Hotărârea nr. 313/2020

Modificarea anexei la H.C.L.M. nr. 66/20.02.2020, referitoare la „Aprobarea utilizării sumei de 15.000,00 mii lei din excedentul anual al bugetului local al Municipiului Brăila pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare, pe anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTAR ARE A NR. 313

din20.07.2020

Privind: Modificarea anexei la H.C.L.M. nr. 66/20.02.2020, referitoare la „Aprobarea utilizării sumei de 15.000,00 mii lei din excedentul anual al bugetului local al Municipiului Brăila pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare pe anul 2020".

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) și art. 155 alin. (1) lit. c) alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. {1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea anexei la H.C.L.M. nr. 66/20.02.2020, referitoare la „Aprobarea utilizării sumei de 15.000,00 mii lei din excedentul anual al bugetului local al Municipiului Brăila pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare pe anul 2020”, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Finanțelor Publice Locale, iar Secretarul Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Z^AbRIAN^ABARAC

CONTRA SEMNEAZĂ

6         SECRETAR/GENERAL,

ION DRĂGAN

ANEXA

Ia HCLM nr. M din 07 £0^0

Repartizarea pe obiective de investiții a excedentului anual al bugetului local al municipiului Brăila

-mii lei-

Denumirea obiectivului de investiții

Suma

SC BRAICAR SA - achiziție 15 autobuze în rate (rata III)

1.800,00

Reabilitare și schimbare destinație imobil din b-dul. Independenței nr. 65 expertiză, proiectare, execuție, diriginte de șantier - multianual

295,50

Amenajare și modernizare stații îmbarcare/debarcare călători pentru transportul public local de călători - stații autobuz - multianual

900,00

Modernizare străzi Cartier Lacu Dulce - proiectare, execuție lucrări, diriginte șantier - multianual

500,00

Modernizare străzi Cartier Radu Negru - proiectare, execuție lucrări, diriginte șantier - multianual

4.000,00

Modernizare parcări lot 3 - 540 locuri de parcare - aleea Lebedei între cal. Călărașilor și str. Gr. Alexandrescu, str. Sebeșului (Bl. Dl), șos. Buzăului (bl. B30 și bl. B31), b-dul. Dorobanți (bl. A28 și bl. A31), aleea învățătorilor (bl. G7, bl. G8 și bl. Z), str. 0. Doicescu (bl. Al și bl. A2) - PT, DE, execuție lucrări, dirigenție de șantier - multianual

2.100,00

Modernizare parcări lot 4 - 300 locuri de parcare - Cartier Obor -str. Ion lonescu de la Brad (bl. AF1, bl. AF2, bl. AF3, bl. AGI, bl. AG2), cal. Galați (in spatele bl. 10), str. Plantelor (în spatele bl. 8), str. Ion C. Brătianu (de la Creșa nr. 2 până la str. Apolo), șos. Buzăului (între str. S. Barnuțiu și str. Comunarzi de la bl. A8 și bl. A9 bis până la bl. A6 și bl. A4) - PT, DE, execuție lucrări, dirigenție de șantier -multianual

1.404,50

Modernizare parcări lot 5 - suprafață 7.000,00 mp.

1, Aleea Petroliștilor - capăt Aleea Culturii, în spatele Bl. 10;

2. Aleea Soarelui - zona parcare mărginită de străzile: Ghioceilor, Tineretului și b-dul. Dorobanților - execuție lucrări, dirigenție de șantier - multianual

1.000,00

Modernizare parcări lot 6 - proiectare+execuție lucrări+dirigenție de șantier - multianual

2.000,00

Modernizare parcări lot 7 - proiectare+executie lucrari+dirigentie de șantier - multianual

1.000,00

TOTAL

15.000,00