Hotărârea nr. 323/2020

Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic „Parc Monument”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G4 - „Parcuri publice, zone de agrement”, poziția nr. 1, conform documentației cadastrale

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOTAEAREA STR. 323 din20.07.2020

Privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic „Parc Monument”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G4 - „Parcuri publice, zone de agrement”, poziția nr. 1, conform documentației cadastrale. J

CONSILIUL LOCAL JMTCTNrTCTFAILi BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, adresa nr. 238/08.07.2020 a societății INFOTOP S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Brăila cu nr. 16702/08.07.2020;

Văzând raportul de specialitate al Direcției Arhitect Șef, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 863 - 866 din Codul Civil, precum și Hotărârea Guvernului nr. 392/2020 privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public și privat al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic „Parc Monument”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G4-„Parcuri publice, zone de agrement”, poziția nr. 7, conform documentației cadastrale, având datele de identificare prevăzute în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Bunul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, se va avea în vedere la reactualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Brăila.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONSILIUL 6 LOCALF-PO-09-02.01.03/rev.0

ANEXA la H.C.L.M. nr.          I             .2020

DATE DE IDENTIFICARE ale bunului apartinand domeniului public

Cap.G subcap.G4 Parcuri publice, Zone de agrement

Nr Crt.

Codul de clasifi care

Denumire

bunului

Elemente de identificare

Anul dării în folosință

Valoare de Inventar lei

Situația

Juridică

Parc

Monument

Suprafață totală 473.26l,00mp

din care:

Suprafață teren Stadion de atletism=l 9.214,00 mp

Lot 1 Suprafață teren = 246.513,00 mp din care

10.672.428,78

H.C.L.M. 107/2001 CF 74178

alei carosabile și pietonale - 35.311,25 mp

2014

2.618.954,75

HCLM 48/2015

încadrări cu borduri -12.091,00 ml

2014

628.537,87

NCP

amenajare peisageră -202.157,00 mp

2014

2.667.471,41

75610 H.C.L.M.

1

gard prefabricat din beton -680 ml

2014

84.294,41

258/2017

jardinieră - 12buc

2014

6.983,99

HCLM

masa sah - 6 buc

2014

7.983,35

492/2017

topogan - 4 buc

2014

8.937,15

HCLM

casuta copii - 4 buc

2014

5.383,87

658/2017

balansoar - 4 buc

2014

5.810,95

NCP

leagan - 4 buc

scara spirala - 1 buc

Lot 2 Suprafața teren = 141.659,00 mp

Lot 3 Suprafață teren = 55.212,00 mp

Lot 4 Suprafață teren = 10.663,00 mp

2014

2014

5.998,86

17.749,13

91807

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA