

-

= >

-•

-

Total

Suprafața total

masurata a imobilului = lOmp

^CERTIFICAT ’A/V CERTIFICAT* ® *          UJonfirm exefibța^a mașuratofnor la teren, i

S /xiSTrecnibdiHca intdlcpKrii documi6nA?eliil£lastra 5 Seria ROW5n90<i00tiâfct^WR(3d^aJqa^^8

j

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa

Data......................

Stampila BCPI

Oșiofloiin *.>• ”                      Iț^^-

RELEVEU APARTAMENT SCARA 1:100

Nr. cadastral al terenului

Suprafața (mp)

Adresa imobilului

74361-C1-U15

Strada Plevnei nr. 62, Bl. D2. Sc. 3, Ap. 36 parter

Cartea Funciara Colectiva nr.

74361-C1-U15

UAT

B RAI LA

Cod unitate individuala (UI)

CF individuala

Nr.incapere

Denumire încăpere

Suprafața utila (mp)

1

Oficina

28.96

2

Depozit

11.79

3

Laborator

6.17

4

Birou

5.85

5

Grup sanitar

3.62

6

Hol

1.83

Suprafața utila = 58.22mp

• 7

Scării acces

3.51

8

Rampa acces

3.95

Suprafața totala = f

5^58 mp

1/           Data

sc Tf&i^&aMjSREori CFJ<rriâ:i^b1>r£&ftOT.MqVar>' »       DE A<>

ț'   AUTORIZ//&           /

Aprilie 2019

Seria

A SC TRADJN M Ml

A 3MSR&W-KA^

\ <y           \ c-j           CW5 us\

CD | c* | J. / 6 •?/

Data

/,ZH7 V