Hotărârea nr. 329/2020

Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 246/29.05.2020, referitoare la

R O M ÂNI A JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOTAKAKE 2V NTR. 329

dLLn20.07.2020

Privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 246/29.05.2020, referitoare la <Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila, în vederea casării și demolării a corpului de construcție C2 - intrare elevi, în suprafață de 12,00 mp din imobilul situat în Municipiul Brăila, Aleea Cutezătorilor nr. 2, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, în vederea radierii acestuia din Cartea Funciară>.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și adresa nr. 31376/01.07.2020 a Ministerului Educației și Cercetării, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 16843/09.07.2020;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și Direcției Cultură, învățământ, Sport și Turism, precum și avizele comisiilor nr. 1, 2 și 4 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 864 Cod Civil, art. 112 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului Ministrului Educației Naționale si Cercetării Științifice nr. 5819/2016 si J                            J                                J                                                        >               !                                                                                         î

art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și art. 361 alin. (2), (3) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.l Se aprobă completarea H.C.L.M. Brăila nr. 246/29.05.2020, după cum urmează:

1. După art.1 se introduce un nou articol, art. 1A1, care va avea următorul cuprins:

Art. 1^1 Se aprobă schimbarea destinației imobilului situat în Municipiul Brăila, Aleea Cutezătorilor nr. 2, în vederea demolării corpului de construcție C2 -intrare elevi, în suprafață de 12,00 mp, urmând ca terenul aferent rămas liber în urma demolării să rămână înscris în inventarul domeniului public al Municipiului Brăila și în administrarea Școlii Gimnaziale <Mihai Eminescu>, cu destinația de unitate de învățământ”, f

Art.ll La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, celelalte prevederi ale H.C.L.M. Brăila nr. 246/29.05.2020 rămân neschimbate.

Art.lll Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, Direcția Cultură, învățământ, Sport și Turism și Direcția Finanțelor Publice Locale, precum și de Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

F-PO-09-02.01.03/rev.0