Hotărârea nr. 32/2020

Aprobarea Acordului de Parteneriat între Municipiul Brăila și Județul Brăila în vederea implementării Programului-cadru al manifestărilor culturale, artistice, educaționale şi sportive pe anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTAR ARE A NR. 32

din31.01.2020

Privind: Aprobarea Acordului de Parteneriat între Municipiul Brăila și Județul Brăila în vederea implementării Programului-cadru al manifestărilor culturale, artistice, educaționale și sportive pe anul 2020.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL HRAHLA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcției Cultură, învățământ, Sport și Turism, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 2 și 4 din cadrul C.L.M. Brăila;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. e) și alin. (9) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. f), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Acordul de parteneriat între Municipiul Brăila și Județul Brăila în vederea implementării Programului-cadru al manifestărilor culturale, artistice, educaționale și sportive pe anul 2020, conform modelului prevăzut în anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Cultură, învățământ, Sport și Turism, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

PETRESCU

CONTRASEMNEAZĂ

secretaRIgeneral,

ION DRĂGAN


f/QL/'i' /V? -2'^.___

^■!^L^Q2£)Primăria

Municipiului Brăila


Consiliul Județean Brăila


ACORD DE PARTENERIAT

 • I. Părțile contractante

MUNICIPIUL BRĂILA, cu sediul în Brăila, Piața Independenței nr. 1, cod de înregistrare fiscală 4205670, telefon 0239694947, fax 0239692394, reprezentat prin domnul Viorel Marian Dragomir - Primarul Municipiului Brăila și Vasilica Gurgu - Director executiv D.F.P.L.;

Și

JUDEȚUL BRĂILA, cu sediul în Brăila, cod de înregistrare fiscală 4205491, telefon 0239619945, fax 0239615283, reprezentat prin domnul Iulian Francisk Chiriac - Președintele Consiliului Județean Brăila și Drăguța Dan -Director executiv Direcția de Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară;

La baza încheierii acestui Acord, denumit în continuare Acord de Parteneriat, se au în vedere:

• Art. 129 alin. 1 și alin. 2 lit. d] și e), alin. 7 lit. a), d] și f], alin. 9 lit. c], respectiv Art.173 alin.l lit d] și e], alin.5 lit. a) și d], alin. 7 lit. c), Art.182 alin.l și Art.196 alin.l lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  H.C.J nr.137/27.11.2014 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare și a portofoliului de proiecte prioritare ale județului Brăila 2014-2020;

 • •  H.C.L.M. 288/28.08.2014 privind Aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Brăila 2014-2020;

 • •  H.C.L.M. 247/30.09.2015 Privind aprobarea Strategiei Culturale a Municipiului Brăila pentru perioada 2015 -2020;

 • •  H.C.J. de aprobare a bugetului local al județului anual;

 • •  H.C.J. de aprobare a Programului cadru anual al manifestărilor cultural-artistice care se vor organiza în județul Brăila;

 • •  H.C.L.M. de aprobare a bugetului local anual;

 • •  H.C.L.M. de aprobare a Programului cadru anual al manifestărilor culturale, artistice, educaționale și sportive.

Au convenit asupra următoarelor clauze:

 • II. Obiectul acordului

Art. 1

Obiectul prezentului acord îl constituie colaborarea pentru realizarea acțiunilor comune în vederea implementării Programului-cadru al manifestărilor culturale, artistice, educaționale și sportive pe anul 2020 desfășurate de Primăria Municipiului Brăila (prin Teatrul "Maria Filotti", Teatrul de Păpuși, Casa de Cultură a Municipiului Brăila], respectiv implementarea Programului cadru al manifestărilor cultural-artistice care se vor organiza în județul Brăila în anul 2020 desfășurate de Consiliul Județean Brăila (prin Muzeul Brăilei "Carol I", Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, Școala Populară de Arte "Vespasian Lungu", Filarmonica "Lyra-George Cavadia", Biblioteca Județeană "Panait Istrati").

Art. 2

Parteneriatul oficializat prin prezentul Acord de parteneriat are ca scop:

 • •  Sprijinul reciproc în implementarea proiectelor, acțiunilor, festivalurilor, concursurilor aprobate la nivelul Consiliului Local Municipal Brăila și al Consiliului Județean Brăila;

 • •  Schimbul informațional necesar permanent și suport reciproc pentru buna desfășurare a evenimentelor;

 • •  Atragerea spre activitățile implementate a unui număr cât mai mare de spectatori;

 • •  Atragerea și implicarea altor instituții, direcții și/sau organizații în realizarea activităților comune;

 • •   Colaborarea între cele două instituții, prin direcțiile subordonate, în derularea de activități cultural-artistice- sportive - educative.


Primăria

Municipiului Brăila


Consiliul Județean Brăila


 • III. Durata acordului

Art. 3 Prezentul acord este valabil începând cu data semnării, până la data de 31 decembrie 2020, inclusiv, dată la care se finalizează activitățile celor două instituții.

Art. 4 Acordul de Parteneriat se consideră reziliat unilateral de către oricare dintre părți în următoarele situații:

 • •  în caz de neîndeplinire sau îndeplinire defectuoasă a prevederilor prezentului parteneriat;

 • •  în cazul compromiterii imaginii publice a celeilalte părți constatată pe baza documentelor justificative;

 • •  în caz de încălcare a legilor în vigoare de către celălalt partener semnatar.

