Hotărârea nr. 325/2020

Transmiterea în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila a unui bun public – loc de joacă, înscris în Inventarul domeniului public, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul G, Subcapitolul G6 „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, poziția nr. 351

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA JNTM. 325 din20.07.2020

Privind: Transmiterea în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila a unui bun public - loc de joacă, înscris în Inventarul domeniului public, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul G, Subcapitolul G6 „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, poziția nr. 351.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef, Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 861 alin. (3), art. 867 - 870 Cod Civil, precum și ale H.C.L.M. Brăila nr. 203/29.04.2020;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art.108 lit. a), art. 297 alin. (1) lit. a), art. 299 și art. 300 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MO T A M A S TE :

Art.1 Se aprobă transmiterea în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila a unui bun public - loc de joacă, având datele de identificare prevăzute în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Bunul public prevăzut la art. 1, având destinația de loc dejoacă, se va transmite în administrare Serviciului de Utilitate Publică de Administrare si Gospodărire Locală Brăila prin perfectarea unui act adițional la contractul de administrare nr. 1, înregistrat la Primăria Municipiului Brăila sub nr.40164/13.12.2019.

Art.3 Predarea - primirea bunului se va realiza prin întocmirea unui proces-verbal de predare - primire încheiat între reprezentanții Municipiului Brăila și reprezentanții Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef și de către Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesati.

J

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


ĂDRIĂMTABARAC


CONSILIUL^ION DkĂGANF-PO-09-02.01.03/rev.O

LA H.C.L.M. BRĂILA NR. 320

ANEXĂ

! &.<&■&>&>


Datele de identificare ale bunului aparținând domeniului public

G - „Sisteme de infrastructură privind administrarea domeniului public cu terenurile aferente”

G6 - „Spații verzi, locuri dejoacă și parcări”

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz al dării în folosință

Valoarea de inventar -lei-

Situația juridică Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

351.

Loc joacă copii

Pod Brăilița

Str. Mircea Mălăeru (lângă

Jandarmerie)

S= 3330,00 mp

2005

900.207,00

H.C.L.M. 55/2005

H.C.L.M. 203/2020 CF 95348

g^EȘ^DINȚE DE ȘEDINȚĂ r

CONSILIUL 5

LOCAL