Hotărârea nr. 316/2020

Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ȘI ADMINISTRARE PORTUARĂ BRĂILA, pe anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 316 din20.07.2020

Privind: Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI SI ADMINISTRARE PORTUARĂ BRĂILA, pe anul 2020.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, rapoartele de specialitate ale Direcției Finanțelor Publice Locale și Serviciului de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară Brăila, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) și art. 19 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și H.C.L.M. Brăila nr. 69/20.02.2020;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) și art. 155 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI Șl ADMINISTRARE PORTUARĂ BRĂILA, pe anul 2020, conform anexelor nr. 1, 2 și 3, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Serviciul de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ^qR^NȚABARAC hi*              . /j / /

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR! GENERAL

ION DRAG AN

JUDEȚUL:_BRAILA

Unitatea administrativ-teritorială:_SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CALATORI SI ADMINISTRARE PORTUARA BRAILA

Formular:     11/02

BUGETUL RECTIFICAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020 - VENITURI                             Anexa 1

Z + f/CL . 3/£/&. O?. ^o2b

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Propuneri buget rectificat

Buget inițial

Influente +/-

2020

TOTAL

TOTAL VENITURI (cod

00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

00.01

1962

250

2212

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

1462

0

1462

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

Taxe pe servit •:

specifice (cod 15.10.01+15.10.50)

15.10

Impozit pe spectacole

15.10.01

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

1462

1462

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

140

140

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

140

140

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

140

140

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

140

140

Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03)

30.10.08

Venituri din dividende de la alți plătitori*)

30.10.08.02

X

X

X

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.10.08.03

X

X

X

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

Alte venituri din proprietate

30.10.50

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

31.10

] Alte venituri din dobânzi

31.10.03

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

1322

1322

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.

20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

680

680

Buget 2020

Propuneri buget rectificat

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget inițial

Influente +/-

TOTAL

2020

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

Taxe și alte venituri din protecția mediului

33.10.09

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.10.13

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

Venituri din cercetare

33.10.20

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

Venituri din contractele incheiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

680

680

Venituri

din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

34.10

600

600

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

600

600

Amenzi,

penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

12

12

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

12

12

Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.50)

36.10

30

30

Venituri din producerea riscurilor asigurate

36.10.04

Alte venituri

36.10.50

30

30

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)

37.10

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

X

X

X

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

37.10.03

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

Alte transferuri voluntare

37.10.50

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Propuneri buget rectificat

Buget inițial

Influente +/-

2020

TOTAL

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)

00.16

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15+ 40.10.16)

40.10

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01+40.10.15.02)

40.10.15

X

X

X

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

X

X

X

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

X

X

X

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.10.16

X

X

X

Alte operațiuni financiare ( cod 41.10.06+41.10.11)

41.10

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)

41.10.06

X

X

X

împrumuturi de la bugetul local

41.10.11

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

500

250

750

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

500

250

750

Subvenții de la bugetul de stat (cod

42.10.11+42.10.39+42.10.43+42.10.62+42.10.70)

42.10

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare***)

42.10.39

Sume primite de instituțiile publice si activitatile finanțate integral sau parțial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.10.43

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.10.62

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.10.70

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Propuneri buget rectificat

Buget inițial

Influente +/-

2020

TOTAL

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31+43 .10.33)

43.10

500

250

750

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

500

500

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

43.10.16

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16.01

Sume din t-ugetul de stat către bugetele locale pentru finc^jarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.16.02

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.16.03

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod

43.10.17.01 +43.10.17.02+43.10.17.03)

43.10.17

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.17.01

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.17.03

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

0

250

250

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)

43.10.31

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariate

43.10.33

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Propuneri buget rectificat

Buget inițial

Influente +/-

2020

TOTAL

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05

+45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18+45.10.19+

45.10

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.02+45.10.01.04 )*)

45.10.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.01.02

X

X

X

Corecții financiare

45.10.01.04

X

X

X

Fondul Social European( cod 45.10.02.02+45.10.02.04)*)

45.10.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.02.02

X

X

X

Corecții financiare

45.10.02.04

X

X

X

Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.02+45.10.03.04)*)

45.10.03

1

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.uo.02

X

X

X

Corecții financiare

45.10.03.04

X

X

X

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala ( cod 45.10.04.01 + 45.10.04.02 +45.10.04.03+45.10.04.04)*) A)

45.10.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.04.01

X

X

x

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.04.02

X

X

X

Prefinanțare

45.10.04.03

X

X

X

Corecții financiare

45.10.04.04

X

X

X

Fondul European pentru Pescuitf cod 45.10.05.02+45.10.05.04)*)

45.10.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.05.02

X

X

X

Corecții financiare

45.10.05.04

X

X

x

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.10.07.01 + 45.10.07.02 + 45.10.07.03+)45.10.07.04*)

45.10.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.07.01

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.07.02

X

X

X

Prefinanțare

45.10.07.03

X

X

X

Corecții financiare

45.10.07.04

X

X

X

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat ( cod 45.10.08.01 + 45.10.08.02 + 45.10.08.03+ 45.10.08.04)*)

45.10.08

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Propuneri buget rectificat

Buget inițial

Influente +/-

2020

TOTAL

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.08.01

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.08.02

X

X

X

Prefinanțare

45.10.08.03

X

X

X

Corecții financiare

45.10.08.04

X

X

X

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 + 45.10.15.02 + 45.10.15.03+ 45.10.15.04)*)

45.10.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.15.01

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.15.02

X

X

X

Prefinanțare

45.10.15.03

X

X

X

Corecții financiare

45.10.15.04

X

X

X

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod

45.10.16.01+45.10.16.02+45.10.16.03+45.10.16.04)*)

45.10.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.16.01

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.16.02

X

X

X

Prefinanțare

45.10.16.03

X

X

X

Corecții financiare

45.10.16.04

X

X

X

Mecanismul financiar SEE (cod

45.10.17.01+45.10.17.02+45.10.17.03+45.10.17.04)*)

45.10.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.17.01

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.17.02

X

X

X

Prefinanțare

45.10.17.03

X

X

X

Corecții financiare

45.10.17.04

X

X

X

Mecanismul financiar norvegian (cod

45.10.18.01+45.10.18.02+45.10.18.03+45.10.18.04) *)

45.10.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.18.01

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.18.02

X

X

X

Prefinanțare

45.10.18.03

X

X

X

Corecții financiare

45.10.18.04

X

X

X

Programul de cooperare elvetiano-roman vazand reducerea dîsparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01+45.10.19.02+45.10.19.04) *)

45.10.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.19.01

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.19.02

X

X

X

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Propuneri buget rectificat

Buget inițial

Influente +/-

2020

TOTAL

Corecții financiare

45.10.19.04

X

X

X

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.10.20.01+45.10.20.02+45.10.20.03+45.10.20.04) *)

45.10.20

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.20.01

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.20.02

X

X

X

Prefinanțare

45.10.20.03

X

X

X

Corecții financiare

45.10.20.04

X

X

X

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01+45.10.21.02+45.10.21.03+45.10.21.04) *)

45.10.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.21.01

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.21.02

X

X

X

Prefinanțare

45.10.21.03

X

X

X

Corecții financiare

45.iu.21.04

46.10

X

X

X

Alte sume primite de la UE ( cod 46.10.04)

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.10.04

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.10.01 la cod

48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.16+48.10.19+48.10.32+48.10.33)

48.10

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod

48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03)

48.10.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.01.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.01.02

Fondul

Prefinanțare

Social European (FSE) (cod 48.10.02.01+48.10.02.02+48.10.02.03)

48.10.01.03

48.10.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.02.02

Fondul

Prefinanțare

de Coeziune (FC) (cod 48.10.03.01+48.10.03.02+48.10.03.03)

48.10.02.03

48.10.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.03.02

Fondul

48.10.0

Prefinanțare

European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 4.01 +48.10.04.02+48.10.04.03)

48.10.03.03

48.10.04

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Propuneri buget rectificat

Buget inițial

Influente +/-

2020

TOTAL

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.04.02

Fondul

48.10.0

Prefinanțare

European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod 5.01 +48.10.05.02+48.10.05.03)

48.10.04.03

48.10.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.05.02

Instrum

48.10.1

Prefinanțare

entul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod

1.01+48.10.11.02+48.10.11.03)

48.10.05.03

48.10.11

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.11.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.11.02

