Hotărârea nr. 319/2020

Aprobarea execuţiei bugetului general centralizat al Municipiului Brăila la 30.06.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 319

dixr20.07.2020

Privind: Aprobarea execuției bugetului general centralizat al Municipiului Brăila la 30.06.2020.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere, referatul de aprobare a inițiatorului, înregistrat sub nr. 16797 din 09.07.2020, raportul de specialitate al Direcției Finanțelor Publice Locale, înregistrat sub nr. 16796 din 09.07.2020, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și art. 155 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a) coroborat cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 1 Se aprobă contul de execuție al bugetului local al municipiului Brăila la 30.06.2020, conform anexelor nr. 1-3, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local la 30.06.2020, conform anexelor nr. 4-6, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Finanțelor Publice Locale, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

RREȘEDitJT^ DE ȘEDINȚĂ,

ION DRĂGAN

MUNICIPIUL BRĂILA


Anexa nr. / , la HCLM nr. Oj-JoJc)

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL LA 30.06.2020 TOTAL

mii lei

Cod

Denumire indicator

Prevederi bugetare an 2020

Prevederi Trim. I + 11 2020

Incasari/plati la 30.06.2020

Grad realizare %

A

B

1

2

3

4=3/2*100

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNE DE DEZVOLTARE

000102

TOTAL VENITURI

576.569,73

299.789,78

167.081,08

55,73

499002

VENITURI PROPRII

280.114,02

163.097,34

129.211,35

79,22

000202

I. VENITURI CURENTE

344.856,25

197.229,57

162.834,79

82,56

000302

A. VENITURI FISCALE

291.016,25

162.659,00

135.746,35

83,45

000402

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

167.505,25

94.421,00

68.828,02

72,89

000502

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

312,00

160,00

304,22

190,14

0102

Impozit pe profit

312,00

160,00

304,22

190,14

010201

Impozit pe profit de la agenti economici

312,00

160,00

304,22

190,14

000602

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

167.193,25

94.261,00

68.523,80

72,70

0302

Impozit pe venit

309,00

160,00

100,24

62,65

030218

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

309,00

160,00

100,24

62,65

0402

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

166.884,25

94.101,00

68.423,56

72,71

040201

Cote defalcate din impozitul pe venit

153.742,25

85.709,00

62.349,21

72,75

040204

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

10.228,00

6.792,00

4.781,30

70,40

40205

Sume repartizare din Fondul Ia dispoziția Consiliului Județean

2.914,00

1.600,00

1.293,05

80,82

000902

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

40.016,00

24.110,00

23.025,06

95,50

0702

Impozite si taxe pe proprietate

40.016,00

24.110,00

23.025,06

95,50

070201

Impozit si taxa pe clădiri

29.800,00

18.400,00

17.636,83

95,85

07020101

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

13.000,00

9.000,00

8.891,83

98,80

07020102

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice

16.800,00

9.400,00

8.745,00

93,03

070202

Impozit si taxa pe teren

7.416,00

4.310,00

4.445,42

103,14

07020201

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

4.500,00

2.700,00

2.964,25

109,79

07020202

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

2.900,00

1.600,00

1.473,17

92,07

07020203

Impozitul pe terenul din extravilan

16,00

10,00

8,00

80,00

070203

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

2.800,00

1.400,00

942,44

67,32

70205

Alte impozite si taxe pe proprietate

0,37

001002

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

83.065,00

43.888,00

43.604,05

99,35

1102

Sume defalcate din TVA

65.463,00

34.573,00

34.567,00

99,98

110202

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

34.227,00

17.202,00

17.196,00

99,97

110206

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

29.576,00

16.541,00

16.541,00

100,00

110209

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

1.660,00

830,00

830,00

100,00

1202

Alte impozite si taxe generale

1,00

1,00

0,00

0,00

120207

Taxe hoteliere

1,00

1,00

0,00

0,00

1502

Taxe pe servicii specifice

201,00

114,00

63,16

55,40

Cod

Denumire indicator

Prevederi bugetare an 2020

Prevederi Trim.I+II 2020

Incasari/plati la 30.06.2020

Grad realizare %

A

B

1

2

3

4=3/2*100

150201

Impozit pe spectacole

27,00

14,00

5,81

41,50

150250

Alte taxe pe servicii specifice

174,00

100,00

57,35

57,35

1602

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

17.400,00

9.200,00

8.973,89

97,54

160202

Impozit pe mijloacele de transport

13.800,00

7.400,00

7.435,96

100,49

16020201

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

10.000,00

5.500,00

5.640,03

102,55

16020202

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

3.800,00

1.900,00

1.795,93

94,52

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare

3.400,00

1.700,00

1.501,76

88,34

160250

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

200,00

100,00

36,17

36,17

001102

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

430,00

240,00

289,22

120,51

1802

Alte impozite si taxe fiscale

430,00

240,00

289,22

120,51

180250

Alte impozite si taxe

430,00

240,00

289,22

120,51

001202

C. VENITURI NEFISCALE

53.840,00

34.570,57

27.088,44

78,36

001302

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

12.195,00

7.873,57

3.894,28

49,46

3002

Venituri din proprietate

12.195,00

7.873,57

3.894,28

49,46

300201

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

245,00

245,00

210,76

86,02

300205

Venituri din concesiuni si inchirieri

7.650,00

4.628,57

3.683,52

79,58

30020530

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

7.650,00

4.628,57

3.683,52

79,58

300208

Venituri din dividente

4.300,00

3.000,00

0,00

0,00

30020803

Dividentc de la societățile si companiile naționale si societățile cu capital major de stat

4.300,00

3.000,00

0,00

001402

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

41.645,00

26.697,00

23.194,16

86,88

3302

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

12.229,00

6.765,00

5.421,81

80,15

330208

Venituri din prestări de servicii

7.340,00

4.000,00

3.270,00

81,75

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

165,00

100,00

24,73

24,73

330212

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

5,00

5,00

1,99

39,80

330213

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

4.700,00

2.650,00

2.124,99

80,19

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

19,00

10,00

0,10

1,00

3402

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

217,00

120,00

68,17

56,81

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

217,00

120,00

68,17

56,81

340250

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

0,00

0,00

0,00

3502

Amenzi, penalitati si confiscări

9.984,00

6.302,00

3.439,54

54,58

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

9.500,00

6.000,00

3.324,84

55,41

35020102

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

9.500,00

6.000,00

3.324,84

55,41

350202

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

4,00

2,00

1,04

52,00

350250

Alte amenzi, penalitati si confiscări

480,00

300,00

113,66

37,89

3602

Diverse venituri

19.215,00

13.510,00

14.264,64

105,59

360205

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

350,00

180,00

104,62

58,12

360206

Taxe speciale

18.000,00

12.500,00

11.280,67

90,25

360250

Alte venituri

865,00

830,00

2.879,35

346,91

3702

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

0,00

0,00

0,00

370201

Donatii si sponsorizări

0,00

0,00

0,00

370203

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

-34.932,48

-17.928,61

-12.500,00

69,72

370204

Varsaminte din secțiunea de funcționare

34.932,48

17.928,61

12.500,00

69,72

Cod

Denumire indicator

Prevederi bugetare an 2020

Prevederi Trim. I + II 2020

Incasari/plati la 30.06.2020

Grad realizare %

A

B

1

2

3

4=3/2*100

370250

Alte transferuri voluntare

0,00

0,00

0,00

001502

II. VENITURI DIN CAPITAL

720,77

528,16

943,56

178,65

3902

Venituri din valorificarea unor bunuri

720,77

440,77

943,56

214,07

390201

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

200,00

120,00

6,04

5,03

390203

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

500,00

300,00

190,10

63,37

390207

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

20,77

20,77

747,42

3.598,56

001702

IV. SUBVENȚII

99.876,19

49.240,46

2.805,87

5,70

001802

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

99.876,19

49.240,46

2.805,87

5,70

4202

Subvenții de la bugetul de stat

99.576,19

48.940,46

2.605,87

5,32

002002

B. Curente

99.576,19

48.940,46

2.605,87

5,32

420234

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

18,00

7,00

1,23

17,57

420241

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

115,00

60,00

64,80

108,00

420251

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru pentru finanțarea unor programe de interes național

380,00

0,00

42025102

Subvenții primite de la bugetul de stal pentru pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

380,00

420265

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala

27.932,83

13.450,00

2.341,61

17,41

420269

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

71.059,86

35.352,96

127,89

0,36

420280

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina.

