Hotărârea nr. 33/2020

Aprobarea unei plăți parțiale din cotizația Municipiului Brăila, la dezvoltarea activității sportive a HANDBAL CLUB DUNĂREA BRĂILA în anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOTAKAKEA JtiTR. 33

din31.01.2020

Privind: Aprobarea unei plăți parțiale din cotizația Municipiului Brăila, la dezvoltarea activității sportive a HANDBAL CLUB DUNĂREA BRĂILA în anul 2020.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului nr. 2223/23.01.2020, raportul comun de specialitate al Direcției Finanțelor Publice Locale, Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală si Direcției Cultură, învățământ, Sport și Turism, adresele înregistrate la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 28/06.01.2020 și nr. 424/08.01.2020 ale Handbal Club Dunărea Brăila, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 4 din cadrul C.L.M. Brăila;

Ținând cont de Hotărârea nr. 1 din data de 08.01.2020 a Adunării Generale a Asociaților Handbal Club Dunărea Brăila;

în baza prevederilor H.C.L.M. Brăila nr. 49/28.02.2006 privind „Asocierea Consiliului Local Municipal Brăila la Handbal Club Dunărea Brăila, structură sportivă autorizată de Ministerul Tineretului și Sportului”;

Având în vedere art. 11 lit. c) din Statutul Asociației Sportive Handbal Club Dunărea Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 69/2000, legea educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 46 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 40 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. f), precum și a art. 155 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. a), coroborat cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă plata sumei de 100.000 lei reprezentând plată parțială a cotizației Municipiului Brăila la dezvoltarea activității sportive a Handbal Club Dunărea Brăila în anul 2020.

Art.2 Plata sumei prevăzute la art. 1 se realizează cu încadrarea în limita lunară de cheltuieli de 1/12 din prevederea bugetului anului precedent, potrivit legii.

Art.3 Handbal Club Dunărea Brăila va utiliza suma prevăzută la art. 1 pentru decontarea cheltuielilor necesare desfășurării activităților sportive ale clubului, aferente lunii ianuarie 2020, conform bugetului aprobat pentru anul 2020 de Adunarea Generală a Asociaților Handbal Club Dunărea Brăila.

Art.4 Handbal Club Dunărea Brăila are obligația de a prezenta, pentru suma prevăzută la art. 1, rapoarte financiare și de activitate însoțite de copii ale documentelor justificative din care să rezulte modul de utilizare al acesteia, în termen de 5 zile lucrătoare de la finele lunii ianuarie 2020.

Art.5 Activitatea financiar-contabilă a Handbal Club Dunărea Brăila va fi audiată de către Compartimentul Audit Public Intern din cadrul Municipiului Brăila, care va întocmi un raport anual cu privire la modul de utilizare a sumelor alocate, în acest sens, Handbal Club Dunărea Brăila va pune la dispoziția acestui compartiment toate documentele justificative aferente sumelor alocate de Municipiul Brăila

Art.6 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Finanțelor Publice Locale, Direcția Cultură, învățământ, Sport și Turism, precum și de către Handbal Club Dunărea Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

EDUA


HERERA PETRESCU

4 V.*-       ,             •

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL