Hotărârea nr. 315/2020

Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ȘI GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA, pe anul 2020

R O M ĂNI A JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA STR. 315 din20.07.2020

Privind: Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE Șl GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA, pe anul 2020.

consiliul local municipal braila

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, rapoartele de specialitate ale Direcției Finanțelor Publice Locale și Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, H.C.L.M. Brăila nr. 71/20.02.2020, precum și ale H.C.L.M. Brăila nr. 197/07.04.2020;

în baza art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și art. 155 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a), coroborat cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE Șl GOSPODĂRIRE LOCALĂ Brăila, pe anul 2020, conform anexelor nr. 1 - 11, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, >_______ J                    J '

BARAC

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

IONDRĂGAN

SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA

DE ADMINISTRARE SI GOSPODĂRIRE LOCALA


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PENTRU ANUL 2020

mii lei

Nr. crt.

Denumire indicator

Cod

BVC 2020 inițial

INFLUENTE

BVC rectificat

1

TOTAL VENITURI din care: (rd.2+rd.23)

65913.25

1600.00

67513.25

2

VENITURI PROPRII TOTAL din care (rd3+rd8+rd17+rd19)

8220.00

1600.00

9820.00

3

Venituri din proprietate

30.10

700.00

-100.00

600.00

4

- venituri din chirii

30.10.05

0.00

0.00

5

- venituri din ocupare domeniul public cu garaje

30.10.05

0.00

0.00

6

- venituri din parcari amenajate

30.10.05

0.00

0.00

7

- venituri din parcari personalizate

30.10.05

0.00

0.00

AE

TVA

30.10.05

700.00

-100.00

600.00

8

Venituri din prestări servicii si alte activitati

33.10

6850.00

1700.00

8550.00

9

10

- monitorizare activitati pe domeniul public

33.10.50

100.00

50.00

150.00

11

venituri din descărcare deșeuri inerte

33.10.50

120.00

50.00

170.00

12

Prestări servicii SUPAGL pe domeniul public

33.10.50

6250.00

1600.00

7850.00

13

-venituri din exploatare Patinoar

33.10.50

170.00

170.00

14

venituri din incasare tx de salubrizare restanta

33.10.50

0.00

15

Venituri din activ, de gestionare a câinilor fara stapan

33.10.50

110.00

110.00

16

- venituri din activitati diverse

33.10.50

100.00

100.00

17

Amenzi, penalitati si confiscări

35.10

70.00

0.00

70.00

18

- venituri din majorări si penalitati

35.10.50

70.00

70.00

19

Transferuri voluntare altele decât subvențiile

37.10

600.00

0.00

600.00

20

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.10.03

-200.00

-200.00

21

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

200.00

200.00

22

Alte transferuri voluntare

37,10,50

600.00

600.00

23

Subvenții de la alte administratii

43.10

57693.25

0.00

57693.25

24

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

54097.00

45.50

54142.50

din care

24.a

CAP 67

3787.00

545.50

4332.50

24.b

CAP 74

40012.00

-2655.00

37357.00

24.c

CAP84

6978.00

-85.00

6893.00

24.d

CAP 70

3320.00

2240.00

5560.00

25

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43,10,19

3596.25

-45.50

3550.75

din care

25.a

CAP 67

3052.50|

-45.50

3007.00

25.b

CAP 74

315.25

0.00

315.25

25.c

CAP84

148.50

0.00

148.50

25.d

CAP 70

80.00

0.00

80.00

26

TOTAL CHELTUIELI din care: (rd.27+rd.100)

65913.25

1600.00

67513.25

27

Secțiunea de funcționare - total (rd.28+rd.79+rd.85+rd.92)

62117.00

1645.50

63762.50

28

Cheltuieli aferente CAP 70 "Locuințe, servicii si dezvoltare"(rd.29+rd.78)

70.10

11340.00

3840.00

15180.00

29

CHELTUIELI CURENTE (rd.30+rd.46+rd77)

11340.00

3840.00

15180.00

30

Cheltuieli de personal (rd.31+rd.37+rd.39)

10

8400.00

0.00

8400.00

31

Cheltuieli cu salariile in bani (rd.32+rd.33+rd.34+rd35+rd.36)

10.01

8087.00

0.00

8087.00

32

Salarii de baza

l0.0l.0l

7483.00

7483.00

33

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

34

Indemnizații de delegare

I0.0I.I3

4.00

4.00

35

Indemnizația de hrana

10.0I.17

400.00

400.00

36

Alte drepturi acordate personalului incadrat cu contract de munca

I0.0I.30

200.00

200.00

37

Cheltuieli salariate in natura

10.02

140.00

0.00

140.00

38

Vouchere de vacanta

10.02.06

140.00

140.00

39

Contribuții (rd.40+rd.41+rd.42+rd.43+rd.44+rd.45)

10,03

173.00

0.00

173.00

40

Contribuții pentru asigurări sociale de stat

10.03,01

41

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03,02

42

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

43

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10,03,04

44

Contribuția pentru concedii si indemnizații

10.03.06

45

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03,07

173.00

173.00

46

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

(rd.47+rd.58+rd.59+rd.6l+rd.64+rd.67+rd.70+rd.71 +

rd.72+rd.73)

20

2840.00

3840.00

6680.00

47

Bunuri si servicii

20,01

1891.00

-20.00

1871.00

48

Furnituri de birou

20.01,01

26.00

26.00

49

Materiale pentru curățenie

20,01,02

10.00

-5.00

5.00

50

încălzit,iluminat si forța motrica

20.01,03

500.00

-20.00

480.00

51

Apa, canal si salubritate

20.01,04

200.00

20.00

220.00

52

Carburanți si lubrifianti

20.01,05

300.00

300.00

53

Piese de schimb

20,01,06

10.00

10.00

54

Transport

20.01,07

5.00

5.00

55

Posta, telecomunicatii.radio.tv,internet

20.01,08

70.00

70.00

56

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

660.00

-15.00

645.00

57

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional pentru administrare Patinoar

20.01.09

0.00

57

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01,30

110.00

110.00

58

Reparatii curente

20,02

20.00

20.00

59

Hrana

20.03

0.00

0.00

0.00

60

Hrana pentru animale

20.03.02

61

Medicamente si materiale sanitare

20,04

0.00

0.00

0.00

62

Medicamente

20.04.01

63

Materiale sanitare

20,04.02

64

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20,05

100.00

0.00

100.00

65

Uniforme si echipament

20.05.01

20.00

20.00

66

Alte obiecte de inventar

20,05.30

80.00

80.00

67

Deplasări, detasari,transferări

20,06

5.00

0.00

5.00

68

Deplasări, transferări in tara

20,06.01

5.00

5.00

69

Deplasări in străinătate

20,06.02

70

Cârti, publicatii si materiale documentare

20,11

4.00

4.00

71

Pregătire profesionala

20.13

10.00

10.00

72

Protecția muncii

20.14

15.00

20.00

35.00

73

Alte cheltuieli

20.30

795.00

3840.00

4635.00

74

Reclama si publicitate

20.30.01

40.00

40.00

75

Chirii

20.30.04

5.00

5.00

76

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

50.00

3940.00

3990.00

AE

TVA

20.30.30

700.00

-100.00

600.00

77

Titlul XI - Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59,40

100.00

100.00

78

Titlul XIX - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0.00

0.00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0.00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -SF

85.01.01

79

Cultura, recreere, religie

67.10

3787.00

545.50

4332.50

80

CHELTUIELI CURENTE (rd.81+rd.84)

20

3787.00

545.50

4332.50

81

Cheltuieli materiale si servicii

20.01

3405.00

500.00

3905.00

82

Materiale si prestări de servicii Terți cu caracter funcțional

20.01.09

2770.00

-100.00

2670.00

83

Prestări servicii SUPAGL pe domeniul public

20.01.09

635.00

600.00

1235.00

84

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

382.00

45.50

427.50

85

Alte obiecte de inventar

20.05.30

382.00

45.50

427.50

86

Protecția mediului

74.10

40012.00

-2655.00

37357.00

87

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.10.05

40012.00

-2655.00

37357.00

88

Salubritate

74.10.05.01

40012.00

-2655.00

37357.00

89

CHELTUIELI CURENTE                   (

rd 90+rd 91+rd 92+ rd 93+ rd 94 )

20

40012.00

-2655.00

37357.00

90

Cheltuieli materiale si servicii

20.01

40012.00

-2655.00

37357.00

91

Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional -salubrizare menajera

20.01.09

18000.00

18000.00

92

Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional -salubrizare stradala si alte activitati

20.01.09

15757.00

-2805.00

12952.00

93

OIREP

20.01.09

2150.00

-650.00

1500.00

94

Prestări servicii SUPAGL pe domeniul public

20.01.09

4105.00

800.00

4905.00

95

Transporturi

84.10

6978.00

-85.00

6893.00

96

CHELTUIELI CURENTE (rd.97+rd.98+rd.99+rd 100)

20

6978.00

-85.00

6893.00

97

Cheltuieli materiale si servicii

20,01

1194.00

0.00

1194.00

98

Carburanți si lubrifiant!

20,01.05

99

Materiale si prestări servicii Terți cu caracter funcțional

20.01.09

1184.00

1184.00

100

Prestări servicii SUPAGL pe domeniul public

20.01.09

10.00

10.00

101

Reparatii curente - intretinere parcari si incinte ( rd 103 + rd 104 )

20,02

5140.00

-85.00

5055.00

103

Materiale si prestări servicii Terți cu caracter funcțional

20.02

3640.00

-285.00

3355.00

104

Prestări servicii SUPAGL pe domeniul public

20.02

1500.00

200.00

1700.00

105

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

644.00

0.00

644.00

106

Alte obiecte de inventar

20.05.30

644.00

644.00

107

Secțiunea de dezvoltare - total

3796.25

-45.50

3750.75

108

Cheltuieli de capital - CAP.70.10

70.10

280.00

0.00

280.00

109

Active nefiscale

71

280.00

0.00

280.00

110

Active fixe

71.01

80.00

0.00

80.00

111

Mașini echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

112

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71,01,03

0.00

0.00

113

Alte active fixe

71.01.30

80.00

80.00

114

Reparatii capitale aferente activelor fixe

71,03

200.00

200.00

115

Cheltuieli de capital - transferuri din bugetul local conform anexa 3 (CAP.67.10)

67.10

3052.50

-45.50

3007.00

116

Active nefiscale

71

3052.50

-45.50

3007.00

117

Active fixe

71.01

3052.50

-45.50

3007.00

118

Construcții

71.01,01

119

Mașini echipamente si mijloace de transport

71.01.02

186.50

-45.50

141.00

120

Alte active fixe

71.01.30

2866.00

2866.00

121

Cheltuieli de capital - transferuri din bugetul local conform anexa 4 (CAP.74.10)

74.10

315.25

0.00

315.25

122

Active nefiscale

71

315.25

0.00

315.25

123

Active fixe

71.01

315.25

0.00

315.25

124

Construcții

71.01.01

125

Mașini echipamente si mijloace de transport

71.01.02

315.25

315.25

126

Cheltuieli de capital - transferuri din bugetul local conform anexa 5 (CAP.84.10)

84.10

148.50

0.00

148.50

127

Active nefiscale

71

148.50

0.00

148.50

128

Active fixe

71.01

148.50

0.00

148.50

129

Mașini echipamente si mijloace de transport

71.01.02

148.50

148.50

130

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71,01,03

131

Alte active fixe /

71.01.30DIRECTOR            V

MUNTEANU DUMIT$U\ /A\ )

( Wwa

W V

DIRECTOR ECONOMIC, PARASOT/ CAMELIA

V*

P^%°d1n%^E ȘEDINȚĂ

//s dONSIIJ

te LOC^L A’..
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

Anexa nr. 2

W<2Z// fJA       0/.Soto


SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA

DE ADMINISTRARE SI GOSPODĂRIRE LOCALA

LISTA

Privind obiectul poziției ‘’Alte cheltuieli de investitii” Cap 70.10

- mii lei -

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii

U.M

Cantit

Valoare

Influente

Valoare rectificată

I.Construcții

buc

II.Dotari independente

280,00

0,00

280,00

Program informatic contabilitate

Buc.

1

80,00

80,00

Reparatii capitale instalație frig Patinoar

Reparație capitala clădire Patinoar ( structura metalica copertina , inclusiv vopsire)

Buc.

Buc.

1

1

164,00

36,00

164,00

36.00

TOTAL GENERAL

280,00

0,00

280,00


DIRECfoW ECONOMIC, PARASCHIV CAMELIA

ȘEDINȚĂ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

Anexa nr. 3

Z# HQLH    3/f>/£0- Of-MW


SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA

DE ADMINISTRARE SI GOSPODĂRIRE LOCALA

LISTA

Privind obiectul poziției ‘’Alte cheltuieli de investitii” din transferuri din bugetul local la capitolul 67.10 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

- mii lei -


DIRE<

PAR/ECONOMIC, IV CAMELIANominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii

U.M.

Cantit

Valoarea inițiala

Influente +/-

Valoare finala

Construcții

Dotări independente

3.052,50

-45,50

3.007,00

Modernizare locuri de joaca :

  • - Calea Calarasilor - Caporal Musat

  • - Cartier Hipodrom - Complex Milenium

  • - Cartier Viziru intre E

  • - Calea Galați - Piața Saraca

  • - Cartier Vidin - Piața Vidin

  • - Cartier Chercea - str. Decebal

  • - Calea Galați - bl. 10 - langa Școala 18 - Mihu

Buc.

8

2.166,00

Dragomir

-Cartier Radu Negru- str. Radu Negru

« Proiect multianual»

Achiziții complex joaca

Buc.

17

350,00

Sistem monitorizare camere video ptr. locuri de joaca

Buc.

1

20,00

1.00

21.00

Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prcfezabilitate,studii topografice,geodezice si întocmire documentație geotehnica DAL1 pentru amplasamente locuri de joaca noi

50,00

Achiziții ansambluri si echipamente locuri joaca

Buc

25

300,00

Sistem monitorizare pentru stadioane

Buc

1

166,50

-146.50

20,00

Reparație capitala si extindere rotea iluminat Stadion Municipal

Buc

1

0,00

100.00

100.00

TOTAL

3.052,50

-45,50

3.007,00

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA

DE ADMINISTRARE SI GOSPODĂRIRE LOCALA

ANEXA NR 4

4# ttCLM


LISTA

Privind obiectul poziției ‘’AIte cheltuieli de investitii”

Din transferuri din bugetul local la capitolul 74.10 PROTECȚIA MEDIULUI

- mii lei -

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii

U.M.

Cantitate

Valoare

Influenta

Valoare rectificată

Dotări independente

315,25

0,00

315,25

Termonebulizator ceata calda

Buc

1

34,00

34,00

Generator UV ceata rece

Buc

1

73,00

73,00

ULV Generator de mare capacitate DDD

Buc.

1

133.25

133,25

Pompe de inalta presiune cu motor termic

Buc

5

75,00

75,00

TOTAL

315,25

0,00

315,25Direct

Para/chiV Camei iaCONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

Anexa nr. 5


SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA

DE ADMINISTRARE SI GOSPODĂRIRE LOCALA

LISTA

Privind obiectul poziției ‘’Alte cheltuieli de investitii” Din transferuri din bugetul local Ia capitolul 84.10 TRANSPORTURI

- mii lei -

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii

U.M.

Cant.

Valoare

Influenta

Valoare rectificată

Dotări independente

148,50

0,00

148,50

Autoutilitara

Buc.

1

140,00

140,00

Generator sudura

Buc

1

8,50

8,50

TOTAL

148,50

0,00

148,50

7 //


D1RECȚ0R ECONOMIC, PARASC ---------

CAMELIAJUDEȚUL: BRAILA                                           Anexa nr. 6 la HCLM 3^/^- & /2020

Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL BRAILA

Instituția publica : S.U.P.A.G.L. BRAILA

Formular:     11/02

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023 - VENITURI

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDE Rl ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2021

2022

2023

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL VENITURI (cod

00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)

00.01

67513.25

19091.50

21099.75

16413.00

10909.00

55780.00

58319.00

60879.00

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

9820.00

2928.00

2087.00

2828.00

1977.00

12279.00

12893.00

13512.00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

9820.00

2928.00

2087.00

2828.00

1977.00

12279.00

12893.00

13512.00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

600.00

500.00

100.00

0.00

0.00

2331.00

2447.00

2565.00

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

600.00

500.00

100.00

0.00

0.00

2331.00

2447.00

2565.00

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

600.00

500.00

100.00

0.00

0.00

2331.00

2447.00

2565.00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

600.00

500.00

100.00

0.00

0.00

2331.00

2447.00

2565.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

9220.00

2428.00

1987.00

2828.00

1977.00

9948.00

10446.00

10947.00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.2

0+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

8550.00

1972.00

1803.00

2813.00

1962.00

9171.00

9630.00

10092.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

8550.00

1972.00

1803.00

2813.00

1962.00

9171.00

9630.00

10092.00

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

70.00

20.00

20.00

15.00

15.00

111.00

117.00

122.00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

70.00

20.00

20.00

15.00

15.00

111.00

117.00

122.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)

37.10

600.00

436.00

164.00

0.00

0.00

666.00

699.00

733.00

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

37.10.03

-200.00

-36.00

-164.00

0.00

0.00

-240.00

-240.00

-240.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

200.00

36.00

164.00

0.00

0.00

240.00

240.00

240.00

Alte transferuri voluntare

37.10.50

600.00

436.00

164.00

0.00

0.00

666.00

699.00

733.00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

57693.25

16163.50

19012.75

13585.00

8932.00

43501.00

45426.00

47367.00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

57693.25

16163.50

19012.75

13585.00

8932.00

43501.00

45426.00

47367.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Buget 2020

Estimări

Cod indicator

PREVEDE Rl ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2021

2022

2023

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

(cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31+4

3.10.33)

43.10

57693.25

16163.50

19012.75

13585.00

8932.00

43501.00

45426.00

47367.00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

54142.50

l

14495.00

17185.00

13530.50

8932.00

38505.00

40430.00

42371.00

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

3550.75

1668.50

1827.75

54.50

0.00

4996.00

4996.00

4996.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

00.01 SF

63762.50

17387.00

19108.00

16358.50

10909.00

50544.00

53083.00

55643.00

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

9620.00

2892.00

1923.00

I 2828.00

1977.00

12039.00

12653.00

13272.00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

9620.00

2892.00

1923.00

2828.00

1977.00

12039.00

12653.00

13272.00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

700.00

500.00

100.00

80.00

20.00

2331.00

2447.00

2565.00

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

700.00

500.00

100.00

80.00

20.00

2331.00

2447.00

2565.00

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

700.00

500.00

100.00

80.00

20.00

2331.00

2447.00

2565.00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice si TVA

30.10.05.30

700.00

500.00

100.00

80.00

20.00

2331.00

2447.00

2565.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

8920.00

2392.00

1823.00

2748.00

1957.00

9708.00

10206.00

10707.00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)

33.10

8450.00

1972.00

1803.00

2733.00

1942.00

9171.00

9630.00

10092.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

8450.00

1972.00

1803.00

2733.00

1942.00

9171.00

9630.00

10092.00

DIVERSE VENITURI

33.10.50

600.00

150.00

150.00

150.00

150.00

9171.00

9630.00

10092.00|

Prestări servicii SUPAGL pe domeniul public

33.10.50

7850.00

1822.00

1653.00

2583.00

1792.00

0.00

0.00

0.00

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

70.00

20.00

20.00

15.00

15.00

111.00

117.00

122.00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

70.00

20.00

20.00

15.00

15.00

111.00

117.00

122.0o|

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

400.00

400.00

0.00

0.00

0.00

426.00

459.00

493.00

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

X

X

X

X

X

X

X

xl

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.10.03

-200.00

-36.00

-164.00

0.00

0.00

-240.00

-240.00

-240.00

Alte transferuri voluntare

37.10.50

600.00

436.00

164.00

666.00

699.00

733.00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

54142.50

14495.00

17185.00

13530.50

8932.00

38505.00

40430.00

42371.00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

42.10+43.10)

00.18

54142.50

14495.00

17185.00

13530.50

8932.00

38505.00

40430.00

42371.00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33)

43.10

54142.50

14495.00

17185.00

13530.50

8932.00

38505.00

40430.00

42371.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDE

Rl ANUALE

TOTAL

Buget 2020

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Estimări

2021

2022

2023

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subvenții pentru instituții publice din care

43.10.09

54142.50

14495.00

17185.00

13530.50

8932.00

38505.00

40430.00

42371.00

Subvenții Capitol 67

43.10.09

4332.50

1392.00

1595.00

972.50

373.00

1567.00

1645.00

1724.00

Subvenții Capitol 74

43.10.09

37357.00

10600.00

12350.00

8817.00

5590.00

31845.00

33437.00

35043.00

Subvenții Capitol 84

43.10.09

6893.00

1647.00

2338.00

2104.00

804.00

5093.00

5348.00

5604.00

Subvenții Capitol 70

43.10.09

5560.00

856.00

902.00

1637.00

2165.00

0.00

0.00

0.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+

00.17+45.10+48.10) - TOTAL

00.01 SD

3750.75

1704.50

1991.75

54.50

0.00

5236.00

5236.00

5236.00

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.12)

00.02

200.00

36.00

164.00

0.00

0.00

240.00

240.00

240.00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

00.12

200.00

36.00

164.00

0.00

0.00

240.00

240.00

240.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

00.14

200.00

36.00

164.00

0.00

0.00

240.00

240.00

240.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

200.00

36.00

164.00

0.00

0.00

240.00

240.00

240.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

200.00

36.00

164.00

0.00

0.00

240.00

240.00

240.00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

3550.75

1668.50

1827.75

54.50

0.00

4996.00

4996.00

4996.00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

3550.75

1668.50

1827.75

54.50

0.00

4996.00

4996.00

4996.00

42.10+43.10)

00.18

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31)

43.10

3550.75

1668.50

1827.75

54.50

0.00

4996.00

4996.00

4996.00

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare, din care

43.10.19

3550.75

1668.50

1827.75

54.50

0.00

4996.00

4996.00

4996.00

Subvenții Capitol 67

43.10.19

3,007.00

1,413.00

1,539.50

54.50

0.00

1,506.00

1,506.00

1,506.00

Subvenții Capitol 74

43.10.19

315.25

107.00

208.25

0.00

0.00

2633.00

2633.00

2633.00

Subvenții Capitol 84

43.10.19

148.50

148.50

0.00

0.00

0.00

857.00

857.00

857.00

Subvenții Capitol 70

43.10.19

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

NOTA:

  • *) Detalierea se face numai in execuție

  • ** ) Nu se completează în etapa de planificare

  • ** *) Se utilizează de beneficiarii FEN ( perioada de programare bugetară a UE 2007-2013) care au depus cereri de rambursare până la 31.12.2015 “**) Se utilizează de beneficiarii FEN din perioada de programare bugetară a UE 2014-2020

A) Se completează de către beneficiarii FEN (PNDR 2007-2013) măsura 322 și 125 reevaluat cu finalizare 2017

JUDEȚUL:BRAILA

Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL BRAILA

Instituția publica: S.U.P.A.G.L. Braila

Formular:     11/02

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023 - CHELTUIELI

- mii lei

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

credite bugetare destinate stingerii plăților

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2021

2022

2023

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE ( cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

67,513.25

0.00

19,091.50

21,099.75

16,413.00

10,909.00

55,780.00

58,319.00

60,879.00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD

65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

7,339.50

0.00

2,805.00

3,134.50

1,027.00

373.00

3,073.00

3,151.00

3,230.00

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

7,339.50

0.00

2,805.00

3,134.50

1,027.00

373.00

3,073.00

3,151.00

3,230.00

Din total capitol:

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

7,339.50

0.00

2,805.00

3,134.50

1,027.00

373.00

3,073.00

3,151.00

3,230.00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

53,132.25

0.00

14,491.00

15,627.25

13,282.00

9,732.00

46,757.00

48,963.00

51,188.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

15,460 00

0.00

3,784.00

3,069.00

4,465.00

4,142.00

12,279.00

12,893.00

13,512.00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

15,460.00

0.00

3,784.00

3,069.00

4,465.00

4,142.00

12,279.00

12,893.00

13,512.00

Protecția mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05+74.10.50)

74.10

37,672.25

0.00

10,707.00

12,558.25

8,817.00

5,590.00

34,478.00

36,070.00

37,676.00

Din total capitol:

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10,05

37,672.25

0.00

10,707.00

12,558.25

8,817.00

5,590.00

34,478.00

36,070.00

37,676.00

Salubritate

74,10,05.01

37,672.25

0.00

10,707.00

12,558.25

8,817.00

5,590.00

34,478.00

36,070.00

37,676.00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE ( cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)

79.10

T      - - -

7,041.50

0.00

1,795.50

2,338.00

2,104.00

804.00

5,950.00

6,205.00

6,461.00

Transporturi ( cod 84.10.50)

84.10

7,041.50

0.00

1,795.50

2,338.00

2,104.00

804.00

5,950.00

6,205.00

6,461.00

Din total capitol:

___Alte cheltuieli jn domeniul transporturilor                 ___

84.10.50

7,041.50

0.00

1,795.50

2,338.00

2,104.00

804.00

5,950.00

6,205.00

6,461.00

Buget 2020

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2021

2022

2023

TOTAL

uni uaie credite bugetare destinate stingerii plăților

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

63,762.50

0.00

17,387.00

19,108.00

16,358.50

10,909.00

50,544.00

53,083.00

55,643.00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

4,332.50

0.00

1,392.00

1,595.00

972.50

373.00

1,567.00

1,645.00

1,724.00

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

4,332.50

0.00

1,392.00

1,595.00

972.50

373.00

1,567.00

1,645.00

1,724.00

Din total capitol:

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

I

4,332.50

0.00

1,392.00

1,595.00

972.50

373.00

1,567.00

1,645.00

1.724.00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

52,537.00

0.00

14,348.00

15,175.00

13,282.00

9,732.00

43,884.00

46,090.00

48,315.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

15,180.00

0.00

3,748.00

2,825.00

4,465.00

4.142.00

12,039.00

12,653.00

13,272.00

Din total capitol:

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

15,180.00

0.00

3,748.00

2,825.00

4,465.00

4,142.00

12,039.00

12,653.00

13,272.00

Protecția mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05+74.10.50)

74.10

37,357.00

0.00

10,600.00

12,350.00

8,817.00

5,590.00

31,845.00

33,437.00

35,043.00

Din total capitol:

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

37,357.00

0.00

10,600.00

12,350.00

8,817.00

5,590.00

31,845.00

33,437.00

35,043.00

Salubritate

74.10.05.01

37,357.00

0.00

10,600.00

12,350.00

8,817.00

5,590.00

31,845.00

33,437.00

35.043.00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE ( cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)

79.10

6,893.00

0.00

1,647.00

2,338.00

2,104.00

804.00

5,093.00

5,348.00

5,604.00

Transporturi ( cod 84.10.50)

84.10

6,893.00

0.00

1,647.00

2,338.00

2,104.00

804.00

5,093.00

5,348.00

5,604.00

Din total capitol:

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

6,893.00

0.00

1.647.00

2,338.00

2,104.00

804.00

5,093.00

5,348.00

5,604.00

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

3,750.75

0.00

1,704.50

1,991.75

54.50

0.00

5,236.00

5,236.00

5,236.00

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

3,007.00

0.00

1,413.00

1,539.50

54.50

0.00

1,506.00

1,506.00

1,506.00

Din total capitol:

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

3,007.00

0.00

1,413.00

1,539.50

54.50

0.00

1,506.00

1,506.00

1.506.00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

595.25

0.00

143.00

452.25

0.00

0.00

2,873.00

2,873.00

2,873.Qo|

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

uni udie credite bugetare destinate stingerii plăților

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2021

2022

2023

Locuințe, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

280.00

0.00

36.00

244.00

0.00

0.00

240.00

240.00

240.00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

280.00

0.00

36.00

244.00

0.00

0.00

240.00

240.00

240.00

Protecția mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05+74.10.50)

74.10

315.25

0.00

107.00

208.25

0.00

0.00

2,633.00

2,633.00

2,633.00

Din total capitol:

0.00

0.00

0.00

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

315.25

0.00

107.00

208.25

0.00

0.00

2,633.00

2,633.00

2,633.00

Salubritate

74.10.05.01

315.25

0.00

107.00

208.25

0.00

0.00

2,633.00

2,633.00

2,633.00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE ( cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)

79.10

148.50

0.00

148.50

0.00

0.00

0.00

857.00

857.00

857.00

Transporturi (cod 84.10.50)

84.10

148.50

0.00

148.50

0.00

0.00

0.00

857.00

857.00

857.00

Din total capitol:

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

148.50

0.00

148.50

0.00

0.00

0.00

857.00

857.00

857.00

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

EXCEDENT (98.10.97)

98.10

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.10.97

DEFICIT ” ( 99.10.97)

99.10

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.10.97

1) finanțat din excedentul anilor precedenti

- Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificației economice.

ORDONATOR DE CREDITE

JUDEȚUL: BRAILA                                                     Anexa nr. 8 la HCLM        c^/2020

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL BRAILA

Instituția publică: S.U P.A.G.L. BRAILA

Formular: | n/pe |

BUGETUL la capitol 67.10 "Cultura, recreere si religie"

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023
*) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu excepția instituțiilor finanțate integral din venituri proprii

NOTA: Se va completa, după caz. cu alte articole și alineate potrivit clasificației indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 1954/2005

Sumele prevăzute la titlul XVIII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidențiate cu semnul minus

Z’                       •'« -î

/ • .                                                 • l

F ' ^ffcSOiNTE DE ȘEDINȚĂ

1

ORDONATOR DE CREDITE                                  /“V/

DIRECTOR                                                 DIREpTOR/ECONOMIC

MUNTEANU DUMITRU                                     PAR^Ș^IV CAMELIA

1 3।


- mii lei -

Buget 2020

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE --------!-------- din care credite bugetare

TOTAL destinate stingerii plătitor restante

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Trim I Trim II Trim III Trim IV

2021

2022

2023

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

7,339.50

0.00

2,805.00

3,134.50

1,027.00

373.00

3,073.00

3,151.00

3,230.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

4,332.50

0.00

1,392.00

1,595.00

972.50

373.00

1,567.00

1,645.00

1,724.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4,332.50

0.00

1,392.00

1,595.00

972.50

373.00

1,567.00

1,645.00

1,724.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

4,332.50

0.00

1,392.00

1,595.00

972.50

373.00

1,567.00

1,645.00

1,724.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

3,905.00

0.00

1,242.00

1,445.00

845.00

373.00

1,190.00

1,250.00

1,310.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

2,670.00

922.00

1,295.00

345.00

108.00

1,190.00

1,250.00

1,310.00

Prestări servicii SUPAGL pe domeniul public

20.01.09

1,235.00

320.00

150.00

500.00

265.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

427.50

0.00

150.00

150.00

127.50

0.00

377.00

395.00

414.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

427.50

150.00

150.00

127.50

377.00

395.00

414.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

3,007.00

0.00

1,413.00

1,539.50

54.50

0.00

1,506.00

1,506.00

1,506.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

3,007.00

0.00

1,413.00

1,539.50

54.50

0.00

1,506.00

1,506.00

1,506.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

3,007.00

0.00

1,413.00

1,539.50

54.50

0.00

1,506.00

1,506.00 1,506.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

3,007.00

0.00

1,413.00

1,539.50

54.50

0.00

1,506.00

1,506.00

1,506.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

141.00

113.00

73.50

-45.50

10.00

10.00

10.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

2,866.00

1,300.00

1,466.00

100.00

1,496.00

1,496.00

1,496.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0

0

0

0

JUDEȚULBRAILA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL BRAILA

Instituția publică: S.U P.A.G.L. BRAILA                                          Anexa nr. 9 la HCLM Wfâ- <#/2020

Formular:    11/06

BUGETUL la capitol 70.10 - Cheltuieli aferente veniturilor propri "Locuințe, servicii si dezvoltare" PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023

- mii lei -

I

Buget 2020

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2021

2022

2023

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

15,460.00

0.00

3,784.00

3,069.00

4,465.00

4,142.00

12,279.00

12,893.00

13,512.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

15,180.00

0.00

3,748.00

2,825.00

4,465.00

4,142.00

12,039.00

12,653.00

13,272.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

15,180.00

0.00

3,748.00

2,825.00

4,465.00

4,142.00

12,039.00

12,653.00

13,272.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

8,400.00

0.00

2,294.00

2,145.00

2,045.00

1,916.00

9,329.00

9,795.00

10,265.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la

10.01.16+10.01.30)