70,50

70,50

70,34

99,77

4302

Subvenții de la alte administratii

300,00

300,00

200,00

66,67

430239

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere

300,00

300,00

200,00

66,67

43023901

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru secțiunea de funcționare

200,00

200,00

200,00

100,00

43023902

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru secțiunea de dezvoltare

100,00

100,00

0,00

0,00

4802

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

131.116,52

52.878,98

496,86

0,94

480201

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

125.308,04

49.445,48

168,02

0,34

48020101

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

125.308,04

49.445,48

12,09

0,02

48020102

Sume primite in contul platilor efectu in anii anteriori

155,93

480202

Fondul Social European (FSE)

433,50

433,50

41,13

9,49

48020201

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

433,50

433,50

31,30

7,22

48020202

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

9,83

480205

Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri maritime (FEPAM)

5.374,98

3.000,00

287,71

9,59

48020501

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

5.374,98

3.000,00

104,77

3,49

48020502

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

182,94

4902

TOTAL CHELTUIELI

591.569,73

307.455,18

149.941,72

48,77

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

80.093,72

46.472,83

35.986,53

77,44

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

72.552,88

43.096,40

32.253,50

74,84

30

TITLUL III DOBÂNZI

1.800,00

1.000,00

659,07

65,91

40

TITLUL IV SUBVENȚII

20.200,00

10.200,00

7.699,33

75,48

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

250,00

0,00

0,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

92.902,40

54.008,10

37.191,28

68,86

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2.291,53

1.461,53

1.261,28

86,30

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

39.923,69

24.972,67

20.831,47

83,42

Cod

Denumire indicator

Prevederi bugetare an 2020

Prevederi Trim. I + II 2020

Incasari/plati la 30.06.2020

Grad realizare %

A

B

1

2

3

4=3/2*100

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

205.145,14

90.051,94

1.291,64

1,43

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

4.074,30

2.238,18

1.251,33

55,91

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

67.336,07

30.953,53

9.689,96

31,30

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

64.214,07

30.953,53

9.689,96

31,30

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

3.122,00

0,00

0,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

5.000,00

3.000,00

2.289,53

76,32

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

5.000,00

3.000,00

2.289,53

76,32

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0,00

-463,20

5102

Autoritati publice si acțiuni externe

44.058,03

24.601,03

15.906,49

64,66

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

28.887,00

16.966,00

12.763,66

75,23

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.136,00

5.822,00

2.935,83

50,43

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

510,00

510,00

52,85

10,36

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

200,00

100,00

86,25

86,25

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.325,03

1.203,03

281,64

23,41

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.203,03

1.203,03

281,64

23,41

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

3.122,00

0,00

0,00

510201

Autoritati executive si legislative

44.058,03

24.601,03

15.906,49

64,66

51020103

Autoritati executive

44.058,03

24.601,03

15.906,49

64,66

85

Plati efectuate in anii precedenti

-213,74

5402

Alte servicii publice generale

9.608,49

6.072,49

3.676,69

60,55

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.176,00

1.944,00

1.353,51

69,63

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.100,00

1.056,00

18,92

1,79

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

250,00

0,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

40,00

30,00

14,73

49,10

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

42,49

42,49

0,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

42,49

42,49

0,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

5.000,00

3.000,00

2.289,53

76,32

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

5.000,00

3.000,00

2.289,53

76,32

540205

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

250,00

0,00

0,00

540207

Fond pentru garantarea Împrumuturilor externe, contracte/garantate de administrațiile publice locale

5.000,00

3.000,00

2.289,53

76,32

540210

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

3.408,49

2.122,49

1.387,16

65,36

540250

Alte servicii publice generale

950,00

950,00

0,00

0,00

5502

Tranzacții privind datoria publica si Împrumuturi

1.800,00

1.000,00

659,07

65,91

30

TITLUL III DOBÂNZI

1.800,00

1.000,00

659,07

65,91

6102

Ordine publica si siguranța naționala

17.755,50

9.005,50

8.735,87

97,01

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

116,00

66,00

35,87

54,35

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

17.400,00

8.700,00

8.700,00

100,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

239,50

239,50

0,00

0,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

239,50

239,50

0,00

0,00

610203

Ordine publica

17.400,00

8.700,00

8.700,00

100,00

61020304

Politie locala

17.400,00

8.700,00

8.700,00

100,00

610205

Protecție civila si protecția contra incendiilor

355,50

305,50

35,87

11,74

6502

Invatamant

52.800,48

30.318,55

7.935,85

26,17

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

72,44

72,44

12,31

16,99

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

11.352,00

5.742,00

4.119,43

71,74

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.691,53

861,53

861,28

99,97

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6.127,19

5.302,17

2.549,51

48,08

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

22.588,97

11.900,00

2,52

0,02

Cod

Denumire indicator

Prevederi bugetare an 2020

Prevederi Trim. I + II 2020

Incasari/plati la 30.06.2020

Grad realizare %

A

B

1

2

3

4=3/2*100

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

765,30

459,18

305,73

66,58

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.203,05

5.981,23

113,13

1,89

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.203,05

5.981,23

113,13

1,89

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0,00

-28,06

6602

Sanatate

8.492,03

5.338,00

3.212,95

60,19

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

7.260,00

4.300,00

3.147,11

73,19

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

115,00

75,00

15,67

20,89

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

800,00

800,00

8,20

1,03

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

25,00

13,00

7,96

61,23

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

80,00

50,00

34,62

69,24

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

212,03

100,00

0,78

0,78

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

212,03

100,00

0,78

0,78

660206

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

800,00

800,00

8,20

1,03

66020601

Spitale generale

800,00

800,00

8,20

1,03

660208

Servicii de sanatate publica

7.455,00

4.425,00

3.196,01

72,23

660250

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

237,03

113,00

8,74

7,73

66025050

Alte instituții si acțiuni sanitare

237,03

113,00

8,74

7,73

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0,00

-1,39

6702

Cultura, recreere si religie

34.598,65

22.871,35

13.625,03

59,57

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

10.000,00

6.000,00

5.344,53

89,08

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

19.598,65

12.871,35

6.782,79

52,70

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

600,00

600,00

400,00

66,67

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.200,00

1.200,00

500,00

41,67

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.200,00

2.200,00

597,71

27,17

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2.200,00

2.200,00

597,71

27,17

670203

Servicii culturale

12.288,15

6.660,85

4.463,95

67,02

67020304

Instituții publice de spectacole si concerte

9.695,50

5.650,50

3.918,95

69,36

67020306

Case de cultura

2.592,65

1.010,35

545,00

53,94

670205

Servicii recreative si sportive

11.671,00

600,00

5.844,53

974,09

67020501

Sport

1.200,00

600,00

500,00

83,33

67020503

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

10.471,00

6.271,00

5.344,53

85,23

670206

Servicii religioase

600,00

600,00

0,00

670250

Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei

10.039,50

8.739,50

3.316,55

37,95

6802

Asigurări si asistenta sociala

84.038,66

49.028,29

40.672,54

82,96

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

40.698,28

23.190,39

18.709,94

80,68

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8.633,88

5.635,40

3.572,07

63,39

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

33.771,50

19.657,50

18.274,00

92,96

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

789,00

399,00

310,00

77,69

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

146,00

146,00

0,00

0,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

146,00

146,00

0,00

0,00

680204

Asistenta acordata persoanelor in varsta

20.734,76

12.842,39

9.299,17

72,41

680205

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

45.418,00

25.973,00

24.067,27

92,66

68020502

Asistenta sociala in caz de invaliditate

45.418,00

25.973,00

24.067,27

92,66

680211

Crese

5.150,00

3.634,00

1.984,61

54,61

680215

Prevenirea excluderii sociale

42,00

25,00

-10,42

-41,68

68021501

Ajutor social

42,00

25,00

-10,42

-41,68

680250

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

12.693,90

6.553,90

5.331,91

81,35

68025050

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

12.693,90

6.553,90

5.331,91

81,35

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-193,47

7002

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

31.617,56

18.379,94

7.602,48

41,36

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

12.400,00

5.900,00

3.675,69

62,30

Cod

Denumire indicator

Prevederi bugetare an 2020

Prevederi Trim. I + II 2020

Incasari/plati la 30.06.2020

Grad realizare %

A

B

1

2

3

4=3/2*100

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

7.150,00

3.938,00

2.100,00

53,33

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

2.741,94

2.741,94

30,69

1,12

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

9.325,62

5.800,00

1.819,68

31,37

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

9.325,62

5.800,00

1.819,68

31,37

700206

Iluminat public si electrificări rurale

8.600,00

5.100,00

3.355,77

65,80

700250

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

23.017,56

13.279,94

4.246,71

31,98

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-23,58

7402

Protecția mediului

41.809,62

24.747,62

19.354,07

78,21

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (Fond mediu)