Instrum

48.10.1

Prefinanțare

entul European de Vecinătate (ENI) (cod

2.01+48.10.12.02+48.10.12.03)

48.10.11.03

48.10.12

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.12.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.12.02

Prefinanțare

48.10.12.03

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod

48.10.15.01+48.10.15.02)

48.10.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.15.02

Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP) (cod

48.10.16.01+48.10.16.02+48.10.16.03)

48.10.16

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.10.16.01

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48.10.16.02

Prefinanțări

48.10.16.03

Mecanismul pentru Interconectarea Europei(cod 48.10.19.01 +48.10.19.02+48.10.19.03+48.10.19.04)

48.10.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.19.02

Prefinanțare

48.10.19.03

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.10.19.04

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul

Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.10.32.01+48.10.32.02)

48.10.32

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Propuneri buget rectificat

Buget inițial

Influente +/-

2020

TOTAL

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.32.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.32.02

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.10.33.01+48.10.33.02)

48.10.33

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.33.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.33.02

VENII

00.02-

“URILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod

♦■00.16+00.17)

00.01 SF

1962

0

1962

1. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

1462

1462

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)

15.10

Impozit pe spectacole

15.10.01

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

1462

1462

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

140

140

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

140

140

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

140

140

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

140

140

Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03)

30.10.08

Venituri din dividende de la alți plătitori*)

30.10.08.02

X

X

X

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.10.08.03

X

X

X

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

Alte venituri din proprietate

30.10.50

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

31.10

| Alte venituri din dobânzi

31.10.03

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

1322

1322

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)

33.10

680

680

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Propuneri buget rectificat

Buget inițial

Influente +/-

2020

TOTAL

Taxe și alte venituri din protecția mediului

33.10.09

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

Venituri din cercetare

33.10.20

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

Venituri din contractele incheiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

680

680

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

34.10

600

600

|Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

600

600

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

12

12

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

12

12

Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)

36.10

30

30

Venituri din producerea riscurilor asigurate

36.10.04

Alte venituri

36.10.50

30

30

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

X

X

X

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.10.03

Alte transferuri voluntare

37.10.50

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)

00.16

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15)

40.10

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)

40.10.15

X

X

X

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Propuneri buget rectificat

Buget inițial

Influente +/-

2020

TOTAL

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

X

X

X

Alte operațiuni financiare ( cod 41.10.06+41.10.11)

41.10

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)

41.10.06

X

X

X

împrumuturi de la bugetul local

41.10.11

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

500

500

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

500

500

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)

42.10

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

Subvenții primite de instituțiile publice si activitatile finanțate integral sau parțial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.10.43

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33)

43.10

500

500

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

500

500

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL

00.01 SD

0

250

250

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.12)

00.02

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

00.12

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

00.14

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Propuneri buget rectificat

Buget inițial

Influente +/-

2020

TOTAL

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)

00.16

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)

40.10

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.02)

40.10.15

X

X

X

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

X

X

X

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.10.16

X

X

X

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

0

250

250

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

42.10+43.10)

00.18

0

250

250

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.39+42.10.62+42.10.70)

42.10

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare***)

42.10.39

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.10.62

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020**“)

42.10.70

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31)

43.10

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

43.10.16

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16.01

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.16.02

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.16.03

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod

43.10.17.01 +43.10.17.02+43.10.17.03)

43.10.17

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Propuneri buget rectificat

Buget inițial

Influente +/-

2020

TOTAL

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.17.01

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.17.03

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

0

250

250

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 **“)

43.10.31

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05

+45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18+45.10.19+

45.10.20+45.10.21)

45.10

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.02+45.10.01.04 ) *)

45.10.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.01.02

X

X

X

Corecții financiare

45.10.01.04

X

X

X

Fondul Social European( cod 45.10.02.02+45.10.02.04) *)

45.10.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.02.02

X

X

X

Corecții financiare

45.10.02.04

X

X

X

Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.02+45.10.03.04) *)

45.10.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.03.02

X

X

X

Corecții financiare

45.10.03.04

X

X

X

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03+45.10.04.04) *)A)

45.10.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.04.01

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.04.02

X

X

X

Prefinanțare

45.10.04.03

X

X

X

Corecții financiare

45.10.04.04

X

X

X

Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.02+45.10.05.04) *)