10.01

8,087.00

0.00

2,094.00

2,090.00

2,000.00

1,903.00

8,982.00

9,431.00

9,884.00

Salarii de baza

10.01.01

7,483.00

1,900.00

1,900.00

1,850.00

1,833.00

8,304.00

8,719.00

9,138.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

4.00

4.00

12.00

13.00

14.00

Indemnizație de hrana

10.01.17

400.00

120.00

120.00

100.00

60.00

444.00

466.00

488.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

200.00

70.00

70.00

50.00

10.00

222.00

233.00

244.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

140.00

0.00

140.00

0.00

0.00

0.00

155.00

163.00

171.00

Norme de hrana

10.02.02

Vouchere de vacanță

10.02.06

140.00

140.00

155.00

163.00

171.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.07)

10.03

173.00

0.00

60.00

55.00

45.00

13.00

192.00

201.00

210.00

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

173.00

60.00

55.00

45.00

13.00

192.00

201.00

210.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20.25+20.27+20.30)

20

6,680.00

0.00

1,414.00

650.00

2,400.00

2,216.00

2,641.00

2,785.00

2,930.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1,871.00

0.00

828.00

480.00

323.00

240.00

2,324.00

2,440.00

2,557.00

Furnituri de birou

20.01.01

26.00

8.00

7.00

6.00

5.00

27.00

28.00

29.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5.00

7.00

3.00

-5.00

17.00

18.00

19.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

480.00

400.00

50.00

10.00

20.00

666.00

699.00

732.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

220.00

80.00

100.00

30.00

10.00

222.00

233.00

244.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

300.00

90.00

80.00

80.00

50.00

333.00

350.00

367.00

Piese de schimb

20.01.06

10.00

5.00

3.00

2.00

17.00

18.00

19.00

Transport

20.01.07

5.00

3.00

2.00

12.00

13.00

14.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

70.00

20.00

20.00

20.00

10.00

133.00

139.00

146.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

645.00

175.00

175.00

160.00

135.00

703.00

738.00

773.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

110.00

40.00

40.00

20.00

10.00

194.00

204.00

214.00

Buget 2020

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2021

2022

2023

Reparatii curente

20.02

20.00

5.00

5.00

5.00

5.00

22.00

23.00

24.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

_ ..

Materiale sanitare

20.04.02

I _____L ;_______

Reactivi

20.04.03

0.00

I

Dezinfectanti

20.04.04

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

100.00

0.00

36.00

26.00

24.00

14.00

95.00

100.00

105.00

Uniforme si echipament

20.05.01

20.00

6.00

6.00

4.00

4.00

22.00

23.00

24.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

80.00

30.00

20.00

20.00

10.00

73.00

77.00

81.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

5.00

0.00

2.00

2.00

1.00

0.00

5.00

5.00

5.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

5.00

2.00

2.00

1.00

0.00

5.00

5.00

5.00

Cârti, publicatii si materiale documentare

20.11

4.00

2.00

2.00

0.00

0.00

5.00

5.00

5.00

Pregătire profesionala

20.13

10.00

4.00

3.00

3.00

17.00

18.00

19.00

Protecția muncii

20.14

35.00

5.00

5.00

23.00

2.00

17.00

18.00

19.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

4,635.00

0.00

532.00

127.00

2,021.00

1,955.00

156.00

176.00

196.00

Reclama si publicitate

20.30.01

40.00

15.00

10.00

10.00

5.00

56.00

59.00

62.00

Chirii

20.30.04

5.00

2.00

2.00

1.00

2.00

2.00

2.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

3,990.00

15.00

15.00

2,030.00

1,930.00

98.00

115.00

132.00

TVA

20.30.30

600.00

500.00

100.00

-20.00

20.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15+59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40)

59

100.00

0.00

40.00

30.00

20.00

10.00

69.00

73.00

77.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

100.00

40.00

30.00

20.00

10.00

69.00

73.00

77.00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

280.00

0.00

36.00

244.00

0.00

0.00

240.00

240.00

240.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

280.00

0.00

36.00

244.00

0.00

0.00

240.00

240.00

240.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

280.00

0.00

36.00

244.00

0.00

0.00

240.00

240.00

240.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

80.00

0.00

0.00

80.00

0.00

0.00

40.00

40.00

40.00

Buget 2020                                           Estimări

p .      PREVEDERI ANUALE          PREVEDERI TRIMESTRIALE

DENUMIREA INDICATORILOR             ,              ______ __________

indicator                    din care credite                                                          2021       2022       2023

TOTAL bTnXtlîoar,e Trim 1 Trim 11 Trim 111 Trim IV

stingem plăților restante

Construcții                                                          71.01.01         000                       000       000

Mașini, echipamente si mijloace de transport                                71.01.02          0           _____________ 0 00        0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale                              71.01.03                                            0.00

0.00

0.00

0.00

0.00      0.00      0.00

o.oo      o.oo      o.oo

0.00      0.00      0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe                                                                71.01.30         80.00                                      80.00

0.00               40.00     40.00

40.00

Reparații capitale aferente activelor fixe                                           71.03       200.00

36.00     164.00                         200.00

200.00

200.00

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

1

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod

85.01.02+85.01.05)

85.01          X

X

X

X

X

XXX

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02          X

X

X

X

X

X

X      X

X

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05          X

X

X

X

X

X

X      X

X

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT                                90

Excedent (92.01.97)

92.01

Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)             ___________

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01

93.01.97

-----

----------

Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu excepția instituțiilor finanțate integral din venituri proprii

NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasificației

indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanț ORDONATOR DE CREDITE

publice, nr.1954/2005                                                 DIRECTOR                                                                      Dl RECTOR.ECONOMIC

Sumele prevăzute la titlul XVIII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidențiate cu semnul minus