1.400,00

1.400,00

1.368,01

97,72

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

40.327,25

23.265,25

17.989,02

77,32

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

82,37

82,37

0,00

0,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

82,37

82,37

0,00

0,00

740205

Salubritate si gestiunea deșeurilor

40.327,25

23.265,25

17.989,01

77,32

74020501

Salubritate

40.327,25

23.265,25

17.989,01

77,32

74020502

Colectarea.tratarea si distrugerea deșeurilor

0,00

-2,96

740250

Alte servicii in domeniul protecției mediului

1.482,37

1.482,37

1.368,01

92,29

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0,00

0,00

-2,96

8002

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

700,00

400,00

170,15

42,54

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

700,00

400,00

170,15

42,54

800201

Acțiuni generale economice si comerciale

700,00

400,00

170,15

42,54

80020130

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

700,00

400,00

170,15

42,54

8402

Transporturi

255.985,68

111.192,41

27.201,26

24,46

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

16.600,00

11.000,00

10.997,33

99,98

40

TITLUL IV SUBVENȚII (Braicar abonamente pensionari)

20.200,00

10.200,00

7.699,33

75,48

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

7.626,50

4.433,50

1.611,27

36,34

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

170.999,20

70.400,00

16,31

0,02

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

40.559,98

15.158,91

6.877,02

45,37

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

40.559,98

15.158,91

6.877,02

45,37

840203

Transport rutier

247.850,27

106.250,00

25.581,84

24,08

84020302

Transport in comun

194.140,80

82.050,00

7.715,64

9,40

84020303

Străzi

53.709,47

24.200,00

17.866,20

73,83

840250

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

8.135,41

4.942,41

1.619,40

32,77

8702

Alte acțiuni economice

8.305,03

4.500,00

1.189,27

26,43

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

8.305,03

4.500,00

1.189,27

26,43

870204

Turism

8.305,03

4.500,00

1.189,27

26,43

9602

Rezerve, Excedent/Deficit

-15.000,00

-7.665,40

17.139,36

-223,59

9802

Excedent

-15.000,00

-7.665,40

17.139,36

-223,59

MUNICIPIUL BRAILA

Anexa nr.


la HCLM nr.

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL LA 30.06.2020 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Cod

Denumire indicator

Prevederi bugetare an 2020

Prevederi Trim. 1+ II 2020

Incasari/plati la 30.06.2020

Grad realizare %

A

B

1

2

3

4=3/2*100

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

000102

TOTAL VENITURI

310.327,27

179.638,46

150.671,16

83,87

499002

VENITURI PROPRII

279.393,25

162.656,57

128.267,79

78,86

000202

I. VENITURI CURENTE

309.923,77

179.300,96

150.334,79

83,84

000302

A. VENITURI FISCALE

291.016,25

162.659,00

135.746,35

83,45

000402

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

167.505,25

94.421,00

68.828,02

72,89

000502

Al. 1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

312,00

160,00

304,22

190,14

0102

Impozit pe profit

312,00

160,00

304,22

190,14

010201

Impozit pe profit de la agenti economici

312,00

160,00

304,22

190,14

000602

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

167.193,25

94.261,00

68.523,80

72,70

0302

Impozit pe venit

309,00

160,00

100,24

62,65

030218

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

309,00

160,00

100,24

62,65

0402

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

166.884,25

94.101,00

68.423,56

72,71

040201

Cote defalcate din impozitul pe venit

153.742,25

85.709,00

62.349,21

72,75

040204

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

10.228,00

6.792,00

4.781,30

70,40

40205

Sume repartizare din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

2.914,00

1.600,00

1.293,05

80,82

000902

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

40.016,00

24.110,00

23.025,06

95,50

0702

Impozite si taxe pe proprietate

40.016,00

24.110,00

23.025,06

95,50

070201

Impozit si taxa pe clădiri

29.800,00

18.400,00

17.636,83

95,85

07020101

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

13.000,00

9.000,00

8.891,83

98,80

07020102

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice

16.800,00

9.400,00

8.745,00

93,03

070202

Impozit si taxa pe teren

7.416,00

4.310,00

4.445,42

103,14

07020201

Impozit pe terenuri de Ia persoane fizice

4.500,00

2.700,00

2.964,25

109,79

07020202

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

2.900,00

1.600,00

1.473,17

92,07

07020203

Impozitul pe terenul din extravilan

16,00

10,00

8,00

80,00

070203

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

2.800,00

1.400,00

942,44

67,32

70205

Alte impozite si taxe pe proprietate

0,00

0,00

0,37

001002

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

83.065,00

43.888,00

43.604,05

99,35

1102

Sume defalcate din TVA

65.463,00

34.573,00

34.567,00

99,98

110202

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

34.227,00

17.202,00

17.196,00

99,97

110206

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

29.576,00

16.541,00

16.541,00

100,00

110209

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

1.660,00

830,00

830,00

100,00

1202

Alte impozite si taxe generale

1,00

1,00

0,00

0,00

120207

Taxe hoteliere

1,00

1,00

0,00

0,00

1502

Taxe pe servicii specifice

201,00

114,00

63,16

55,40

150201

Impozit pe spectacole

27,00

14,00

5,81

41,50

150250

Alte taxe pe servicii specifice

174,00

100,00

57,35

57,35

Cod

Denumire indicator

Prevederi bugetare an 2020

Prevederi Trim. I + II 2020

Incasari/plati la 30.06.2020

Grad realizare %

A

B

1

2

3

4=3/2*100

1602

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

17.400,00

9.200,00

8.973,89

97,54

160202

Impozit pe mijloacele de transport

13.800,00

7.400,00

7.435,96

100,49

16020201

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

10.000,00

5.500,00

5.640,03

102,55

16020202

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

3.800,00

1.900,00

1.795,93

94,52

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare

3.400,00

1.700,00

1.501,76

88,34

160250

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

200,00

100,00

36,17

36,17

001102

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

430,00

240,00

289,22

120,51

1802

Alte impozite si taxe fiscale

430,00

240,00

289,22

120,51

180250

Alte impozite si taxe

430,00

240,00

289,22

120,51

001202

C. VENITURI NEFISCALE

18.907,52

16.641,96

14.588,44

87,66

001302

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

12.195,00

7.873,57

3.894,28

49,46

3002

Venituri din proprietate

12.195,00

7.873,57

3.894,28

49,46

300201

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

245,00

245,00

210,76

86,02

300205

Venituri din concesiuni si inchirieri

7.650,00

4.628,57

3.683,52

79,58

30020530

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

7.650,00

4.628,57

3.683,52

79,58

300208

Venituri din dividente

4.300,00

3.000,00

0,00

0,00

30020803

Dividente de Ia societățile si companiile naționale si societățile cu capital major de stat

