Hotărârea nr. 324/2020

Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila a bunurilor înscrise la poziţiile nr. 1.1, 1.2, 1.22, 1.23, 2 parțial, 3.1 parțial și 3.2 parțial – Cap. G Subcapitolul G9 - „Semafoare și indicatoare de circulație” și a bunurilor înscrise la poziția nr.21 parțial – Cap. G Subcapitolul G8 ”Fântâni publice”, în vederea scoaterii din funcțiune și casare, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin HCLM nr. 325/30.09.2011

KUMANIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 324

dlxx20.07.2020

Privind: Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila a bunurilor înscrise la pozițiile nr. 1.1, 1.2, 1.22, 1.23, 2 parțial, 3.1 parțial și 3.2 parțial - Cap. G Subcapitolul G9 - „Semafoare și indicatoare de circulație” și a bunurilor înscrise la poziția nr.21 parțial - Cap. G Subcapitolul G8 „Fântâni publice”, în vederea scoaterii din funcțiune și casare, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin HCLM nr. 325/30.09.2011.

COXSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și raportul de specialitate al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef, Direcției Finanțelor Publice Locale si Direcției Juridic Contencios Administrație Publică

J                                                                                           1                                J                                                                                                                                                ’

Locală, precum și avizele comisiilor nr.1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 22 din O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, O.G.R. nr. 112/2000, privind reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ teritoriale, Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și OMFP nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 87 alin. (5), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și art. 361 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila a bunurilor înscrise la pozițiile nr. 1.1, 1.2, 1.22, 1.23, 2 parțial, 3.1 parțial și 3.2 parțial - Cap. G Subcapitolul G9 - „Semafoare și indicatoare de circulație” și a bunurilor înscrise la poziția nr.21 parțial - Cap. G Subcapitolul G8 „Fântâni publice”, în vederea scoaterii din funcțiune și casare, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin HCLM nr. 325/30.09.2011, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Bunurile prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, se vor avea în vedere la reactualizarea domeniului public al Municipiului Brăila.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, Direcția Finanțelor Publice Locale și de către Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

TABARAC

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL,

ION O


GAN


F-PO-09-02.01.03/rev.0

ANEXA la H.C.L.M. nr. M /    &■<#■   .2020

DATE DE IDENTIFICARE ale bunurilor apartinand domeniului public

Cap.G subcap.G9 - SEMAFOARE ȘI INDICATOARE DE CIRCULAȚIE

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz al dării în folosință

Valoare de Inventar lei

Situație juridică actuală. Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

INTERSECȚIILE:

3.Bariera Călărașilor

2005

646.381,48

H.C.L.M.

2006

31.712,76

107/2002

SEMAFOARE

63.561,56

CIRCULAȚIE

4. B-dul Dorobanților / str.

2005

122.932,36

Școlilor

2006

25.727,88

5. B-dul Dorobanților / str. 1

2005

122.932,36

Decembrie

2008

24.397,11

12.333,31

2018

6.432,37

1

1.3,7.

6. B-dui Dorobanților / str.

2006

110.182,54

G-ral E. Grigorescu

2007

5.728,81

2008

14.620,16

7. B-dul Dorobanților /

2007

119.935,88

Calea Galați

2006

28.064,97

8. Str. Griviței / Str. G-ral

2007

110.182,54

Eremia Grigorescu

2006

7.141,32

31.533,46

9. Str. Griviței / str. 1

2007

110.182,54

Decembrie

2006

7.141,32

28.251,69

10. Str. Griviței / str.

2007

646.381,48

Școlilor

7.141,32

35.365,08

 • 11. Calea Călărașilor / str. Griviței / Str. Mihai Bravu Piața Concordia

 • 12. B-dul A. I. Cuza/ str. Nicolae Bălcescu

 • 13. B-dul A. I. Cuza / str. Școlilor

 • 14. Str. Școlilor / B-dul Independenței

 • 15. Sos. Râmnicu Sărat c/c Str. Comuna din Paris

 • 16. Calea Galați c/c Str. Grivița

 • 17. B-dul Ai.I.Cuza c/c Calea Călărașilor

18.B-dul Ai.I.Cuza c/c Str. Mihai Eminescu

19.B-dul Independenței c/c Str. Eremia Grigorescu

20.B-dul Independenței c/c Str. 1 Decembrie 1918

 • 21 .B-dul Independenței c/c Calea Călărașilor

 • 24. Sos Buzăului/ Școala nr.

2

 • 25. Calea Calarasilor/ str. Celulozei

 • 26. B-dul

Dorobantilor/str.ApolIo

2008

2006

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2007

2014

2018

1.931.416,94

1.260.219,77

7.141,32

969.827,73

7.141,32

1.273.690,16

14.307,78

49.621,31

48.420,36

45.028,86

54.648,35

55.045,45

53.529,44

7.140,19

7.259,30

29.767,16

47.170,69

2.

1.3.7.

INDICATOARE CIRCULAȚIE

str. Griviței indicatoare =98 buc parapet metalic= 29 buc (800ml)

2014

2014

16.832,40

158.646,88

H.C.L.M. 107/2001 HCLM 222/2014

3

1. Coșuri de gunoi din care:

FURNITURI

URBANE

-Faleza Dunarii-53 buc -Gradina Publica-34 buc -Piața Poligon-4 buc -Str. M.Eminescu-18 buc

-Parc Lacu Dulce-17buc -Platou Piața Independentei -20 buc.

 • -B-dul Independentei - 6 buc.

 • - Parc Monument - 63 buc

 • 2. Bănci din care:

 • - Faleza Dunarii-96 buc

 • - Gradina Publica-74 buc

 • - Piața Poligon-11 buc

 • - Str. M.Eminescu-13 buc

-Parc Lacu Dulce-50 buc

-Platou Piața Independentei-!20 buc.

 • - Esplanadă -44 buc.

 • -Parc Monument - 80Buc

2010

2012

2012

2012

2014

2012

2012

2014

2014

48.253,69

10.704,79

5.152,40

1.545,40

17.844,52

134.809,76

56.673,67

141.657,60

41.671,98

78.351,12

Cap.G subcap.G6 - Fântâni Publice

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz al dării în folosință

Valoare de Inventar lei

Situație juridică actuală. Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

21.

WC ecologic

Parc Monument

Wc ecologic - 6 buc

2014

18.677,73

HCLM 48/2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