45.10.05

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Propuneri buget rectificat

Buget inițial

Influente +/-

2020

TOTAL

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.05.02

X

X

X

Corecții financiare

45.10.05.04

X

X

X

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare ( cod 45.10.07.01 + 45.10.07.02 + 45.10.07.03+ 45.10.07.04) *)

45.10.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.07.01

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.07.02

X

X

X

Prefinanțare

45.10.07.03

X

X

X

Corecții financiare

45.10.07.04

X

X

X

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod 45.10.08.01 + 45.10.08.02 + 45.10.08.03+ 45.10.08.04) *)

45.10.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.08.01

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.08.02

X

X

X

Prefinanțare

45.10.08.03

X

X

X

Corecții financiare

45.10.08.04

X

X

X

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 + 45.10.15.02 + 45.10.15.03+45.10.15.04) *)

45.10.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.15.01

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.15.02

X

X

X

Prefinanțare

45.10.15.03

X

X

X

Corecții financiare

45.10.15.04

X

X

X

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod

45.10.16.01+45.10.16.02+45.10.16.03+45.10.16.04) *)

45.10.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.16.01

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.16.02

X

X

X

Prefinanțare

45.10.16.03

X

X

X

Corecții financiare

45.10.16.04

X

X

X

Mecanismul financiar SEE (cod

45.10.17.01+45.10.17.02+45.10.17.03+45.10.17.04)*)

45.10.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.17.01

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.17.02

X

X

X

Prefinanțare

45.10.17.03

X

X

X

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Propuneri buget rectificat

Buget inițial

Influente +/-

2020

TOTAL

Corecții financiare

45.10.17.04

X

X

X

Mecanismul financiar norvegian (cod

45.10.18.01+45.10.18.02+45.10.18.03+45.10.18.04) *)

45.10.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.18.01

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.18.02

X

X

X

Prefinanțare

45.10.18.03

X

X

X

Corecții financiare

45.10.18.04

X

X

X

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01+45.10.19.02+45.10.19.04) *)

45.10.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.19.01

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.19.02

X

X

X

Corecții financiare

45.10.19.04

X

X

X

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.10.20.01 +45.10.20.02+45.10.20.03+45.10.20.04) *)

45.10.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.20.01

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.20.02

X

X

X

Prefinanțare

45.10.20.03

X

X

X

Corecții financiare

45.10.20.04

X

X

X

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01+45.10.21.02+45.10.21.03+45.10.21.04) *)

45.10.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.21.01

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.21.02

X

X

X

Prefinanțare

45.10.21.03

Corecții financiare

45.10.21.04

46.10

X

X

X

Alte sume primite de la UE ( cod 46.10.04)

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.10.04

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.10.01 la cod

48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+ 48.10.16+48.10.19+48.10.32+48.10.33)

48.10

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod

48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03)

48.10.01

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Propuneri buget rectificat

Buget inițial

Influente +/-

2020

TOTAL

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.01.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.01.02

Fondul

Prefinanțare

Social European (FSE) (cod 48.10.02.01+48.10.02.02+48.10.02.03)

48.10.01.03

48.10.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.02.02

Fondul

Prefinanțare

de Coeziune (FC) (cod 48.10.03.01+48.10.03.02+48.10.03.03)

48.10.02.03

48.10.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.03.02

Fondul

48.10.0

Prefinanțare

European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 4.01 +48.10.04.02+48.10.04.03)

48.10.03.03

48.10.04

i

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.04.02

Fondul

48.10.0

Prefinanțare

European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod

5.01+48.10.05.02+48.10.05.03)

48.10.04.03

48.10.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.05.02

Instrum

48.10.1

Prefinanțare

entul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 1.01 +48.10.11.02+48.10.11.03)

48.10.05.03

48.10.11

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.11.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.11.02

Instrum

48.10.1

Prefinanțare

entul European de Vecinătate (ENI) (cod

2.01+48.10.12.02+48.10.12.03)

48.10.11.03

48.10.12

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.12.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.12.02

Prefinanțare

48.10.12.03

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod

48.10.15.01+48.10.15.02)

48.10.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.15.02

Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP) (cod

48.10.16.01+48.10.16.02+48.10.16.03)