4.300,00

3.000,00

0,00

0,00

001402

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

6.712,52

8.768,39

10.694,16

121,96

3302

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

12.229,00

6.765,00

5.421,81

80,15

330208

Venituri din prestări de servicii

7.340,00

4.000,00

3.270,00

81,75

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

165,00

100,00

24,73

24,73

330212

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

5,00

5,00

1,99

39,80

330213

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

4.700,00

2.650,00

2.124,99

80,19

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

19,00

10,00

0,10

1,00

3402

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

217,00

120,00

68,17

56,81

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

217,00

120,00

68,17

56,81

340250

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

0,00

0,00

0,00

3502

Amenzi, penalitati si confiscări

9.984,00

6.302,00

3.439,54

54,58

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

9.500,00

6.000,00

3.324,84

55,41

35020102

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

9.500,00

6.000,00

3.324,84

55,41

350202

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

4,00

2,00

1,04

52,00

350250

Alte amenzi, penalitati si confiscări

480,00

300,00

113,66

37,89

3602

Diverse venituri

19.215,00

13.510,00

14.264,64

105,59

360201

Venituri di aplicarea prescripție

0,00

36020101

Venituri di aplicarea prescripție

0,00

360205

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

350,00

180,00

104,62

58,12

360206

Taxe speciale

18.000,00

12.500,00

11.280,67

90,25

360250

Alte venituri

865,00

830,00

2.879,35

346,91

3702

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

-34.932,48

-17.928,61

-12.500,00

69,72

370201

Donatii si sponsorizări

0,00

0,00

0,00

370203

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

-34.932,48

-17.928,61

-12.500,00

69,72

001702

IV. SUBVENȚII

403,50

337,50

336,37

99,67Cod

Denumire indicator

Prevederi bugetare an 2020

Prevederi Trim. I + II 2020

Incasari/plati la 30.06.2020

Grad realizare %

A

B

1

2

3

4=3/2*100

001802

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

403,50

337,50

336,37

99,67

4202

Subvenții de la bugetul de stat

203,50

137,50

136,37

99,18

002002

B. Curente

203,50

137,50

136,37

99,18

420234

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

18,00

7,00

1,23

17,57

420241

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

115,00

60,00

64,80

108,00

420280

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina.

70,50

70,50

70,34

4302

Subvenții de Ia alte administratii

200,00

200,00

200,00

100,00

430239

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere

200,00

200,00

200,00

100,00

43023901

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru secțiunea de funcționare

200,00

200,00

200,00

100,00

4902

TOTAL CHELTUIELI

310.327,27

179.638,46

134.892,89

75,09

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

80.093,72

46.472,83

35.986,53

77,44

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

72.552,88

43.096,40

32.253,50

74,84

30

TITLUL III DOBÂNZI

1.800,00

1.000,00

659,07

65,91

40

TITLUL IV SUBVENȚII

20.200,00

10.200,00

7.699,33

75,48

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

250,00

0,00

0,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

84.341,15

47.396,85

33.097,51

69,83

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2.091,53

1.261,53

1.261,28

99,98

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

39.923,69

24.972,67

20.831,47

83,42

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

4.074,30

2.238,18

1.251,33

55,91

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

5.000,00

3.000,00

2.289,53

76,32

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

5.000,00

3.000,00

2.289,53

76,32

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0,00

0,00

-436,66

5002

Partea l-a Servicii publice generale

50.589,00

29.918,00

19.907,76

66,54

5102

Autoritati publice si acțiuni externe

39.223,00

22.888,00

15.572,00

68,04

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

28.887,00

16.966,00

12.763,66

75,23

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.136,00

5.822,00

2.935,83

50,43

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

0,00

0,00

0,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

200,00

100,00

86,25

86,25

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-213,74

5402

Alte servicii publice generale

9.566,00

6.030,00

3.676,69

60,97

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.176,00

1.944,00

1.353,51

69,63

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

1.100,00

1.056,00

18,92

1,79

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

250,00

0,00

0,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

40,00

30,00

14,73

49,10

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

5.000,00

3.000,00

2.289,53

76,32

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

5.000,00

3.000,00

2.289,53

76,32

5502

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

1.800,00

1.000,00

659,07

65,91

30

TITLUL III DOBÂNZI

1.800,00

1.000,00

659,07

65,91

5902

Partea a Il-a Aparare, Ordine Publica si Siguranța Naționala

17.516,00

8.766,00

8.735,87

99,66

6102

Ordine publica si siguranța naționala

17.516,00

8.766,00

8.735,87

99,66

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

116,00

66,00

35,87

54,35

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

17.400,00

8.700,00

8.700,00

100,00

6302

Partea a 111-a Cheltuieli Social - Culturale

140.112,27

83.061,46

63.047,26

75,90

6502

Invatamant

20.008,46

12.437,32

7.820,20

62,88

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

72,44

72,44

12,31

16,99

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

11.352,00

5.742,00

4.119,43

71,74

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

1.691,53

861,53

861,28

99,97

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6.127,19

5.302,17

2.549,51

48,08

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

765,30

459,18

305,73

66,58

Cod

Denumire indicator

Prevederi bugetare an 2020

Prevederi Trim. I + II 2020

Incasari/plati la 30.06.2020

Grad realizare %

A

B

1

2

3

4=3/2*100

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-28,06

6602

Sanatate

7.780,00

4.738,00

3.212,17

67,80

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

7.260,00

4.300,00

3.147,11

73,19

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

115,00

75,00

15,67

20,89

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

300,00

300,00

8,20

2,73

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

25,00

13,00

7,96

61,23

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

80,00

50,00

34,62

69,24

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-1,39

6702

Cultura, recreere si religie

28.431,15

17.003,85

11.342,35

66,70

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.000,00

6.000,00

5.344,53

89,08

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

15.831,15

9.403,85

5.097,82

54,21

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

400,00

400,00

400,00

100,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.200,00

1.200,00

500,00

41,67

6802

Asigurări si asistenta sociala

83.892,66

48.882,29

40.672,54

83,21

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

40.698,28

23.190,39

18.709,94

80,68

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8.633,88

5.635,40

3.572,07

63,39

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

33.771,50

19.657,50

18.274,00

92,96

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

789,00

399,00

310,00

77,69

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-193,47

690200

Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuințe, Mediu si Ape

57.132,00

32.008,00

22.858,81

71,42

7002

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

15.720,00

7.658,00

3.675,69

48,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

12.400,00

5.900,00

3.675,69

62,30

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

3.320,00

1.758,00

0,00

7402

Protecția mediului

41.412,00

24.350,00

19.183,12

78,78

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

1.400,00

1.400,00

1.368,01

97,72

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

40.012,00

22.950,00

17.815,11

77,63

7902

Partea a V-a Acțiuni economice

44.978,00

25.885,00

20.343,19

78,59

8002

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

700,00

400,00

170,15

42,54

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

700,00

400,00

170,15

42,54

8402

Transporturi

44.278,00

25.485,00

20.173,04

79,16

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

16.600,00

11.000,00

10.997,33

99,98

40

TITLUL IV SUBVENȚII (Braicar abonamente pensionari)

20.200,00

10.200,00

7.699,33

75,48

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

7.478,00

4.285,00

1.476,38

34,45

9602

Rezerve, Excedent/Deficit

0,00

0,00

15.778,27

9802

Excedent

0,00

0,00

15.778,27

MUNICIPIUL BRAILA


Anexa nr. 3


la HCLM nr.       M

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL LA 30.06.2020 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Cod

Denumire indicator

Prevederi bugetare an 2020

Prevederi Trim. I + II 2020

Incasari/plati la 30.06.2020

Grad realizare %

A

B

1

2

3

4=3/2*100

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

000102

TOTAL VENITURI

266.242,46

120.151,32

16.409,92

13,66

499002

VENITURI PROPRII

720,77

440,77

943,56

214,07

000202

I. VENITURI CURENTE

34.932,48

17.928,61

12.500,00

69,72

001202

C. VENITURI NEFISCALE

34.932,48

17.928,61

12.500,00

69,72

001402

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

34.932,48

17.928,61

12.500,00

69,72

3702

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

34.932,48

17.928,61

12.500,00

69,72

370204

Varsaminte din secțiunea de funcționare

34.932,48

17.928,61

12.500,00

69,72

001502

II. VENITURI DIN CAPITAL

720,77

440,77

943,56

214,07

3902

Venituri din valorificarea unor bunuri

720,77

440,77

943,56

214,07

390201

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

200,00

120,00

6,04

5,03

390203

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

500,00

300,00

190,10

63,37

390207

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

20,77

20,77

747,42

3.598,56

001702

IV. SUBVENȚII

99.472,69

48.902,96

2.469,50

5,05

001802

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

99.372,69

48.802,96

2.469,50

5,06

4202

Subvenții de la bugetul de stat

99.372,69

48.802,96

2.469,50

5,06

420251

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru pentru finanțarea unor programe de interes național

