Hotărârea nr. 331/2020

Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MZOTAKAIT JE A JTR. 331 dlxi20.07.2020

Privind: Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum și H.C.L.M. nr. 245/30.06.2017;

în baza art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 „Lista terenurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”, cu amplasamentele menționate în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Celelalte prevederi ale H.C.L.M. Brăila nr. 429/21.12.2015 rămân neschimbate.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef și Direcția Juridic Contencios Administrație Publică Locală, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN

F-PO-09-02.01.03/rev.0

ANEXA

LA H.C.L.M. Nr.

(completare la anexa nr. 4 din H.C.L.M. nr. 429/2015

Amplasament

Obiectul închirierii

Suprafața măsurată

1

-adiacent apartamentului nr. 45, parter, aleea Cocorilor nr. 16, bloc D4, sc.2

Intrare în legalitate - extindere și închidere balcon, autorizat cu autorizația de construire nr.

542/12.08.2015

9,34 mp(figurează la poz.37 în H.C.L.M. nr. 429/2015 cu 3,66 mp)

2

-adiacent apartamentului nr. 1,parter, cartier Vizirii, aleea

Stiintei nr. 1, bloc 42, sc.l

Construire podest și trepte de acces-intrare în legalitate- construcție cu caracter provizoriu conform certificat de urbanism nr. 1906/21.10.2019.

6,25 mp (figurează Ia poz. 548 în H.C.L.M. nr. 429/2015 cu 9,75 mp)

3

-adiacent apartamentuluinr. 43, parter, str. Industriei nr. 200, bloc 7, sc.3

Reabilitare ,modernizare, inclusiv dotări mobilier/echipamente/aparaturăspecifice domeniului de activitate și realizare branșamente utilități apă/canalizare/gaze naturale/telefonie/internet-centru de permanență medicală

41,00 mp

VICEPRIMAR