Hotărârea nr. 322/2020

Atestarea modificării și completării inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Brăila

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

ROTARARE A NTR. 322 din20.07.2020

Privind: Atestarea modificării și completării inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Brăila.

COZNTSIZLIXJIL. LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului nr. 17313/14.07.2020, Declarația pe propria răspundere a Secretarului General al Municipiului Brăila nr. 17315/14.07.2020, raportul de specialitate al Direcției Arhitect Șef nr. 14641/13.07.2020, referatul Direcției Arhitect Șef nr. 1624/14.07.2020, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

Ținând cont de prevederile H.G. nr. 363/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brăila, precum și al municipiului, orașelor și comunelor din județul Brăila, H.C.L.M. Brăila nr. 557/31.10.2018, precum și ale H.C.L.M. Brăila nr. 637/28.11.2018;

în baza art. 129 alin. (1), (2) lit. c) și (14), art. 289 alin. (5) și (6), precum și ale art. 607 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOT AR AST ZE :

Art.1 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Brăila, la Secținea I - Bunuri imobile, se modifică și se completează după cum urmează:

a) la Capitolul B - „Sisteme de alimentare cu apă, cu terenurile aferente” se modifică poziția nr. 121 după cum urmează: coloana 1, va avea următorul cuprins: ”1.8.6”; coloana 2, va avea următorul cuprins: ”Rețea apă”; coloana 3, va avea următorul cuprins: "strada Apollo tronson cuprins între fadul Dorobanților și Pasaj Apollo, PREMO Dn=600 mm, L=331ml, PREMO Dn=200mm, L=331ml, OL Dn=100 mm, L=182 ml, cămine=3 buc, branșamente=47 buc, lungime branșamente=390,00 ml, nr. cadastral 90653”; coloana 4, va avea următorul cuprins: ”1971”; coloana 5, va avea următorul cuprins: ”866,25”; coloana 6, va avea următorul cuprins: ”HG nr. 363/2002, Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 557/2018, Cartea Funciară nr. 90653 Brăila”;

b)la Capitolul B - „Sisteme de alimentare cu apă, cu terenurile aferente”, după poziția nr. 322 se introduc două noi poziții, pozițiile nr. 323 și 324, potrivit anexei care face parte din prezenta hotărâre;

c) la Capitolul C - „Sistemele de canalizare și epurare a apelor uzate, cu terenurile aferente”, după poziția nr. 186 se introduc trei noi poziții, pozițiile nr. 187, 188 și 189, potrivit anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Brăila modificat și completat conform art. 1 constituie anexă la Statutul Municipiului Brăila.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, t> \ '*          * \\

BARAC4^5X4

LH- Hcu-t   322/20.07 &V


VioreLMăriâ


Completări la inventarul bunurilor care


apațin domeniului public al Municipiului Brăila, la Secțiunea I - Bunuriimobile

La Capitolul B - "Sisteme de alimentare cu apă, cu terenurile aferente", după poziția nr. 322 se introduc două noi poziții, pozițiile nr. 323 și 324, după cum urmează:

Secțiunea I - Bunuri imobile

Nr.

crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

323

1.8.6

Rețea apă

Șoseaua Baldovinești

tronson cuprins între Pasaj Apollo și str. Traian Demetrescu (bucla de întoarcere tramvai), material OL - Dn=150mm, L=996ml, material OL -Dn=200mm, L=17ml, material AZBO- Dn=200mm, L=996,00ml, cămine=10buc, branșamente=61buc, lungime branșamente=378,00ml” nr. Cadastral 90680

1976-1980

42.642,99

Hotărârea Consiliului Local Municipal Brăila nr. 557/2018, Cartea Funciară nr. 90680 Brăila

324

1.8.6.

Rețea apă

Calea Galați - tronson între Bulevardul Independenței și Bulevardul Dorobanților

Fonta - Dn=250 mm, L=768ml

Fonta - Dn=200mm L=16,4ml

Fonta - Dn= 150mm L=790ml

Fonta - Dn=100mm L=20ml

OL - Dn=250mm L=17,6ml

OL - Dn=150mm L=10ml

OL - Dn=100mm L=10ml

1969-2004

1.556,84

Hotărârea Consiliului Local Municipal Brăila nr. 637/2018 Cartea Funciară nr. 90039 Brăila Cartea Funciară nr. 90037 Brăila

OL - Dn=80mm L=20ml

PEHD - Dn=l lOmm L=30ml

Nr. cadastral 90039

Nr. cadastral 90037

La Capitolul ”C- Sisteme de canalizare și epurare a apelor uzate, cu terenurile aferente”, după poziția nr. 186 se introduc trei noi poziții, pozițiile nr. 187, nr. 188 și 189, după cum urmează:

Secțiunea I - Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

187

1.8.7

Rețea canalizare

Strada Apollo

Tronson intre B-dul Dorobanți si Pasaj Apollo Beton-Dn=600mm,L=340ml, Beton-Dn=500mm,L=l 84ml

Beton-Dn=400mm,L=31 ml Beton-Dn=300-400mm,L=5 Îmi Camine=13buc

Racorduri canalizare=33buc.

Nr. cadastral 90653

1977

96.300,75

Hotărârea Consiliului Local Municipal Brăila nr. 557/2018 Cartea Funciară nr. 90653 Brăila

188

1.8.7

Rețea canalizare

Șoseaua Baldovinești

Tronson între Pasaj Apollo și Strada Traian Demetrescu (bucla de întoarcere tramvai) Beton-Dn=200mm,L=l 70ml, BetonOvoidDn= 1500/1000mm,L=999ml Beton-Dn=600mm,L= 13 ml Beton-Dn=250-200mm,L=252ml Camine=13buc

Racorduri canalizare=36buc.

Nr. cadastral 90680

1917

97.234,50

Hotărârea Consiliului Local Municipal Brăila nr. 557/2018 Cartea Funciară nr. 90680 Brăila

189

1.8.7

Rețea

canalizare

Calea Galați - tronson între Bulevardul Independenței și Bulevardul Dorobanților

Beton Ovoid Dn=800/1200mm L=10ml

BetonOvoidDn=900/600mmL=348,33ml

Beton Ovoid Dn=600/400mm L=30ml

Beton Ovoid Dn=300/400mm L=253,7ml

Beton Dn=500mm L=21ml

Beton Dn=400mm L=18ml

Beton Dn=300mm L=18ml

PVC - Dn=400mm L=206ml

Racorduri blocuri L=51ml

Cămine = 2 buc

Guri de scurgere = 34 buc

Nr. cadastral 90039

Nr. cadastral 90037

1916-2008

85.444,53

Hotărârea Consiliului Local Municipal Brăila 637/2018 Cartea Funciară nr. 90039 Brăila Cartea Funciară nr. 90037 Brăila

Comisia specială pentru actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Brăila, numită prin Dispoziția Primarului nr. 1070/27.03.2020

Secretar general: Ion DRAG AN - membru al comisiei speciale


Director executiv Direcția Finanțelor Publice Locale Brăila: Vasilica GURGU - membru al comisiei speciale Arhitect Șef: Corina Elena ANGHELESCU - membru al comisiei speciale Șef Serviciu Direcția Juridic Contencios Administrație Publică Lo Șef Serviciu Cadastru și Evidență, Gestionare și Monitorizare Patrimoniu Inspector Registrul Agricol: Dorian COSTEA - membru al comisie


BĂRGUANU - membru al comisiei speciale


// * ' \