380,00

0,00

0,00

42025102

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

380,00

0,00

0,00

420265

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala

27.932,83

13.450,00

2.341,61

17,41

420269

Subvenții de Ia bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

71.059,86

35.352,96

127,89

0,36

4302

Subvenții de la alte administratii

100,00

100,00

0,00

0,00

430239

Subvenții acordate in baza contractelor de parleneriat sau asociere

100,00

100,00

0,00

0,00

43023902

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru secțiunea de dezvoltare

100,00

100,00

0,00

0,00

4802

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

131.116,52

52.878,98

496,86

0,94

480201

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

125.308,04

49.445,48

168,02

0,34

48020101

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

125.308,04

49.445,48

12,09

0,02

48020102

Sume primite in contul platilor efectu in anii anteriori

155,93

480202

Fondul Social European (FSE)

433,50

433,50

41,13

9,49

48020201

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

433,50

433,50

31,30

7,22

48020202

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

9,83

480205

Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri maritime (FEPAM)

5.374,98

3.000,00

287,71

9,59

48020501

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

5.374,98

3.000,00

104,77

3,49

48020502

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

182,94

4902

TOTAL CHELTUIELI

281.242,46

127.816,72

15.048,83

11,77

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

8.561,25

6.611,25

4.093,77

61,92

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

200,00

200,00

0,00

0,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi bugetare an 2020

Prevederi Trim. I + II 2020

Incasari/plati la 30.06.2020

Grad realizare %

A

B

1

2

3

4=3/2*100

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

0,00

0,00

0,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

205.145,14

90.051,94

1.291,64

1,43

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

67.336,07

30.953,53

9.689,96

31,30

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

64.214,07

30.953,53

9.689,96

31,30

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

3.122,00

0,00

0,00

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0,00

-26,54

5102

Autoritati publice si acțiuni externe

4.835,03

1.713,03

334,49

19,53

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

510,00

510,00

52,85

10,36

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.325,03

1.203,03

281,64

23,41

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.203,03

1.203,03

281,64

23,41

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

3.122,00

0,00

0,00

5402

Alte servicii publice generale

42,49

42,49

0,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

42,49

42,49

0,00

0,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

42,49

42,49

0,00

0,00

6102

Ordine publica si siguranța naționala

239,50

239,50

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

239,50

239,50

0,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

239,50

239,50

0,00

6502

Invatamant

32.792,02

17.881,23

115,65

0,65

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

22.588,97

11.900,00

2,52

0,02

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.203,05

5.981,23

113,13

1,89

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.203,05

5.981,23

113,13

1,89

6602

Sanatate

712,03

600,00

0,78

0,13

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

500,00

500,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

212,03

100,00

0,78

0,78

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

212,03

100,00

0,78

0,78

6702

Cultura, recreere si religie

6.167,50

5.867,50

2.282,68

38,90

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

3.767,50

3.467,50

1.684,97

48,59

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

200,00

200,00

0,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.200,00

2.200,00

597,71

27,17

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2.200,00

2.200,00

597,71

27,17

6802

Asigurări si asistenta sociala

146,00

146,00

0,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

146,00

146,00

0,00

0,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

146,00

146,00

0,00

0,00

7002

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

15.897,56

10.721,94

3.926,79

36,62

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

3.830,00

2.180,00

2.100,00

96,33

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

2.741,94

2.741,94

30,69

1,12

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

9.325,62

5.800,00

1.819,68

31,37

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

9.325,62

5.800,00

1.819,68

31,37

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-23,58

7402

Protecția mediului

397,62

397,62

170,95

42,99

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

315,25

315,25

173,91

55,17

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

82,37

82,37

0,00

0,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

82,37

82,37

0,00

0,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi bugetare an 2020

Prevederi Trim. 1 + II 2020

Incasari/plati ia 30.06.2020

Grad realizare %

A

B

1

2

3

4=3/2*100

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT SD

-2,96

8402

Transporturi

211.707,68

85.707,41

7.028,22

8,20

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

148,50

148,50

134,89

90,84

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

170.999,20

70.400,00

16,31

0,02

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

40.559,98

15.158,91

6.877,02

45,37

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

40.559,98

15.158,91

6.877,02

45,37

8702

Alte acțiuni economice

8.305,03

4.500,00

1.189,27

26,43

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

8.305,03

4.500,00

1.189,27

26,43

9602

Rezerve, Excedent/Deficit

-15.000,00

-7.665,40

1.361,09

-17,76

9802

Excedent

-15.000,00

-7.665,40

1.361,09

-17,76

/b

MUNICIPIUL BRAILA


Anexa nr. 7

la HCLM nr. 3/9/£o. Of-

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE

DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII ,DE LA BUGETUL LOCAL LA 30.06.2020

TOTAL

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare an 2020

Prevederi bugetare Trim. I +Trim.ll 2020

Incasari/Plati la 30.06.2020

Grad de realizare %

A

B

1

2

3

4

SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

00.01

171,438.20

96,202.38

72,995.00

75.88

1. VENITURI CURENTE

00.02

57,823.80

31,833.28

22,637.46

71.11

A. VENITURI FISCALE

00.03

0.00

0.00

0.00

0.00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

00.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Taxe pe servicii specifice

15.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Impozit pe spectacole

15.10.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

0.00

0.00

0.00

0.00

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

57,823.80

31,833.28

22,637.46

71.11

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.13

5,525.92

3,281.54

2,561.57

78.06

Venituri din proprietate

30.10

5,525.92

3,281.54

2,561.57

78.06

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

5,474.92

3,265.54

2,561.57

78.44

I Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile

30.10.05.30

5,474.92

3,265.54

2,561.57

78.44

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

52,297.88

28,551.74

20,075.89

70.31

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

50,680.88

27,433.74

19,255.06

70.19

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

2,578.94

1,474.94

636.30

43.14

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

12,681.00

7,267.00

6,929.93

95.36

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si car

33.10.14

2,916.87

1,704.33

475.26

27.89

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

75.00

46.00

5.23

11.37

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

550.00

270.00

96.82

35.86

Venituri din cercetare

33.10.20

0.00

0.00

0.00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

18,084.16

9,064.96

8,285.59

91.40

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

2,261.60

1,144.20

706.00

61.70

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

11,533.31

6,462.31

2,119.93

32.80

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10

600.00

330.00

323.71

98.09

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

600.00

330.00

323.71

98.09

Amenzi, penalitati si confiscări

35.10

82.00

46.00

14.74

32.04

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

82.00

46.00

14.74

32.04

Diverse venituri

36.10

185.00

142.00

62.38

43.93

Alte venituri

36.10.50

185.00

142.00

62.38

43.93

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

750.00

600.00

400.00

66.67

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

0.00

0.00

0.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului localțcu semnul minus)

37.10.03

-1,226.24

-793.24

-96.98

12.23

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

1,226.24

793.24

96.98

12.23

Alte transferuri voluntare

37.10.50

750.00

600.00

400.00

_______66.67

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.10

0.00

0.00

20.00

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

0.00

0.00

20.00

0.00

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE

0.16

0.00

0.00

3,678.32

0.00

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

40.10

0.00

0.00

66.55

0.00

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

0.00

0.00

66.55

0.00

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

0.00

0.00

66.55

0.00

Alte operațiuni financiare

41.10

0.00

0.00

3,611.77

0.00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)

41.10.06

0.00

0.00

3,611.77

0.00

IV. SUBVENȚII

00.17

113,614.40

64,369.10

46,679.22

72.52

SUBVENȚII DE UX ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

113,614.40

64,369.10

46,679.22

72.52

Subvenții de la bugetul de stat

42.10

70.00

40.00

2.50

6.25

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume primite de instituțiile publice si activitatile finanțate integral sau parțial din venituri proprii in cadrul programelor