48.10.16

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Propuneri buget rectificat

Buget inițial

Influente +/-

2020

TOTAL

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.10.16.01

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48.10.16.02

Prefinanțări

48.10.16.03

Mecanismul pentru Interconectarea Europei(cod

48.10.19.01+48.10.19.02+48.10.19.03+48.10.19.04)

48.10.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.19.02

Prefinanțare

48.10.19.03

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.10.19.04

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul

Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.10.32.01+48.10.32.02)

48.10.32

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.32.01

Su primite în contul plăților efectuate în anii ant». -ori

48.10.32.02

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.10.33.01+48.10.33.02)

48.10.33

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.33.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.33.02

JUDEȚUL:_BRAILA

Unitatea administrativ - teritorială BRAILA

Instituția publică.^Serviciul de Transport Public Local de Calatori si Adm. Portuara

Formular: 11/06

BUGETUL RECTIFICAT

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020                     Anexa 2

z 4 //ce /ue.

__                                                                                                                      mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Propuneri buget rectificat

BUGET INIȚIAL 2020 INHLUtN 1 b +/-

2020

TOTAL

Trim III

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1962

250

2212

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

1962

0

1962

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

1962

1962

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

1448

1448

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

1385

1385

Salarii de baza

10.01.01

1260

1260

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

15

15

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Indemnizație de vacanță

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Drepturi de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocatii pentru locuințe

10.01.16

Indemnizații de hrană

10.01.17

64

64

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

46

46

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

31

31

Tichete de masa*)

10.02.01

X

X

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Propuneri buget rectificat

BUGET INIȚIAL 2020 INhLUtN 1 +/-

2020

TOTAL

Trim III

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Vouchere de vacanță

10.02.06

31

31

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.03

32

32

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

32

32

Contribuții plătite de angajator în numele angajatului

10.03.08

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20.25+20.27+20.30)

20

514

0

514

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

199

-6

193

4

Furnituri de birou

20.01.01

4

4

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

32

32

Apa, canal si salubritate

20.01.04

5

5

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

20

-6

14

Piese de schimb

20.01.06

“4l

4

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

14

14

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

30

30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

90

90

Reparatii curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

| Uniforme si echipament

20.05.01

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Propuneri buget rectificat

BUGET INIȚIAL 2020 INILUtN 1 b +L-

2020

TOTAL

Trim III

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1

1

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1

1

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicatii si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

5

3

8

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plati pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 +

20.24.02)

20.24

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

309

3

312

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

4

4

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Propuneri buget rectificat

BUGET INIȚIAL 2020 INHLUtN 1 L +/-

2020

TOTAL

Trim III

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

305

3

308

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la

30.02.03+30.02.05)

30.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+

51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)

51.01

Transferuri catre instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Propuneri buget rectificat

BUGET INIȚIAL 2020 ,N,-l-UtN 1 L +/-

2020

TOTAL

Trim III

ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

51.01.60

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

51.01.61

Transferuri de la bugetul județului către bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

51.01.64

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)

55.01

Alte transferuri curente interne

55.01.18

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

55.01.63

Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul IID

55.01.65

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod

55.02.01+55.02.04)

55.02

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 ia 57.02.05)

57.02

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

Suport alimentar

57.02.05

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Propuneri buget rectificat

BUGET INIȚIAL 2020

INFLUENTE +/-

2020

TOTAL

Trim III

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)

59

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociatii si fundatii

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

Indemnizație pentru internship

59.41

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte imprumuturi

80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05)

81

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

Sume

rambursate aferente alocărilor din Fondul de Dezvoltare și Investiții

81.05

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Propuneri buget rectificat

BUGET INIȚIAL 2020 iNHLUtN 1 b +/-

2020

TOTAL

Trim III

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

X

X

X

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

X

X

X

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

X

X

X

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

0

250

250

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29)

51.02

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56+55.01.67)

55.01

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe comunitare

55.01.07

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.56

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea unor investiții publice de interes local

55.01.67

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Propuneri buget rectificat

BUGET INIȚIAL 2020 INhLUtN 1 *= +/-

2020

TOTAL

Trim III

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 +56.11+ 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)

56

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 56.01.03)

56.01

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.03)

56.02

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (cod 56.03.03)

56.03

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

56.04

Finanțarea națională

56.04.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.031

56.05

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la

56.07.03)

56.07

Finanțarea națională

56.07.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.07.02

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

56.08

Finanțarea națională

56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.08.02

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte ( 56.11.01 la 56.11.03)

56.11

Finanțarea națională

56.11.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.11.02

Cheltuieli neeligibile

56.11.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

56.15

Finanțarea națională

56.15.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.15.02

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

56.16

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Propuneri buget rectificat

BUGET INIȚIAL 2020 INHLUtN 1 b +/-

2020

TOTAL

Trim III

Finanțarea națională

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.16.02

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

56.17

Finanțarea națională

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.17.02

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56.27

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

56.28

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene ( cod 56.40.02)

56.40

Finanțarea externă nerambursabilă

56.40.02

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)

58

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la

58.01.03)

58.01

Finanțarea națională

58.01.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.01.02

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

58.02

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Propuneri buget rectificat

BUGET INIȚIAL 2020 INbLUtNlt ___+/-

2020

TOTAL

Trim III

Finanțarea națională

58.02.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

Cheltuieli neeligibile

58.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03.01 la 58.03.03)

58.03

Finanțarea națională

58.03.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.03.02

Cheltuieli neeligibile

58.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)

58.04

Finanțarea națională

58.04.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.04.02

Cheltuieli neeligibile

58.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05.01 la 58.05.03)

58.05

Finanțarea națională

58.05.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.05.02

Cheltuieli neeligibile

58.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11.01 la

58.11.03)

58.11

Finanțarea națională

58.11.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.11.02

Cheltuieli neeligibile

58.11.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12.01 la 58.12.03)

58.12

Finanțarea națională

58.12.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.12.02

Cheltuieli neeligibile

58.12.03

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (58.15.01 la

58.15.03)

58.15

Finanțarea națională

58.15.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.15.02

Cheltuieli neeligibile

58.15.03

Alte facilități și instrumente postaderare (58.16.01 la 58.16.03) (AFIP)

58.16

Finanțarea națională

58.16.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.16.02

Cheltuieli neeligibile

58.16.03

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30.01 la 58.30.03)

58.30

Finanțarea națională

58.30.01

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Propuneri buget rectificat

BUGET INIȚIAL 2020 IN,"LUtN 1 b +/-

2020

TOTAL

Trim III

Finanțare externă nerambursabilă

58.30.02

Cheltuieli neeligibile

58.30.03

Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31.01 la 58.31.03)

58.31

Finanțarea națională

58.31.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.31.02

Cheltuieli neeligibile

58.31.03

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32.01 la 58.32.03)

58.32

Finanțarea națională

58.32.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.32.02

Cheltuieli neeligibile

58.32.03

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33.01 la 58.33.03)

58.33

Finanțarea națională

58.33.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.33.02

Cheltuieli neeligibile

58.33.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0

250

250

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

0

250

250

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0

250

250

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0

250

250

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

[Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

X

X

X

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod

85.01.02+85.01.05)

85.01

X

X

X

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Propuneri buget rectificat

BUGET INIȚIAL 2020 INhLUtN 1 b +/-

2020

TOTAL

Trim III

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

X

X

X

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

X

X

X

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97Seftoiro finanpi
Sef birou financiar
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA


‘W5’           SERVICIUL DE TRANSPORT

** w                                  ____ __ _ __ __ __ w

< PUBLICLOCAL DE CALATORI ȘI ADMINISTRARE PORTUARA

BRĂILA, B-dul Al.I.Cuza nr.134; Cod poștal 810003

Tel./Fax 0239/613654; E mail stplcap@yahoo.com; Cod Fiscal 27294340


PoPo

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

PE ANUL 2020 CU FINANȚARE DIN BUGETUL LOCAL

Mii lei

Denumire investitii

Articol

bugetar

Valoare totala

Cu TVA

Finanțata din

alocatii bugetare

din care

De la bugetul local

Transferuri bugetul de stat

Total chelt.capital

70

250

250

250

-■

Active nefinanciare

71

250

250

250

-

Active fixe

71.01

250

250

250

-

Pontoon acostare nava de pasageri

CHIRA CHIRALINA

71.01.02

25U

250

250

Pt. director

SefbifmJ

T X.yl/1 -1 . .

Ing.Hifjoșne Cnstma

U 1


Birou financiar


ec.Dum:


iche Vironica