/Z* ’•        \

A,               ȘEDINȚĂ

MUNTEANLTDUMITRU                                                PAkASCHyCAMELIA

3
JUDEȚUL: BRAILA                                                    Anexa nr. 10 la HCLM^//2020

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL BRAILA

Instituția publică: S.U.PA.G.L. BRAILA

Formular: | 11/Q6 |

BUGETUL la capitol 74.10 "Protecția mediului"

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023

) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu excepția instituțiilor

finanțate integral din venituri proprii

NOTA: Se va completa, după caz. cu alte articole și alineate potrivit clasificației indicatorilor privind finanțelor_publice, aprobată cu ordinul ministrului finanțelor publice, nr.1954/2Q05''Ț”",. y

Sumele prevăzute la titlul XVIII''Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidențiate cu semnul minus\

ȘED,NTĂ

ORDONATORDECREDITE                                         /■'

\  .                              DIREfFOR^ONOMIC

'/                                     PA^ASC^fc CAMELIA

//-? /p7\                                             \j '

VTTTIDIAJE-IS

- mii lei -

Buget 2020

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE din care credite bugetare

TOTAL destinate stingerii plăților restante

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Trim I Trim II Trim III Trim IV

2021

2022

2023

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE) SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

37672.25

37357.00

0.00

0.00

10707.00

10600.00

12558.25

12350.00

8817.00

8817.00

5590.00

5590.00

34478.00

31845.00

36070.00

33437.00

37676.00

35043.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

37357.00

0.00

10600.00

12350.00

8817.00

5590.00

31845.00

33437.00

35043.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

37357.00

0.00

10600.00

12350.00

8817.00

5590.00

31845.00

33437.00

35043.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

37357.00

0.00

10600.00

12350.00

8817.00

5590.00

31845.00

33437.00

35043.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional salubrizare menajera

20.01.09

18000.00

4810.00

4800.00

4800.00

3590.00

31845.00

33437.00

35043.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional salubrizare stradala si alte activitati

20.01.09

12952.00

3790.00

5850.00

2437.00

875.00

OIREP

20.01.09

1500.00

900.00

600.00

Prestări servicii SUPAGL pe domeniul public_____________

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.09

20.01.30

4905.00

1100.00

1100.00

1580.00

1125.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85) _______

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

315.25

315.25

0.00

0.00

107.00

107.00

208.25

208.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2633.00

2633.00

2633.00

2633.00

2633.00

2633.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

315.25

0.00

107.00

208.25

0.00

0.00

2633.00

2633.00

2633.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

315.25

0.00

107.00

208.25

0.00

0.00

2633.00

2633.00

2633.00

Construcții             _______________

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.01

71.01.02

315.25

0.00

107.00

0.00

208.25

0.00

0.00

2633.00

0.00

2633.00

0.00

2633.00

Reparatii capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT Excedent (92.01.97)

90

92.01

Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

I—~

Deficit (93.01.97)

93.01

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

JUDEȚUL: BRAILA                                               Anexa nr. 11 la HCLM /VZ7-3/^^2020

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL BRAILA

Instituția publică: S.U P.AG.L. BRAILA

Formular: | 11/Q6 |

BUGETUL la capitol 84.10 "Transporturi"

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023


- mii lei -

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2021

2022

2023

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

7,041.50

0.00

1,795.50

2,338.00

2,104.00

804.00

5,950.00

6,205.00

6,461.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

6,893.00

0.00

1,647.00

2,338.00

2,104.00

804.00

5,093.00

5,348.00

5,604.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

6,893.00

0.00

1,647.00

2,338.00

2,104.00

804.00

5,093.00

5,348.00

5,604.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

6,893.00

0.00

1,647.00

2,338.00

2,104.00

804.00

5,093.00

5,348.00

5,604.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1,194.00

0.00

422.00

363.00

397.00

12.00

1,220.00

1,282.00

1,344.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

...---

10.00

12.00

13.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1,184.00

420.00

360.00

394.00

10.00

1,210.00

1,270.00

1,331.00

Prestări servicii SUPAGL pe domeniul public

20.01.09

10.00

2.00

3.00

3.00

2.00

Reparatii curente

20.02

5,055.00

1,100.00

1,700.00

1,557.00

698.00

3,587.00

3,766.00

3,947.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.02

3,355.00

700.00

1,300.00

1,057.00

298.00

3,587.00

3,766.00

3,947.00

Prestări servicii SUPAGL pe domeniul public

20.02

1,700.00

400.00

400.00

500.00

400.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

644.00

0.00

125.00

275.00

150.00

94.00

286.00

300.00

313.00

Alte obiecte de inventar

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

20.05.30

644.00

125.00

275.00

150.00

94.00

286.00

300.00

313.00

148.50

0.00

148.50

0.00

0.00

0.00

857.00

857.00

857.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

148.50

0.00

148.50

0.00

0.00

0.00

857.00

857.00

857.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

148.50

0.00

148.50

0.00

0.00

0.00

857.00

857.00

857.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

148.50

0.00

148.50

0.00

0.00

0.00

857.00

857.00

857.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

148.50

148.50

696.00

696.00

696.00

Alte active fixe

71.01.30

161.00

161.00

161.00

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu excepția instituțiilor finanțate integral din venituri proprii NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasificației

indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanțelor

publice, nr.1Ș5472’005yr^'^

Sumele prevăzute lă titl’ul XV-țiț’1 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul cuceht"''vor fi evidențiateciEsemnul minus

CONSiUULAH

IWrfW&ifiSFSE ȘEDINȚĂ

ORDONAI                                                      /

/Director'-'.,                                                DiRECjGfvsDoNOMic

/           \                                      / A

/ lyiORTEANU’DUMITRU                                          PARASCHW CAMELIA

-/y

-