42.10.43

70.00

40.00

0.00

0.00

Sume alocate pentru stimulentul de risc

42.10.82

0.00

0.00

2.50

0.00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

43.10

113,544.40

64,329.10

42,582.97

66.20

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

84,041.15

47,096.85

33,089.31

70.26

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

300.00

300.00

8.20

2.73

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

500.00

500.00

0.00

0.00

Subvenții din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariate

43.10.33

20,642.00

10,321.00

9,485.46

72.52

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

8,061.25

6,111.25

4,093.75

85.28

TOTAL CHELTUIELI

49.10

182,424.07

102,856.26

66,286.78

64.45

CHELTUIELI CURENTE

01

171,835.08

94,750.27

63,064.69

66.56

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

84,950.75

44,009.35

37,688.75

85.64

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

20

86,227.33

50,381.92

25,122.54

49.86

TITLUL III DOBÂNZI

30

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII

40

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51 SF

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri curente

51.01

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55 SF

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

12.00

4.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale

57.02

12.00

4.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

12.00

4.00

0.00

0.00

Tichete de cresa

57.02.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

645.00

355.00

253.40

71.38

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

645.00

355.00

253.40

71.38

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI

80

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

10,588.99

8,105.99

3,504.38

43.23

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71.00

10,588.99

8,105.99

3,504.38

43.23

Active fixe

71.01

6,138.99

5,305.99

2,137.00

40.28

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

3,008.99

2,275.99

400.11

17.58

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

6.00

6.00

0.00

_________0,00

Alte active fixe

71.01.30

3,124.00

3.024.0C

1,736.85

57.44

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

4,450.00

2.800.0C

1,367.38

48.84

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

72.00

0.00

o.oc

0.00

0.00

Active financiare

72.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0.00

0.00

0.00

0.00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul

84.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIX PUXTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85.00

0.00

0.00

-282.29

0.00

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.10

18,600.00

9,710.00

9,077.76

93.49

Ordine publica si siguranța naționala

61.10

18,600.00

9,710.00

9,077.76

93.49

CHELTUIELI CURENTE

01

18,500.00

9,610.00

9,077.76

94.46

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

17,395.00

8,804.00

8,478.30

96.30

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1,105.00

806.00

503.13

62.42

TITLUL III DOBÂNZI

30

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII

40

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51 SF

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri curente

51.01

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

100.00

100.00

96.33

96.33

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71.00

100.00

100.00

96.33

96.33

Active fixe

71.01

100.00

100.00

96.33

96.33

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale         71.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

100.00

100.00

96.33

96.33

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

72.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active financiare

72.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Ordine publica

61.10.03

18,600.00

9,710.00

9,077.76

93.49

Politie locala

61.10.03.04

18,600.00

9,710.00

9,077.76

93.49

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

78,748.32

43,610.55

26,397.32

60.53

Invatamant

65.10

7,240.67

3,841.76

1,301.38

33.87

CHELTUIELI CURENTE

01

7,215.67

4,184.76

1,301.38

31.10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1,266.40

769.20

535.67

69.64

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

5,937.27

3,411.56

765.71

22.44

TITLUL III DOBÂNZI

30

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII

40

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51 SF

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri curente

51.01

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55 SF

0.00

0.00

0.00

_________0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

12.00

4.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale

57.02

12.00

4.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

12.00

4.00

0.00

0.00

Tichete de cresa

57.02.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.00

0.00

Despăgubiri civile

59.17

0.00

0.00

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI

80

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

25.00

25.00

0.00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71.00

25.00

25.00

0.00

0.00

Active fixe

71.01

25.00

25.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

25.00

25.00

0.00

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

6,795.53

4,151.90

1,301.38

31.34

învățământ preșcolar si primar

65.10.03

3,718.53

2,198.87

489.63

22.27

învățământ preșcolar

65.10.03.01

3,505.51

2,074.15

483.29

23.30

învățământ primar

65.10.03.02

213.02

124.72

6.34

5.08

învățământ secundar

65.10.04

1,639.83

832.16

221.42

26.61

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

156.26

89.76

7.56

8.42

învățământ secundar superior

65.10.04.02

1,483.57

742.40

213.86

28.81

Invatamant profesional

65.10.04.03

0.00

0.00

0.00

0.00

învățământ postliceal

65.10.05

1,263.00

385.50

0.00

0.00

învățământ nedefinibil prin nivel

65.10.07

0.00

0.00

0.00

0.00

învățământ special

65.10.07.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Servicii auxiliare pentru educație

65.10.11

605.00

414.00

68.95

16.65

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

585.00

404.00

67.66

16.75

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

20.00

10.00

1.29

12.90

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.10.50

14.31

11.23

521.38

4,642.74

Sanatate

66.10

51,630.00

26,872.40

18,878.30

70.25

CHELTUIELI CURENTE

01

49,939.26

25,481.66

19,034.19

74.70

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

36,522.70

18,485.30

16,056.95

86.86

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

13,096.56

6,836.36

2,867.69

41.95

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

320.00

160.00

109.55

68.47

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

320.00

160.00

109.55

68.47

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1,690.74

1,390.74

62.21

4.47

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71.00

1,690.74

1,390.74

62.21

4.47

Active fixe

71.01

1,190.74

890.74

62.21

6.98

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

1,140.74

840.74

58.01

6.90

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

50.00

50.00

4.20

8.40

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

500.00

500.00

0.00

0.00

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

72.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active financiare

72.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0.00

0.00

0.00

_________0.00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85.00

0.00

0.00

-218.09

0.00

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI EFECTUATE IN ANUL CURENT

85.01.01

0.00

0.00

-218.09

0.00

Servicii medicale in unitățile sanitare cu paturi

66.10.06

51,630.00

26,872.40

18,878.30

70.25

Spitale generale

66.10.06.01

51,630.00

26,872.40

18,878.30

70.25

Unitati medico-sociale

66.10.06.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Cultura, recreere si religie

67.10

19,877.65

12,896.39

6,217.64

48.21

CHELTUIELI CURENTE

01

16,581.15

9,699.85

4,548.78

46.90

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

8,685.65

4,757.85

3,491.38

73.38

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

7,810.50

4,897.00

1,020.18

20.83

TITLUL III DOBÂNZI

30

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII

40

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51 SF

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri curente

51.01

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

85.00

45.00

37.22

82.71

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

85.00

45.00

37.22

82.71

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI

80

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3,296.50

3,196.50

1,669.66

52.23

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71.00

3,296.50

3,196.50

1,669.66

52.23

Active fixe

71.01

3,296.50

3,196.50

1,669.66

52.23

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

421.50

421.50

33.30

7.90

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

6.00

6.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

2,869.00

2,769.00

1,636.36

59.10

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RE

85

0.00

0.00

-0.80

0.00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0.00

0.00

-0.80

0.00

Din total capitol:

19,877.65

12,896.39

6,217.64

48.21

Servicii culturale

67.10.03

13,038.15

6,956.89

4,303.95

61.87

Muzee

67.10.03.03

0.00

0.00

26.60

0.00

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

10,415.50

5,930.50

3,748.03

63.20

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Case de cultura

67.10.03.06

2,622.65

1,026.39

529.32

51.57

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

6,839.50

5,939.50

1,913.69

32.22

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

64,197.25

39,268.25

25,017.13

63.71

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

23,870.00

16,003.00

9,845.10

61.52

CHELTUIELI CURENTE

01

19,840.00

11,323.00

8,521.59

75.26

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

13,630.00

7,134.00

5,978.54

83.80

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

6,035.00

4,079.00

2,463.63

60.40

TITLUL III DOBÂNZI

30

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII

40

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51 SF

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri curente

51.01

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

175.00

110.00

79.42

72.20

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

175.00

110.00

79.42

72.20

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI

80

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

4,030.00

2,300.00

1,367.38

59.45

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71.00

4,030.00

2,300.00

1,367.38

59.45

Active fixe

71.01

80.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

80.00

80.00

0.00

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

3,950.00

2,300.00

1,367.38

59.45

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

72.00

0.00

0.00

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0.00

0.00

0.00

0.00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

84.00

0.00

0.00

-43.87

0.00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RE

85

0.00

0.00

-43.87

0.00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0.00

0.00

-43.87

0.00

Din total capitol:

23,870.00

16,003.00

9,845.10

61.52

Locuințe

70.10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.10.03.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.10.03.30

0.00

0.00

0.00

0.00

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

23,870.00

16,003.00

9,845.10

61.52

Protecția mediului

74.10

40,327.25

23,265.25

15,172.03

65.21

CHELTUIELI CURENTE

01

40,012.00

22,950.00

14,998.12

65.35

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

40,012.00

22,950.00

14,998.12

65.35

TITLUL III DOBÂNZI

30

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII

40

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51 SF

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri curente

51.01

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

315.25

315.25

173.91

55.17

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71.00

315.25

315.25

173.91

55.17

Active fixe

71.01

315.25

315.25

173.91

55.17

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

315.25

315.25

173.91

55.17

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

0.00

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

72.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active financiare

72.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

40,327.25

23,265.25

15,172.03

65.21

Reducerea si controlul poluării

74.10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Protecția biosferei si a mediului natural

