Hotărârea nr. 326/2020

Modificarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 390/28.11.2016, modificat și completat prin H.C.L.M. Brăila nr. 508/30.09.2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOT AR AZRE A NR. 326

din20.07.2020

Privind: Modificarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 390/28.11.2016, modificat și completat prin H.C.L.M. Brăila nr. 508/30.09.2019.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL ZBZEtATZLA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile O.G. nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 650/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, H.G. nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr.99/2000, H.G nr.348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare, O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările si completările ulterioare, precum si H.C.L.M. Brăila nr. 723/23.12.2019;

Ținând seama de reglementările Regulamentului U.E. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și ale O.U.G. nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice;

în baza prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.l Se aprobă modificarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 390/28.11.2016, modificat și completat prin H.C.L.M. Brăila nr. 508/30.09.2019, după cum urmează:

1. Se modifică alin. (1) al articolului 14 care va avea următorul cuprins:

„Art.14 (1) în vederea eliberării Avizului de funcționare solicitantul va depune la ghișeul nr. 3 sau pe platforma ondine a Primăriei Municipiului Brăila o documentație completă ce va cuprinde următoarele:

 • 1. Cerere tip (Anexa nr. 4 din Regulament) pentru eliberarea Avizului de funcționare;

 • 2. Informare privind protecția datelor cu caracter personal conform Regulamentului UE 679/2016 (Anexa nr. 9 din Regulament);

 • 3. Copie act identitate a administratorului sau reprezentantului legal al operatorului economic;

 • 4. împuternicire/procură în vederea reprezentării operatorului economic în relațiile cu Primăria Municipiului Brăila (unde e cazul);

 • 5. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului emis conform Legii nr. 26/1990 cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 359/2004;

 • 6. Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului pe baza declarației pe propria răspundere conform Legii nr. 359/2004, art. 17*1, alin.(1), lit. b) sau c) - pentru punctul de lucru/sediul pentru care se face autorizarea;

 • 7. Operatorii economici care nu dețin în proprietate spațiul aferent punctului de lucru ce se dorește a fi autorizat vor depune la dosar și dovada deținerii legale a spațiului respectiv act/contract prin care se reglementează locatiunea în favoarea sa;

 • 8. Extras de carte funciară actualizat, a imobilului în care se desfășoară activitatea de comerț sau serviciul de piață cu înscrierea funcțiunii de spațiu cu altă destinație decât cea de locuință. în situația în care în Cartea funciară ’                                                                                         J                                         f

spațiul are destinația de locuință se va prezenta autorizația de construire pentru schimbarea de destinație.

 • 9. Planul de situație cu încadrarea în zonă a imobilului în care se desfășoară exercițiul comercial;

 • 10. Releveul spațiului anexă la autorizația de construire;

 • 11. Acordul coproprietarilor/coindivizarilor (unde este cazul);

 • 12. Acordul proprietarilor imobilelor limitrofe (pe hotar) cu destinația de locuință cu care se învecinează pe plan orizontal și vertical precum și al asociației de proprietari/locatari, referitor la orarul de funcționare și activitatea desfășurată - formular tip sub semnătura privată - anexele 6 și 7. Aceste acorduri vor fi solicitate pentru operatorii economici care desfășoară activitate ce depășește programul de funcționare 07.00 - 22.00 precum și pentru unitățile care pot crea riscuri de sănătate sau disconfort pentru populație prin producerea de zgomot, vibrații, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante etc;

 • 13. Avizul/Autorizația privind securitatea la incendiu pentru categoriile de construcții și amenajări pentru care sunt incidente prevederile H.G. nr. 571/2016 (în condițiile care rezultă din aplicarea Parteneriatului de colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Dunărea” Brăila);

 • 14. Contract de furnizare a serviciului de salubrizare încheiat, conform H.C.L.M. Brăila nr. 243/2019 cu modificările și completările ulterioare, cu un operator autorizat să presteze servicii de salubrizare pe raza Municipiului Brăila și chitanța de plată;

 • 15. Declarație pe proprie răspundere autentificată conform H.C.L.M. Brăila nr. 408/2010 pentru reglementarea condițiilor de punere pe piață a unor plante, produse și substanțe asimilate plantelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, pe teritoriul administrative al Municipiului Brăila;

 • 16. Alte documente necesare pentru stabilirea condițiilor de avizare a funcționării unităților respective, după caz, rezultate din acte normative obligatorii adoptate după aprobarea prezentului regulament."

 • 2. Se modifică articolul 18 care va avea următorul cuprins:

,,Art.18”(1) în vederea eliberării Autorizației de funcționare solicitantul va depune la ghișeul nr. 3 sau pe platforma on-line a Primăriei Municipiului Brăila o documentație completă ce va cuprinde următoarele:

 • 1. Cerere tip (Anexa nr. 4 din Regulament) pentru eliberarea Autorizației de funcționare;

 • 2. Informare privind protecția datelor cu caracter personal conform Regulamentului UE 679/2016 (Anexa nr. 9 din Regulament);

 • 3. Copie act identitate a administratorului sau reprezentantului legal al operatorului economic;

 • 4. împuternicire/procură în vederea reprezentării operatorului economic în relațiile cu Primăria Municipiului Brăila;

 • 5. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului emis conform Legii nr. 26/1990 cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 359/2004;

 • 6. Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului pe baza declarației pe propria răspundere conform Legii nr. 359/2004, art. 17*1, alin.(1), lit. b) sau c) - pentru punctul de lucru/sediul pentru care se face autorizarea;

 • 7. Operatorii economici care nu dețin în proprietate spațiul aferent punctului de lucru ce se dorește a fi autorizat vor depune la dosar și dovada deținerii legale a spațiului respectiv act/contract prin care se reglementează locațiunea în favoarea sa;

 • 8. Extras de carte funciară actualizat, a imobilului în care se desfășoară activitatea operatorului economic, cu înscrierea funcțiunii de spațiu de alimentație publică și/sau alte activități recreative și distractive. în situația în care în Cartea funciară spațiul are destinația de locuință se va prezenta autorizația de schimbarea de destinație și procesul verbal de finalizare a lucrărilor.

 • 9. Planul de situație cu încadrarea în zonă a imobilului în care se desfășoară activitatea de alimentație publică;

 • 10. Releveul spațiului anexă la autorizația de construire;

 • 11. Acordul coproprietarilor/coindivizarilor (unde este cazul);

 • 12. Acordul proprietarilor imobilelor limitrofe (pe hotar) cu destinația de locuință cu care se învecinează pe plan orizontal și vertical precum și al asociației de proprietari, referitor la orarul de funcționare și activitatea desfășurată - formular tip sub semnătura privată - anexele 6 și 7;

 • 13. Avizul/Autorizația privind securitatea la incendiu pentru categoriile de construcții și amenajări pentru care sunt incidente prevederile H.G. nr. 571/2016 (în condițiile care rezultă din aplicarea Parteneriatului de colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Dunărea” Brăila);

 • 14. Contract de furnizare a serviciului de salubrizare încheiat, conform H.C.L.M. Brăila nr. 243/2019 cu modificările și completările ulterioare, cu un operator autorizat să presteze servicii de salubrizare pe raza Municipiului Brăila și chitanța de plată;

 • 15. Declarație pe proprie răspundere autentificată conform H.C.L.M. Brăila nr. 408/2010 pentru reglementarea condițiilor de punere pe piață a unor plante, produse și substanțe asimilate plantelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, pe teritoriul administrative al Municipiului Brăila;

 • 16. Structurile de primire turistică cu funcțiuni de alimentație publică: unități de alimentație publică din incinta unităților de primire cu funcțiuni de cazare și cele administrate de societăți comerciale de turism indiferent de amplasament (restaurante, baruri, unități tip fast-food, cofetării, patiserii etc.) vor prezenta copia certificatului care atestă categoria localului emis de către Ministerul Turismului;

 • 17. Alte documente necesare pentru stabilirea condițiilor de avizare a funcționării unităților respective, după caz, rezultate din acte normative obligatorii adoptate după aprobarea prezentului regulament.”

 • 3. Se modifică articolul 28 care va avea următorul cuprins:

„Art.28 (1) în vederea eliberării Autorizației de funcționare pentru desfășurarea activităților de alimentație publică și/sau recreative și distractive cu caracter temporar solicitantul va depune la ghișeul nr. 3 sau pe platforma on-line a Primăriei Municipiului Brăila o documentație completă ce va cuprinde următoarele:

 • 1. Cerere tip (Anexa nr. 8 din Regulament) pentru eliberarea Autorizației de funcționare;

 • 2. Informare privind protecția datelor cu caracter personal conform Regulamentului UE 679/2016 (Anexa nr. 9 din Regulament);

 • 3. Copie act identitate a administratorului sau reprezentantului legal al operatorului economic;

 • 4. împuternicire/procură în vederea reprezentării operatorului economic în relațiile cu Primăria Municipiului Brăila;

 • 5. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului emis conform Legii nr. 26/1990 cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 359/2004;

 • 6. Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului pe baza declarației pe propria răspundere conform Legii nr. 359/2004, art. 17*1, alin.(1), lit. b) sau c) - pentru punctul de lucru/sediul pentru care se face autorizarea;

 • 7. Declarație pe proprie răspundere cu privire la intervalul în care operatorul economic își va desfășura activitatea;

 • 8. Operatorii economici care nu dețin în proprietate spațiul aferent punctului de lucru ce se dorește a fi autorizat vor depune la dosar și dovada deținerii legale a spațiului respectiv act/contract prin care se reglementează locațiunea în favoarea sa;

 • 9. Extras de carte funciară, actualizat, a imobilului în care se desfășoară activitatea operatorului economic, cu înscrierea funcțiunii de spațiu de alimentație publică și/sau alte activități recreative și distractive. în situația în care în Cartea funciară spațiul are destinație de locuință se va prezenta autorizația de schimbare de destinație sau autorizația de amplasare și procesul verbal de finalizare a lucrărilor.

 • 10. Planul de situație cu încadrarea în zonă a imobilului în care se desfășoară activitatea de alimentație publică sau alte activități recreative și distractive;

 • 11. Planșe foto cu amplasarea teraselor conform H.C.L.M. Brăila nr. 81/2014;

 • 12. Acordul coproprietarilor/coindivizarilor (unde este cazul);

 • 13. Acordul proprietarilor imobilelor limitrofe (pe hotar) cu destinația de locuință cu care se învecinează pe plan orizontal și vertical precum și al asociației de proprietari, referitor la orarul de funcționare și activitatea desfășurată - formular tip sub semnătura privată - anexele 6 și 7;

 • 14. Avizul/Autorizația privind securitatea la incendiu pentru categoriile de construcții și amenajări pentru care sunt incidente prevederile HG. nr. 571/2016 (în condițiile care rezultă din aplicarea Parteneriatului de colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Dunărea” Brăila);

 • 15. Contract de furnizare a serviciului de salubrizare încheiat, conform H.C.L.M. Brăila nr. 243/2019 cu modificările și completările ulterioare, cu un operator autorizat să presteze servicii de salubrizare pe raza Municipiului Brăila și chitanța de plată;

 • 16. Declarație pe proprie răspundere autentificată conform H.C.L.M. Brăila nr. 408/2010 pentru reglementarea condițiilor de punere pe piață a unor plante, produse și substanțe asimilate plantelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, pe teritoriul administrativ al Municipiului Brăila;

 • 17. Alte documente necesare pentru stabilirea condițiilor de autorizare a funcționării unităților respective, după caz, rezultate din acte normative obligatorii adoptate după aprobarea prezentului regulament.”

 • 4. La alin. (2) al articolului 52, se va elimina lit. f);

 • 5. Se modifică alin. (7) al articolului 52 care va avea următorul cuprins:

„(7) Pentru documentațiile depuse pe platforma on-line și care îndeplinesc condițiile de vizare pentru anul 2020, pana la data de 31.12.2020 operatorii economici vor primi pe mai! direct din platforma on-line confirmarea (model tip stabilit)”;

 • 6. Se modifică Anexa nr. 4 la Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 390/28.11.2016, modificat și completat prin H.C.L.M. Brăila nr. 508/30.09.2019, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 7. Se modifică Anexa nr. 8 la Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 390/28.11.2016, modificat și completat prin H.C.L.M. Brăila nr. 508/30.09.2019, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.ll La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, celelalte prevederi ale H.C.L.M. Brăila nr. 390/28.11.2016, modificată și completată prin H.C.L.M. Brăila nr. 508/30.09.2019, rămân neschimbate.

Art.lll Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcția Finanțelor Publice Locale, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.


L.3.1 li

Tv

1 1

C/>

rn o

ONTRASEMNEAZĂ CRETAR GENERAL, IOND^ĂGAN

F-PO-09-02.01.03/rev.0Județul Brăila

Municipiul Brăila


Anexa nr. 1 la


HCLM nr. 3&/&-

(AuiXCi 7)

CERERE

Societatea comercială/persoana fizică autorizată/întreprindere individuală/intreprindere familială sub denumirea

înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr.  sau autorizată conform O.U.G nr.44/2008 cu nr. având sediul în localitatea str. nr.              , bl. , sc.

, ap., tel.reprezentată prin în calitate

de                        domiciliat                       în

1 ocal itatea str._______________________________________________________________

nr. , bl. , sc. , ap.  tel.  posesor al codului numeric personal________________________________________

Vă rog să aprobati eliberarea/vizarea Avizului/Autorizației de funcționare nr. din  în conformitate cu Hotărârea Consiliului Municipal Brăila nr. din data de pentru sediul/punctul de lucru situat în Brăila, str.  nr.  bl.

ap.


pentru


activitatea


de:

COD CAEN:_______________________________________________________

Program de funcționare:________________________________________________________________

Suprafața autorizată:mp.

Menționez că am depus acte conforme cu realitatea.

Declar pe proprie răspundere că pe întreaga durată de funcționare voi respecta legislația privind protecția mediului, protecția muncii, voi îndeplini condițiile igienico-sanitare și cele de pază contra incendiilor, precum și prevederile prezentului Regulament cu modificările și completările ulterioare.

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal privind falsul în declarații, că nu au fost modificate criteriile care au stat la baza emiterii Avizului/Autorizației de funcționare (în cazul vizei anuale).

Nerespectarea acestor condiții atrage nulitatea absolută a Avizului/Autorizației de funcționare.

Data                                                         Semnătura,

Județul Brăila

Municipiul Brăila


Anexa nr. 2 la HCLM nr.


CERERE

Societatea comercială/persoana fizică autorizată/întreprindere individuală/intreprindere familială sub denumirea înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr.sau autorizată conform O.U.G nr.44/2008 cu nr. având sediul în localitatea str.nr., bl., sc., ap., tel.reprezentată prin

în calitate de domiciliat în localitatea str.______________________________________________________________

nr. , bl. , sc. , ap.  tel.  posesor al codului numeric personal_______________________________________

Vă rog să aprobati eliberarea/prelungirea Autorizației de funcționare cu caracter temporar nr. din în conformitate cu Hotărârea Consiliului Municipal Brăila nr.din data de

pentru sediul/punctul de lucru situat în Brăila, str.nr.

bl.             sc.            ap.             pentru            activitatea

de:___________________________________________________________________________________________________________

COD CAEN:. Perioada de autorizare/prelungire : de la data până la data

Program de funcționare:__________________________________________________________________

S uprafața autorizată:mp

Menționez că am depus acte conforme cu realitatea.

Declar pe proprie răspundere că pe întreaga durată de funcționare voi respecta legislația privind protecția mediului, protecția muncii, voi îndeplini condițiile igienico-sanitare și cele de pază contra incendiilor, precum și prevederile prezentului Regulament cu modificările și completările ulterioare.

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal privind falsul în declarații, că nu au fost modificate criteriile care au stat la baza emiterii Avizului/Autorizației de funcționare (în cazul vizei anuale).

Nerespectarea acestor condiții atrage nulitatea absolută a Avizului/Autorizației de funcționare.

Data_________________


Semnătura,

(ștampila)

DOMNULUI PRIMAR AL MUNICIPIULUI BRĂILA T\*