 • IV. Beneficiarii acestui parteneriat

Art. 5

 • •   Spectatorii din județul și municipiul Brăila, copiii, tinerii, elevii și persoanele de vîrsta a doua și a treia, dornici să participe la programele organizate în parteneriat de cele două instituții;

 • •  Personalul din cadrul instituțiilor subordonate Primăriei Municipiului Brăila și Consiliului Județean Brăila care este implicat în acțiuni ce se desfășoară conform Calendarului activităților cultural - artistice- sportive - educative pe anul 2020.

 • V. Metode de lucru pentru punerea în practică a prezentului acord de parteneriat

Art. 6

 • •  întâlniri de lucru ale reprezentanților instituțiilor și coordonatorii de activitate desemnați prin act administrativ;

 • •  Schimb de informații pentru armonizarea efortului de organizare ;

 • •  Schimb informativ și de materiale privind buna desfășurare a evenimentelor;

 • •  Asistență reciprocă;

 • •  Popularizarea acțiunii pentru a exista o participare largă;

 • •  Participarea ambelor părți cu personal calificat în ziua desfășurării acțiunilor;

 • •   Participarea ambelor părți la acțiunile cuprinse în programele celor două instituții pe anul 2020;

 • •   Realizarea unui material final de analiză a activității.

 • VI. Obligațiile părților

Art. 7

în scopul realizării parteneriatului, părțile își asumă următoarele obligații:

 • •  Să asigure resurse umane specializate pentru toate acțiunile comune propuse;

 • •  Să contribuie cu logistica adecvată la realizarea acțiunilor propuse în proiect;

 • •  Să pună la dispoziția partenerului experiența sa în domeniu;

 • •  Să pună la dispoziție gratuit spațiile de care dispune fiecare dintre parteneri în vederea desfășurării activităților;

 • •   Să facă cunoscute partenerilor relațiile cu alte instituții interne și externe;

 • •  Să desfășoare programele în concordanță cu principiul respectului reciproc;

 • •  Să se bazeze pe colaborare și suport reciproc în desfășurarea acțiunilor și programelor comune;

 • •  Să mențină o legătură permanentă cu părțile semnatare a acordului, prin reprezentanții desemnați, în scopul informării prealabile, reciproce, eficiente și loiale privind acțiunile de interes comun desfășurate de oricare dintre cei doi parteneri;

 • •  Pentru buna desfășurare a activităților, instituțiile sau direcțiile subordonate celor două părți vor încheia parteneriate de colaborare unde se va menționa explicit gradul de implicare al fiecărei părți în desfășurarea activităților comune (Ex.: în vederea bunei desfășurări a Festivalului "George Grigoriu", Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila va incheia Acord de Parteneriat cu Teatrul "Maria Filotti", etc.);


Primăria

Municipiului Brăila


Consiliul Județean Brăila


 • •  Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor privind activitatea cultural - artistică - sportiv - educativă și de promovare a municipiului și județului Brăila;

 • •   Partenerii trebuie să desfășoare activitățile cu respectarea standardelor profesionale și de etică cele mai înalte, respectiv cu maximum de profesionalism, eficiență și vigilență, în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat;

 • •  Să atragă personal calificat pentru realizarea unora dintre acțiuni, personal dimensionat la nivelul activității desfășurate.

 • VII. Resursele implicate

Art. 8

Resurse umane:

 • •   Resursele umane implicate în parteneriat sunt angajații instituțiilor partenere, dar și a direcțiilor subordonate acestora.

Resurse materiale:

 • •   Cuprind sediile, dotările, logistica și personalul celor doi parteneri (prin instituțiile și direcțiile subordonate acestora) care se folosesc gratuit în funcție de activitățile propuse.

Resurse financiare:

 • •  Fondurile prevăzute în bugetul local al județului Brăila și bugetul local al municipiul Brăila pentru realizarea activităților cuprinse în programul cadru anual al manifestărilor cultural artistice organizate la nivelul județului și municipiului Brăila, respectiv fondurile prevăzute în bugetele instituțiilor de cultură implicate, finanțate atât din bugetul local cât și din venituri proprii și subvenții de la bugetul local ;

 • •  Fondurile provenite din donații si sponsorizări, conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare, pentru derularea activităților comune;

 • •  Fonduri din proiecte cu finanțare europeană sau guvernamentală, atrase.

 • VIII. Monitorizarea activităților în cadrul parteneriatului

Art. 9 Cele două părți desemnează persoane pentru monitorizarea și coordonarea activităților comune prin act administrativ.

 • IX. Dispoziții finale

Art. 10 Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți, modificarea oricărei clauze realizându-se prin acordul părților.

Art. 12 Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, ambele cu valoare de original, câte unul pentru


fiecare parte.


Municipiul Brăila


Județul Brăila


Primarul Municipiului Brăila, Viorel Marian Dragomir


Președintele Consiliului Județean Brăila Iulian Francisk Chiriac


Direcția Finanțelor Publice Locale,

Director Executiv

Vasilica Gurgu

Direcția de Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară Director Executiv

Drăguța Dan

Direcția Juridic Contecios


Administrație Publică, Contencios,

Director Executiv

Angelica Bratu

Director Executiv

Mioara Duțu