74.10.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.10.05

40,327.25

23,265.25

15,172.03

65.21

Salubritate

74.10.05.01

40,327.25

23,265.25

15,172.03

65.21

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.10.05.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.10.50

0.00

0.00

0.00

_________0.00

Transporturi

84.10

9,088.50

5,189.50

1,573.34

30.32

CHELTUIELI CURENTE

01

8,940.00

5,041.00

1,440.26

28.57

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1,448.00

804.00

668.26

83.12

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

7,492.00

4,237.00

772.00

18.22

TITLUL III DOBÂNZI

30

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII

40

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51 SF

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri curente

51.01

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

148.50

148.50

134.89

90.84

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71.00

148.50

148.50

134.89

90.84

Active fixe

71.01

148.50

148.50

134.89

90.84

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

148.50

148.50

134.89

90.84

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

0.00

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

72.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active financiare

72.01

0.06

0.00

0.OO

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

9,088.50

5,189.50

1,573.34

30.32

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

9,088.50

5,189.50

1,573.34

30.32

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

84.00

0.00

0.00

-1.81

0.00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RE

85

0.00

0.00

-1.81

0.00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0.00

0.00

-1.81

0.00

Alte acțiuni economice

87.10

11,790.00

7,010.00

4,221.22

60.22

CHELTUIELI CURENTE

01

10,807.00

6,460.00

4,238.94

65.62

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

6,003.00

3,255.00

2,479.65

76.18

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

4,739.00

3,165.00

1,732.08

54.73

TITLUL III DOBÂNZI

30

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII

40

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51 SF

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

65.00

40.00

27.21

68.03

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

65.00

40.00

27.21

68.03

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI

80

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

983.00

550.00

0.00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71.00

983.00

550.00

0.00

0.00

Active fixe

71.01

983.00

550.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

983.00

550.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

0.00

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

72.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active financiare

72.01

0.00

0.00

0.00

0.00

| Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0.00

0.00

0.00

_________0,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RE

85

0.00

0.00

-17.72

0.00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în

85.01.01

0.00

0.00

-17.72

0.00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

11,790.00

7,010.00

4,221.22

60.22

Alte acțiuni economice

87.10.50

11,790.00

7,010.00

4,221.22

60.22

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

-10,985.87

-4,285.03

7,055.52

-164.66

EXCEDENT

98.10

-10,985.87

-4,285.03

7,055.52

-164.66

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

-10,184.37

-3,783.53

5,940.32

-157.00

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.10.97

-801.50

-501.50

1,115.20

-222.37

MUNICIPIUL BRAILA

Anexa nr.

la HCLM nr. 3/9/&O.

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE

DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII ,DE LA BUGETUL LOCAL LA 30.06.2020 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare an 2020

Prevederi bugetare Trim. I +Trim.ll 2020

Incasari/Plati la 30.06.2020

Grad de realizare %

A

B

1

2

3

4

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

TOTAL VENITURI

00.01 SF

161,650.71

88,797.89

68,722.72

77.39

1. VENITURI CURENTE

00.02

56,597.56

31,040.04

22,520.48

72.55

A. VENITURI FISCALE

00.03

0.00

0.00

0.00

0.00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

00.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Taxe pe servicii specifice

15.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Impozit pe spectacole

15.10.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

0.00

0.00

0.00

0.00

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

56,597.56

31,040.04

22,520.48

72.55

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.13

5,525.92

3,281.54

2,561.57

78.06

Venituri din proprietate

30.10

5,525.92

3,281.54

2,561.57

78.06

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05

5,474.92

3,265.54

2,561.57

78.44

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către Instituțiile publice

30.10.05.30

5,474.92

3,265.54

2,561.57

78.44

Alte venituri din proprietate

30.10.50

51.00

16.00

0.00

0.00

Venituri din dobânzi

31.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

51,071.64

27,758.50

19,958.91

71.90

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

50,680.88

27,433.74

19,255.06

70.19

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

2,578.94

1,474.94

636.30

43.14

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

12,681.00

7,267.00

6,929.93

95.36

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine

33.10.14

2,916.87

1,704.33

475.26

27.89

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

75.00

46.00

5.23

11.37

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

550.00

270.00

96.82

35.86

Venituri din cercetare

33.10.20

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

18,084.16

9,064.96

8,285.59

91.40

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

2,261.60

1,144.20

706.00

61.70

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

11,533.31

6,462.31

2,119.93

32.80

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10

600.00

330.00

323.71

98.09

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

600.00

330.00

323.71

98.09

Amenzi, penalitati si confiscări

35.10

82.00

46.00

14.74

32.04

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

82.00

46.00

14.74

32.04

Diverse venituri

36.10

185.00

142.00

62.38

43.93

Alte venituri

36.10.50

185.00

142.00

62.38

43.93

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

-476.24

-193.24

303.02

-156.81

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.10.03

-1,226.24

-793.24

-96.98

12.23

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte transferuri voluntare

37.10.50

750.00

600.00

400.00

66.67

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

00.16

0.00

0.00

3,616.77

0.00

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

40.10

0.00

0.00

5.00

0.00

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

0.00

0.00

5.00

0.00

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

0.00

0.00

5.00

0.00

Alte operațiuni financiare

41.10

0.00

0.00

3,611.77

0.00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)

41.10.06

0.00

0.00

3,611.77

0.00

IV. SUBVENȚII

00.17

105,053.15

57,757.85

42,585.47

73.73

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

105,053.15

57,757.85

42,585.47

73.73

Subvenții de la bugetul de stat

42.10

70.00

40.00

2.50

6.25

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare***)

42.10.39

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții primite de instituțiile publice si activitatile finanțate integral sau parțial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.10.43

70.00

40.00

0.00

0.00

Sume alocate pentru stimulentul de risc

42.10.42

0.00

0.00

2.50

0.00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

43.10

104,983.15

57,717.85

42,582.97

73.78

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

84,041.15

47,096.85

33,089.31

70.26

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

300.00

300.00

8.20

2.73

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

43.10.14

0.00

500.00

0.00

0.00

asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariate

43.10.33

20,642.00

10,321.00

9,485.46

91.90

TOTAL CHELTUIELI

49.10

171,835.08

94,750.27

62,782.40

66.26

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.10

171,835.08

94,750.27

63,064.69

66.56

CHELTUIELI CURENTE

01

171,835.08

94,750.27

63,064.69

66.56

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

84,950.75

44,009.35

37,688.75

85.64

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

86,227.33

50,381.92

25,122.54

49.86

TITLUL III DOBÂNZI

30

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII

40

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

12.00

4.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale

57.02

12.00

4.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

12.00

4.00

0.00

________0.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

645.00

355.00

253.40

71.38

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

645.00

355.00

253.40

71.38

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85.00

0.00

0.00

-282.29

0.00

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI EFECTUATE IN ANII CURENTI

85.01.01

0.00

0.00

-282.29

0.00

Ordine publica si siguranța naționala

61.10

18,500.00

9,610.00

8,981.43

93.46

CHELTUIELI CURENTE

01

18,500.00

9,610.00

8,981.43

93.46

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

17,395.00

8,804.00

8,478.30

96.30

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1,105.00

806.00

503.13

62.42

Invatamant

65.10

7,215.67

4,184.76

1,301.38

31.10

CHELTUIELI CURENTE

01

7,215.67

4,184.76

1,301.38

31.10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1,266.40

769.20

535.67

69.64

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

5,937.27

3,411.56

765.71

22.44

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

12.00

4.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale

57.02

12.00

4.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

12.00

4.00

0.00

0.00

Sanatate

66.10

49,939.26

25,481.66

18,816.10

73.84

CHELTUIELI CURENTE

01

49,939.26

25,481.66

19,034.19

74.70

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

36,522.70

18,485.30

16,056.95

86.86

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

13,096.56

6,836.36

2,867.69

41.95

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

320.00

160.00

109.55

68.47

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

320.00

160.00

109.55

68.47

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85.00

0.00

0.00

-218.09

0.00

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI EFECTUATE IN ANUL CURENT

85.01.01

0.00

0.00

-218.09

0.00

Cultura, recreere si religie

67.10

16,581.15

9,699.85

4,547.98

46.89

CHELTUIELI CURENTE

01

16,581.15

9,699.85

4,548.78

46.90

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

8,685.65

4,757.85

3,491.38

73.38

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

7,810.50

4,897.00

1,020.18

20.83

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

85.00

45.00

37.22

82.71

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0.00

0.00

-0.80

0.00

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI EFECTUATE IN ANUL CURENT

85.01.01

0.00

0.00

-0.80

0.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

19,840.00

11,323.00

8,477.72

74.87

CHELTUIELI CURENTE

01

19,840.00

11,323.00

8,521.59

75.26

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

13,630.00

7,134.00

5,978.54

83.80

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

6,035.00

4,079.00

2,463.63

60.40

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

175.00

110.00

79.42

72.20

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

175.00

110.00

79.42

72.20

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0.00

0.00

-43.87

0.00

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI EFECTUATE IN ANUL CURENT

85.01.01

0.00

0.00

-43.87

0.00

Protecția mediului

74.10

40,012.00

22,950.00

14,998.12

65.35

CHELTUIELI CURENTE

01

40,012.00

22,950.00

14,998.12

65.35

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

40,012.00

22,950.00

14,998.12

65.35

Transporturi

84.10

8,940.00

5,041.00

1,438.45

28.54

CHELTUIELI CURENTE

01

8,940.00

5,041.00

1,440.26

28.57

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1,448.00

804.00

668.26

83.12

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

7,492.00

4,237.00

772.00

18.22

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

9,088.50

2,344.50

690.09

29.43

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul cun

84.00

0.00

0.00

-1.81

0.00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0.00

0.00

-1.81

0.00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0.00

0.00

-1.81

0.00

Alte acțiuni economice

87.10

10,807.00

6,460.00

4,221.22

65.34

CHELTUIELI CURENTE

01

10,807.00

6,460.00

4,238.94

65.62

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

6,003.00

3,255.00

2,479.65

76.18

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

4,739.00

3,165.00

1,732.08

54.73

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

65.00

40.00

27.21

68.03

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

65.00

40.00

27.21

68.03

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-17.72

0.00

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI EFECTUATE IN ANUL CURENT

85.01.01

-17.72

0.00

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

-10,734.24

-3,783.53

5,940.32

-157.00

EXCEDENT

98.10

-10,184.37

-3,783.53

5,940.32

-157.00

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

-10,184.37

-3,783.53

5,940.32

-157.00

MUNICIPIUL BRAILA


Anexa nr. 0

la HCLM nr. Of-MO

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE

DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII ,DE LA BUGETUL LOCAL LA 30.06.2020

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare an 2020

Prevederi bugetare Trim. I +Trim.ll 2020

Incasari/Plati la 30.06.2020

Grad de realizare %

A

B

1

2

3

4

TOTAL VENITURI

0.01

9787.49

7404.49

4,272.28

57.70

1. VENITURI CURENTE

00.02

1,226.24

793.24

96.98

12.23

A. VENITURI FISCALE

00.03

0.00

0.00

0.00

0.00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

00.10

0.00

0.00

0.00

0,00

Taxe pe servicii specifice

15.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Impozit pe spectacole

15.10.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

0.00

0.00

0.00

0.00

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

1,226.24

793.24

96.98

12.23

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.13

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din proprietate

30.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din dobânzi

31.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

1,226.24

793.24

96.98

12.23

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

1,226.24

793.24

96.98

12.23

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

0.00

0.00

0.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

1,226.24

793.24

96.98

12.23

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.10

0.00

0.00

20.00

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

0.00

0.00

20.00

0.00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

00.16

0.00

0.00

61.55

0.00

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

40.10

0.00

0.00

61.55

o.ooj

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

0.00

0.00

61.55

0.00

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de

40.10.15.02

0.00

0.00

61.55

0.00

Alte operațiuni financiare

41.10

0.00

0.00

0.00

_________0.00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)

41.10.06

0.00

0.00

0.00

0.00

IV. SUBVENȚII

00.17

8,561.25

6,611.25

4,093.75

61.92

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

8,561.25

6,611.25

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat

42.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0.00

0.00

0.00

0.00

finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare***)

42.10.39

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții primite de instituțiile publice si activitatile finanțate integral sau parțial din venituri proprii in cadrul

42.10.43

0.00

0.00

0.00

0.00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

43.10

8,561.25

6,611.25

4,093.75

61.92

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea

43.10.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

43.10.14

500.00

500.00

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariate

43.10.33

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate

43.10.16

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta în sănătate

43.10.16.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarwea reparațiilor capitale in sanatate

43.10.16.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții pentru institutiille publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

8,061.25

6,111.25

4,093.75

66.99

TOTAL CHELTUIELI

49.10

10,588.99

8,105.99

3,504.38

43.23

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.10

10,588.99

8,105.99

3,504.38

43.23

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

10,588.99

8,105.99

3,504.38

43.23

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71.00

10,588.99

8,105.99

3,504.38

43.23

Active fixe

71.01

6,138.99

5,305.99

2,137.00

40.28

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

3,008.99

2,275.99

400.11

17.58

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

6.00

6.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

3,124.00

3,024.00

1,736.89

57.44

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

4,450.00

2,800.00

1,367.38

48.84

Ordine publica si siguranța naționala

61.10

100.00

100.00

96.33

96.33

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

100.00

100.00

96.33

96.33

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71.00

100.00

100.00

96.33

96.33

Active fixe

71.01

100.00

100.00

96.33

96.33

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

100.00

100.00

96.33

96.33

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Invatamant

65.10

25.00

25.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

25.00

25.00

0.00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71.00

25.00

25.00

0.00

0.00

Active fixe

71.01

25.00

25.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

25.00

25.00

0.00

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0.00

0.00

_________0.00

Sanatate

66.10

1,690.74

1,390.74

62.21

4.47

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1,690.74

1,390.74

62.21

4.47

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71.00

1,690.74

1,390.74

62.21

4.47

Active fixe

71.01

1,190.74

890.74

62.21

6.98

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

1,140.74

840.74

58.01

6.90

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

50.00

50.00

4.20

8.40

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

500.00

500.00

0.00

0.00

Cultura, recreere si religie

67.10

3,296.50

3,196.50

1,669.66

52.23

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3,296.50

3,196.50

1,669.66

52.23

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71.00

3,296.50

3,196.50

1,669.66

52.23

Active fixe

71.01

3,296.50

3,196.50

1,669.66

52.23

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

421.50

421.50

33.30

7.90

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

6.00

6.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

2,869.00

2,769.00

1,636.36

59.10

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

4,030.00

2,380.00

1,367.38

57.45

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

4,030.00

2,380.00

1,367.38

57.45

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71.00

4,030.00

2,380.00

1,367.38

57.45

Active fixe

71.01

80.00

80.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

80.00

80.00

0.00

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

3,950.00

2,300.00

1,367.38

59.45

Protecția mediului

74.10

315.25

315.25

173.91

55.17

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

315.25

315.25

173.91

55.17

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71.00

315.25

315.25

173.91

55.17

Active fixe

71.01

315.25

315.25

173.91

55.17

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

315.25

315.25

173.91

55.17

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

0.00

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Transporturi

84.10

148.50

148.50

134.89

90.84

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

148.50

148.50

134.89

90.84

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71.00

148.50

148.50

134.89

90.84

Active fixe

71.01

148.50

148.50

134.89

90.84

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

148.50

148.50

134.89

90.84

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

0.00

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte acțiuni economice

87.10

983.00

550.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

983.00

550.00

0.00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71.00

983.00

550.00

0.00

0.00

Active fixe

71.01

983.00

550.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

983.00

550.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0.00

_________0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

0.00

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Partea Vll-a REZERVE. EXCEDENT / DEFICIT

96.10

-801.50

-501.50

1,115.20

-222.37

EXCEDENT

98.10

-801.50

-501.50

1,115.20

-222.37

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.10.97

-801.50

-501.50

1,115.20

-222.37

PRESEDINTEDE ȘEDINȚA.

IL CONSiLiyfe^zS^

S LoS^W^